Skip to main content

Full text of "Hin o'rer u ayd o'rerun hay metsatunnere" [The Old Days and the Wealthy Armenians of Those Times]"

See other formats


orer u ayd 
rerun hay 
metsatunnere Digitized by VjOOQIC ! 


y Google I* y Google iWr w ' , '«*r**. < **' w *r ." /n^ cr&r u oyer ofZ,r;uw.- m * * 
n h 

«U8UfetHi$nia\»bpp ; 1550-1870 

* 

*Pb8 6A P- 
4901 ■ Digitized by C^POQlgff I Bt£A) 

Bo nm i Digitized by Google 


-l '/ UflhS* £tt8 ITbtrttSnhVbbi'nh i|puij ayu iqiiiifi.. 
tPuil|uili Qli(!ilTrLnLiu8-[i % (\juaiuni{_ jftiiitjoii hl 
jiiiLb|bai^ilfcrp£|ili AtriAi t" uujli fiojpfrLORig|itiifn)^ 
2|iU » np tuUgbuj^ uiaip|i[ili t{tip£bpQ ino|oiq-Q~ 
pniJjguJL (Kfittimdrj-finUJi poftioiu|ipui^oili|iti 
dt"£« uilinp q-pfcrlfrt" l|p 1(11011401 in (il|Q % Ifrlr p. 01^ 
\1u1lp11L Ifrlr fruiifniLuifr ifoiupoit{pl{|un unjuuiw 
innLl^troiiTp. > npnili iupd"tpi» " J J U intruoilj lioi., 
Ixioi^tralioipli q_np&-bpriL dt^ B"uipB"UJi|innJib* 
(ip q_(iinliuJinL trli « 

,900 *■'+'*' y Google y Google «VfRfSfV99fR? f ♦ ^Uk® HflMrlkSjDIhWbiPIt U- ^ U» 8 *lh&utH»nt%1$Lp\i tun. Autuutputtf imh^jgnnui Mr 

U[p* ^• tf *"J ^ 11?"*/ "" |«"»«fc|»»»«.lr {wifuiqop pujn. Jfe , mp 
^puftMipnihwlif; utnitf$*yfi1i {Mr JbSnLpJkuiltg ugmptupm 
*f.iUnia$tpMupg t 

lL«£j>~f — 4rC f^^l""ipt- u%u%u$lu$%h mttimh+pJ mutm^ 
^t$'a.pJkm% fulgnit^) «t t^tM^utipBuptt mf putiutLmh uiuu^ 
"""IPB —A&* tfblni.pJbiu%g ■ff&u • »f niiijAa uAi&iuhopJ 
u kblF "Of* "kblP ^P. P^pbiu "bku^tmu^kuttul/tuh q.tupkpna. 
1 u ll p If,* ni pph%g uA^mum tkqpl»,t l ni.plhu,hh {«r«l&_ 
Jut mw ftp- frit *m ppau^uiht 

(^ututifiu$i£^u u*i uimLuyh* ppphu Sm^hu»l $u put put L tub 

4r» Wr» 4rWr* A p—H.kp& % £*m *»•»!» fc* ««. fa i»^«»» 
*»4& % *&/? e««i iMfjiruf^uffc/rir* 4 r — r ~^- f , 4 r ~A. n v.r » 

bfHi -»J*t ubtfut^tuit Jnqnt[nt.pqpu u^ffriraM^Mffr «ut.uvir. 
^uilguthnLpJhutJ^ip tfuinu§u^ni.uii ££//<"/ J u$ Z m P1 ui P u 'P 

r 1«' pnLpgtiifiuijbpnLO il££ % 175O£0 ujuui[iO t np 
uiLbip iquJziiioQujiqku Ijp ib^m mfi uiju LTujljwtipQ 
wn fliuuwpiuli* y Google 6 

^Ai *0* uhigJhin^ tttju p$unp% ^av^Mff w^avftr iuijuHt.plp.aAu 
4. /r ifcnpiUipgb l"y1»bint[ utunp utuiunimpputk^uiu utn.na.alfe t 
\^u*pp-*J pmn.p % , ttm$nh1$miuik» £ j/i^m.*i»* ^My4|t««a.lr 
•IfcJ If u,^pn U .pna& , XLptpnihpkh t (\Lniuyhgpk1i aunu,^ 
oppuutlf € \}jl t —pimp utUbuuiju tTmmuiinp utJppaatjgu* ? 
«fl'^ iA»4<wfriM.inf. utJppaujut^utu "Irj»/r jU^p*" <wJt » jj**». 

a^utnauapaupk% 2»"— buagp ttamuti k Jlrp i/fc£ «.^ p «.j «». 
trndrp « 

\^Jp.puAbp nLubgutt ba\g Jbujt u/| , 4. tfrlrnlig ufl*n«.ff£ 
l&npt£na.utt\ £ fT«u1rf«t.ufl"f p-na.p£Uitutjbpni.u x tuutuattnt.^ 
pjbmu tbu. ^ 5504V Mta^Alr *//A £ fr<. 4866 4«"/* * 870 , 
Jp1r£ Jbnaua. tutl pputubpna.lt bppba. a[bplpuh 1 ml J^}~~ 
^«>k.«>* r 1> mt/ — . 1|uf|fuf«f frwa tuJpputj <T) ut| & u*fr , utpgnt.up 
Jbt\ tauj •j&tupuiutpBuuibiup , ]o«»|£«»1»t 

ftjuaf fcw* A £**g/fc 4ut%Tuiutubu»bJpg uiJppmjp* **ptp «*r- 
pna.un.n ^M —bumtr na. 2! a Z u "t lu ^ utifpputj tife , ^nihp tu^ 
aTpputjna.fi- built *lr"U bauj'na.u utjuhltou* ihpfa uin!bnt.uat\ 
tfvutn^utijiutp Jp_ 9 tfnnna[uiSnt. ifputputn. iuui untha.pl bhk u*pj 
f Mfw* » n|t u$Jppuiubpna. kna.p7bauu b. bputuq.pu 4pu$j 
"IT^l kB."^ tk*P UL -l*"— *!/?£* W^tpputubpnib ui%na.atubpu 
"*• IFFtG* U T uhpna.uq.pu bpba.uilitujna.pJhu/hp ftfc fyc 
auutuit£bppu , uttiq-hgnLpJ-biutPp utaa{aua.auuuap ipnjghhpna. 
b. tStujpuajhn i£nt uut^gutl[iuuna.pJbuMug itutubuilguiu tuutut^ 
tTnt.pl but ugp % ^ntlbpuil^utu tpm auptupaui%hpna.u b^mit au^ 
put put built f-pthpathpnt. aupna.uijbb uiuippb%hpnt.u bto£ 
if.p&bpnifjt t utju^uiab upputS bug bt,pnU£tuLuiu ibuibt-tul^ 
bpba.ault uijna.fi bauhg utupp iffctuhpu na. aujhtautb utuuauap*. 
pbp Sbuuguit m **M Jbpluta.np utugbtu^hu nt. dutfuiuuihui^ 
H.PB t f u *uiJni.p-bu*ut 1. IujuO q[i tipUt;0 btngp 1869/>0 t/uj/ufiuiQujfi £ 
ujd[ipujii{ujm[iL SLumbiuO Qni[fiu]QQt:u iqkjQt iup$nL~ 
Ofi ilujitoryuiuihin nt piuphpujp ttqq* fifnuiOfiwOnglill 
nt ifuimb0utqpuil(uj0 U qiqpngujljujO dbnQiuptynL^ 
ftbmOg : y Google %mp «•■«»£ *t*np p1$£mk— —p mpdmla bjt 

\L/t tvl"**- ■ / *»«-f ^fc-ifcfr t* -p be. *b-pibtt —j—r 

pnthmg >b**$pbH. uptmi «/)■ , utbqp-u Jmitmltmlgb" b. u£m m 
pmn.mubpnt. ubpmiplt ^""t —pmiuib^ *tp t f n P pbpbt.u> 
W-PP2. m{mmbtnbpn£ b^mpbnmtt m£ nun.utplmbl*i at ^Ir„ 
pmSbi tTmlbpmlib^iup gnt.giunpnt.pbmm itp t UriA •»*T ct «-1n| /»t» pmpbpmnn.ubp£lt imttmpnubfn*. bit* 
np [unp mnmjni.pbm1t*t mbumi btt */fc^ ^mmplg f«£ uv. 
Jppmj dfe , nt. mtprnft Igppumit Mt«»| mnmm n.mqmtpmp Jpj 
ftp nt. pjbpbiu* hpttnj* Jpt.u mJppmltbpnt.% m£ ^butftu^ 
1nun.ppp% i[pmj t Cpmp&bmi Itnjla 1|cwfiiwi^Aran mtlppmu fc|» 
«f|f» /riT utbumSu t 

£«,»>. </«,* J*, «.«,„**«,« *.*,// *.» julr^ fr.ffcfr 
jmm t[m[ugnn1tbpnt.1i 2^'2l"-^'P Pk \}mpmu[bm mtfppmlt 
lgmtt \^nmh (unulg « mnmug jmmnt-b^ tuunihp , Jftflmn} 
Ignt. a.ujj b^np, tlm^bgh \iCmutpjkp imn p t[hnhu imjpp, 

—■pkt "tb—b u$ *8 i 'kr "uV"^ ULf^^f^^ffA k^P-ib- 

b^nupu put pip pbiuiqpnLpbtuitpu U. \\bpbui1t gft^Mfirtffco 
ilmpn.uimgbutp1$ nt. §hp—J mu B mmmnt-bippu mumnt.m&m*. 
ptuuut Intuit n± put pip mnm^bnpnnLphmttpn* ^miumuut^ 
p built X^mpmmbm t^mpumugbuip m.uimnn b. n-mmiuugmp^. 
mnn utJppmlt , 4«w|TfM|t^M#^ T^kl^jbPdbb" twJbutnnLb^ ««. 
unhtb mpbt.bigp , ll mpmlim tttupn.pt 

Ht*»t.» r kp b*» -j* bpbk-*e- *- *b u% J blb u "i-v 

n.nt.pbtuitp Ignupmlttup ntun ft t[bph ft »[bp» but hi kit 
t|i ^» mupmtfmlt &mnm1t % ^\»tuuu£tupp . ^mltp itp utugnpif 
imj m#|* pmpbt-b bbgmlt inlt mugnt/uiprnpi |lfrf |o u#{$cuj 
HJ^|futtf* /rn ipmlt tlpmj n.nntupbpl itp Igbgm0 % t[mp^ 
unt.1t b. lp1tu. U ng *p\bpbt.l : p , S-pHT t$k u "b S""!""- 
bj^otibutup IptuLnp n.hmgnp1t putLiub^utu Itttuilt lnnnt.iu&ni[ 
i/Jf *p***jg tut-bip' k.pl£tujuuttuMuujli , iu*.b[p in tup kg t nt. mvbfjt 
b. mubgb imltn.n1.2b 1 n*-^r L tu J MU *P"'B %k-b "t ^^PM mL kb- 
untl^tutfi uutint.m& mulgnt.1tmt.mp tmbuitn itp % pmlt&p |»"-|"f 
II prngnt-mS jolqfbp , [un^np nuitnuintuut at umpitmgm*. 
bmlt mtfbp, tbpiTutl, b. jnpn.bjkll mbbtbp , linjli a.«^tf«»if 
4. pnt-igmi mj utbp , phpuium m£ put t.m Intuit ptnjnpt 1|/n* y Google >^ 8 

1""4 W'-t*^' **"0 ,o 7f j npnt.1l t[pmj £uhi b. f «■{ b. Im^. 
ini.li t u t^"t ""P. ibtbnt.m& £gi i frnprnrnprngbmopt'" jbgmA 
imumnt.1t i[kmj, «/fe *>*»/ ■>(• *«tf*J«a»fcf» atau/raa^aalr aria. 
u|n|uuf^jtftf {/rtr malt riLmb^munLp [lib ftp , ipmttmlt «/)»« 
TtPp***MfiP ^t um l im 9 ntm * u lM^ t i u >u p mpiutb L m^utjbmg m* 
tfk^bmttimmpmum tppf *\* nt%£pu jmulgmpt pubpttt. b. 
mb%mpt[bini. i[btmpmp — J»*1»^ (» «A , }*' - npnib mfcmm, 
fcp* q-bJp mtgLprnmLnp^ [un1tmp$nt.pbm$lp. tu^mmmupwmhk[ 
nt. pub£ mbJp^mmjk** —J't KHi?' tt a '/'f ,a '*'* a »J S » •I* ^* il - 
*.»* t r («* p7hpbi.u Jp' z m m t b^p immhkp) ^^^^t^^^LC * 
f-tl 1 ^ 't "i"".** • *•' -»•*«•** *•"/•",//' Irtfjli^fc- "/TV •*£_' 
4»af ml Jpmtptjh ihnimmmni^ £ft£««aaja»a»a»ct kp pP m*mj 
igmunt.% inn np> lbn,gm uw£ #it.1»fcji pmpml^ £pq *IJ» bpb^ 
pnt.% , «|t */£ *M»«M«jt|. /rpf»*<- ifaf/fMti) * ftja *tira.irftSr fc/rV #•/> 
bm^ghpp , t^pbpb ItnjhnLpbmifp. , opp1tmt[ni.bgmh ftp umn*. 
pmj[mpn.bmi1$bphj" gunprn^kui m {impmpli jaf2tj>?& •*> , 
*T ttl^g PBF bF m * L'^'t i—p-—nt.ppt.1t • •*$// 2««.Wrf ••«. 
hpb% 4«vi/v ■»«£ tfbgng.ppt.lt k. uiunt.lt t 

Xfmunltmb^mlt *af{wa.«f.nf **a£ ttp % Jfijfp-pmlt pmpbmnnb^ 
pnt.1t ibm bu mi bpfrui. — bpbgt ^uypb^bmlt %bgmj nt. 
n.htnbgp Jb&mpbm^ lp\mt.npp , npnt.1t ibm ifbp pummltpflt 
«tf£ f«-lrfc|» [ultmtfb^mli l^gnpn.nt.ppt.1tubp t h. npnt.1t tfftmj 
kt! ui-»mJnt.kp1t dbp mnt-ltp pavcaarj^aarlf Itbngpla pmhbp 
u»| f nt. 4|i ttimmitttt.b'1t b^p aitlrclrlr II ij M#{f^awtfu«(Vaf Irfr 
Jhu^bt. fjtu/i'f « Uj" » »a»*Va«a*»j ««- n.pmbgp l]u*f»«u«t{aVu* H- 
Jppmb, n'i \\1tmg_mpupup Jp_ , ȣ aatf ^bpnmmgpp affe 
m^fnt[, mji ttmhnt.^ trntfrnpi intent, pbmifp. Jfiu^ pmtgpu 
n.mjpngku nt. \Sj' utu l 1 mmfch ibnltbif m1in.pu ^fc|t mltghbp 
ttmtmjp'lt at/ tftupoumU^uiu m£ mbunt-phmltgu tupftnnlip* 
Vpmbgp mjn.mku , A.* mqmj* pup p*-pntlfr — [^/^fiMrl ««'« 
fe «Vi|lrp . — hu^mk u pbpbt.u publt ipitmj tfjtu pltpkpgnq 
aac/ug»1r cat/ < 

d*"*f *lpmj mmipp u*p_ 4m1tgm& x pupit — 1|au|faataa/lrM> «a*.- 
Jftpuiu jmltb^mp&mttuit aV«jaV|* fc* |j«. npttt[ibmbt. £nt.um%p+ 
4-fC itr ««•*«** ^tzPfP^lT mm fltp tlbl, fip -wjLWim.. 
c/awcV ituipJpupu tfjfu^ku, +mibgp1t pp tummlibppt \^jm 
tmb^ppt ub^utputo.ppkli ca*t.aV//ilr a»&rutraV| tpmipmu.nnp % l^pp^ 
Itmj fpmbl mjj Jb&mn.ftp ugmmb^bnli mJppmjmb^mli* <j)«tr^ 
^-.^Ir-lr <^fc« ri | tf tlr-a/r/r W| i^ ^mtpm^bmlt \Lppmjp y Google ftp* 2,t t - u '^"h u '^' n 9b t^»'trni.hhini.phi»ih upmlp* 

U^wi^fru , i^iuLbpuib^uth unffipmi1ikpnt.h .pppbt. i£bp£ph1t 
hq^aui. •£mp$niupiuitfb*n l]*if|fu»i^frifi utifpputl* if|Mf|lru«ti ( "Pfp 

<l)i»!fr w ii 'hrriT -^bp-jb *■ "**'/**M *«"./«? <<■»*«»- 

»/Ir«/^ ^n,^ A. Qui^np (\[kjbpnu <l|«r£Jrutfi' {i«j|. A. 
*ip*tfo ^lupuiutpmuiltuinr^g §n|iiVw«f iwlrffcf^ wt ^p$uqiuhfi 
^hLpJml^mh if mimmabbpni. h. ut$fbi$h a#| ulr|r*r«.1i'|. mfr.. 
giro*/ <*.»,./* mltpipM.pt, d| W/ /ru 4^ ^mpbp^h ^lt 
four|fi»//rlr< 

{LJppu.hbpnL* frpbi 4bpH*% % /tfijj. £..$ M «^c 
/ru^ wluvifg u 4/'¥f t £ * 4 ( *"£"'- t 0! ' ll»|"|.4r«»ii f ovfrf ftjj » !]{»&.. 
aanub* u*nbr[&nLUt& , ^Mf^.r*i.i/^t* $fiii.pj fc ^ **»'«*» itm.pT' i *»o»» 
{«m<^ IrMtir^/i^fti air/ ifnup ' ••y^^t** "f» -f^^b —l-y^—^fL 
(nu A. npfuttb —I &bpu*ltutbf % t,b1*p l^ppbuip £"&/ b^utpt 
tfp putltbp* %b*-P ^ u$ JP ut Jpl't nt - l—ifbttuitiui^w/b on/A. 
pmjiuptMtltnt.pJb»u% u»£ , A1i£i^ £u ——*—'bb^'^*P n Pt f ""J 1 *"- 
JWiMiirlr 4|> » u$Jh% p.uihfih % ^"V^ A"4 P o» j*upi u#^^»l» iwlr^HuT* 
f ufi/iraTuiiffiiiLiitlifi utnbqSb£, bpbL-tb^uajbi , ^1riblr£ ««. ftiw.. 
ItrnfMibi b. fb'butiphtnbi ««fcfu#*ft 

Diii^iirjir Iru* m#£ ibputg$uj , iy MiMtfTiit^M/if ujmmptmuuint... 
pfbuth ifp iuiifiup t jb^—»ui%ubuipuJb l»ii/jfc/fclr % &bpnt%b~ 
%bph lmpg$uubpbi&* t ««. Abnj pbptuA *«fi 7 Ai.fryi/ if"*- 
b»uipb^*kp utjftt jnf%nt.pbui1»QU *£**%£ £urf*Ai.|tA2f u * MM> ^ r 
b u ^* £. nt * £n^b ul 8 u '& * {"'^ b^iMp&pmgmS ^Ai/YifM»utn.Mf£ 
u«|i| £pu»fibp1sbpt;u % Al»£ n V bjppbt—T ^um/Xt/ ra*. (uii/Vwno. 
u*A/ | ^P ubptTwbbtT u*{iu u£»u$nifkM^mh utuibuiltp* urn 
4fb*ujb b'^' , tP^'l t " l L "V • E u — utt-iulh^utb^uth &*\J[ HIM/»»|Mtl.«. 
pbuih , /*tf£ piuhiuptMtnnnh ut£ itp futbjjbu*/ r»t ^inuMi, 
t[u»1»b —limltg jutpl% nL luthm&nj $m^b'miumt.pbut'bu **»/»« 
tfwItbjtP. • £Uttqbp*up*unm1imj p%l[bp£iMit[oph J 'b % l^uipn tffe 
■4—ty^ pcwIiwilui&iunhbpnL. mgk u % npntqjt "bF^oF ^ v ^Mt^* 
^bqpuijp f npnbgJk b ,ut B nl - t *B*"J >IT^-*1 bit JUttl ik^JP* y G00gl£ ^ tpnp&pu ulinflUuil^tuh n.tfnt.utpnt.pbui1»gp «/fc£* tlbp a-Q[~ 
pmutt.np uttjpptphbplt bn^uti bit tuju jp^ututmb^utputltltbpp * 
np utugbut^ nt. uuifuutugbutl rjutpplt <T) «*//»« utaunLuti *Jpp~ 
^bpnib butbh Igp ij.in1tni.p1i . i[u*uh up £rai.f Irg/rltf us%i%pLp 
utniJh ubpnt-ltqfilt* ftp uu*btnpij.1tbpnLu t[ptuj ujutuitfutS^ 
labpp t^utt.hputljutb u^ututtTnt-ppLuubp uhu^bg , »£ cu£ {•».. 
^«rnu>^ tf^utjnt.plfn.h'hbpp piultft utbq 't^bj* t untn t^'l n 't 
fftuiufku tnn^ttutjplt 1tu»fuutmfut^ttipnt.uubpbjit nu uuthtutuip 
Hpnjgubptu l 

f \ufputt£n.utpuip bpbutntg «*{/? Jpfwututbutputultbpu -ut£ 
utltnLub n$. Ijutpn, tTgt ttut^utbuputljuiu ut1tbjutpbt.np ugm^ 

pu$u.utitbpb i "»«■' pwm ihb** jpi tu — ut k l 'r • nL ^ n lt u t 

u»U£Utupnt.pbutu ul^pipu ut£ 4 567 pnt-Uiljut1th,u turn ij. pit ' 
^uitr^lrlr/fii/ $uipp\Lp ututpnuutu ugutb^utu tfp Igp Sbutp , unp 
jjippgutu ^b gm.1t b i puut utpJut1tt.nj1$ utLuturj.nLppt.1tu b, 
ibnutttpp utbutputbubpp : 

Qp£UiuiutLutput1tmbpnt.u ututbutup thgnt.gpup puttjttut^ 
{t/Yff.ut n.putu,kutbbpnt. lututnputLnp u.np6bp^u nt tfutltut^. 
Itutlguib^hg uipluiuuiu.pnt.p-pt.uuhph, X ^?U,4mi-\ ^...^jw*. iTo'ur 
tj.Jnt.ui pnLp pLuubpntf , b. tujij. {utppLp tnutpnt,ui1t pbpnjpu 
ut[ ihnplbghup ujuiputpljb £ bb1tgutnutu.t,ut &bpnt.1ip1sbpn*- 
b. ugututm*ut l^utlt ibuibinuu tjtuutgfp ftp Luputq pntppLU^ 
%bpnt[ np utCutupljt 

QttbutbltQ iuiLUtuuthuitS pk { 455/* MS 'ik^ftf" ut - 
butuutuwbu l^pputimttT ifutprj-utuibuthlt jp£utututljus& « UL M ~ 
u»nt.ut&utuint.p \}uippi*Tp2pu1t , b. \\pttk"" R M »f»/' 4* u, ^/ , ^ f » 
b. ujut^tujp np, L h W^j^uiutu (nt.) <f\utpn1t <{. £»?*}" kit"* 
4tu£p u l » plt't ttsJf-bp ypu Zututplj ututnut^uttpbutj uth^ 
tjpLputgpubp , hpbhg «n»f.fr ?> b. utbtjp ln.bjnij\ (\\njpu ^b_ 1- Qhaujqfip Uppmfiujif *liupriiuu{hui[i , mnq 265— 
268: y Google brutal* ir|»»a.4r|/r amna.\ik*p fc/»l» aujajpaauplmb^auipk Ignaat pp 
f"qpbmna.mp£ at£ *M^»f*lrflrM»lf&/fn<.1r na.£utit.pna.ppa.fap aa.pau^ 
Lh[ttL uauanja&aaint fXtujm ^arnan tma.am%am ban aw £* np mnp 
{janaMJ*una.£p £nptna.p fauftubpnal b. ihtunjbpnt[ bpbftf ml 
frMrff nn.qpu.ltpg -$.£ ^ajXmamJLj. ianjbpp J^^n.maJU »_ 
a»na.bpna. am aa an b.£ an aw bpba.blfa hnauu na. i an puan an m ma aw $u£ 
+ pt amanbup Jkl* 

X^unmmJk £uiut annau£ Jbaw^ba. 5~ 6f"f- tt.auphpna.aa Igp 
ianunna.mbj aqua an afn a. ph. a. fa aw I uajb pna.lt aa.njna.ppa.uu p l|«41)**_ 
//»« 4. ^MfLMf^wtr jut mutant. phmWp , 2—3000/' £«»^» • 
npngatb; lgutpba.np utuAataua.npnappa.uubp au[ b[uit\ hit , h. 
npnitg Jfc£ b^aujbla auu£na.£an al.au £ au nut If ut fait bp , n-pmnt.fi.. 
ftbp | ubnutuaua.npitbp na. tnnutanfzpiihp u#£* np ipmtm+m l[utaT 
V$V*"*\ puna.huauu t pu*n.bp % J^}mm>—JL u^utuaubnti punt 
jna.itaub^auu utfunptfutl^p t 

^n^puft uan.na.dfcu ^uutitft atnan uautpp annua £ fc «w. 
£n*ppui bbbnbnn £pnnn 1|niAf a[au£ua nut t£ aula p , npna.it 4*m«. 
•TuttuuiuipL l^naTabp Igaujpaw auit^na^an tujn. utn,b».$npiul£Uiu 
B^vM'V"?* ^t » ^ '*' uta *w1*>"1[uab i hu uiifpptumbpna.it aqfcu* 
na.it fcpfa hpbitg ibanbunptt iutjbpit na. abnfp ^uf^ffuf^lrfi.. 
tfng.pba.% iTp tnauawna.anfaputl[amu . paujg aapmanatna.ppa.iap ttutit^ 
putpuip at aluta.hpaupaup aaupt\ualaauaa.php uauniam , Igauat yj£ 
intuuitS tfhp tlbnfpt 

\\a.uanh aa.uttntl Q\aa[huh au nna.it pia tfauatau%utttfibpp , l[p 
af.amttbia^ np £ph uaniithpna. { ut umutbn an np ^utpna.iiutb^nt.^ 
pfrt.laiahpk.aw tgauan h 4 plait ty"lp—T\* u b m » n P n<u 8 ***** atauup 
lin^nubnutli £f£*«*1»« n fc.«f , b. JpLU ahngp atauubpp* §fcf» , <f\kj t 
\°*-\l • ftl"*/* W^htutplutliun \\na. L pu,h \Jhit^h^ R •/> 
mui £ustutu\in Lp p t.un ^utjlrfmg l| . Q\"lpuh Qn^ut^/rif wniu. 
££l» uiutuippuspnph lhn» 1461/'^ fl|«//r«» Ir(j«7* <!||"»<. if ivy/r , 
9*«'7«««iMt 9 ^ , |^fAuu^ut 9 /r , \Sjiutplippap b. utuiut <{nuput^ 
ataufigp- (Ju/tfu/ phut pataulf 1 iutppt.p — 4uipp*.p .guutu 
tnna.fi iutjbpfu bpha.bipfabpn % jfonptfra. unput^na^ at£utut^ 
p[taupmna.pbutft na. <^lr«nuf^<ufr afuanaut jmtputpbpna.pbutun , 
uanauajaaau* ppp uthtip^aaianbju* bb na. anbnuabutu Qfbii taaajh^ A* $• 1ni.l{iuu fiQfififibiuQ , bLpnurfiui fiium* &• 
tf 131 : y Google 42 • 

p*L% 4jP»»J b. mbnhg %2 mm ^" mt - m f l"£kpmaJb ibm p*b£ fp 
utnmim %mp»—uimmmL—.pJpMibp «c ibuflhtmlgn^plpA dp 
u*m{Xiujpk b. bljbibgm*fw»lpm1* ^mpSbpma. f/ifcf « 

foe -»-* f pm*.fc fit 4/* ^"ib-t A^<"«U^nd *-» te 

if»/sr -^tipH' b. t-pmq t~? tp m§L,, gp'b k-i'B't «»7«» te 

ir&fi&1b nt *tplbmmama.mp Jni—pMm.pj.k'b pmplp nt. tfb&m^ 

l^ju u^fribaw^wA tuJppm%bpni.h 4P U V bb^imb {£•*{{£., 
aitfc mibigmb, *t»tp lk m P"UP •'/'**» ^mqutg/bbptht ■*£*». 

!*•■ t»k bi»**-*4* . Uv*i>«t* . 8»i*«jtf». q.«.^ r fc^fc 

nt O^u/^^V^V .ffr* A. 4^r nLUM * ""»***f * ft*"** »|' <*- 
j>/bfclf* ra ».fc tiJWV jmph t n^ •uitm'hku.h Jb+ mhihm^npm^ 
pjbmltg ^awJVw1f«w^/r1* mitgma.^ Jp^mglibpn^ 'll-.pt ^*„ 
9 m% m^bmmib^—h qmpibp—. UlJV • ^~li» Z •*•*!* ■*»*«*. 
%ni[ « ^|ifi $uu.wmutppabbp mtpn*tfJb—% , 4. pppba. IT*, 
ibrng $My%mpuphbp % ufbam b^mp^bgtmh na. b^npnigbguab 
mmi*mj pi. ~| * n p*bpni ^Pt«/t//A *• <•*«*/ * %«■* 
*klkfp mbrntMibpat^ « [^J^|>«wjfti.^MrM»ti ^urfiiLA 1 «^«fay&«f 

D^ju if n|«aw^wfl» Jbhm mnihh bpp* ^ntm imXtul£hpiqbgimit 

4qbu$uil[utlt m ittmjpu^uaig m^mlgmb jppmiMLbpmi£ mbumbjmb 

mppnn u»tupm^p% fit |4f«Cft^ , £?£ *—PM n 4* P 7 ^ *"» 1 ».» 

. 't-bp&$uhgnt[» Jpuyh* b^pohut Intuit un.uibf.nt.plbim%g m^pitq. 

ipmpbinf ±ppgi*h iq-lbt iph puyg muipmu^T w/uf Jp_* 

H-ntgJI; tammif—plpuhp ^p ^4 * M, A» 4*1* •"*>■»!»- 
4»i.** ip^/^^Hrpocl* ^.-y % « 6004«» 4 630 kpb..blb 
(ow^mi y^uM>rt«.M#^MraM#t«.|»l» A <1)*»{/ru , Mfi uppbifA M Iff . 
p»f>£ «|t« t/» tfut»Tmhim^h% QmiT—libmli l\ kttPP^ *" "»• 
!»»/• *lpl"gnil Jbi inpAbf %|> «itlrufc£ r < Vl/* Jpl-g,. 
%bp* (|62 1 Jftifctft.a»j. |7£*) 4 «t"#m-.{u.* tfutfri. l^— . 
ipnpnhh p 2*T % **»iupbifppfbpnL.h i/ifc^ iuifr«»t»#i«.M»A* tmttb*. 
%miuuiuuthb i gut.ptm b. Ubm. tfp , np utunbgnigu** fc *b* r - 

r i M •' *. 1,««|«"^«y4i» OW l ""f .^"'Jl^fV *«*fW» 
^A r frlr V^'P/- ^4-2 « ^«« 4 7pt* <f«r^1' ^HB^n* 

i» Shuiub hQg ludfipiuQhiinL ihpnttud iqhmujl{UjO 
ipujnuiLnp uitpiupOhp* rifiLtijOuiljujQ pujU - i/?/7/j. 
fiul{uij qpinLpfbuiifp, UtiO^bL 27 V« wntiQng: 

2- 'huipanqoimnLif k UtftupwOng ppLqujQq.bmO (tl 
3&) kn jfabB .qwju* ^v y Google IS 

ke jbz n *b fc-^t ^i» -»jr •**»««-— *A , SHrHst U-- 

W«.t.au4«# M *ft<.J> <I|«( rr (i( 4*»£»l«f*£t % {ufW*»|l& 7 ft ^uiqgpui^ 

pimpmf np puipApm^njm %put% JbimJbtuirpnil, k. <\>pp^ 
*»P ^~pn% - *kp kF»<-—»qtJr uguimppuipgph uppkiph 
t|»* Iflr* n.Jna.mpni.ppi.liub'pk. «* %bpgp% U^nw^i. 
pjpihhkpt; bmbiS ju*lnqh 8 u*M. ^tr&| ^p^p^u^ ifuw. 
P/"T*/* U"» ^-I-Pt 0- Zr^« »4««*A«t bqbqbgpii, 
(fru,* u ,'uu,l t u t i l p„l lt M,'u « V < UH ..T. bf"' &wu '74*//' ««?• 489ft 
<-»«•• 01 tf 308) t l|-> 48M-49/* §b"PHt*l>FBP F«"- 

7"»^^» 2*ifc«*A "0? t "t^uppk t i,% tp IT** b^«/.^«« 
TTfc/fc* tt^fc"* 'b-i—jb *■ 4r"»«»*»r*j jpiuiu,u*i i nip7h$*i* 
mpJuAfi inpShp, %n p l c ^hiik brHt u ' SfcffcfA 1 ' -'/ , 

Jl«ffclMfi&fi 2fc/fc^A*»» np pmphUunT $u£ kp llfWfcw %ut^ 
luiiinu p*blk - ^ftoWinft iTwmhliuHgppph , A. ib^pghlgu*^ 
0*8 T^V** «'*»«ft"li"»%^Si (f|»ol»««#^*Mlf tui^uiniulfnipbuilig 
inmbmi t*» g &mkpb 2HHfr SwktppP bb-Lpu, q pt usp 7 k» 
PP 4P U *J P—Lwlgiuu $f~\\m*.JL\>J\, X JwiTuthutbhll puignpn^ 
b. putgnpn^nq puMnm[p t l|«/j Spirit tfuiWuthtmb^uib^pg \ouip„ 
pkptBfr fl»C""»a»4t« «»lr«f.fo bpbi.bipx ifph wj , np pp {u*_ 
pnuuBntphunTpit b. uni^bgntp buiJp, puiLutqiuu otf-uiuiqiup 
bnuiS fc ftp 4uiltuiuuibuibjigbbpn*3» 1 t 

1»cw/i^fru*£ muimifna.plii.iih iun.uilpu U4%nu,iT 4647/Ub 
4l! j/ , ^« M "» M »4ft % **•{/ JbiuiJbilikpnt. mutuinifrpuib^ bppuipr 
\>lJhut&plM , ^mpuh lipouuibuiu bpl t uiiunuib i ni.phui%g {uv. 
a#M»|f {wjghl—. typipmminu liwpnupbnubu piuiquiqiu^uiu 

bmguipginupu iuij pp L pp£pu i u,£h'u y ) pppb*. i^&uf ^polof- 
uguiinpfcuipiuiliutu b^ni.uuiligni.pbui'ii tTp nt. n.np^u,bpg 
uguimphuipguiliuiu mbnuiliuipahpni. • unjuup^u }oniui \\^ 
mnilJbiuug b. Qbput£ <pbpui£buiuj>2 1 {^q ui^hiuipim^ 4» "bphUJiui QkitiqP tun. i,' Xmliiuu fiQfifidhuiQIi* 
Ullijujfift, bLpniquj' %ujw ?? , ££129-130, Qwbi duj- 
fopniphwOp Ut£: 

2* i,iULw(1iupuj'p iiiunQg uhpniOrytD Pit^L nL £ S"^* 

q* u Jt'gp ^uij&uin. p^hiuiu X\,H"*J Qo4uth£ut1i *pbpuigbuiV 
puuiqbusi p Z^ltk 1 * » b J^-a.pmp , npnj 6u/fuj)rit{p y Google \h 

4«,1» Jb*bp£U Jkk 4*»%pV 4 640/>fc 1.«i^ HUt m^ 

ppuspfnip built uimbV jui^a^bguih IrMflrt. 40—15 uijpmp 
ftiip u£ui$nppuip^uib L tub utpnnii lr|fir&r£ra^ btunmii^uipbg 
ttuign^nLprfp , iun.m%m blfbifbguiLuilip uin.utug bpoum^ 
Lut% 1imt.bpuiuibuinLpbuiu It. 

4 650-55/^ 4e t t u uit fllr-*— *A U*""-* 2tf*iA* 

piu^itu$iiupna.uut , np wnLutL £U$m n.puiif <|>A/Alt*Y'' 1 ' but*. 
pjn^pbnuph s tyJpuiipltp Jbh nuib t t mbuiuinLbh% jjtunt.*. 

pbuA iu.fmpi 4 632-* 655A* fl^/A-A ^M <"tf *!•»** 

Jkl mppuii kp tli-bl—- **• bi l bqb B utli,u% bb^utttnLmubph 
phftkiuipuifaih inbmbubint. jtut.uib%nLppLh *Tp , npni[ a#„ 
pl^lBP^^PP "{/"W \},1»uiuinintjk'b b^qhbpp Igp I^M*.. 
sma^kjih utp^uiJ'uip^nt.pbuittp tTp ppph. « a. nbiplg » , £?«m» 
dnu«^tlr£ %tuuppdb B ,.nj t \\jib.hi g pukpu utj <//r'^ m £/» £»^ 
Hn^ftph t npn$l bpl[nt.uutbf> iu%u£ ml^mia 4/71/ T lgn.ht.1a b. 
n.nLn lip puAiuip ifbi iuipigbpnt.* ^tlt m VH nu ^t tu 'P n " 
qpifnu ftuin tn^fuuimbguiL <£&f*£ MOf| «{/« ^££Arj»»a.1r « 

4652A& ^C jtl nL t 1°"»24"J "»*««.*» Vl—i m Bt *««{# t*"* 
utuiLnp iPp | *i|i buipnnpbn umlaut u p'^t'tppf* ***P i utt ^ ut P ^nt. 
^-■w/ fl|w|/m' ]*li"lp luijbpniit Ignndh^i b, ut^n.bgnLplbmJ^p 
l[p l[ui po.uiif.pl; luijb . uwi p^*$^' *■»/ PP tfutituiuiubh utilp^. 
piuu/utuipL.ubpbJt £f» * 

i()llllp" % unpfb b^uipu. «0! Jb&tumntJitbkp &bn.f b^uinubu 
uiuiutppuspputltuiii utbqu§tM[Uitnt.p1pL.tMp t \^unug$ff; Jh^lg 
j[uiupm l[p i£uiphjpu bLpnuguibmu n.buuiui%ubpnt. puipu.^ 
ifuiu ^nippLUp % uthnhutb bjbli uipbt-iTmbuiu uiuimitnLpbuium 
ctl un^npnLpbuibg Mu£t *fi$vhp ttp inuipp&t Jfuuifi b. 
^npup ttuuuiA l^p n.$nuh\g ppiA uiju mbtg iulfuiihhpni.1i , 
npnhg *ff;b £u$uppu utunLWuhpu bu % \on£uij §uiijni.$n , fUaulr.. 

*A 0fc#tf. )?M J k* £ t Wsiitp , +!:pk-~k£p S»rA*"l" 

ir^r^A^ • U**»«./»m»m» i QuipnLpfia.'u <1)ui//r» 3>t|»^«"«» oijunt. 
Jl uij/tf* 4. tuunhg i.bn.pb$mnih fc|»* jtz}' m l 'i ,u ^'8h {p nt -* . ITU/MA,, pujpqifiijOnL^liLO XTLUpqiup £ujgtup[iujj[t 
tooftiOg : 

1. Suj/fibmO *• tf 627-629: y Google 45 

ij.lu.hf,, Hunkg fc/,b hmb L fcnSm mmmppmpgpi, liuqm. 
nwlinp-i-hkph nt. m%np tTminLmu lYttfuvloinir&pi* , A. m»^ 
unhgJt '*«»f>Jlr<tf/ imjp $„«. »a.j b?/""?"'/' 1 "''*'* »* P*//*!!- 
ibmhg Inlawing, t[k*E ^mmphmpgm^mh t 

§mu% U. hopJ%Lpnpn q.mpnt.% wjrj. JbibpntX JQ &Wfrt. 
hbpinM \jpbJpm 2blk-lp UtoStLpthu,* , prnphb^mOb 

#»•. iTiumkhutif.pp Jbtmmn&V bpkg ^ "//»/? Stf M"^""*- 
u/rl. „ r A. *„£, QM^fW^^^ 0' S*fc"r* ^bnbghph 
mt.ma. umpb^m^mi^, kp f 4. ^««^ftf««lr^«„. 60 «f>u« r ^uiff 
I 695/** St*"* k Iph^ tg.ppg ^ututSnippuu QuiTuflr^Hfi. 
pmu.m Ln pnipbmh phi.mplu.lt, %hpg fp* miinp {*m«A*. 
noutnLppc'Up # <//»«. u 9*Af>^ ■Of ——uuuH.np* Qm^np b^mpn^ 
ifilfuh [ukft-pblntlp , \Xl l 'M u ™*"l rfr •*--*— .pJpiupunjh- 
ugtu nmm»mt...p. prnp^tmumi fc pnupghpfrp* \onpbhm^ 
•M* *«"|««-M»*Wr|" W*"* t* ^bpm*m% r t buu i *u'bph pjph m 
tP h l n 4a u i *upul l uMl t iu'b t iut^m^mi. b. 4»«fj> UL"/'u/j/i u/^ 

[umptuiipntppihubp . S»/r# «0f e^ttt^ Zfkbv • •f*«T"?- 

Irifc|i , £mnbp % tmjbp&t mm^b^bptb. uf 'uu.t/W/9/r..b \}pnt.^ 
uwqtJht pJuiprf.ituMumi fc pJnLpgbpfrh* \^t.bmmpm U u b, 
fr h l F h l k-npvbp £h% l l u,u,t l u.pu,'uk» • pmprj.Wm'Umi £ 
j»t.fM«{i£l»£ wt lutuifrlibp&ik tppgbp . an«fi»^ff&/ mnt.m* fc 
£|» iul i nf l nt.pbui,rp^ bp^m. Immnp <\*ppg - IT*"" J "/»?.* 
3/runt.tJ npni.nj , A. Sfro/fAfrut^urff mbnpg • qpmS fc «#i»„. 
itutliuiliutlipg fu'bn.ppubpnt.'b •//»«*/ pbr^mpimli hmWmbhbp 
mn l^utpn^l^nuu b. U£ui mppm pfm.it u , hutbt. jnpqnpm^ 
b^uthttbp , mbqbb^mq.hpbbp nt Jp£u*$ n uib L iupu*'h'tibp t[mb^ 
fbpnt. i[utp£nLpbui%g b. mpmnibnt.phmug ifpmj , £mhm^ 
muiplnp^iu* fc 4>^£f» 0L"/'«"j/' ^M»Mt juiqwphhph n L q.pt.^ 
1 b etl* Ipffc- *«■»**' < nt|"» t /*» R*f»/»». \$pm.uuiq^ l f t 
Wjitftu^, b. utjlht <^pmi fc fru(lr«. uutnuHnLphuttTp bp 
tfiuifuiutulfpli u[uiuiitnippi.1ip t nptffc QuiiPjbut'u lunuii k 
2mm pu/U. Jbhg jwu ihhmnmS ni. impgnigmi bhg pp 
mju q.npAbph nt. ^blig qmrnd* %nj% pul^ utJghfr fu/f. i^/i/////, ££ 9-10 : y Google 16 

tmbmmitttpmuubpnt.1, «/*£• Itf pnt.fr l ttttmn%m phlgm* b% 
^[bhbutpb^p (T«MM»lrl»M»i|.atf|i*wlflr m ^mtub^ut^utnnt.utS ^mtp^, 
n.tmmJbut itutmfbmmu.ppltbpk'" • /»f» W*ptunh mt.up [umtfint.1t 
utphutpp Jint.imt.utt i/^t* ututppbp tfuttfutltuilgplt ^utmtpmut^. 
ptutmh utmn£ u£bju , *»|» ^«Wf*av^lr/»i. <//***{/ fcp ftu^urlf . b- 
pb*.utumhp1t 4 mm ututptttlfna.fi fit. %%m pn t[p • pp .tnugnt.uim' .gtm'hp' 
ttp ttttmna.tti&ulrmkzm bp 4 ut Jut pi utbp mm, pmbg **{/•* ^Mfanaatu.. 
<Mi»titi «w| * \jpbtfput QklfclP** mutt.upput utlttXittmLnpnt.^ 
ffpt-h tTp% utf fc bqhp , mt. pp nptttk\tuu jtmn.uilutn.ptTnt.^ 
pJpMthpp futpp Sp Ifu.ltptni.aL bit i[bubutpl[p nt. <l)». 
Ipttft n.ptttliutu itmpttttumhtui m.u$pp iuipm,utmnt.uubpna.m. pp 

tm.trtt.mt t ft****** *600 /e-i/*' r 

^pilr^ Irwjl. 4600 P-L& b in. l ml l tttt.np b. Ipu $p*.- 
imtttmg *«»*«.«. Jfe % Sfi4 n tb& • "'/■** *"V % p"t.h% ^mt^pttt* 
t fttttpni.pjpt.lt —It -tit Iftttpnipli ttttjutinpliZ p l|»<I|ff. 
fptt , b. pp tutpututp mub L bp^nt.pbutb ■ jbnptpt. juipmpb m 
pnt.pbui1t itutiibini[ l^uyub put Intuit ui***[»u$nu*m Um' Ifut^. 
Itrntutltp 4 nit ^. r +.^J.^ ««^ r ^, Ifp putltmj ftp ut1tnt.1tmtfe 
kpmjubpttilfuiu n.ut1tluttmuth ^"^b nulfbp^nt.pbutli fuutltnip 
itp , np Jpu^bt. \ Qpn. fiupp *l[plpp b^utlta^nt.u bp §/".. 
Hbutlt utmna.1tnt[- §pa.qbut1t£ 4 8f*f 'f-*"f*£f» ub^ubutf pmut^ 
b^uti bit ^nLpnLjJzpfk m.pt.qtmt.tMtup t Qutpn*.ppt1tp «IW„ 
££ir but fit* utp^nLup nulfbp^utmfbutnt.ppt.ltp l[p uutuj pp 
npn.pp1t \futluthup \\uiptfpup , npnitt putpAput^ututma^ , 
bui£ifp"i-n1t *- "i-IlT? * ^u/^(A> i. Mf^|(fr utnut^plt utum,uttt 
utbultbintl \\b;. \jnnputm &{•/£«■ <f • ufflpnLUp tuutp^ 

u» pipit Jtl «««« St-tt A W A 4 a, W l 'a^» 4c tpvf-yk* 
nfM « ^ "^"A «£ M >»^ir g^ «*.»*£ t SA** Ut*A"«* 

fo. *tyl, Spt.* ftn^tumltbu nt. $t<l t tp tttnuthbpp , b. SA"l 
§nHutw%k»p np 7 p1t kp If*™ Wfo-jbl 2^t^«» (**. 
4724 it**' i783) Sfiilbu.1t m.bp«.u,ummupu tbutnutt.n^ 
putn.nju 1*upn.p. % np ilputuffcu £Jnt.tn £p hb^utp^nt-p built f 
nuttbp^nLpbutm b. ututpputu.putnt.pb tub nt. tfutttutuutlfui^ 4. ^uy/ip Stp linif[iifiujuti t ££ 9 : 
3- Vi/0. m/Z/j, tf 9-10: y Google 47 

jy/ry ItmfumhMilrpnt. !»£■»«. a»jy mi kigma. frp ptatpAp uip4ut^ 

*r*-4c- tp J kk h*». *-& 4 704** 53 t-*p ~>v~~k B ~* f 

—■ 4 769* u[wmlipmiJp1$ »»£ frtt—mmna.% Jfrl—tTmnLpbi—tp 
■/*£ ut^mmkg ^-jhkpp* Hju ^n£ui \Tp$—jblp TIP* t 

Qn+lutW $k L k-it % (Xfl» 4749- 4>*- 4842), »r ^«r 

. m.uni.Obtuubp 4j» Al ncw*»i.AM»LHwfr «Mf • *fcf fefi n*t*> M '*l 
P^*>«^wHi|.^«>\ll tputmuipuib^bi M««.*ii||t , Il ^wm ^frpfkp 
u$i frp Suifufn^U ipu$$Miutpmli b£im% , utunp flujy«ri.{* »u m 
Wfc -llplfi tp, np I . ft. l|. f*««f ,.»«...,.**«* «,W~. 
Iifrguu. «{«r Jy .»£.»*», go^fclrfcu gfc/fc.y/rlr P» q n L& \<l 
qmrnln npnisg JfcJ fc/rl, 0^"' nT^Vl- • 8HT* ""• 
IT^-jtl 2*I*l/' l »M'' *• — »** immfniplpM, im_ 
Ammmmfri. ppu.* Mr ft. 4ltlNffy4.il> o«- I . <f. U*fc*£#~ 
2*V«»fc 1 * S*«-* *•«* phmmlpi* u*Jhht;h lfr% » 1f2u«tfi»i.»|> 
phmmiipglkptfa b ty n lp u p * n P Pfr Lnt l knLWH n$. ?/"»£»</ 
h. $nutqiuhfn$[ u*nu*m % ptmgutnfr^ *t"Vl dp. m—.p% pfr*-~ 
Itmhu-hmit iu*pmmini.pkiu% t 

fpmplhmi 4 7f* l-p»i% tgkukpp fa Jpl-.fr \]kJkr*b 
§b—b ^-ina.Jn$l Jjutupitgfr \$na.puim {orfav/ «//» t nj» 
il^jhimi bp \\bl. \}„npm1i XSkikMbw H» F <--■«•<»«.. 
Pfrtbp U. ut^rj-hgplj $uhl Jph bp §bp—.pyl*—1t Jblt npni[ 
JhS jiufnri$wLpkiuttp b^p *f/rf t"*/"f £f -gkuinLphuth na. «*»»{.. 
iflutj frith kpnt% * %utfri , ut1$gkiMi[ 47|»? i^mpma. (f&u&lr tuurffrtt {£«•{{£«»&* 
Jy' ' pht^utpAutliptt htubt. fpna.u$uumu*1tfr , ^lupubutumuthfr U. 
fo nt -P9P ut jfr "*■» IkuikLiup—p, fnlfrufr if.ifuu4t.np utbpk-pb *V. 
1«*<2 {«v/&|*»t.lr qnp&tun.1tni.pfrt.%hbp1* m tuqt^bgnt.pfr»X!bb^ 
pp < t|»yl» 4mituthut^fr Qi n lp u p 1-uit.wnuigfr hpbibifr i[iu£tu„ 
nwlfuiltlsbpblt bfr"k 1»mbL (^tupnltutjg \Tfrpib —■ \onupn$l t 4 • U/fy . ti 25-40 : 
Ud[ipujQbp[i: y Google 18 

Q«>l[» p IfmpJnq^nup Suj'bopjitbpp. (u,m.hi. U , r n,J l u,i, uiJb^ 

P uAbp»iu tuJ&fr l-lk pt , fa UiT^ifi^ {Sri fT-i** 

^u,p%bph n L [Tf u ppu,phu,'t, & ^khb^h^h l^fi|^* Jfr* 

putphptuphhpp), 

tupt-k-A'u.* bit u 'i u r ibfiP-Hiib ^b Jm nbk nm b % ****- 

• Pp 3b b. u^tu^tuuguth pi 

§u,uh b. bopjbbpnpq. ^utpfiu \jpncuu0^jp ^pb^np <J|a»_ 
jinf, — m,^ (\\mmpf,u*ppp'U JiuJtuliuib^uiqjig fc hutbu fiutqp^ 
Z^St fift—h-fr XifTpp—lpH ujjppfu.uh putl uiukp "t ««u^ 
— nt.ui6u$uh, p utqtult, np £uiu* u$htf Jbh^bt. ^nniT b u k % 
-tfuutp ^hutg , /nAwuuiufit&p/i J*p ^u«/fr/»t.£ uilufuutpm.^ 
fibuiJp. b. pp putpbl i u$J t (tyutpn, - u,k.p i\\.u m ppujppp 

h—ri^a ib h -fc A^>tb h *>**-bp—V +wi8P ut P tu%i —-b ll ' utVii 

b. h$ufuu*%iusi.n p w,L p Jbuihh ituTutpi 

(L}'f-*f(«' M»^/w«»/»<M#((«t.if ifpahiuutpp ftp iuuTpnjp putp^ 
«£"^b nt utbpfrb J-Utpgnifu oif.uiut^utp b^uti. [jpnLUBUijk'fp 
\jjjnnph 4uip' t iuuibmf; J'p utilitf, . wfcn^ /t^t IWAj""' 
'lblb* $ Al gn 4! T "l «*«/fcfc Suspi} utnju.n i^ptuit b^nt. muip *\u*1s^ 
+p% % pull, kp "p /•*»£ pb p ,ub J'p [u'Utpkpt \}l *l—ps£u»„ 
labgiut. j\jpncuujyl;tf: 

J68l/»*» mnift.,p i—jbpp phu.b^w* fa nmhhhf lib""* 
*.npu»p.$up i^utf -, uip nL , l\jm%km\ |jfc*»^ ( \» tu P nL • U - 
niunbg b/gb^bghh bp (J- (J k <'«»»<W M f*/rff tTu.jp hb^bqbghh t 
[\ tu J t usp7pu t nL hkp i000«»"«-fr> blfh^bgn* ( ht"|»* 

y.«^ fcfci,/, <f"'/^"^ A- fl|«/.«m' b^b^hgh \} . ^t r ». 

h Lpmu^uil^utu Jut rushiub^iut^ph J'p , uyn{/>u/t Jfcjp ^f"v/»*» 
/rp r lL 40000 *«*«Afc ^ 50000 u l ,uhhn L lu«, l«>jbp: 

\jflppiuhhpbh q\uM,np p $Mtpg u$i hqujdp Ifwj , m pjhpbt.u 
JutJ'ushutlfhh im^u loth lb hp.ih l i tu t p' fi. n u*uu$t. L <!t luttttujiuij 
%nLpbuiW p i y^tutiuip i[hg iiupfrip bopjui'buftnt.'hbt.h'uiip 

* HwptuipujOtili uijri , /rcf#/.gr HuiQgfiQ ti ri± p3[inG 

dp* \t. Ba^irqfli. y Google 49 

Jb&mtmnt.uobpk.m, hgJkgfp ^\ m 2t UTtt" l tu, P^l" tt B m "-* •"£- 
btutplpt^ t[h£tul[ndp , Jbm^bt. ugututpputpfitt^utb mbqmuuim^. 
inLpbuth • wniv &lrrV<g&0t«r^Uflr ^tunum/ntf bnuta. ututim^ 
ppwp§l u*i &*£"&" butpitttitutu.pt trwlr*. ^urrrclruf^ 1 t 

bf **J M J"»*»l»*t* hutpsmltputmp'b Jputj J684/»fr 1—p^ 
Ah i»n im^hautpiiu^mth bpbt.bibubp£u\}utt£u*j o^ni. &.£*«{ All 
«t»1fftc.1t uthqivi^utfltbp* t^biitkb *l)**{/"*/' ugutmpputpBUtb^utu 
uiplnnp , A. 4f C 4u* r lilr ,.»jfc .jpu.!,* J)t ««(./. « ULj" •**- 

>*>* (1685-1706) -fc^A »di^u.* frv Jktjnw.at.kp 

u^utmpftuipmutbut% utpnnhu jn*-pfb k. Q\n[pup <oj/lr|»»«.lr 
«/ifcf «»« {«f U «»f.«#4 , Al^iyfca* utp&utuuiqpnLui* k 1709£*» 
4l|r*{Au mt^racufd UL^t Mf /^ ••Irf.^ 7 f»«*A »/)p j ut nut £tu putt* pm 

*/*#« S-rfe* «tf«ffc« *>«•* «8»H«" r **ff* (Str IL- 

qkmuutmqp utttpnijhbnub) iptuaPutUiut. bu unLtuutn (J^u.. 
utnt.ut&uitnni.p Jutp^utuibut* ibuuutunt.il ui^tttbbput p ttuth^ 
k^nLpkhf; unjh iutjpuitubuthu n.utjh p unt.ppuib^ni.ppt.'h p 
ifuyputguinuimu fihi.*i u*u f.butu , km bui 1tPPf u m F f^f»^**»/ 

pnin£ k, jutiTukutu $uu[pp£[p bop%hpnp<f.p Juttfutubuii 
iutub b l).<1)r»/Au, k. utkup up ptn.ndnt.ppt.um J*l»4-$ 
jnt-ipLp h 4*Mnu*£pu. iuifkhhgnimgti. jutjtn fc jutnmqu 
npnj bqbt ptuttbutuntJuu kpnqnLpbutuu Jpu^bt. p pba.% 

P-J* *704fc* 'J****- 1706* imimlminplk ^butbn 
.w{ututpp-utpm , pppkt. uutfuutuXuti-np bqbqbgutquiu'tbpnt. 
h^htuiuuilgutb hpitit.nt.umpu, It^p J 1 " frit J^kp^uttu^n put., 
t-utlgutu uhqp iifki ututhuhu uiJpputbhpnt.u {utpniuutmbpti 
«l ft£p»tm]futukpubpp» uthnuf ut£ Jputpiuuh [nt^ l^p iput^ 
Jutpbmniuhu qjiumpt X^iui utjq. Jb£ngubpnt.u fc , lutLUt^ 
"uuim.utp , «ijt An n^ttttpuihuy #11. utht.uibutu but J* uiutm.ifui+. 
I^utm bpbt.njp «//» A^'fibf;' Jbpft u.pp£pu jp^ututuil^utS 
jnt.qnt.3bhpniu lAwi' u[u*uipputftpitt.pbuiu A. utifpputjni... 
p butit i/fc£ ppuipnt. 4putj p2.t uO l 0tL "- pputpnt. iputStuuut^ 
{uttr PHut£nt. uutfuutltlust.npnLppih* J > utbutL$t$ 4 Ut^ pfc iut^ 
unt.ppl, Sjhtutuutfytttp liftpp ttp , «ifi utbiuti t Jp1*±b». { 863 
pnuusliuthp , A. , IP^utu phi^ ifk[ , Jbh^bc Jbp opbplt bul^t 1* i,iumnp <b* y Google 20 

%~jl W »MU P ti 4 (1705)' -p IU*«»#P qmmrimfi ** P _ 
p—J tkpmmbmmlguA ^bmrng tm*mmn»*%% % ibm% tmmsmS bpbjlmm^ 

i«W(«i {»/*»r< Vr**-/* *j.**»* ""•!•> W*' «707£* % 

4 #•/• i Iragtw/fpnMw^Mvfc {pm$tmtin»[ t \a»m^m§nmt.p j^tupb^n ^ 

«*«* b. S.hu.^ku. li*,., «**«.* u.^kripkrc £~S B u.j 
ifbpbu l|. fl) n/ /r M £i* ^|> n ^ M % ^ m %h /nt i [l<-h~.hi *«,*_ 

4f/r«/ / Bi~u.pt, ~ r p a p.bpb t —. 1-Jm.p , »■. ^ r tlfUm/ph , Jbfc- 
1*^"/ if.huiquihk% li—hi~mi*H—puiuu»h**i kpfahJnt pTbmflpfi . 
pk-lk-ht. dmmWmA^kh ftmf*A.km% X^^^hn* m t {kpT 
ikwifcuifnig k,p , 4uy dnipm^ni.pip\ £btm , mpba.ittmmgkmti 

Upu^mtb^mtit —jm ifpna.—n'bbpk'b b—bt. , np pni.pgmt^ 
iuykpnih ugmiutdmmlgutb »»./£>£* «»i.~fcj|.» rr f^bf* kit > 

"«■ iiP-j-'krr ^rbt-r \sr—- u ~ik J b h~i m ibk «*«•»-- 

ppTt& 1 -M^^t •O? —wpk —tump %nj% i[—iifp1l htbtgCnt.^ 
pbutVb i^aputtq^u oflfM/£ frfi dutifimutul^p'b mJhpmbbpk'b 

^kik^ku^u 8-r-«-W«-*« ^-i-^A U*~<-*"A b-rn/fci ► 

\\bnphuutpnu <I)«u^/r|f^&ufV ^|*»2C • T ^P * W A» •»^7«"^"»«- 
>.f*|t It. bnmuu i^uiiiunwu^hu* —*pft\h I * QL/u ofiin^ i»fr|ifi«.tr 
«/*£ «,«/**** us^bghi^ k q ~.* b % ^buutppuyp ST"/""/" 
^/^ffc*' ftr a#, l •7| Wfc U* fr £» i "'*'f!*t £i*p~mpmuihui l\k4 . 
U^ip"* U.Ufc- <f£. «|» P. T. r «.li W£ </fr4~fM...fa fcj. S - 
frutfri. Swim hup \}bnpb—np—,h p %t l b r' t^-qnt.km'k «A»<_ 
•mbup QuipnLppM.%' hnj%mfk- l^kumptugb \}mtpij.pu ]«-»/. 
Auwli , ft|i d uttttMth uilf n% tupgniAih -fa$upiauipiuia[ktnh #»«. Huf. 
l-phu.jp kqkqh g p% 4kp~rf*1.»q e , JbiM kJtkqkgpkkp-J* 

m i "i u 'i— u iw'W' kp * h L —""*t wttk%p tfp jfri—-py 

duffmuutlfhh upmuifubpnt-li ■#££ «j^p4«*««ta+ utliniiinil » 
||M(li i} «mm «l£t ifuiiu*b,uh U£U*jim^ui»mhbp $ui , np jbtnLtuS' 

i • #"*//?• iuiBQiuj, p*tmniuqpnLph L Q 1767/r, tf 139; 
IjpnLuiuqkifti aftnnltQ uiju pwphpuipp i\iii\uijiiiQiub 
t A °\n[\iu x JmujfiiLil] u{UjppbL[i woOfiQ [ip[il{nL(jp , 
1754 06w/i. 5/r0« 

2- ^- %nLl{uw liQfitifibujQ, KLpmntiui ££ l3l*'uinbL 
p. tHuGoflnifibiuG titt ' 

3 • \jnjO , uiOti , tf 169 : >v y Google 2i 

hit ^n£pup inuitutipnLppi.il ipu ^ utput ug i[uipjp\t Jp^—m. 
tnutl[utpu*ub1$ b. "*-pp£ ^hnutqhpfbpnt. J^f I ««ft/£fctr u#j 
uppnq \}pnt-uutq£jpu nt pwttmqtttqnLp buttt 4. «mi#&1i1i «*»| 
uppnt.ut6 utunuuJIz* 

\}pn L uu,qkJp j±i %rb* n r ZiP-j-krrb —■ ty-ib-t 

Jtl QntfiutVLku l|*t|f»M>/r ^utu»phtupfnt.phutb pppht. juut^ 
"upipuq. ututpnuiuu *fp£ n ffP % ^'bpLt-ft Ujt&utp 1«*»|» *0? ^/ , - 
unt pbutug h. nt.unt.muutuhpni.phtttug , Jpu^ utJppiuuhp , 
ttut'^utbuhubp , utquthbp b. ntun LUuutufcp tfutpm.$utqbtnubp 
nt. b*qpubntqnuuhp x J r **-pfi' utttuth utjq. fr|<£f»i. uttttutbpu*. 
"ubpnim* butn.nt.upu pittumtul^uiU putphupputbtuu It, «#«*«. 
*nnt.tu&uppuib i u»u £tuut piuubp , #»t uitqutqpbgph b. putpq.,, 
sTutmtri uini.pl* l^pouutl^utu nt. iquiutduiliutu ^tuut *tppfhp* 
Wjq uipitupT- t[iuppu autqti*u& bu , |\ t#££ "'JfB • 2? »» ■'£•»«- .. 
quiuifc ibqnLuiaJ^tn Qutl^np WpPE* p"*pqiftuu 'fcnt.k.utp 
qhuututuhu p (tynfpu , npnih putpblt^utuu <»£ fc|» *(|M«|4rfuii 
Qu/^njl J u, $. n rt "l"'tnppujpfn . b. tuhnp ptupqttuiubi bjnt. 
tttutp ftp iputthutqiub bt,pntuuil^ut% ibqhuutbubpp • fr«tf&t. 
\\bnutptugp fiutpubq tup£nt.up %^utpft£b intutbtut.np t nji 
jut*ui&fcputp&p ittb&lfttti.npnt.phutug bbun.iuitutq.bp tqtuut*. 
Ifbpuhpp* 

J^unhaJb hut^p b^nt. qutj* jfc^u* t^/tl/r IP'u^tuf /><*, J£fc 
ik'lpu , luqq.ui^uih \jpbtfput ^blk*ltt H "- \}hqpnubusu 
Qnq\iutuuk» *lklk"lp limit itutpq.ltq tfutuihuiuq.pp utJp^ 
putit t raft pututihpt^m b. {utjbpku jut up dp iputututput^nt. m 
pbutug ibut nt.up hutbt. qpuib putuiiut^utu ugutindnLp piu 
ifpb.§' \\niiputtuup t[putj Sutuopnt.pfit.uubp * ^/M 
but/fit t truwfrt.* «/» (fru»^(iiu»£ ^£* Sutqqpu ^jwj&wfr 3* M ~ 
LrafJl utututpputpjp ptutqutq opbpnt.u jutnut9utq.l;u m utJft^ 
putubpit nt. utpnt.buuiuiu[butubpp$ npnua ifpwj b'utpJl; qutut 
*fpb£ ncpp£ tut.blp [utju tqatutbtntl dp * 

1. Piufikifr Uu r L rt l l, l Ln J tl*uQf>kQ kt? a ujQnOgt b 
mjuminp ui£UjlibpwObpiJ % i^ui/i/ju/// piuqfizbgli ilbb 
/[iupriujii(bm[tQ : y Google y Google y Google J706Afc -tnkhltkpu t "P \*lJpu.Sph& *\\n ip u Itn^kpmlg 
kl^utt. foui^ituiuuttnup \} f utnnt,»**tustnnt.p tuutnnt.u*&utptu1r 
ll ttiptj-uttuhmp , npnt.1i tutifuip h^p ^l^tujni.p * pjb, ^tlb- 
untpuijut Intuit fit pututuupptu Intuit nLunt-Skbpnt. Ituiptui^ 
ubpip ihpl* ttit.utui^hg tuniukgh u£UitnnLh^h1thpnt.h |u npm.1t 
tunmt^pu tu^wuhhptnlt ituuuta. <l|«j»#f ato««uM«ft tqutmnilrih f^ltt 
pun L ui4p .^-.^-.X^ «j. r «A. ^ r -.^^^ c , M |> npw* nrfip Ituth. 
nrnq-tupluili upturn dhipJpLli i/Jf utnltfuyplt x 

*PM,bDn*ft8 - Su.nhhu.n.pp '(fuukuil, Quth^ngi •?*»«>_ 
pfrwflfifr opkpnili* ph^tu^u pp {nn.ht.np iop l|f»|»M> 8*W- 
£u*%1ifcup 1 duittuiuiul/ tputjiuti hit u»u»uutt.np n.$UL*un.uigh 
tuJpputltbpp 1tnLJ > uijtuh i iMi% phqnt.1t ptutqtuqnt.p7hutJ'p dp t 
np tnnLu*& £ putnutnph •}f*">*'* *t qptPutntMigp* inmtn^, 
pkuapQpu hplgutptulftn, i^utp^iwt.phtu%t 

\\$itpnipl^nLplhui1$ , u^tuinpgtutpop , mfjptutpittil^ttilt $nk„ 
f|Mff^Mf|lr&|tnt. {|%ff l[n.pt.uhp1t % tuntuS kit -*J't opkpnt.1t bp*. 
I^utpntutbt. n,uin.uip ttp iputuututptuunLplh utttp h. JT'fF- 
%bpni[ , npnd^ ^h hit \jtuihutu \}pputnuiup pu*nJtugpput 
hph^hplt nL jtupnqhhppt 

flfcf *l,u#£fVi«lilr u#£* r»£ Jpwjlt hppbt. ugtutnppujpg itp h^ 
it$uuinu*ub.p , **j£ ftutlri. bppbt. ^ftotrfM^utff «^fVwt $utin.utjp1t 
umnLUip ifb&usifuiulinLpJkuili* J tuifiuli inhabit iuitpput1ihpnt.lt 
k, tnhqitih^utfhhptn.lt ihtn % [3& ugututp^tupgtuputu^ /•»£»*»- 

(*) ^A/'P inpuiifuipuiQiiL^biuO 0/f//tn///f £ni.qiujbg- 
lhj , wu{. fi qnifiu kl 295 /i StpnjhQg jbr 1 -- l"*' 

1 . qnifiuji mi] uipfiuipgQbpnLfl uufkQkQ fuuiquiqui^ 
l(iuOD m x tiiuqqnuuOg}i £uigwptiui u{U]wp[iuip4>t:ti 
qujui* hptiuiptumbip , np luOfuiuifituG 25 muip[i tfuipbg 
9)n([iu[f turnup # /t ifhnuii 1741/r/7 : 

2- foz. uw 20 wu//i/i fcifuiiiuwLQ juuiqiuqnLJdbuitfp 
tfujpbg muiuip[itupj}nLptiLQp, uuilfiiijO £%i//f£nn/>///: y Google 23 

t^ppithpnt. iTutufru pg tm.nJkmliut'i, imttnn L utSp itutrnprn 
pmltuii t pputt-utputp qppp tffe b. b^utututpmA fc iut^ut qhp 
■ijr* Guuipun.np ftt ptuuppnt-pbuiJpi n*. tfp^pit ^utqutguin.p^ 
uint.pbmiu m p tfm * npnj, tTbSni.pht.mg, utpnt-buing t qsmpn*. 
gutt[Ui1t , fV^fcffVyaMfjf «u9« f ^|iM*^Hf1i II «/<«1t«Mff m«|i ^ M«|t«gtt#_ 
gnt.Sbbp tf.pt putt. Igppgutb bu utpitutut ^f-<V{ ^UrJW1i«iiL«w. 

t* »|i pnt.ngmiuijbpnt.u pupb. jutnui^qptfnt.p p\mp Ifp i^ffc 
htnpnaJtib^ tupuluiut ' itp , nptTk, •££ pnt-uuplt b. q" 1 ph A pLqp% 
gutjuop lgutmutpnt.ui& ptfutgui^utV m «wjt{fVMfjff«uf]fMf1r ptup_ 
n.utt.ui£nt.Sbbpp * 

Hju Jplngubpnt.it to »b»p *-** *«V/A/ A !*"*«'/•« 
Q»«/{<*#frtr(;M lowf uipbutm utuhnLiut^ut^p , #»fr £ pis tub £ pfV„ 
t£l' uu l nt -P l lb J ^l bpbn*. I— J bl/hnhgbitbp nt ^MUfffttt* fc 
Irffftt luippup tututup P-L-UP* \£nubnt.u*jp §/fc£ ipSbbu»i 
\utqutpbuiu ■fibtfutpuiufrl' iutJutp I 

%nj% Jhl-ghbpp q C ulgup umtb. jh^mtu^pg If^u-.. 

npJk kp Q» Ju k't C mmt P mm, t Iftupnqp^nuii \^pqnt.pbui%g 
b, ?uf$iau1i Qtufutgbutlsg iph u,bpqutuutut1'p , M |t jutfutfu 
jp£utuiiMib L n*.*Mt& nt. $t$pl»umu*u.pniLU*& fc » |^jw t[bplpupu ^*»„ 
n,mt.pqku tp *840fc* «#ui,£fc ^,.4. /-.miW^/. «- 
^|i|t utn.mf%npq. i\^puiuu*uimp b. \lJh.pbpp tpuyinq Ot^* 
•»|»#*V«YA««f "■*»"*» ^ •*"""*» JJ«M|M#|A«»ii0. ^£ W&r juututl^ 
nt. bfttbutg qputputn. ttpt 

Y»ul£ M| **{/'."/' *fk£ Autqlgutm nt. iputj^ut^ £ ^"^/^ **»- 
«rlrU.6 r f, ( 4750 ) ««lfcl»t1. bpb L b t p% p»t.pgutttujng - 
mlgpbgp \}u$qna.$$i utqutlt quttt tuJpputh , #»f» ipdb% unpn„ 
f"& t IT"*^/' '■ U«"/»««»«^fc"»/» ^utitmp f np b. tfujptu. 
4—q*"f.p UtJhuwqqp dnqndnt,pqhbpb% Jb&utpnLutm b,p » 
fit. {twjfVff'X.i' «/tf 9 U, J" ^ *"«//* itr M >^vf>'*a.iw«> pphu iu»L$u^ 
umpBuu^ututfit. ttp . tfutptf.* 'I luq^lp "j£«" t'pr ppb% Jut 
ttmhutb^utbbg* iputj^ut^ bu uu*b*. utifni.^bpjgp J^qutuwbutlt 
uttippuiuhpp t npnug tttiuufushutguipbpp qp qbuutm if-bn. 
\\lgpt.uiutpp iutjbpnt.it m^hpbqtfutmutmtnLUp , uib.plbgp \£nit£p 
\\u,pnp* utJpputV utpqft \nnut t pt.qp \fnttibuiUMbpnLu 
%utpm utimtjpp , npnt.1t jus£npfhbpp ubp%fuiputp u.putub.p 
$TvtpqLpfi hquiS bu , $TuiUU*t.u*aq \Pntf£but% XF^putm^ uinuiu , 
np ncup n.np*ou b. vbutninn n.bp ttp 1 855fcfc 4855* y Google X 24 

4 749 pV.«.u«4utMifr r «»t* tp *«•»*. \}-ia,p£b \}» L unip 
<Qn£^u/i \}na.uni8jkutug uutfuuiluajpnt %njfi Jblngbbph 

V^ 4*ujbpni.1i lutitutp \\pk'»kt ^-tbtmfiut fuqtujpll Qnimutg 

J^J U ' .^•fc* , /»* M****^ • T *»/*»«■< kmh. Iin^bguii. fl • 

l|u»puf«|fcwt * 

J^unhgtf^ ututup — u»utuhbt.ibua. ututpfi bmjn l^nt. a,uta 
utpgnLuh nul^bpb^ &- fptftutuihtn £j^*-1 Q*A|t uv J^£ «*»«'/»- 

jtwtr, »|>f>t.fr Auif n<.» II 4. b rl ut J*cfl b r' b jpi^gr^fi m% * 

nt.uthutp.utp h* iTatimbub §«wut tL nu Y^I — 'J ftp -lb I t {*»«A»_ 
trnc.fr f.4r/trf-M*uui<Jv1f%frjf»i.ff uu*p*ut{utjphpp , db&utiu*t.u*u* 
punLUtS \Pniputut ui J ftp turn b. ^utigututuusp rl y*«t<.|tu«.. 
tnbutmg ^tutuugutp utJbputubpp_2t 

jj,"»**»f lrl» i /»«*#» Jb&h tfatup-h , l^tupa, ttp irpb^pnptf.tu^ 
t^utu uiJpputmbpnt. b, pjutpitutututp utq^utubpttL ibin % utlfpitgn 
'uutpwuutbiua utiibputhbpp , npnhg uiptmuilfutpn. ipu»j^bini% 
Jbi u^u»ut£utn.p l^p pJnt.fi n.utplbuti bhg* \jutibuth Qutb^np 
ugmtmphuspgp, bpp tuunug 4mXfi t m,\ m^pugb' /•//«/««/ p\g 
u»i Qjtu*uin.utj tfpLqku i 

^puUMLnipg Uiju utlfp'Ugh'ubpnt.u J *■*£»/"{ fr{"^ t* -p 
4bu*nlbu*t; l[p ^lt^* nt - l§C tfb&uutu JpLu uwl^pbgh pjutu^ 
Ipui/uoupb^ b. pwnputtfutu Infill tuJbputhbp'u «"| • np bpb*-b„ 
muiu ml £nfuutguAt ithujbt. 4 840* ppbug bpib1iui*iutuu,nt.utS 
«»(. utnutl^p IjUtpu, mtugutb i^utpu^butnptfpnLppi-uhbpntljt t 

I760-1765A Jpl-9~e 4>-ji'»* «* *** ijfc^ArA*' *L". 

itunutu^bttt* <1)oigftu tut^uip b. (J^u#l» ^i#|\|f wii fr|i|» , «/» 
^\klppp^* dhnmb^m butgp putuututpl^nLbguth b. puiphpwo- 
unt-p-butitp. u*nutuihgutu . putjg Ou#qiawft utjftputm pmt^uti. , 
II ppbug bpbfpu Jbutuu.uttfuijb jut^n pn.bg pit ^utunubuutiti 
Qutpm-ppLU \}uspa,pu nSb b. \}uta,uijb*tu {^utputppnut 

Vj* 4 750-65^ Jbl-wb* * % »r *e 2/»*»"£ W"4""¥ 

1 • ^ujriqnLtnffgfi qoqnu i[tu pqtuuibuf qptu& £ n» 
wuiQuiLnp qm[buin tfp [i XTutfiinbufi Swin- lXnujpb[ 
wilfipujj i //?zV v /* mbuiptul{0 « $t*iflujjQni.phQ(; l(bQ^ 
guiqnju » miqhuji fi <>ln[fiu 1805 : 

2» BfiituuimliuipujO timing qfmg, mu(bm[ bplipnpq 
wQqiaif /f <gn//fa HdSftO b. fi[iQqbpnpq intqujqpnL- 
PtnO t,ujpbl{ti % 1774 • /r jlmuuiLuliuipiuOpQ : y Google 25 

dbo — *\jnp ptutup , h, l\u$i^uik fuuiuhm {but ^V//"*/ VH- 
btuiLnp bbn.pnu ml oh7bt.u*u ubnuiuutinp — ifut£utn,uthutu 
{off tudftptuuhpntAt b, «i r ^MfUf#»iM»fVf»rn.i»' u"ur1f«wcM«tr4g. ufc^ 
#|MftfuM.nf*ff4r|f*ftlf t *»|» •fj'f <««^fiJ#jM»^»tf,#» ^b,%gh pnt.% «lfc£ 
utt-htfj {ubutjujbnt.n iuu.ht,utnt.pmhpnt. ibnuuipbubpntf pub 
fUppgutu i^tuplhtui dftujjtt. mutuuht puuhpnpi^ q.utpnt. ft^ 
p. phi. £r£u£ff tuut^ftu tt»i ut%fuuipptutp tuut{b[, utjn. fuut^ 
iibpnM.fi ^nph^lguthtt^hutu Jfcdhpncu b, npdbpnt.% {hut , 
hpbug 4atpuwnt.p7pa.mil b. {btipuutlgnt.pl-pt.up . ftgpgutu 
stftphg tip put p tuuuutfutuu&nt-pJbutu dp lyp —t, uthuhi 
Atudbput^utpuip bpL'Ug nutfutuuihgh q-ftp § pu «Ttf » \Tb* 
*tf*>« fttutup dtuuutt.utui[ % {utj utdbpuiubpnt.u funpututt bnuio 
4 iiupptp ututpftp dp ±tutbt 

^unhgdfc tf.ni.pu b. dutdutuutlgnd utt.bg ft unp fc* Qutpug^ 
fttutup \\ u *PC ul $p Xfbpnt.uu b. {*utuut ongniu , npnug JJ,. 
ugnt^hfttuft fibfpuifb {n±utlgutt.np Qklk-fbu Autn.u>jutS tp 
liutfu b. utugtu jut£nptg.ut& ' Hj M P^'i l""-fP {tuj—{nnnd 
Qklkugfthu ungqbgnt.pffit.uu ng. ugututftt.p i/Ar'4 kp oudut^ 
uhutu utiguntutLutuuhpmm «/fc P » npngdk jututu {utpuutut^ 
qu$u dftuiju ftp {ut * inutigk; at tg.npoutn.unt.p7 hutug /it n pi ft t. . 
* m JB A fc # —■ ^Pllblb^l h tu 1 t,LU l —» — " «•»/* *ubutuut, 
ini[ fun{hdttt.p7butu uut{dutupu i/fc£ ^u*lr^ Of nb bg , £tit.ut 
/tf^»1f 1 « 

UL^flf^'ffA "V" Jj*»1»»*i«f <mm twlr Qnd{utuub,ubutu , ^jtugbuih 
^utlgnp ugututpfttuprnpu* utd^u tg-npahpnt. d££ % Ahnuutnt. fc» , 
b.*\)Utghutu tug ftp \jpnt.tiuin^t;futbutu uguiutpftuipmnt.pbutu 
tlft^ngftu j>*uut ututgutd Igp PlP^^skp utunp {hut b, lgp_ 
IpuiiLppkp «**£ ntftttnft j\} { .ttt,uu»nh.u n% Ig-ihgnd 1«"J^» V"*- 
iutnutugbw tupant-hp , unp Qntfufcth "fbnhghb dutttuibui^ 
Igftu b, bplgpnptg Qopuipuspkzi ututituput^k" ' \ji \}uttgnt.ug 
ustgtuu Mf| Yfpnt.uutqkd nt.fuututu.utug HH ut t'"£ quipi/im 
tbutn (^ngftu pbputt. «i ^"l/*"/ 1 ty"»utpbuipmnt.p7butm ut^ 
plnnn hitutbgnt g \ftu^htuu \}ppuji£u»hu* nuut ffutfutuuiut^ 
u.p% tptutputu.fi utju ifhpVftuftut 

\\uij Yfpnt.uutqb;Jfi l\utujp ugnuift jft^utututt^utputu 
•nutfwtututlg tfjn , npnih Jpu'J tip utn, dp u.pnt.uto hu \jw~ 
qnt.u£ tunutjft putpbufut^utut^utu pu&utmhpl' *?«. jft^uttnut^ 

1. 'huiptutnuiinnLtf itui/i- b- 1789-1796 tf 23-25: y Google 2G 

ubpp % unt.bpbmt l Jbmj% fl. %"k m t m J 'mm*mpfr%t §"'1'"- 

<HflJYufI MTM. {l«UII//IM*^ O-IUqUtlbuip «ff» JutlTuihutb^blt *#««-/»«. 

putt^utu n£bu ftc luipummpbuiuu nputlgbu* liophltutqbuf 

{„« «,JI£. jb^UtUtUtqutpUtitp (^UtJ'utltUtqUtqpUtqUtm U^Uim*?- 

^pn^um^t <-»"»• P. tf 78)' 

"b*»«.fci»# b«7 wl "« -i m Jb t *•«**■• 0« lM»"»"j i ' *• U- 
S*?*<»0 >$pp—nn»fr j\3p—.--ik>r % /» jpi'—Bwk b<-r 

&. u,q. t uimnlJbu bipug | utpautpb [—4 56 •f# M tf % 

i t u,t~hu. l h jti *sp.kpb ^b^hg^jh o • 8«"4 w i«"»j • *• /» 

ubppnj unpb'b b^utmpbqm 8* i «T4* lu »^ «#«•»•. M#^«fl» tfu^ 
pmqnjp QL<-«*<? funputufiu nut ( bpb l utunhba.npo , J"/»»fl 
t[bpu,j utbuutuhu qbp^utputup Jh^uttuutm • % iutqqbutj 
tnhtmtuj ig.nu.unm. \ bi.nuia.hphn £»<.ftfwfi \ J\u,ntkut «f». 

pu.if.njp p. ( hib*"'7rb> *- »f^"b **»rt % «r"«»4*iw • w1 ' - 

pkun L pbutu thpfahu , u.npa ugmu^h^ 4u*%n.hpi utpiutph 
^pluiuutlgutt. It. i[tuiiqu*^utt.% ' 1 utpautp \tuuphn h (To*. 
«>»t.«fc U°<«4"'r M {/ £»«/|»«««1f*«»£ • | nul ( bpb l putt.h^ut^ 
qnpA Cl il uiu i ht n n'U utpiiuq utou.nLifuij} ,[utputqnjp t fl . 
\*£Jhu**uh funputlthh. { ugnhui input!/ utumbuutuiutm ♦ 

hpb^mpkt-j TUf^phh Jb* '!»»«.«* i^«#fc«f5 « . 8 af r wt - 
/9fru#tf 1 nu^ H u,i*pb n 600 «»/.««^ A if^fM T^r^t* 1 ^"** 

%b% •fipfruutnujt t \ fn*.pl$mn- 4 uutnut L u»put ■ 4 u[utqutu » 
J). 8"4*«" M »*« fc^lp 7 lr0 t « / % 4 £*{ j/r/fr iu.pu.nnjp. 4 mf. 
■ff*/ fn ^ffn0t J)' P , "|»" M *^*7*J«.«/' 4 wp*wp nub.bno& 
uqhl* \ mbrngutj rn.na.unm, fl. ^pbj.utut^mughm hlghqhmt.u/ 
2 -htu^J u.nuitng. \ /bt t pp 4tupu,u.njp. 2 ^•«|»*'"J 
wimutuutlfg tTnJbqhuo^ i JJ . typbpL bqbqbgvnj { mhugutj 
ff>^fr*t0. 1 f«||<| |»PH ui£u»utuuib^ tPnJhnhuof* JJ • H**- 
mnt.ut6u.iub u.bpbqiTuthb% % \ uih^utj tj.na.ung , 4 »«•„ 
quttutput , \ tlutpimtTutb. , 3 2""VH * * fr******* *4*~ 
7*ff«-»»J*'' i tntplutn.. 4 i"«/ [ ««<.u'/.«" l 4 u\uipiuttTuili. { 
tbnpniputp. 5 jtutuifttf. 4 utpamp p.ni.piluin.1 JJ. "Xstk"' 
qutjnu blgbnbuLnju Qn^^kp" \ ^w*.|.f-f~ 4 »« 7 »iiiijiui. 
4 qutp^utJ-utb- 4 tbnpncputp. & ^""VM ' * 1** L h P t 1 "^ 
putqnjpt \lulf \jutnni.ui utnutjb m.tupbu^ut^tnnt.ib utbl/pup 
\\nqnJt; jb l utu,uil i bu u* 3«»/""-/ !?l,U ' 1 ' *—»£»Tb h *kt 

Ifutuutug ^bphutututup* 2 Mt/ri^iw/ ftv^frra^ , 4 i/»f /^^ 
l[utpatt t .»jp , *fipbuutnuh u.bpbqtTutnhu lutun.km ^^4/nU 
pkutlt uiutut^bpb nul^bqov £pltuuutlfu juiun.utlfuiqnpm « y Google 27 

J^J— ibaA na.mk.pu /Atilmlipmufl:* tana.bptabpp 4}f»f|Vw «»£ c 
17751** Wt-^b VT* «ty-.*«A*«r r fcl *•»»*..«...*. 

*£ a\ m * mm b m —titk'ir-h—'V' ♦•»#«■«■**■»* 4f C i»*«i.»t«./r 

ugmmppmpg I] • Q\nipup , nt /trjt k^J/rMr^lftw^wfe tulflrfrffft. 
?»</?/">£ Ifl" 1 * l-L A- *«* Xfpappmpbmum na. ^. |f/,. 
4—jkl ^mat^bmbp jmup tfp fumpmlgmu aapna.ppiuubpb.'b 
■t prnmbphja « /Vf» %mp»npm.mm pSuiutmniA* amniatmuppma.^, 
pbmu imb^mmmb* Abrnj qmaak^ K M»fcattr^ *?|tf» mniJm^ 
ufapma.ppa.aa atplLp *\npb Igp iamb, imjpmjbm imb^mjfm,. 
pm^na.pba.% afp t {%pbh mj-a mhim^m ntappt* k\p ppn.^ 
a\ma.pu dmaTmaamqpu tyn M p \},upm m p bmh^tsnm^nuuhpu I 
rat. mJppmhbpaa mi Jbb atmuma£ {M»fra»4ra{n^ b. mmb^ 
|n^ b^mpn[pt£ubpu na. {araf aw4w«.lr|ra^ It. uiMni^n^ wwlfralry.. 
Jt* "J" mmbina.ppa.ma b. paatgnman mmJpna.pfa*mm fc* *»f* 
m^limA fe Jpuj_ba. [^pipmimaf aummpptupfp opbpb b. albpp 
amub^k £*"*" muaa,faubpn % albaajba. np pnignmmlgmu unp {«■»„ 
mnL$v& afph u$£ tmb^nmubmj iuplta.itna.tngk tfjp afpaay (*«. 
lib 1**1 1 £p£bm afpmmbpp pninpnafpm pum-qpatnanu unpna.^ 
pbmu tip ?£*/*, Jnnlr«w/M^ m*£ 4Ara.«u^0«agfca«£ a^mpjnip^. 
lim.ppi.rp t 

fputp&btAti auju affafnmubpna.u u^***aama.np f £74? t/virac... 
pbiutfpp p£ *lj,mu**ipna.pb am *Tpp % l]u»ftawagraira JPtratrrat^-^ 
OAfra«.tr i**af*mupu*gp t npntu bk\%nuaqp tfp {unAwnoMW. 
?{•*»£ Inaa b. ma,bippu iauiTmp l*p nplgbtaj ff.»pl*pnnqp 

*828*« 4>-»rfo —*»««* 4,-r* i-rA^rnWF-- 
4,Wr Ik* P-irvfr b-M-v~ «.*«/»«*/•*• 

(Lj«f ' t|UffiM«f^0Mf Q°M*ant.&— OJg/MI. £»•«•. D^l/u* ■#{%(» ^«W. 

raawffr orf%raa.M»^<«/f( 4. U/ihium 41i»7.j»£ {755/'*" §uf*<fr 
bt-bop mmpbbmubu ubumi pup%*uaf,£napj b au ia.au afm'p hi pp 
lop i^u*tlamnu*l^i*At a^npSbpp- jumu bpbu mmpbb^mmpu* 
i[*uq p u ^ m*fna,u%mmmo % utmnu**. p ij • tf\n£pu , nap f»«'|-. 
ratlin «.«£«*■. i/lri mu* mna.mil *- -fa-""- ma.bfb Jn& a^npbb^ 
pna.t J^uim pm^tuubpna. ubqm%ma.npna.ppi.aa ppma. , tfmu^ 

1 . UunlJgJt: £ tfti//rf. SbpntAap jfanLUid qoqnu 9«w/- 
putqni 5a////y//rru/ny//. n/i qfiniuujjfj tuniugOnpribg *■ 
UpifuiM ifbpuw[iQ RfcilOhg II fiiuugnLg tlbdl{Uili w^ 
liul[bpuiBbp : y Google 28 

\unnp*$m[k u bpbnt. *tkm pmj^utnbpnt. , np iim^tmb^ twa$m& 
kput \tp tfntfutmmpuipi m*nt.bpp ^bppbcb^pm [pnt.upui 
b. \appif- fimlt imutpp utjnufJkju £(Uj«»a.if««^4r|n^ % t§ pm^bg 
Jb*\ iutpnimna.pjpt.% b. mtnut ulguuit. um.u*% f»i ' b. pjhu*i t 

Hj'f tuixm^pm M»ff^n«.i/^if btnbi unpbjb b^ut'btfiibgu'L of, 
lirtLplbuufp. pp bqpuyphbpnth* i^bpu&nplt /j/Ihu^ml iuttftup , 
Jpu^bf. np* u\hu$i mpbui&hbpk m ipt.UMuit.nLp pfAubpt^ 
n.utug Wphnu[ b, utump \}UM%but , nip ,puM£UMjpu ogiu^u*. 
ufmhaLplbusifpp 'Ippfp b. utniAtp *tp u*kp &jju#i. t Jjt ar«gar 
, t u*pihu» l (\\n [p a q us n %us t n^ b^ppgu,,. ip-"lpf pp ip» 
n.npt\bpn$l tnutbmp ifjp imituwp , J plight, np puM^k^nt^ tlb*, 
+unfbS Sfttutuubpnt,* ilputjp n.pwL bpp7ut[ uiugppf fopuiuuugt 
£*«.,(&«,£ q~p Z wi., ^kp.pu, i^pkuu*,, lusf^mp^, 
\nmmpui 4. "*-pp£ ju&nuMnhbpbj u»Ugbkint£ \$iop" (hhiiwl 
tytuppl i 2na % pp uMtip.uiL tu&putant.pJ-huf'Ug m£pJiupubpnt[p 
ptugtut. uipbt-b^bmh uium.^ui%nuinLpbuihg p*iuum.f§ Jp_ 

n-T-r frr- tNr 1, A •**!• ^t^i 1 "- "P i» % -i kP m k *" 

ujuiMfiu{^n^ itnpJpp i*.$upini.g Y\utpuiiuktnpu *[kp£pu luffr.. 
f.|tn<.Mf1*|> i u»j1r«^&u n P bop7ui1luiubut$fbiMtj iuij Qnph {wp*. 
k^ui'f.pkgiui. Ipjbpopbi iuitTpnt, ttp t lp u *J * 

\\bp£ui$n£u fppuiuuuigp bpbt-k[p putpbbutif umuIoumlu^. 
pnt-ppLh ttp i[pu*u 1p7**H—l ii^hn.utuuib^nt.pJbuit/p. tuunp 
uiu^uiutniuu £u»pkg b. pJutunt.p ifitu >m| n.ubg ^1 ** te ttl^J** T 

*r± p-.\« r -./-.j^ ip—j * nL r *"«k ku 'i **r wt -4e k atu ii'^p\ 

■du*p*b[ni[ tfpi.ptMtn.pit putukpt 2 nil ut^ uutbutju tui£ui&bg 
upligfo uiunnnptt i[£p'np *£p op ftp ui $ip.uiuutui unt.bg mt- 
***Pli t l^' tu l &n*-p* SuiptbinL jutugutumnt[ b. tt\tuutututntuup 
^lutnuhini^ ^utt^pt. bppgutt. utpi*.tuputuuti b. utm^ututp^ mni^ 
1*uugk* hf tkutumuipuiup Sl"-l t l tUu tfr *iP°B ^F-jfa^l 
pp 4-ppp* 

\jL X^utptuiukui* —*l t[kput£uiuni. knuio pp &utbtuu»utn.pppu 
4ltnik»ipbu*u % npnibfj .f^"*'/'/ {^p^pt^kqufif.n up ^llp- 
nbpttLu tfpu 4u*ii*fbp& pp ph ut tulip fnifp , ««. uttuppl $nu 
i[bp£p% tppipuniputjnLpThiuirp tfp t 

* 4780/»*» kc Jtl^t ^niiwp«*Bb «A«<"*«£ 8'"- 

ptiLpJpLu utJppufj • np fcfi \}tupiu^i*up jttzibiuup b. wtffc^ 
ul-b uiutf-bypbh {utupuijp'u u.np&bpnt. «/&£ < 

4 782 ojntimnup tunut^pu opp unulguilp ipf-b{ ttp 
<)6 duiJp d^l J**p*pp quipln L ff (\\nijfup J^ iui^uuphkp:ll y Google 20 

mnaA la. bjtubg <v/f*&0 imm^mtpb mvi6j/> ttrntpm.* 

i786^ kH Jtfip* %m P St nl '1 u U m Bb —»*— .—***+ 
\Tmiip£mipbm»itf , npngilk twuiu* bit tyautubp $tmpnp^t 

I789/.1T <\\n ip up Jtl mhnp n t»| W c unu^j/. W ^ r . 
tnwputib *Tn , ^«r|t «v/«"^ fc« ^f» fr^otfiuff. |tfc' dutttmmuil^pif 
nintfu 2,' t \ni.qwu \A£p£k-% XTt-ppmipbusltp 1 « 

4( |),J U ntttipp y*f>«uffo|o| Jfc^ u*ihl£n&bmn tmmtpp ttp bnuia. . 

Mffriulf^ uutuutpli utitipba. Jp£»1 • bplgna. op uttaipba.uijpia 
hnuit. t putjg *fklp *ftl( uiitipba. ttp bkfuia. 4mtt m ^fc«* 
|ton utituihl^ £$mui np £«Tu*fr "ll—tpb i.P^^"l^"l ***" ^f»^*-«. 
0mm£ Jhip • |}H»afiAf»£^rii £ui*tpu$itbpp uiittuitb^ putpippguiif 
lpn*l n p «*»*7 •"fr? f-'Plbk it hPB"'*' —^B^bl * "*1 M "' r 7 

Mf£ «i/i»*ulr^ pmnpnaAb tbnpbg np' n.htn'hp H*«wn£tf {ffwcyi/fc 
AutgaatS n.hphiifuSbp jutpbp bpbc$uu %utttbg . <)*<«# w^fT 
imut^uiit mniiibp* imk^pptft^b -BT^F •af m k^B * n *Ul —luputa, i 
f^oqtuq blbb^ 1 "^ I^I^TC "I* & n Pb (* n t/»t/») *t£ ArS»* «f»#n.„ 
l»frj»nc.1f puip&bpp . $Pl_pi*l*pp uhigutuitkpp la. "*jfl» &na[n 

•Ml^B v—p*—- • \*—*»—bllbb" l—>pb t—iTpnit* J tlc Jl a l—l 

p*opb[ni[ 4*W *t -tituiitl^ ^P m 'l nl l &"*lp mutpaaaa. , n»fc<| 
•nlr<| «■»£ awtf £u#«f^ uf.fr aat$tna,p upturn bpn u^tu uan.bg np ■*»«.£_ 
q-uih Jfm.pauinb" kit ^pitna.utm . <1)fcty££|tf> 4*tf*/ttf Jfc^ *«»_ 

M *r •*i l *i—L b mmmm§ - *tvM ibi^i—l J ^k *%———-*»*> 

• (*K £*»*") J*£t epilog, m itun.bpni.ia afpuij £*»«-f»£» •*#|»^j/»£f»i-*V.. 
l"4 l LU$ F^VP,B ust - » P—p&pmpi'utli afiup </u#f ■>£#»!/ lm.ppu 
uuiantb^nLpJhihp ph± InnJp n.hpbn$Pauitp futpkp np l[uyp%* 
&nt[tr^kpfp Jjkg ututputa. , M>fti.ii&|i >pl nt -g i /fcnw»l» ^"7£f 
^w»|f pbpb^ntf L'ipipl* inqnif ^bgnt-g • fuuihnt.ptibpp 4.TC 
funpnLitl^p Sbtugph, unfutupwhbpp [unt.lu/£h imtb pwu» m 
hnipTtabpEh p$upAp Sbutgnm t \jkofUnt.jp%a uittJt^b u^utp^ 
uttlMbpklt np ll Juiif hbput mbpu lgn ^p^fc* ppbhg wtTJ&r 
pbppp *"4C 4l h B utuiputu. 2 £*»££/ 7*7^ fc *»^«~*»0C |^0- 
il$ttS bhpbt.uuip ^fJmS butii$M$%*bnk^bnif % mnltbpk'm ltuuut& 
n.iMtp&bpni[t IJ,*'**'^ t/t^ *"l*1pi» u^uttnmiuiphhpp hit} np 
mbuuthj uau unubu$£p utli&pba.p'h u aat mm bni.p bit £tr bnuti* 

1. ^uipuiiniuuinnf i,ww. &. 1789-1795 tf 11-12 * y Google 30 

«ffcfrm>.u *\p—J Mffrwdi^ u»l tfp «gar«iAr| *m«t u$u tublphtpti 
AUMiumlim.pln.1lC »p frpp pk th$np%c —^B^tl kC BCBC^P 
sua $udp.nq£ 4u»iuigii»t frmfuSumliPu ikutht-u,^ iTui^uip^ui^bh pu—.w^uili p-pl^ 
p u* B u*& m JhStugmS uttfini.Ujt l *,hnLpt.Lll Wp £A/*»fc %»u 

jftf *jfc «T|» % u»u$u%hi.ni.pbpnpt t nuipph i h rl l WE • *2"»*"»-. 

t_np ^fruifuttrw^wfr ttp pH fop*"- f|"«"*fc"» P^ foP 1 "- 
<£blh"lfr b—iT Hffrp—J • \$nt,puiu*£mu 2 punim* «|rt/ulr ff /»i» , 

1 . tftfu npiuiifi np qpbn hQg M^iupuiQag pfiLquiQ- 
qbuiQ qpgfiQ i/fc£ /fr/^. 207 « 

2. IT* fln*//?- StiuujpbujQ (wtiu RlttilUJl-P tmfuiu* 
lliu Q uibuip mill- I"/./" 1 185l/f/7- tiutnnp U- t£ 14- 
15) 4/i cj/?t ui/w uiQntQp WnLpujuifiui ufofiutiQ* ^tup- 
6bui£ pum puiQiuutpt}Q % ^qOuimpnii lTnLpwwfiui 
tn'ofiunU bQtub £ \i qnifiu 174O//0 J^nurnQbrnQ pQ~ 
mtuQIi^kO' lip fiaijp(l % £if(n.n.QtiJjp 2. nL t muj l{iuQ fjftL^ 
iquttnnuO £p , np umluil [ip iuju qiULUil{fiQ wphafp- 
mbiuQ pOmfip lipffrnLfttu-Q tfp* \TnLpuiwSiu % ftp Rut if- 
pnjp pQuiLnpriLphiuifpQ b pLitifu/jp tfp oqUnLpfhuiifp 
utmugiuL iupbLb(bmQ Lbqnt-QhfinL k uiiutntfnL^biiiQg 
ilptnj ifiuQpujifujuO biuQo$m.$\iL(iQhp . nt \lS2fiO 
hquiL Gm.l:w[i rytiutqtuO , U 1787-1790/f/7 Rpiuuiiupui- 

l(bg ftp IHlUml{hpUjqtHpq JM»#|4i«fir#i«.jt mmmlikpflQ Quitm^ 
*uhuA ^mjupnt-phmlM /i/flU/£/f0 WlUUpt WblLUIL 1807 

oqnum. 27ft0 tip tyR///*// mnL0/?/? */££• /i/? qujLUjtfp" 
t]ujpn[nu XTnipuiinSut ujiiiqbwp, qbuujiuQ g'ni.tm/f 
/* <HpfiLuul:C Zutpm.Qujl[hq ftp pQqftimmiib qnp^bpp . 
k fi[IUJWLUpiljl{bg ^ui—ttnLpptil \T—i"i—8 % 1821/J0 k 
U*i »«■ M—""lfr8 *»4 lr /""- i ' 2 i fr t - u fr uut jt i ' bplippiikpnu 

4pmj t «}.. ^u/^c, 1828/ftf: y Google 51 

*T * m l tp*>i>um+km «#| bp k. ppmu ibm^phmlgntph%%^ 
tio/f Qpmhumlfmlt |lroraa.rt^ QuifimhbttA afbu»nt.pbuth ugutm,. 

Wmi ph*~i* 4p—j ( mu i ' b ty m rbi i 784) »«• «•»«.«««. p ipnfuuiptii 
imj».~kpX\-np"* U*/M«* •"** -t~r***« !*# -v- IT-*. 

»«»«.£»»£»' **«*«'* tr*"'** 1792/tfc l|A**~MA imfy* 
II 4w» ««| pusliutuppusi fc|»* |»|» Zp***n*iputb$*ijh1a na. «/••»« 

"*/** fc u|«ra rat fo# ra.tr' w|» (jc.|i»i«|iw0^lr&|i1r J—J^ 1 fyu$%n».m'bk% 
1p\gp* UL/ U ^"V/ "««*m|^«"1»* kqun. %mtba. putp^tTiui* £ni.(;. 
.«M«M^Mtlr nbuufthhh II Mtnarac. , ^nLtw/r «ffcf ♦ Qrararali^ *•»•».. 
jafciniii Obui% —JH mfcmtgiuli rat u^us$nbi.p , nt|fli& PPP^"- 
li***"l*>P ^Auu|u#l» oj^im*. <1|r>//»M( H|n|/rw{;lr »| raijva* ifbnuiA 
fct Quitfctunushg jmpmS npb/nt. b^mtpfm/na.* «f.frutf|M»frMf. 
^ trail rat MiJtf^Mtotiuf^iratf ^ran£Arjt»<.u iffc£ uA^MiiT" ©n« rata".. 
p**ll b»pp 4wiT x l^p ^puiqtp ^ptuli'ttitmpbuittp . u$p4m^ 

*b* n 4 % Xsp^b- 2t|t"«^A •*£"• A"4 «|-.jj«»«i»«^ % ««»4fc 

2*»m 4"f* — h&li tut. npnM.pl* l% ^P. • "|"><-lf (Mraracun j/». 
jniLUid (; raaralrc \jpb*.k£h iupuAg 4r« »ra «(«M^M*fr p$$*n,-{ pp^ 

jhpni Jk.[t 

^fiu^ 1 " uiJhpuij i/Jwtr fcra []*u«|fa.u«n ]oo£4rira t^ui^uf.. 
p/ituh u$i , np u^uiu$iftiLpbiuhu ^bl^BP^ 1 ^i n lb u ^«»»»»«-A|«^' 

*fl4y°7/ n «-A %^pklitut^*ut$nnt.iipii J^l ra»»u op itp nibbguil 
4; {n£f«^f«*.nj» 4. bJ t u$u$nni.% qpnt.g$**inpnipfia.h itp </•«. 

tttuhutl^p^t \\$»w «»«|ra«. *• ^fM^MfU^^n^lr {Ami* bf>|trajr«p»«... 
pbmh 4P U *J • T *p&w1i**1p—»-t*i fc UA**' \jpnt,uimigb^b 

4u.h t b« P i. Jkl • (l^A £-*Hr* P-*te l^-l-tfr 'c 

mmfbu»i % tun, pip np^ftaw b, utnui^hh p utp^Puihnt pna.% ftp 

^fc f 4-^t-— | T p. f .<.Att» l . o— r P lo-ii-Hs* I795A*« 
1799A*» 4" jbi"*b* % fib % k but% ab «a-<-*"A ^fr"^* ». 
« / Ai»«*y UL'fr/""*"» i ^ w iA»A •'tf . ««■ Ar -ptb hk pp % ( n«»»- 

miuutup, Q,ii[iuiWsbu , |vu«£><riraraaLn • ran ««u|ui« r nAr| uintw^ 
All [ihi-bbgpph \l t *uS <\.fr P PC • ^fcfrr" 1 * £«#tra#f ra/l» ra,ar fc 
*iui£uttpbmn JtbppnLuttftb-ptfr « 

ftwira/rv//^ Jfcf «*|* J 789/»*» *!»««* t» ]0*M^«rirarat.|t 1^««. 
^ utpb-ittg , [prwcupiujfi ugbmui^uth funptptf-uib^mh , ran lrn<./r. 
/t/kn /r/i hutpAibutg ipHLuti \u$u*uph$uit AbtTmpiultph «/&„ 

1 • ^tupiuUiunnnid^B m iunuQq.nL[ithQt; * s y Google 32 

6au£$Mt1tmti ^nLittupubp. i[$upj£utmbffiui. pinpumg dhpnt.^ 
phu.Jp \%Hpu ^b^bpuugn^plgp Jkl* 

utniuhp , npnug alfc^ 4|> u**L. fcutlutJhp (J • J^u$l$uiippb$u1i t 
np u*ty4r| imnt.mi* fc Q^A^UM/trr; ft ]]*<»£ frjptfcaw^^ «yu»««. 
Snip pii.pt Uj f Jtl"Bt* l-pM-l hfmmimp fc IT«.W$ 
"fkj ||»w«.«*«*/»f/» t »|» *t**>Jl — ^ k Htpmiugnj l£U*pnp 
ph.uiplini.pp».1imhpnil* 

4 799^ af««»fl.«»4«#|t^ <-jA r tA^A aio/Au' U %t i»«/c^ r ^-/S» 
Cf.M.u^uf/., S«t*fc«.fr.»fc 6"<* I * M '* M » l^^W^-i* 8*W- 
{tvfrib&u A. Q/k*.£|uf o|frta#if ' $«u^mfi uiqtutibpp < 

£b *\»h n p*t % p—p^tftum (pf» « up nhuu£iuuu»$*int.hpn , np ui^, 
fuufuitrgtui. X^uipni^pbnu pliutphg utut^ fym^ufcip fjufput^n^ 
ugnu JXpqf-p huiugpt \yn/1r pnLusl[auh'iikpnLU jpjnLUii b% 
p *^u*u&utl[ \Xr'L"*'bgp Qutjpmbuilif , npnhg ubpnihtf-p 
pmutlfhguia. \8h%£b usu» t p% p §fpjpu. fa 4u*u n u»pma.p1i 
Q*bb 9 p Qn^^lr pt Tmu mtU ukppu -n<J£» ' Hj» ubpniu^pu 
*Urlb u 1*f u/ 1t$**l.np iiiliqtutlb bq$uA fc \Juthipiuunu §**g//k.» 
ubtu%g * 

17804* Jfih^M. 4825' 4i jbv^b uul1 "- «J»*»tfi»*-"»l:p 

ittuitnbuh \^pp$Mi^$Mitf u»JppuMu 1 , np mafb[ miu[£ bmbt. 

1 • Jipp fiiujpujljujQ L. fiiuOpwliuiO uj[ u(ujpujqujj 
tfp % Ob'pbQ dbqfi fihinuifpgfip pO^bpgnqQbpQ jiutb^ 
int-i Gnu* np tutypOgtr uiwtnqptnutp luju uid[ipujjjiQ 
hqpujjpU tp 8ujS[i tputif ptupbukp iufidQiuLnpnL~ 
ff]iL0p s iitujp bptudhutO twipiuiqbui m. <ht;npq ^0^- 
pntO , np luju i[bplfiQQ iu£ £p ftiujp puipdpuiiqiuuijiL 
JXpputfiiuif ifiLUiujjfiO * Uju fiuifib "bpuiif iv qui btu 
l{p pQujlftp Viuifujptiiu* utuihOfiQ RniuiliiuLnp l{b_ 
qpnOp , U JTptfpp qirnnl; Qujl{np[i (dbp fiop l(niut; 
iqujiqO m JTptfpp Stp Uppuifttuif* VuiifuiPtiiujti 
i[iuq0ln>g ujLiuqbpkg L V.Lbui(ij> iqLump[iujp^>[i tfo^ 
m [ill iuqqujl{LuQ uiqofiiuifptfnLOl €}J'pJ'pp 9 guiftuj^ 
OujjfiO' pnatuO ftnnp) Quibt InLjnufffp luiquipnufr 
fibui f&uiqtiQ fiiudhpuiifii bpbuipn[uiu00bpQ £/*/?• A. 
pbgp t/fituupQ p0inuj0[t tfinhpifnLfihiuifp l{p RuiipLbQ 
np 1816 V' 'htipql' inoQpB nupfinLQ* bpb$Q mi y Google 33 

frp Suipjpnfc ^uim, *prth p x pu,gtuc «#| p <\\ n[ pu £u,ut*% 
*&-l- t*ui%p m^mpmi, Sp pph* uhqlut^u.l,. JuiJVbuilgpl, 
$r*M,hmc$u% t lipobrntgrnlM »«. ^uiftTut^utli uppfhpnA JkS 
Stuu% h ( u,* h% wjy. pmn^put+pp u,u l tupiuhtl' « Xk u T 
4~jp% fc fbbpibuihg (J^r^f *«"*A 0<»*» «" 7 ufl» % j p1 ** 

HunhgJb % mm, {«* *„,*,. ^^pusu^p^ppl^ i78(M810 % 
tuipngmttf, XTfofituiliku,* Z^pi* utJfrpuAhpp, np %p„ 

, ht »^n Q p% ipOLusp^plkmb (1794)* $~4«>'tfr<»lf OA- 

«/fcftfr tuJppw* , ^ayi, lr^«i/«/i« r rfwfc/^ jut^pJushq.utJ' m 

jm % plu, W m# uiJfipuypl. k. Jfnipm- wJppuy Qm.|.fc**«f1r • 

\\kumpuigf, %mfu ^o^ui^mp m^ut tf-ptuijJt^ (^mqutmump 

UL- * u ibpj n Pt n rl»'-w* <n««.»«.*|£fcfc fcm #£ f , <t|t ^ijpu,*!,*), 

dtjdtk Onp quiLtuljli wkp ti{[wi[i p[[u/0 , nLum[i f 
fiL/um lip nQhQ np jriuigniiub bpm]uut(UipnLQ bpb^jiO 
uti wQnLQQ um jfjiwuiiuli <hknpq. /?/?&/"//' OnLppbO 
uiQnQy HmOpwliajD bumuijnLftbuiQ : XJutliuijO %iu_ 
lujpfnujli tuOfluittriuipin tujQ iTuipqp , <hmjnuf6p quiin^ 
liuqiupnuti tiprifiO, jiun.uiluin.tiifiupiup hp^m. 2.111*. 
puj/d- uinuj£ lip &0[i t m fiuijpQ iu£ ujju iqujwtiujnnil 
kn jujjtntnpujpt frp pOlibpObpnLQ fit u//h/j// uiipl: 
ftp nLfiimpt guiQti np Uuuwlui& l[p //uy/7^t» uiuiuO 
li fi/tOq op umiul uiui[nL fipbQ qiuuulip* Jlipmbinil 
ujQfiuitfpbp bpwjuuiQ tuf [ippbt ^pfi—nnufr uipuiq. 

"""■Mil UlOmOp lip q.0t ^p/tumnumnt-p , fl/l£li/JJu/Ln/7/7 

tujQ %ujqujpnubuiO ^pftuuinuinntp kfytQmtiO : Jiul( 
ffuifff bpwif uttiuij\i U XTpifpp qui in t; Qmlinpfi dm- 
ifujqtw bpiufuuiQbpp* tf/r^/j ntfumbiui dwifniQ, V* 
<htnpq.[! iLupfinLO, 1816/r/? tuz/uuipfi qwinif lip Ulipp^ 
wnL[iO bplimgQ uti <htnpq. utOniOnil QnjO Htupujq.uij 
A""/A tjt"-ptulit;[iir - i/frff "bpuiifbujQ <ht;apq. qty uh- 
quifiwLnpp , UftLuO fituO^nLgbuti (1873) ffuijpu* Hnpq. 
WptfppbujQ, bplini^gQ iu[ bppnpq.[iQ ^pfiuuwuwnLp 

£#£/? infill fibw* ll'pUluQ UIJUU(tu j-pn^mjlik phmphm L t 

£ujju uijuu{t:u iqiuinifutd £ [r06[! pQ# 4p[minnuwnLp 
tfykOintiQ wLiuOn-iupiup : 

UWtipujQbpp: > 3 y Google 3* 

,if,% t bL 1718 fl|«£>-/ia»«it*t*^i'A-»«ir«i»#&.jfca» t rfU««i* 

J[iup<ftutqhuihi higiUL iktfbk\iinnLp7ki*$Tp pp </m* 1/Mfftuf$uf_ 
^/rjy ikiJppUilibpnLh A. ^piiiufcp gft^luribtrfcu l|nj»M» A. usirrtj* 
ift/ifcufrfni* g^op \,u»f«r.i»k i+inmppuipjbhpntM , <t«. 

1 : C^ 1 " &hptii.Bp ^uipppti ^aiuitidiBBuiBp {&biii- 
tytbgitiil llbBdinqptitftptB %Bp»kri t)» tiiuitiipuitibz 
Qp btupfnqplititipllitl 11-12) a*/H of w qui in ii top 4a[p* 
fltf x Snintl BniltlwQBtiip tiwht ITfuppdip uippuijp 
qpuil(uiB fihribqkB u{iiiftu{iiiBuib i;p nuipq BuijhpkB 
ihqmQ, qpb[m[ b tnu(b[nil 2.111m ffhqpOuil(nLpfbuiQg 
nL uppuiqpm.ftbuiBg Bbu1 % BiubL bpbg Rwuinp tu^, 
Piuipfiuipinn' m qptnptiiti ^hpuili'tiiBnLffpLB i qnp , 
4/?»t $• quiuiliwObuiO, imjph 6nijp [npiugmguifr 
i 4* ITpjjwjtL 2iuifibu)ti % uinaiOg jp2.h[nL pp ii{uim- 
iFnt^biuQ dtp qkft uiBmBp ^uiquiuiuuip U* <hinpppB* 
B,ja i[ujqbi/fi iimpppB iluip&uipuiBpB d(l faiptuipui- 
IjriLbguiB* UptfkrtB I(uipfnqplinu , ptuubBgp QaipnippiB 
tluipquiu{bw ip'tfumimaatp <Hbaipnu iluipquitqbui pbp- 
qmUbiuOt fruiqinp tlWp&aiuibui (\,bpa£u b • #£wu/.. 
pwtfbgp l(uiftnqptinupB iluip&winbuip) t TXqiuifuiibaiB » 
livpujBgpB 1 pdiptihq tjbuuipusgp b JJaifiuit[ p» uifiui* 
qpB puhLtnfip* np Bmfjairiuit(iipqB £p Quigmppti] 
mtnuippaip^pB qnipup: 

2» IX J u qju-liaiu i[uipquiii{bm [uJuipBuiqttnp* juiui 
B£iu4uiinp t Pppbt. pfwpqtTuiBpi pmqultiu[uiuuiuit{* 
nlBp ffuipqi/uiBai& 20 fiwuinpp fiiip ppp miltB uib^ 
aui\ UbtyBtiLftptB U« *hpng ♦ rtpnBg Ub& tfmup qbn 
dbamqpp typ UBuh Uq<^ Witt in h Bui qui pttiBh umtip^ 
Qtiit(nqif qwpdiBpB i/££ b titty tfmuB wi 'uiiqitLuii 
£ p T^bBbuipii b p <*lrtipu . irpippuipbuiBgUt ni 
SkpfybBg ri(muinLbipkB qmw y ipl(Uij uijti itiBdpB luitp 
pfnLtfpf ubigniOnq qpa3qt;u1t tip l(p qrip&£ bqbp 
duifugmlB hl jnpqnpbim[B B^h n P IttnibitiBp: y Google 53 

'tmbqbujtt t^put^Htuopi^u &i kfhg i/fr* gbfntubpnL (j#i«._ 
%utifUia t bpputjuttgutii , iq}upk*liiu1j[*u% , imp tup. ut It uth \ |<w. 
fet/rfrib^«*1r hi. (ufju/J^uilr) , »/f utiffiputubpncu £ufrut tf.lni.pa 
£ran<g itutpn. ut£ jfc Irffrfi, «?«. <f)u#£uv^7/b {/ifc^uru/^uft^ Irut 
b^h^m'mfifia £hfc%tAp iffc^ ulrtrfcu*^* umutff Jfciii^ur* |tn«.. 
uutltbp 1thputui!uni.phuittp\ dp* putnutufiphp fe ututpftmb^ 
pnd, o^utbpnd inutult b, ipmtM. iututnpp £*•"£ £*?—"* if* & 
u-npilfpud ( u.£p*iut,np1tbpp u£utpubutiuij puinuiputla t hpput^ 
juiliutltb, putpitfuthnLppL.ti tfjp \}utq$tnup , |^uuif>i.*w^M#. 
pM/trcw^twff iututnpawbp « UL/* M '£&f*£*' &l*n.utn.hp ^bputlgua^. 
Itm.pbt.% ttp n.putputn putguttnpnLpbuttt^ , iupuiputliui%k 
fifutpMj.tTiu'hnt.SMtt utUAnifiuiM.huwnt.phLu tfp_ b, utjtu\ utniiPutihli 
tfutput muiuwappni.plpL%p t Jhlt^ i\b1tbutpltp £. Ot/>u&V 
fVii*igf*u}i#irt£tr^fr *j&« utjfuutpt p**U ifcf* hbutb . •,• (!)£•£ £fr«wir 
"ut'u^ut tM.'ph i uwt.ui& fc "^Z* 1 utltlfru ^utlip tTp n.np6hpp , A. 
tffcjg £w'ut riLph^tt ugutuiutiiuS hltj ftp ^filthlf »»*• lMU»'pht.np 
Ahn.uitM.fip1iltpni.1st \^'u '$*§£ ftp dut'iTutuutbJi n.puttM.£ui1ihpnt,u 
aiMhpuiu £ hqhp % np ^uit^utpgp |r|jUf£M<.fi iutiPuip Up u ~. 

snnpwipk kfbp 9»fc- r f r-j^p <l|«i~]t~i»i< < Ht«i t-itrl 1 * 

<uilt% liufuflt ityn \\ % nupuiuutu % U*fr|J>^<<4i£ 'f«*£f» ^ 4"fcHfc> 
piTutuututu£p punLui&it £uta.uiuuip.uip iutj—innnit, np f9utpta\„ 
ifutuut& h; % p i/fc^ tuji^ng jni%uil^uiul^u «^M*M«f»«w^ w«^i{(X|»urat.u«^ 
{ii&-n.uff.^|f j hiuph_t*p *§.ppg u"p, u. \j atpn.hu n.u£pp Qm[{ut1i1it;±, 
si built np a.put& % fcl|» "i n lt"b *lpuij ihuiut^p^puil^utu uthc 
qtiitt.pni.ppt.it fipqu/ugb tfpu^b. ftp ophpp utiuuitfuib^uiti 
Uiliu'uipLlibpnil , »jma.V «K|» 4"(rA4 ^* |^**-ir ut^uipq bipnt.1t 
t^puYpLUim Jplt fc. ^ut£Utpp <m/m pitutuutni.1suhpnt.u pp*. 
i\nLUpm £hu lutqkq X^ppfru «*. £n±ni.bui%a \Putpinppnu % 
pnnn \X* u . n *-i.^'t m BF -tpnpt.iausi.np io£utj Qutpni.ppi.1ifi* t 
\iph1tg jusfnpntrgplt utju ij.urpni.u x *\»phu.np tyb^utpJui inbuilt 
h. Qui'tTni.p£buiu , np utugm ( i SS?^) Stfl/*"^ ^fin tub mutt, t 
^mmfrutltmu fc fcwfrt. ) ^^ i^utpph ^hp^bplt ^pltnp 
^oiku%'g ttuiimbup \\puio\w utJp-ptuu , np \}pnt.uutqf;u* 

*'*0«* tr «^* 4£%brb % <*- *• TT^*«» ^.A^-iir-ir/r 

Q*ft.jf^rur^u/tr uip^uii.uiugubpni.1i uttnbli (\\utqbuuip%p utb^ * &btiiuqtife qz>»+-\ *i\Wr\ \}iutTniki jr»ui$?///f/> 
£f 1 ^ 92: y Google 36 

qiugpubpfu {iujhpnt.il b. \jpnt,uutqbtfp tfui1ijtbpni.il qputfr 
tfpiutbpp pbpht.gnt.1ih int. {utiPtup* (tybtnpnu \jpnt.uutqbJh 
^utinpftutpgfili p J<u HPPg nl l Jpfhnptf. bqutt. tnhqa.njii tfhS 
fi t bu,Jup% b. ^uth^ntfphutltg \yf,mtput1int.phut1it go^lrfc. 
gh {hut $c jtl'^t h *""** IT*— &fr U"**«»* »- tf E»- 

k h vc ^tib t H m i nu *—rpp—*'bpp i J^J ftputitbpnt.il iiuiif.nt.Sb* ftphlig n^utitutLnp iqtuuwpftuipf^ 
Ithpntftt nt. tytBT't f-putq^tniibpnifu h. qugftpiibpntf bj» 
{utulip uttu ututptnutiT qftibpnt.il {but Jh1t*ht. { 800 pnuui*. 
bittitb t tfph* frphuf Ln ubuhli uittlint | uti.h[p n.np&ou m m 
i-h lp if tun fppfi *fp uililliutlguiu nt. iutlipuiqutli b^uttf, |t. 
uhlln . utjutqfcu la bpbt.pu tfuiiTutlituhh tfhp&uit.npnt.pbuiifp.t 
| Sp't if-utpm. utJftputi'bpu puqi tulip tuuifcu utt.utu'j.tu^ 
qutlt u£utpq tfuipm.pb^ hquti £f/*"/ t(p plnLpu • jftjuimui^. 
buipuiltuhplt nt. utcuili f-f-pftLuu h. inn £ J fill uut^utiqhuiiu^. 
butli ifh£utb1l Mf| qp gnt.gp1ibii np uthnhg *t>£ ^ui^h/u 
±h1i bqhp q.ugpnguiuh.p nt. bbhqhgutufcp iPutp-f.pb» P*t- 
iuthpuitq^u tFutiuihuh h1i bqhp w1r*itȣ , nun.tn.1i put iqh,w 
putphlnqft nt. bph^pLquiv (pieil-X) pt"ik ut uthnt.unt.it 
ptufkut puut uiJhliutjuh utun£ utg, utji funpuin.h t m A. 
nCntfu ppbug q.npiftu h. inn Lit pit ^p^utifuijppu uhpuiS nt. 
1thpq.npoui6 utpht-h^hutu iuiifhifuitnnt.pbuiupp t flphum 
pltuibnvpbutli inhqhpli bit bqbp utn {utuiupiub Jj bpt.uttup . 
QpPuttf.pt.n , ^utuq.pt.q, Jbpp UuitTutpftut , (fyuwfUf/? , 
^wrtiT <^»utpnt. qutiP \}tup, ^utpnt. b. nt.p np 1t£tu1iuii.np 
bqbqhgp itp qtuit iutj putqttni.pfit.il ftp t^p tg.tnttnt.pi 

^•ui/^nif nLpbSb utjuiqb,it lihpqutj qiupni.il u Hpqpp ^ <jU |*» 
inuiputuihin , lupibuinutu^bm t itutltutuuiun. uhqutiituLnp 
utJ ft p utlt h pnt.it* p%iiuthputu£^u utt[p1igp % qui nit hit npn± nLq„ 
qnt.ppt.it b\ b^p .^nqutlt juttmnt.q *putj^ni£ ituimuti-Utuq. bp*. 
lutu^utjhiututtttb^ \}ni£puju ^utitTnLui p ./» b. Q»L|/9uffr 
\j^u£ut-pL.i—\rh£pu*p opbpnt.it t y Google 37 

U>r,t»£ ui L fa u^puplt 3(;|tf>«.f7lriulf b. ^h^fuubpnt. 
Abut £>frlr| tlb& n.np&uinhnt. p fttMlb p % iutqnptiutlggtiLpbtuug , 
qpLutbpnt. , £#»^.&lr«M«.lffrjtftc. tnutl^utt, jiunut£u*if.pdiin^ Up 1 -*. 
' pnLpbutug utputn.nt.pbuiu ttuiftntf* tup to if utput j bpbmtu^ 
*imu$lghimil bpb%g utn^hgnLpftcmp iLputnLpftiuu b-iutppu^ 
utnt.ppL.up • utpbt-iPutbutm tLutquttbutpubpnt. b, nCbpnu %utfu^ 
uutbiu% utqout tibnuPp lip ulgpun ftpbug npn.buhpnt.% 
Ahnjfnif | b. utpbub^butby, ««. utpbi-tPuthuimlz fuutn1tnt.p'L 
iTftfpu b^bhguit^ «/Jf | utpnt.butnnftuinL.ppL.it iPp , Ifutn.utifut^ 
pb^m. b. butn.uttfutpnt.binL. ututputt^ itp jututnt.b* ifuipJpm 
l^ utn.uk ibuinlbuwb, t npaL.1i putL.utl^utu ut[ ^ pitq itftiPutuuiu 
tpuhptzh Sbutgutb utJbputubpb b. npnt.Lt *fh&utut£u bp 
%u£utuutbu l^bubutblfp b^bpp Lfbpuiu^ututnt.bift%hpu ml. 
(\\nifrup imtwl^utl^utu iutjbpnt.Lt bpbcbfhu bppt [^unmgifk 
putLUtl^utu nuttn ^ututuibutug — §ututhutmg Qniitp* L^p 
£uth^g nt.fi hppbt, \\uino'LutLuh*4w §b,pat.[ifbut% nt. fl|»«*«. 
fbuthgti pppbv iutputiuputLttbut utpgnt-hp « utnut£puLt 4«i/«. 
Ppt-p Jfun.utunt.mp, itout , bubf bpl^pnp | fr bpbnt. ituppt.pt 
utt.blp ututpnLUtu putnuiuhf tfp , npnLU J—jb ttuttPni. ubp„ 
*l ut J»*B n ' L Bb&' t|» € hptl"P utJftputj <1)Mf|fru#fe, p—pp "t 
n -. n - Lputpy.pt I790fc*» Jpn t bt. J 830 *«/|»7 *- *"J- 
lbgnt.unig Jbh utJ ft puibh p\$t tfplt bttuta £ utju f^uttuut 
*hpt"l n F uiifftputu (l)*u/£ruflf , np bp hutiutu^buttul^uih Luutpq^ 
tPutprtuiuppm.pTbuitPp'u b. nt-unuauutuh^p tuiuputn-butnt J, 
Pbut.rpp uppbip hquto £p fig Qu.Putmbutfi t[blutu l btnb% 
uttLUt j.uibpp'it ph i ut J u£utuip ft utpfithpit.il ifbSbp'iLU b. 
■ dnnntfnLpr^ftbx \\p £ ut put tup u£ buiiul^utu ibnutfutincu biguti 
k ftp iuypp ^utl^uip [uutrfutii , hu^ui^u ftt\g u*i ^ututb^ 
jmilr, iPtumtut.mmn. ( \u*ikl Uf/^ty* ****#<:*» pnmutS fc 
h. \ihpliusjuigniLguii fc %—jb QuiPutltbuih ifbituufhutpm % p^ 

* <J)ui[bujOg DiufiiiuiliuiD £ %iupwifiuQp qhikO qpLq£Q 
^tu[p fuui$uj % \Q82pO qnitiu blfiufr t np ujiqiu pm^bp^ 
q.tO ubpntQq. nLQbgmh £ ^pffqnp [uuj[$ujO, jiQg Uh- 
nuj& £ 1725/rfl » pp nprytiO £ jr}iQiuu /uwtfujf tTbabtuj 
\730pQ t ujQnp npq.pO JTmliuip fuui$cu % qnp&mQbujj 
U fituOfiujpbqfituptnujpuiuibinO np % p dtp wjing i_pQutb 
k\tm.pp ouiftuBpbt: iTqllP^d* wunp npqpQ £ iquiiqut 
*hppqnp [ijuj[$ujO: /* y Google 3.8 

^Ef *p* O*?*!/^^* XT—is-if p i-V'ttp te —jimk"fr 

uthi%mLnpnipbiu% iTp t [\ppbi. u*pfy$.%p Output utpwu^b^ut 
Jk& ^p pp $uunt.Vb A. qnpirp Qu tT$u h fcu.ll fTmjpi^^i^qw^pit 
«/fc£» b. pp n.npAuti.nphbpii nt. bplgpnpi^utb t *u%%bpp |frf£f»fr 

Mf| tfui b piftu ptu p x uinuiitg |ir.i«.iwuMfU.lri«|ni. < 

fljt «*ni.|rlf *u| ifpj^ut thliiui.nt.py q^n*.$upff in^ptaupnr^i.^ 
pJbujJp £|t uiUJtpnL^ph ifwtftulstuljph ^"PttkP* * w 2* 
pju4piu+l[uj% , npwq£tn at. ujpna.hu$nuta.fcin , /'VjUf^u «yu 
gu«0 tpt.putuftpnipJpL.ii'i* utu^tu gnjg mnutuu wu.fr.. £utp m 
uttupaMbumuiLuthuhpniit iu$tfutpujb$u^ Jg.nu.ujft.n1i Qtnbuiit 

(\}"*qp£p) <l|»nn.. u..|u.lr* 

S'i'^IT tu *tfrp ut J fl|u»|ftu*ftA £p%ni.uj&$uu£hiqnLpJliU*tfp 
l^tynntgnLUjS bit* JJ fcfiufj— fl|f?«-«l»#»t./r £Aft nycw|n«Mt|2 1 , Sf|- 
i/u.u|U.{££A n *- 9put*i$Juhp uyttifnL «gu«|Uf ufftfrnuLft %uspjnp f. 
ipuijmut^bjit *nunu»u$hbpn <l) fcjj^f"*! £j AA <£*» 4" M J M »"/*fc^ 

*h* u £ UJ >Jp) nftiju.ni.uif q,opuiitngh b. *»*.f»/?JJ *£©|»u.1fn0»ftn nt 
{nj£u«i.nnft&n , npnttg ./fcij jutltpU b^p &>1.u.^ .{.If* 1 fl|n«. 

'fH.h.PftP* t 1 '^ ^ ugu^fAuintiignthnigp <I|u.|ftu.ttf u»««tlrAft b. . 
•uftniiu Jk[ bn.u*& h, u.nu. £Alr utJpptuti , np Auyjf nLhkgui& £ 
luiutnppwpQutlgui'U nc u*n{iTu.jA1f ynp&bpnt. m*| flfc£ , ut.n 
i/nufau/£ £ $_hpJhniu%^utputp b. .^u.^.nt^u.tt l^bgwuS fc A**7r 
tbpni , *luii»gbpnt. b. t[u$piiu$ugbuAbpnLt Ht»n.u»«f ifntr «#£ 
upju*l iuiui^pgnnnupbutttp Jp m$upu0U.pp u»f u,ufguf£ fc 

§M.|tMnli lu {i^uf^ *»«. »>li({4% pi* w^p * uu i™b , y , k *G 

^l*** 4 * . «.«|S 1,Mttfc* Qf F b]kqoHwm K phjwjuiS fe|» 
*fU|tA % ust^iutnutA fc 4»»/*£ u»uiAftfcf» wt \}qp*** buipub^nupftu^ 

*bpf"t n p ¥ t ^tpf j ^'< £*"M"' u f M * u f^ fcr /fi* p!i"''^j9Lpy , b$^f%fi 

U^/r «.u»tt.|t <lj/f«.£«|/ri.| Str^A Pl^Pf* u>it"lt<U uwpwtwp^ 
pjpls fomj , m.|t ^bphi-p -j4*lbll b j nu,^mpb^'b ^hvuta-bp 
uoufb b. np 1iu$ps pp jfknpibi.'b ujntu* fc < HHL"ltTlTT^rt' 
M.>n«.t.|f. i/uiui. «£^ ujjppush upptuliap PU t "L n 'L ""k'^kt 

!• fl/ 7 uijpbgtuL Idpq. qiupni. IftukO uwnJiQ* y Google 3& 

•!»F , !^*flP«r"ir fiPW r fB ***i'l*V!* mnhtuthlthpnt. h.' fa 

*k P n L pbu>ii 9phpnt.ii ighpfiutj ^^p^i f*bk k'a % k bi*p\ 

<\\mw(utnn£ itn ^nig 4/^*1 "tf k^mff-m^itufmB^imp u\utpj(ut 
^Pk^fp^P *• mt^^mmut^p «»| it<6pn % i$um $£«.- 

A. urirnfry f g*#itfrflf»iV £ tu^m, fa qt.fi liutJ'p U. % nt.utppJ m.ut, 
phh^uftnLfllfutitp. uipniph ini[ 3 M*lf"1|£ * frutfutuuslgpli £ #»£ h. 

mi** m - frit «\ut L hu, u ^rri-rb • i!>ri ««»i!A* -trip* -»«««ff V 

utJkptmjfimt \%'1^m ifrfc n^puth t «»ji» lmtJp.un.h1t at. {«#_ 
pnLuuf iun'mn^wh i mpnt.ph utm t ff* «*«| u ' tu^UJp^mhph frf*?? 
/?H I'PHp'hhprn.u h, futpimutptmpn*.hu$n • pJnn.uhp**tH» t \\p 

4'|ff(|tf ^hp^^huutunttT dp* 4.1'PVfc %u\uu 4. ul 2. n F'h u Ui u t t 

.r» it-hlz-vhtgi . . . frW fc. 182$**? lP u~.* k 8«!|- 
jv— u^uti^kjt Otrffv//'^ ^»»j«f»4 a "< ^b t L* u ^ frtmiiki* i ftu^ 

imjjhuitampp ^utgutfrlut ]Jkr"vfr*> 

S»f»/'* , V tt * J PPl t jb —1»*lpl""lh» Ji»l n FU—* t* Ap »^ 

£im$n hppuituutupn npqplt l}utpu»u£hin |o«m|^mj , hphpt.qiu& 
utJfrputh » 

Irfruffrj , pu.jppbu.lp n L \Put1tn. frith utltg * , frlt^ku dhplhpn 
Xfujw'tufjlkuihf &-'<{/!£? UL»«»|iM»/w*«l»/r i/fcf m»| hph,hgfr hit 
1t tututuf.it p Jutfutnuth^uili utifutj l ptu1tp^£ \jutpu,puhtum f 
«■/>«' ilf fiupuuint.pl fillip tt^p {u*ulr£ji 1 Afrlfrumfr * \X an r 
npn.fr1thpm u>i *Y>pb* n ft b- \F4tP u, bl 1*l u *1p ui Lnp higiuli 
frphltlt g.uiph^np&ni.p7pLUukpnJ1t U. iinpuutnLphuiiTpt \jnj1t 
jfui^uijkli ut1tnt.ua up kfcl* %,"*kr S ,a, f , l , / , t/ X\jiut£utuhutun. 
h, g«f*off WuthJtuthkumt XLumptupsutltW k »-»- "l»>r nh . 
UtHut^ut^hutua np Iiutn.nt.mui9 kp l^tpng dpli utg h. pp 

* ifujQuJUiujpfinpqnLp[iLQ JJujpqu[i JJwOuiSObgLnj 
£uj{uiibuiQg: TTuipQ f»« tf 56-75 ,d by Google 40 

JuthtgnJjt ^'n«.vM»fr£/Ar inlt |2 ttt^utlghpm* ^lup^tmugb^ 
tmnt-pJbutJp. afmubgp \}bpnpb ^utut^utltbutltpt ^rft£«M^fta.'«i 

StHt 1 0ajtf #9 rfe<B S#/ f ^-"f-^-tl^mb^bg <«»f«/fcaw^ut1» 4««jlr. 
|>na.1r iTb&ututmt.ultbpb'h lp^"t 4.^8 ph— , -1»pQ ««•/ (luilntiv. 
lf^rl» JhppJ utjpputj b, p1»ntuiuputtub" £&|&<uf/r b^uttt {p»ui , 
npnug lbutqibu*bi ifuilt'utt.utlin. Wnpput1tnt.u[tip»hgh tf\oqnu 
ttguttnppuipgp opbpp « |n«.u«Mt.rf|t£ii#^urlrf>lr|t«vt. ifbplpb^ «{."J*. 
&uthgnt.pjbutu ttp tffrutnt.uubpp b^pputtguthuignt-ltbh t 

Ophhu.qh iutfutp '{•ppl'V Qklk"ip SfiL^bus'bl , liut 4 ». 
I'bgpXTutinpJknn Q^f&'f^ itutiutbup {^uuif cut Sutut at. p built , 

nt. iuilituipbq ut >|lrnt.*M^fMlr i/fc . i^hukimptip XTfapP*"" 
pbutltg ifutpfp* np sntqbi tint, tub fc £ . JJjtufck Rm»^|»m»- 

t-'u.fc &*«•»■* a. SLt-ruskpt^h ., r i UL—^ ** «i» 4*. 

I tn jtjJ* ut l ^ n 1 nu tqututpputpgn m,m,iTuipui& ut*utnt.ui+iu^ 
put%utbut% <tnnni[p1§ mbplguij q«nlrni.M>£ b% , ppbhg jfuibft 
ttp tlwprf.uiuibuthhpm.lt £bu* , { nnd^ut ttuiu iutjbpni.1t 4"?- 
•iflf ii/a tutuuipuilf • /r<«^ {ftc.uui«.f*|f£ut^Mlfclffr|ff?t. &rt<f«/£V ^„ 
mpbt. ugututnipputlf ubpl^uij btgutA bit t^ghtiuLnputu^b*' W»1- 
ItuiLnpbuib Xjutputuibin utjpputj f 3n^{t»1ri'£u —dpputj U»- 

tmbuh ftutqnp utJppiuj \u*pJh$buim, C ^/'/"l'*/ , — J bP—J 
H|*M| built , *putuu[uip utifpputj Qutputnbut% t *pppo.np uitfp^ 
putj J}u*u..ujkus% , \yilpvpl {^Jhpuy {\ t nippu,pbu*% , ut^ut; 
<T)o<g#*u VT«»|tf utpbuilt , 2^*uf'/r^ utJppuij , |]*<»{Mifru/r <1|*<2**u 
l|6|^6/^' u ^ • B**^"! 1 U*" l 'l» i *»frfr« i *fr i U*««»^ uthup (J^uaoft .*■*. 
Sutmnup f \_ob^kb i p».ibui1t t Quipni.ppt.1t utnUtj *\ 9 npututntlt^ 
ttbu.1t, XftiruvpL ti^fttli, \T»,tmbup %uipnt.ppt% R/ttf. 
Lbutugp , \£utpu*hpnu \juiu.iuj built , fiuipntitutb uufpputj , 
frnpigbiuu |J*uffcftt.fc| t JJ'wlrwt.fci uf<gu«j .ffc/»fc««»£<C/» (t—JP u 
Qwlinpplf utnutj \^utuni.blbui1tp , up uihop£u1* kp fihtfutput^, 

ttp b, VM > 7 6- "* Stl"?/**'*/' b»»*pb* -I Ppk % »ktB* b P ) 1 • SfnqbujOUhpQ^ [ippbL fifiQ nulfh(iiuju(hmGbp nt 
i[ujqbil[j iltupfaBbp ipntibpiuQngfiQ' ht\tub hQ Outfit 
^u/q^q UpPliO[i miuiimquiQ i[ut p mb in b p p : y Google 41 

•w/l puti^ituipjpt. utpibnimut*nbinhhp t 

<)«f»ji£fyu iutJbJutinnt.phi.'bp gtbphp jb^bu»i m ^tP m " 
1»fr«m<.t» 4. u*Jhpu*ugbm'ubpni.1t *lputj luttn fuf W mbqb„ 
J^ma.pbi , ifutlruwLuiitf. r*|t iputliutimuip in h q bb^n^p /**.%% hp 
Igp mjuib t ub% </frf/b juit.puik%tutqk- ♦ ^""^ lA —kn^B "*- 
pn*.h [%bpni.h i^im$mJ*iM$S%bpit m[ iflr£ iTwun^ £&fc# Vl?P- 
Irurjt utpluibiun,pna.pbitih ifp_ £ftb Jjni.b put 1^1*1% iutitui^ 
pbf» {\».u$np l[p ^uiuwutbutbg Z^V^f'l •Ip—J" {"u 1 /^fc 
JiutTittbutlipu u$nqhgplf liuju b. {tr^ntlr ff*Mg«ulr nt%bgni[^ 
%bp% utunfy bu nUt^uthputufku , r,jr..*0 Jfcf ^u«'fir tipX^bt. 
* «%p» i—ppLp mutpnLuth n.hpi^utuuiuiu'hbp , opmhutl^b {mi. y^/f- M*wMira(.<«4'«M|i«wlr«M^tt«lr ^f^9 ptnt.J'pb^b J[p£ *Fp 
4ru»fft lip {utuhpu % pppbt. ^.bp^ph tnpgiub% iMJhputUhpni.lt* 
(^n^ubgh f \utit i H,ppp1* {n.£«*f^u#«.»/i utifpputh t <T)u»|&u/f« 
1|ur|fU«uy/kM« U»«^/»"»l» , §M/ut£ru/fr Qff^lMrtrlr&u ^ltj^» "*• 
Utl*^t/'* rMi ^ r 8 ,, 4^ M '^t M »*»7 u »^ r Intuit mifppuiit i np fiupp- 
4l ihutjinp .*lpuij ^fiuhrf.iub t b£na. bt.pitu[butu tf.hti$upnt.bnuip 
ifingnig iuijbpni.% Jt;9 ni, if.iptiMti.np uutiniupnn% bnutt. 
fjbpt.tniupp iph £bitutputmpu % tfuthuiLUthj. p'p pub tfpuiifnlpt 
h th£ ni.lt u JTpauijt b. £ tulip If ut$fpputukpnt.u % np , ^f/r. 
tnbng t^*t ututuiiutnnt^ , nLpttmuta kpu bpump uthsnnp 
JJtputibl utjif. {nn,hu*ni.1i ibuiputhap itui. uu*%kpni.u t *\jutbt. 
\jpb t uiubui% ftutpni.ppi.% b. fyhflpl iuu T pptu%bpn x f \j ut tk , lf* 
tutmpmltuim u.»p&utlipg , §rf</{>*Arf»£u uiJftputj \^u%iui.npbitiu , 
iuȣb \P$ttpmppnu ([\utquiutuutpbtuu , (j'liffj.uniiii UtA- 

i»A**» 2fc/fc«*A Mfc/**/*-* ('** Wrc 'l^*"*'- -•#/*• 

«/fc$ juthplt £pu lp" ipi.iu'b, i ut'bn B p Jiunnhbpk" "«-«/««. y Google 42 

pamau^aa $[utpnuian Irui/rtf f S^'?V t {•»*» V«f£*. jki¥l nL *fl^- 
u,pnu aaaaifapaajj ^na.un^bau'bp (* . U$0 «T- (.8^6)- <i|« T 
^nt* fl|4:j jjumnij A. i |i«MCMf^*wlr bangp , .'bfi «.«£«» jt <£f £*" - 
P>«iif.ifi|« abau^aaa XfJpLnputatfr l^^bpp ( ttj* «SJr£ * Juiunif 
\jt^hu£ut$MjL$Miy £*f"* n ou* ft pi* inui^ •zJb^'^Ut^', tP^B f^tt^f 
na, abutnffli b, §iuiaatbup1$ ppbmg aaft.miPauu-faut^na.n. a.ou>Alr"s 

qnuubpntf Igp ltuu H p J£h±ba. 4 855 pna.pguiimjbpna.aa «#_ 

• >fftpf**jna.pypLhp f ifcui2$ujJiLpJjn%p b. «*{i/ *•*-/>? A * trg i *^**- 

lr«»<.«v£rf- uiJpputjna pfaihii bppba. ^k,Z m .^f , l 1p"Lauamaa*hna.^ 

(titre) «Q» rfit^w^fjt^ M, * r ' * *t ut .t um ri , V na -P t L% k^ct 

life aumHaaanlgau'ai b^uatt dut tuhqaua^utaa putphtPuiu! niphmuat , 
uia.utaa.napbutaag , p-»pbaagau:j^aafp_k£ a^npSbpna. , aanthputuina.^ 
na.pbaapaag , bb^bqbgutjihltnapbuAtg b. ijnah ncphf au£ 
agp-aainapbautag tgiutT jtbqhhual^ma.pbutaag t 

flpbatg *[p ut J wa-bgh aabppnnbutg AaiAiopna.ppa.'haibp aun^ 
aabg abuaabua^nnn HPP^^J *k* k l OPp u "tt L, /F ' fi b P ut jb ' 
\}l[pi.itiiM*pp na. ^"HCtlCJp if*** — uiaagauti us a^p pit b ptia.1i , np 
Jk* tTu,uni[ \} % ht t bu.1,Q nt liu t hhi : upl t ufir $h Z ,npir u , l £hu>%p* 
aa-utpniu utipufp ut J pput^bpnalt *tt l tb ut "b u, jb'S WtiP^r 
p£u if|«u£ life . auunugj£ ttutaa ifg opptaaaab i na.aaa& «U| |; 

\~(u>pt"UP 11** • IJV"'**!*'*"'!""*/* .S"l»* 1"»|»«4^*» 

1- $£</ 'liuiatfniPtn.il Uqq* >tiLUjOq.wOng[tO , /»/rt r 
qtuGq tiklbujOti* . 

2« Hun/I 4P U, J % -Phi ^Z? 4. m pO ujLb[{j pQqmpdujl{ 
qptu& bQgt 

3r £ilfiLn.Qujg[i(lhnnill tit I 1: TTntputui $wpn^ 
PtiiObiuQQ tui bpbtb[[i £, u/i ijg plhul{t;p "bpntutu* 
qtufi dkl U putpbl(uiif £p J}- Qwlinptuj ifuiQytiQ U. 
Ufam l(oqQtp tuOnp ftp /unpffpqntJQ U tuqqhgnt*. 
phuiifp ♦ iftuOujLtuOq bpp ^nLunt^btuO qoqnu Ikjtr 
ZOnpfiliL UuJimibO[iu{jp hl \jiuipnrfj[j ?l[iiLqujwnunL~ 
ftbiuQ ffuiuQh[ntf finfutugiUL fit muiuimni[ fit.' fiui- 
pnuuint.phtuifp\ fi9j> l{uiml{ui&'t })priimuqktifr */w0- 
,p/r# piMLuiljUjQ liiuinmi&t y Google 4a 

qiim «#4|» It.utfautajtmb.li* ^ttfhb itp utbutjutn. u£uiu$£utnut^. 
ht%qpnt.pbt.hubpntl b. lutlgppf ptttitttt^iihutl^utbnil iffe % ^iiv. 

QqcfWtr&(*lr utkuint.plf»ti% b. pfb^utptXtttlgut&uf.un bptyp- 
ff/rfc tpttt x nutLn t pnt.pbutitg iifc£ iputn.tHLnpni.utS , iutputntu^ 
guti , w««M^M«(.4<i|>^4 A. £iri]«W|iJtf«^rfi.uf^ uj|« uttipputhbpnLu; 
Jb& tfutug* b,p phutti^p. ^\ n lfrup ^ u * u b gWi jb2 nL ^'^ *^ r 7 a <- 
tiptmutt^ uipnt.tup&utu'tihpp , ^utjbutu* ^ttoutbgn L p\ utputi I 
£&Mf^rlri»&ff*f. djtiuj t p,uta$tutjutpl^ nt. putt^itutuputi tuu£ut„ 
ptu%g%bpnt. *fb£ pml^nLutS ifpt.pnt.uti b. (utttutuiutt,npni,ut$ 
uinutuuikiiu^uih luhfnjglitkpnilt f-.f.f £frfrf>" t[ A. fuutqutpb^nt... 
fipLu\fibpnt£ Jffclbpu utunltgJh. ^Uf^«f^n^ u.% uuttf.pt. in flM. 
gutnnLp pt.u itn t \Xjt putpbputuutpL^ utifpptuhbpu nLuk,p%>* 
luJk.'UuiiuiplgUH.nputuifru* ftp hit a £b t tubt.npn. u* quilt It pp , ft. 
tfuthfi hpbhg b^utuutuph, , bpb%g tTutulnuit-bbub' pp , ppbug- 
ifu/n t utiiutuibut%bpit n L ututL,utn.uttnhutuhpp t bpb\g —.Ar^fy- 
V|pJI§ m {tUB&twcniM^filr/ilf (npnu£ pJutqut£pg u^ututltutntibp 
Igmiutk Jbiututnt.u'bbpnt. tupututtxng ^utinjgi' Lpnt.it b. b^ut^ 
pbdfcp iuubnt.3bbpnt.u\ , &. liufftf.' i/jp ituthtuiiPuiu%nt.pbutug 
ibm ppbug utptnutbuipu, tfnjnt.pptuhbpit ppbug uuthtut^ 
ufut£tupnt.&bbph nt, jnn,/t uilguipnt.ppLuhbpp , np pit tit; 
ttguttn£utnultpu ut£ bquti bti ppbug b^n pi utmnt.Jpu» b. >Vjq 
bnpiusmm_itpu ut nut foil ipSBtuttufcu .uinjub[ uihltutputguti 
I; d.utttutbui1^pu putplputuuipfutu Igqbpbu Jbi tfutup% {^Uf~ 
nutnppna.ppt.uu b, iut£njutl^gnt.ppL\tp X \}utjp'h utjtf. utJp^ 
ptuubpnt.it «/fcy* «««|.t««»i»4r|» • utlfputputuiLUtuub,p t ttnibnutitn,^ 
ubp git, $i*tuuutiutitrf. tubptntbSbbp » butjfju u.bututltubp , 
Ztutfbuutubp , ^b ptfb n tub -i.il bp nt, funputtt.b.uiltbp tu^t \}l 
utju bpbnt, utbuutbn* lina-utubguiL ttbutjuutbp buitt uibt.bg 
npn^butj tuutbu »1J»V ppbu utju.. jtuut^nLpbutitg Irnt. u/^rti. 
pbutu b^uttt untpnuphutu jnnnt.pb*uu- b^uitf int.uuit.npnL.. 
pbuth iutdktTututi 

(\\utuiifutptup it, jfitltutputp tui ibftlltunikuijb^ntl ipu utjp 
utjpputbbpnt.il djtutj b^p, u-uthbu^ np ututphf l^uttmutput^r 

1 r TF^MJjO quiibuiQg <//»//» n /7 t/J? IjUjOqaLO finq m.^ 
(H-frfi* fiujpbLiuQgti if p fxiu^aibinil* y Google **, viri-^ttb *.%&*.&% Jki* pa <~Hfc«i stf-*/**-* 

pf; im%ftm iutj iutuutputl^nupbutu , b^utpbt-np b. <^»|» t^P 
itp dbmjmutlg fphug uutiifutttuttbut^ ni tnbtiutl[u»u £utp^ 
tnutpnt.p7b.ubgu b. pTutgutlgutbpb ^dtn^r {j>4.»«.*ut,fc« 
«#/' urfcrtfcyjfc uri/fclrfclr ^1o r l»i» r ii {Mr|trf«. MH >l»lrf*lr 4. dputb*, 
^utd*utjtt dutnutmgbbbbpu It qui & bu utbnum , »|t mirlryui 
Irlr b^utpp' tuhtttutnijnt.juilgutu otuu,m.tT d*p ^futn^utfutjp% , 
b. bquti Irlr tut.lt ip' funpuftutubbbp 4 utb funputu^kuibbp • 
fibn.iutbuin.uibb utun'mg ni tunf uttrjjrwlr 4uru<«|tu(^ Kutruw. 
f/i* Jfcf «„#fclffc« fub t utgpuhpm utp t pibutt.np1tbpu n,. 
ppbbg Jpl-t! Upptfr* l""t»i utnlgnimbbp'b bnuto b% ut^ 
Itnhm , ftp pf£ fun put n.^** pfc utpni.bumuttf.kf P& tt*-" 
^tu^Arlryurif ^uriT {frit $tutjputfutqutm utgpub p h,p" , iutdbuut 
n*. luting fubgutgp ou.utut.nn%hp putnrf.£m b. {uipnt.uut uglrttia*. 
fibuttt jfrnpibbptft U. tuutiu.ttgutumppt.u1.hpku* U.«.«» < f ^IfT 
mbpu x \^tututngnt.p utpttnt.n funpbpk* hlgut&bnub «(&■* , aw. 
n«»fr 9 £ rutuututupphint. pamuu unp k, Igppp lFl u "L u, J m C * 
utnutrng put up utbn i^uhgnt. uiuutpCutuutt.np jutniufapdnt.^. 
pbutu nhputquthg f' u pl*f n% tutdbd*ututnt.pbutup jusuttiup t 
Suttfutu jutuut^if.pifnt.pbutu X frphbg (fynf^ru tnb^utt.npnt.ut^ 
at. [utjugutd ata^n.utb^utbbbpntJb Ifud* put pip ugutjuiiMuili^. 
%bpnib pjbt.utplgnt.pbutdp^ pulgnjn t[lrp nuutbpint[ t t^lr/i 
•ft. ju/tn dbp, inu* tj.[ni.(up mbtnlgtuu uguttijuibbpni^U {«v1r„ 
n.bpl % jui^nquto ut£ bb utpputitutinC , utn. pputubgp dut^ 
duibutlg dp , dbm iputnjp , p^fun^nLpbuth (autorit^) «V. 
iutpuutnt-pbuiit* pu^tuk- uutbt. ut unity uimLutponiLp butm 
|£f*|fig. dha utfutnbpnt. b. Igppgbpnt. , nptuku up bnjb put^ 
*pnt[ b. unj% iutJbitutuwnt.plbutitp pjuutm dutp lfjn.nt.utw dut^ 
dntJit* t[uip , u,utluii[pduim.uip *[ulp % fit b^npunt-pu utbtbut,, 
iguiutlgblnil ppbbg ubpm.uq.ptt t[utn utumbp ttp ^ftfjtb^p* 
dhmuttmniup rn.dnt.uip pi j^nuutnnt.Jpptia tTfe * 

h**4 i[hplpuuhpu % utjupugu fubiutmp a.pt.nutb^buguinub^ 
pp qutT \\uutut ni ut.p putuppnib ^ut^utmutgb-.bpp, o/t/». 
irur^r pult ^huutputgpuapp ipb nt. uttfltpt. $lutjputjtutqut^ 
^mutgpubpu b. pbpbuu ,uJ£u utunltf «i#|* np f-kpl {^b% 
^utnutgku ikfr* "«• frpkug iutitutp utu«ip£utuutt.np jut^ 
nut lutgnt.tt dp |>lrut|tlr£rtt. iTutupu utt.b[p' lutdbuut nt. h „ 
tTuiuuwLM kp u * putt.utlfutuutuik*' uiutlgutt. j utnut fututb |fc 
itutmp, tgnt-ut pphug utpdutitpgn»[p , panputu : pmna.pbutitpi y Google 4S 

uuili *l)t l*\t°1 bml^mb «S/^|> i A- /»•*•»» m»jnit % ppbftj «*i£ 
bpbug l^utpn.pb uipjwuwgtud bu , ^\ n lp u gfr pusbbpna.it 
Jplmlgmjpumbpnim ibu, , ift* u,Jppm.uhpkb l*»m «•« .A|£ 
nfrtttuhminL ppbbg tbPtb" t— put-map b turn b. lu^hgna.^ 
plbmmp Jtl* b*- < ttUa] >V *?»■»* A* fili^Mfli|M»^|4* % ^-li 
^m^niuvi utpibuutwugbuibbpp . nulgbph^bbpna. , H ««^t^^«. 

f H l A. <l|^ 1 ^1>A|.f»t Jhihpp , ^Utpaufumbbgbbbpp ««. Jfrjtff. 

^m*1>««^ ^««^«»nf> 7 lfA|t|tt$^4 : « M tf V ||i<Ml>f|fMf auilpppbbbpna, 
tuqaubbp , np b^brngawigbina. uipna.bumpb afhuiniuubpu b^pb % 

i*b-tb % Jh ib i* a w*! * 4*^p»«»£ t *«t«A| »«. #**i t Put* uujuif* Jbi—bnp pjuthp , ll*uj^rMi& futubp , *l&f/r|» 
pvuibp 'uidpputbbpb* bnuid bb Jb& $tauuna[ tubbgb butiP 
mpbl +"1*e.8b -knuibaua.npbbp (paug p fiuipbp+k, \}ah_ 

ig—jk * \*mppbpnk » i|fc«««|t^««/t «•. bi , * , «-« wS »t) • nbt^rc 

a[au£utn.aubu*bt {Jl auunhg p l put ft u$b^Jpa.pb % pp ^«M<|Ufj|u«. 
l^pgiMbph *m*uitbp4oph,h utn.au £ fujbp**- b. Q\"lb u b * "»*'«. 
|»»^uflr ppnqnLpJhutbg «/ifc£ ut^i.bgni.plpi.% b. iputttutugb,. 
utHLpTpih ^«vucn|t^Ir|f>a. ut^htutututA bu Jpb^ba. *[l*p^ 
pvumwaubuttna^ ututiu»%9bnut b, utbuiajjnpnjb f|-M/ntf«»|ra^ wn 
Hpuigblt wa A 1 -/* ItHttui^r^p otnutp, b. p n Jl mut L ni l ***" 
nwMtiwtrw^n^ n«. bbpbgna^ tuJb^b tuptmna.nna.pl pib ppbbpb 
tu^jftutgaubbb l^uttt tMiUi^upmbbut^b b. l^uttf pp ^pp^bpp 
tpuijiputjnq utbutpdutbpb • • • • ^«»£ /?£ utbbgn fig tujg ^f a*»<|. 
•MC&b* ^■»«oij tutub u$ , iutpututputtubut , itugutt[ut£tun. ni 
Ufjtf&UMMf^fctf* tujbpaubbpb' nabbbu*^nt[ tuji t[hppubbp£b 
njtpmbimBaku a^tumnLgbuig aJhtugj dp_ b. ppbbg ituputtup^ 
ut pni. burnt tut^uth tftntugpntj&buitfpp PU ut l n *l tua.b[p' ut^futup^ 
itutlbpaX nia.bgb' fuoum tututipgnq, k\p jbZ nL b*' P^—lf-m. 
mwpmp *iutm % pb^ugk- i—hpuib^uib u.npdbint. Jfc^ «// ^/» 
^n|f^Ar1r auamtmp:iup , npnug a.np&uin%ni.fi puhubpu tu£ y Google 40 

i&tfc/f.' pbp^giu\ PB tu**^* «i*w*|*iwjj* Jfafi* t»pL 

4bu&tuH.hpubpnLn b. tnnb^nt.% fiuiuntnpub'pnt.'b ^.npSbpnt.% % 
uthLuiS frfc *t.klp' mntinch unTftnLpI hiutfp , in L b^p' Jfifffit 
itu^ncb^putnLph^.r^ Jfct jftfi»%jfJk mTuthg utSpputjnL 
Ppkitu u»i fippb't. itoikktfr 3&n,uijnq%bpnL tupjinibtub^iu^ 
itflif iiLubgu>& fc Jfii.it h\n^Stfl utilhlf! utfhnt.iu\utlt iutblfi 

putphukp ««• u m u, f*'1"lbp l nL S *t» f »/» w ^ & / r |>&^0 to f> 
^bgntPpi.%% tiuhpwjpi* IfnpSbpnt Jlfcf j/u^fcju,* fc wtbtf 
Jn<fnllpHuit l $M,'itnLp7pt.tt A. tuLbjfl «tfcp * U*">j« <«"iTa»|i t "|* 
<ty.»{fru/ft ^/^raf* nC $wmUI tutthptii%bp)£ t[iujklul* 
Hit ip%a, OtJppuyf, ptip n jut\mh nj4 t b, fti^ % <I)uM/yu> 4»/»A_ 
^« r wJppibV 1*"t&f/' ibnjitb ?"*"*$)! < 1 "»«fcn«-li#* ffi. 

tfu»fr29*i.Mt4 t ilufitiffrut (sage) '"Jtr-y j n vl n i t t n *- ltn, l» 

\Xju i[bp$_pVubpnt5t 4uiifp.njp ptptufttnt.uuthpnSfu b. f*f~ 
tuibjgnt.pbiuifp. , itiu%$uLUib'i iph *nhqnsgpnt.phuiu b. ihttt^, 

pma.t^ut iTutiugpnt-phtuu ppuiLnibjiiibpnil, ^|"//"'/' IIP*" - 
Lnp fcuMUifymbp'it ftt fuji{fruj»u»^.4«tlrlr|i1f m»^ % qtuppu utjfil^ 

jpk'b ^utitnhutKnptuu^^u JpfutiTni.pt br^utS hit {vuuuipui^ 
H u *jt'^ M [ip^lfLpbtutig , ppbfiff tttpibuut'tui^binubpnt.% b. 
Qtupufi$uit^gp Snnnif i*ttjbpnt% Jpjngn^i np ntAthgtvi 
kn Jhpp ({815-1840) utJjhput1thp,. L itut-uittutp njS J'p 
J'uiuuiluiu^ ppp Mfi/felrfefr pput{tt*tt.utmhpit nt. A|(T«fftM^ut ^. 

^u/tr ncttiicuutuu^p n'v p^inpip^utb^imh Juipn.pb* if^M&j" 1 / 

p.^,*«,i,0 Ufi^^j- 2t/t^t^, [>fcu„,t*£i, b**- 

^) r <C^6ttfi, 3»4{u#fafc&.. 0*/»c4tI»«,/.ufc*«S# v <|)frMjiftu fan. 

jtutu utXitbui % \ fy**bj*p QpJppbutm , j^iwf>fia.ffuf^ Zl tyuilr. 

ipuih \^jiu^utbbut% (nuijtn tpisj^utj] ufhj fc$fcto»*»^ii&|»|i , np 
"ituiht. b i ppgtm& bit £ut%pgu Jpfitnpf.Bi pjuiqtiti^tuu^^u tu^ 

Jpputuhpni.it b. ittp{bu'ittuiLnpuhpnt.% x fuouf-ntl, p*pittutnil t 
Junpini.pn.rtil nt. Iff'^'i'l $ Jpu^bu np £n tj. buuiLUtj p1i , thttlu^, 

^.pml^uiV nt. tni^utuputl^uib n.pt.pn'k.pT-p't.Vbb'pli bM^utu ciw«.lri/r 

^t.piugnL%b'i p\tMtplpuiJ'pui'bbpnitl tiiuiuiLtiiu'ni.p1p*!bu b. 

iu%iutunnbifi mhi^pmn Lp Jti.ii ub pit , nt |ii«ntrta^i {mvlivumv.. 
|*<r/ ftpbitg n't. iimuinptubnLp'butu jftfbt. fynpnqutS u»J\. 
^Apntutlfbun fumpppt fjjfc fu'npipn Otolith ^TlfrV ^CP- 
%mu£ putt £ uknlumg itMit-uibb^ni. ftpbrngif^ nttutbg ^tmjputjbi^ y Google 47 
4 86b ^crtr«*i 4iuiu*guii[ P pnLpiui1* 4&piyfiibuii *£«._ 

fSfus^m J p l„g%bpm joi-Lih '/r q P fi kMsj^uAhl^, f b|>ar. 
4|nk.frlr£ iuJpptu'bhpnC^ ^iiii^ui^ ui%gHut l qopn Lp 7bu»h nL 
AhXLJpjrtcp7hw% & {ufiri{.£a V % Jntjnilntpj.fiti p.,u1*f,pnLll Wuj^ 
up% hbpi-iujhus^nn u*nqbgnLtf[u.1>%hp1i fipuiLiugp- , «»*._ 
£—-£"* *«{/? iplntJjih ifu*{u»iff«,4 pitiit^uth $[bj£b p nL U. 
^Apcijbpnl fy {xiilrA^r,^ i«j n ^ piujph Jp ihnuMgpp^ 
^put^tuh t 

kp utJppujjnLphuj'b uipiTus—tugvi* mi «{Ufmu««f »!.«#£ nbq m 
&iil_dt,bp% jouihinv iTiugphink. , /r •['^qnt.g nitibgu** £ 

4f£* uibnit' bpP*"- ^q*»guig P i ppptri- £$uputiupu*u.£m 

«t puiliptTutg p,o„n 7 , /rpftlri bppJnq *• ty"? «» r «f«t^ 
liiUw^nt^li, frppbi- iTuiu.uiiiibq ptkiuuiukp n$. \pf9»i^ 

h£p uhutpp itp, t. ftp •/£££& &|ui£ f,fc *Wfci» .r«i«Mitfil^ 

«/&* tTutpf^q, uijpptktuhpgii u» L an* h P phm,t U^/i- /ft». 

^»/r|f g«*1r«t$fft «/fc£ ,uJ&& «/** W"* ««.t»*0m* M>* ^fc/» 
4p^iku J870 % ni^^/ri,/; Jui^ujf&m +u,imhu,jnpr t t,1 t h r t;h 
nt. il*iip<fuiuinu/ttiipgb quttn* nulibpft^bbplt nt. fuiplbut^ 
ui»[uh B p, jg JpLtMtuigfi , utpilppliQp , tfbu^piugh t inmhmpp^ 
t"*ugp ilu*£tun.ui^tuiiti6p1i nk. upbinmqut^ q.pu*qbjui uf'M*^ 
utohhuthbpLjb uttuiliQ JbS ifu*an$l H -"?*"/? t "il &* * R^- 

ftwt-jtlr £l U4/n.mu«fi£fc f-bput^tuiigtuiq^u £uipututp £»o«. 
ub^ni. fenbinM. b. ^|t/7lr^rat. i/lfc^ * 

ftunlrg 'Ubpif.npinup^'ulbbpnqu kp % -p 1 836^ ! "»«!£_ 
pushbp&t m.uni.abutukpiibp'ii nL bpb^bL^mtltkpg? <1)u*«t. 
ppuipg»up$uh lmiufjn$.blnil t /r Jnqnt[ b,n put^Jph « fl^ 
qu,tMp» t)m£^«t1r»u Q\utu,ppuip fF 4 U %utp^ut^uiia$.pthiuilp: % 

. 1« RwH &/»<f"t iniupfi uifiwl (tbriOuipliutd £ nL 
IfiQwb t V* ljpnLuiijq£J[t iupfnn.njQ ipnfuujOnpq.0 
$Tji[ffiuOffku Sitf[iin.0uig[i i[ujpii.iutqlnjip x wiquj tqin^ 
ihppuife hpniuw^W oinihufi bpnLatiiiitifwliwQ 
ipri/uUtOhpn.ujpuidp* tuliOuiplj[nLpfbiuirp k Diquiumnil 
iui aibqtibtuQ ewprtLpffii H pp-iffa lT[ipujjtL & tiuiQfrk 
tniltipaiObjiriLO. mju fr Q£0 £ np 1$ ^intf SnlO b~ y Google 48 

wc bnpn^bh IfrOhbi f}lfbiLinampp- ip% £bifuiputhn ,' npnt.it 
iuugmi nn.hni£ i***ip tuiliwn.u$bbgm% u&^uffrufcnjw utbhgb m 
hhpfr %mfu XYpuuijt nt. -ftuthhli b. mmgut ^b^mtjppgf, 
Q*^ /»**»/'£ $tJpput%hpm % £nt^ {uih i mun.utb L bgnM. lutiTtup £u$p^ 
tnutptmmkmutlgtum'hkpntit , %uibt. »r tmnmubfi ttuihtimmgut^ 
$nnt,ncp7but% %uipvnAAhj sife pnhnt.$tt& * 

18154% Jp-'lki 4845 f-Jl—l ub^tuhmt-np Jbb oi 
tfinpp $Mnfhpu$hhpnt. mptn^nu\ibpnt.h b. n.tuuiul£utpn.ntplbmb 
4puij !£U,nhhii/t iuu iutiippt & tmlito pna.pl frMshp b. m^ 
hntOmhp ttg lbn.uiit.bp utjb utbtrnputb^^lt , nph £ut£ut& fc 
gnjm mm i ithmji ituht l nt.gbu»i ^pUt" tttJbptmjutb^tmhb J)t 
uttfhbt. npjph . b. uyu utbuipmb% fc npnt.% l[U*bh iupt[b%£ 
u»i tL*^f*V^ uthnihni£ tfbp utnnpp^buiu &u*mopJni.pJbu*hm 

Wj'£ n.utuutb^utpn.bpnt.'h putjitAinpij. bpbub^b mbnils*. 
ubpp b^p jb^ttitmmb^bnm {«•«, njMj&u it ——->"* C£Z a » 1 '# 
wpj-p ubpnih'tpV [[I n.utquttptttp itp utbnttg </{"»/ b. /r„ 
pbug ubpnt%q.pu utf jb^ututut^utptuh iutjbgutgntjf ftp; 
bpbug hutfunpi^ubpnt-u , npnug mttntVbbpp u^putp but p.. 
»| u*u inu tuututJopftt 1 pJbpbtu utnu»9bit uiuu.uitt ol ugptnp 
tpUitLpu ugu*miutuhpniLp7buiitp tTp , b. jbu»u$3hutgitbpu ut£ 
*i[>u$b p7biutrf.png.ph b hutpjutul imt.utn.njhitifuAint.pJbusmt P- Jftbn*M*1tuiLnpitbpng. utju ifuiuuibutptyi b^n puttfhnt-^p b^ 
phg utbuuilfh » np frphug Jfc£ l[n puijunt.£bu frn/lruy&u 

h r k *b % \S*"-lr u ewJvumab t r * - fl^-. , ^{ r ~. r , £ T _ 

*U*m • nt. bpb^pnptf. put Jut tint. J^t b^utu* umnputpuiju*unt,3b 

fcr "j—ik" ULi>~^ 4c gLw<n>nib;p bpkg b\u,pn.b t - ft. 
i-.^ t*{~~.r% »«. fcVuA. -UPS- bi— «r «■ UL- 

I* M 4V"*Vll* UL|t*"fc fc bb% % \abM.miuilkpuip •mnL < \ 9 ut m 
impkp uiJfrp-tJ, frpfftl ITbt-Ubl -Jfrw "k^Ht* ^f y Google >»9 

l-plhmit L_ u, Jn £*upu l t,I l nLphu t irp x tpna-h f9*^^-4. 
>«.|. w ^|l(X^ wJppuyni-plkwIt pmplputgu,* . Ijfcfj^lrMtlr 
U*ur{ utttufr Qklkmfr » bft^wtr&ailf Qiupni.pjn.h luJppiuj 1 , 

qppbutii %utpn Lp7 'pL% 2 [mmju ^ pup ^p j/^" «-/»*» huigbpp) t 
imhup \yiMip$nppnu uttgu$j » * 

1ffr|/r ^utpnLp^tHi uitjuij , ({\u*quiusuu*p tu^u*j 4, i, «{/|^ » 

*7««/ (**■{/ {««»«f) » tfcuiifcuin otiint. \ait'i-pp it$n$uj t *£b„ 
puttupbuih ^p^1 n p *"1 tu J ° t "P {</Vr<-u> fcf» Mitf^w^uiV 
« A ugpng.pJh$Mth | 

a. 0"*i* w * «»^"tf » £i"i—j lr FiF 0"^^° "»7^n (* - wff. • 1« Utftniuijf, tl 1« 

2- » t£ 7t 

3- » tf 2t 

4« » u//7ij /t 9« u^w i b Ptb0p P nL t Zp" 

OnifQ JjppnpqnLpinO Jjl{bqbg[j[iO pbpuijp* 

5. Udfipiujg* kl 2 U 10« 

6» 1851/rff ojnipu fipuiuiujptul{nLUi& ^Qnpfigml uiif~ 
uwl{iuQ fiuiQqtuk tfp l(p fiuitluinouibOg '[bpltiQ ui* 
t/pptuObptO uiju finiuji{UJLnp[rQ tlpu/J ifbQuuiqpwliuiR 
fibuibLbuJL inhqblini.p[n.O0bpp % uinuiOg bpui£fuuiLn- 
ph^OL uiui w if us l{iuQ uinnLqniPtiLOO utjq &ujqrtLiJ[iQ * 
np l{ppQuij buibliuiuiku I(pPp0ui& /?/£"/£ linLUiuligui., 
i(uiQ l{uitf dbrtDmnLnLJ^buiQ iquitnfuifiObpnL , i[iuuQ qjr 
OnjQ dfclngQbpp tibqiiijtipg(iliQ imJ^OtO tpuijintQ iu~ 
uibQQ £p ni. [i0g Ub&uitqiu IfoqQkp .qpnr[0bpnLB , tfiu* 

lXdjipuiDbpp « ' 4 y Google 50 

i880f? —ll-ufr^ 1*pU»pn*b ^itmLMti flft'tk Xf^f'-k 
b// r «'&'»lr \yiupnu migu^j , UY r *- a I M *{fr* <lf £& M 'fc 4|u#^««uf««Mf|t BuiLuiOqpp IfnqUp qpnqQbpniD • quipdbtuf OnjO Up^ng- 
QhpQ uii hplirtL linLuwlfgnL^pLO utuuiftp/f quijptugm& 
tptrpputpPLpfibtinLlfu* UpQ 1uj[bujQg0 nt Swuibu/Ogp 
dpLupgbqmjppgppOO b [ip Ifgnpq ubqwOwinpOhpntOpi 
— TTkPwbl wtfppiuO Ifp Ifnintp bqbp Otubt </?- 
tlnLbwQg* k uijq uiqqLUinnftdpQ &LuqfinTp Ifp uiui. 
pntp iiuui RpQ d-tutTuiOuttfObp* Ujq flpQ Luqquitnnfi* 
UpQ uiQntQp iTimOlbOujLnpbinL fituitiup* ptpiugtuO^ 
Iptp uiiuQnuntp £uj0ujgbp £ pp qujuulfObp^O dpti 
UjOnirnQbi fini[pL, k ujjq. laqqutpLuOnLfipLflQ £ np 
kC Z UJ P nL ^ Ui k nL ^P bpbg quipk (ibuit; npqp p fiopt;* 
wqnOg Om/uLufiLULbptO qiuQbiufl- Ifiutf qpObtuft u/» 
UnLQni[ tfb& ifp x u{iiiuifiuinni[ tfp Ifnt qtuj fituu- 
miuinntpi JJbpuiuuipLU U wQdumiuQq UW*>L ni C ku. 
jottwpp npqbqpb[ luqQnLmlftuQ gbqk ifp Uptlfkiugp 
npp uftumujOp iTp x qtiLqiuJ' Ifinif UiqnLnuitfpfi wOntO* 
Qui Op ifp mutppkO liuiifnLuOuignLOi: quijQ ■ U .p/rj ifp 
bwgp % ft. VnLiftwQ JJb[pt/pO mLupulfLuumiuO iup£iu~ 
thfrn tutnbO* ty. ImQbuiP Ifp gui^m-p V.l{0p bplfppp, 
mp gtuqiu^pQ Worn tnbq ifp l(p ftiuuimuuik pOui^ 
ifniffpLOp b. uijry uihqpO utf wQinQp Ifp qQt; % pp np^ 
qbqfrppQ w0nLQnt[p* UiqnLqtuifpti • uiju u/jO qptqO 
h np diuifiuQuilik ifp huijfO m Rpifiuj uii l(p if n imp 
tXtqn Lit jum 4. ^niqiudp &0tu& pn[np qiuLlfpObpp 
tuOqlfO pJtuOdLupnipjfp tlty Ifp dbnOtpO puig p u[bp^ y Google 51 IftOtO npniQ wQnt.Qp qppO $nt[pL* p jpiwuiuili </?„ 
ijnJruiQg tlpQ tnnfiUpO* 

Uju ^nt[piO t bplfpnpq DuipiuifiiuLp InilnLbu/Qg 
qujpdpQ, npmO m^bpnpq JinnO fc/i tfbqtujppibuiQ 
W J1 XTkpuipl Ui/fipiuO* puui uijuif — Inuiimf dOuii 
Ini/pLp* int/pL b0» ftnpnupt ftnpnu &0* inilpLp, 
tniftiL d0» JJuipqpup, Quipqpu 60* frnpnup, /»/?. 
^?ntf */?• J)ujpqpup t XJuipqpu &0> $nilfiujOOtu U^ 
i/ppuiQ* (Tuil{UiOnLuiObiui dbqiujppip , BnilfiiuQOku 
Udpptuj 60* ilhptb VwpqpuO UUppiuj , n/»flL0 n/i fc 
i|/r/7 fcp. tfOimku 4hpk qpuifi bOg, WkpwpL &*//'- 
/»<// tfhqwjppip, UbbiuRnqp b. fiuiDfiuipbq t utji tuOd^ 
QtuHuiLtuQ pl ffa ifp wQJunfibif uti pQnqtu IfpubQ % 
npni[ jbinpQ tuq^usmnL^bmO if^t k°£ b 9 PP ^plpO 
utiuppObpp, k limuilihg jbutpQ uiq^iumnLftpLQ ifp 
pp t(nqujlipgpO hl i/pm tfomtuLnpOhprnQt piuqifus^ 
PtiL bppuiutuujpqQbp pp oqQuiliiuQnL^bimfpp &l/i/t- 
iquijp Utl lipftnthguiO . i^utuqpLqp i/fc£ pp binju^ntlp 
libb iluip&topuiQ ifp HpUOntbguiL b. iiupnLBiul{bgiuL 
jftuOp Wp in mpp t ITuifup Ub& qapbumOnL^piiObpO 
p0# ffbqpOu/liujpiup umtuOdObg nt mOoppObg, bptypui- 
qnpbui\iuQ dhaQiupl{QbpnL ii{uJ2_imqujO RutQqpuuigutt 
BiuiutfiusQqpuwpQ tiki ^ n P kwifnLplp ^P zliOntftbuiQ 
qinipj libgu/L. pp uin.muitudbn.OnL^pLQp k u*upm^ 
lsm*pg iwip imQkp l{ % pubQ, np tlbpluttq^u qiptuitnp 
uiuiinfiumQbpQ bqmQ pp uipuiq Qnnuq/iLt/pQ U ujQ- 
linujpo* 

X* nUppuijy* !;£ 4« 

2- » » 6-6« y Google 52. 

£.<.» ..p-vfe 4M fr re 4**4* —If* ULi*«t/A* *t*- 

pmgnattbp at. utJppuij puu$.md>ubp uthm^uttT Btm%t 

J^u-ug [nj^bp^u uitibltutliutpbtnp btnLtTp ftp* {tmifu*^ 
funimipbmtjfr bpu*pn L ^bm b. iufTutivuinip kuuTp aglr. 
mtnt.pbutu % IpSbm* b.p nt.pni.pk9l tmjm tub^utj gblgbpuL^ 
pbihp ubmutuutLnputb^uim , np bpb^nt. .fpLtjp |iu»^1iot.Jr£M^* 

lfr^*P kC —"—bu^p *»«- ([O ^""-"ifitp PP q~npwuibutututp^ ' 
ukpnt-h it.' l$uppt.pnprt$ULitp imt.utgnijhbpnt% Abnfnt[ Q^_ 
1»«-"l"\jfr ^tmplfbpp , II bpfy-pVC* *«ji.«*fc« /T *T* M '- 

iutpb^bpp, ttyjh^k- »p tttJpnil Sfcft«(./?Ir«*ir im^b^bpu b. 
tmnLp^bpp bp tfnqnJfcpu utjif. pubbpnt-pbutu ibn^mt^ , np 
^kwim tuun-uiif §£pnLp7bu*fi b tut^pt. utjq. {utpbbpnt.% 
i£utmb*Uit[£tunmbp pbbinif* qp #| bt.ptMgnt.mkp utbnp rngpt-ut^, 
&kp u utnihnu iutt.utuuiputb^nnt.pht.m'ii , b, bbf> u*( //"*^ 

ke. i-ikp % B'Tf—b frr i-zfri-p «t-"-p t i>—- «»««2? 

tnobh.nt.pbu*% tfp Ihn^ni^ utuutbufcp ftp phq-tttplitib^ t"P- 
&p I \%p ipuin.utt.np ullpiphn —l b^tuuitnLpbtuu {iu^uinw^ 
tnjf itttpb^tuituLtuf pbb^bpnt.ppt.u'b u// ifrpg—*- P n 't bpb^utp 
a.ptPtuuu*l , b. iutppt.pnpqutt.nphbpnt. ifj&uipnnubpnt. , II 
■««||tr mub^utbnunt.pbuiu nu ibq^$tui%g bpbu&S umuiab^ 
gust, pu'i inuug b. bq&uit. , utbqh tntu^ni^ Abuiqlbmk ^"*P 
n.pnvpbu»ug nt. bt,pnm£utb^utu tfbpnutnt[ l^utqunLUt^ u£u»%^ 
jfutubpnt. b. luitnLblimjbbpnt. t 

dj«* k tuttuttbli i[u*t.bpu*b^uA guthbtt nt. m*wpbuin.unt.^ 
pbuthg tnbutubjp Mfihputj Hqutj nt. \}nputjp ttbqtubtt,^ 
t.np%bpnt% t npnbg Jfc£ \ 8004* Jp*l*>- { 850-55 *"J»>- 
gut& h.p nt. i^n utbifcp utbuutlf m*fe njtpitubjgutbuiu tut^ 
ithpiujJun't.ppLu* ituht[kts[ mbtnnLp btuiu \ju£utpgnupb b, 
Jpt.u p'f-btutfitubpniu * \lpbu£ tunnbg ibm Jp^ut (f/» Itf**- 
#kfr u u£utjm\u%utn : pnLp[it.H'bbp nt. tfpukpm nMUtituibuiU 
Jh& ipnpJtuuuibni.pptMabp b. utn.bt.tnnt.pubp « 

{\iukpu ppbhu ^buti built (Ituipj* \*pb,utubut% ftutpnt.^ 
ppib utJpputh t but ^p fiutupll u»Jppu»%\ , ppbug utpibu^ 
ututugbutuibuih ububuil[p , ppbltg n.np&utl£uiutuipubpp • 
q putu.pnubpp , pht.utpb^bu»ibhpp ", putigbpu nt. i[uipn*u~ 
u£hutubpu b. t|. u£pngubpp , m—bt. iutpguwpuiu pLtmbn.b J mubpb V y Google 53 

«•(. <fi««»i*a.6|/r1rfrj*{«tf)«.lrfc^lr bpbbg tt a -1 ut l' i ' u '& n *-pb$u% 9 . 
m.futmMH.npnLp7btMthg , b»piMtfu£uthni.p7b»Mtbg , tuipuuppfc b. 
jnLn$mpl^matpniLpltuihg jutuinL^ bfpm%mlibbpb npn»b$Mt£ * 
(\ijbb,pb n.utplbu*i bpbbg ubiqia*q$nu jutn.u$£tj.]nruiti$Mib 
Ifustt jbtmutibitmb^u/b ^tup^kfift , itu$utbuutn,u$puiumbpp , 
«JWccufMrAfi|i , {«ttJ£f»i.4r/rac ££nc.fr|raa. tnutpuiqhbpp , 4**4^*f • 
«p«w^*te|l'^*AX(.|*\ «t upu^utpbuAi tpiM*ipl^tuitninLppL.iAbppt 
ftilibhlt ilbpluMiqku bpbbg up put* ugmmpputpfiabp^ opb^ 
%inqp tutifkup « UL7* M <-1f/r » U«t6^Mftrnu ^{tu$npbutpgp , 
£ n t.{u, lira,* Q*«» M ./?fc»t«« A. «/»r, p/ , ^ ^»|f^ *). . ^ «//»«. 
qfrlinuUbppt np hpkbg J^q ftu'Upp'U lbn,gni[ qmpnqh^ 
i£ttuiugut\i % jnt-qtupb^nLbintl Jhbuutptun. {mfcif fcufrfrftfMjf Set" 
,J—bu A. ^fcfbuiSplf witrfc^Mtf* usunlig ibut* bpbhg uhutiui^ 
intuit uiiihnLtuiqhmmlituli Jfuiiu*hu*1$bp% ni uippu$gnihbpp . 
ni.hk.bb n.bn. jtutn piuhhp* bpbbgp b. Jpuijb ^ft&^gt 

{|lr<|U#iru#t.n^fi4/>rfc uyu nmuiubmpupb «/££' ^/» J [>£***■ pi* 
%wbu ^umuhuil^ tfp ituj—inn.nilbbp , npo£puft%hp £tum 
bjmjp'U \tftmu1ninih £h£ ttuibutLuib^ Ik^'t 1 l nt -fl it"— 
nbpb m iTotnbpp , pjni.fi \fip bmffnnpbnub lumbbh^u 
Jbtmgtmtt \^ju ^u*j-lnn.nJLhpfr ^u/j/rt ^pLp7us%puyp 
IgnnJbph u»i JftU^bi. i 850£f &- ([Mffr "*/ q-bnt fl)**/^ 
"A* Z*"«/~ <f»«nflliApf»«.li i/fc£ jblklt b- wdpputuiuimpi. 
nSb t|»* **5J n.tupbh "Wipi* Wjkusuuiuiu (J^gcwli buiit 
Qjp-puth t bpbi.bip' hp iutpuinnM.pbutJp.'b rat. utnjif.hgnL m . 
pbuitPp t ap tuij [bnnt.p puipn.itu$bbi —"*-*—- J n *-bu$^ 
^(■rlr \jqbtibgpph utpuMpnqni.pJpt.'bhbppl (Af 1 !* ^"V* a 'l- 1» *,b inhibiting fJr nui ^ t W UOtnutnuju ujif[i[tujjtiO 
</7u//r{ mmmb jmQuil{poQ li fiwjmihq^nL tfiU2_uwg[iQ - 

umsns 

.^tt—pbutppiutuu^xtutitp iu$%bu§i b tlhb \£u$jinngk,b 
jn L au,g np b^ntf 

ta>l°01,08MTu 

^rrftfff putpnifuihbu*i b. upputn.pbu»i ***£fuiuuttuuppnL^ 
pibutitp. Wfbusumuiuuij JbS ptftuntn q^tnptfunqbinpb jnibing 
b. u£uttnni.b£b ^{"/"ST f )* ( <||>/' tyb jutpttus libiuh . y Google 54 

mJ^milmtflt Itmmimpm* kf mhimfp Mtj»*aj/r«/r pJmpig.^ 
tfmatncplpi.% i/Jj* £afj inn-it l|M»ftur«j Ire* )l£|mciv * «fMf fc«r 

«C«r«uwAN./9/r*.Mr u»| aayaifffcar . auapaffik JQ jmhfi alp; Ampp^p- 
k. m L hip ipa, m-pphkpna. maupammtT hplruryp? Jph fc f * 
fci/Wfr tmJpp$M$jni.pku»h , la. mpi kp^na.^ «»|* If */■*•* "t 
ha.m Ma \itkm%mpm»*p\ mtpamp t |ifr£iaj£u Mtaj 1ruf{>4&j/rt>£ a[lrphph «#£* **/«# tatJppmhhpl^lr 
pmgmtnmpmp q.n*.pu «f A/fc" a u/'fc' I'M*/" i/&£ mJppmtU Oik. 
*fc* ttf/ ! '/' 1lr « «!■»«* mgmutitn*pliH$% % mtfkk *£/ 5nw»«.»* 
fc lk\muh$Mtl^p imhampamlan^ ttp , A. {mm apnplpu iauifhafm^. 
in$a§L^mh l-fipp jhhphp itptfuajhrntpwhtu pp ^/>«%/ • tutelar 

$ P <. t bu.%, u. 2 t w P u { iu.hkr «//»«.« M*ee* i-tu^—fi*-* 

3 a* anlr Mflffr lr |i|» , mpnttg a[putjltLaa L^mpafk 4f*&| aua*m%a\filati , 
futpMimpuimflrm fl)««f &M»aVaj«Vff£ , ipnl-gj tfpwj* % w «-^fc/^ , |! «f 
lrt/» -tiiqiatquiltni.ppa.'b i-aAbgnq atiupia. af£ , {}tpa[kphu.lr 
3"^^Mffa1f4«' wiffipiay , atutka, jputhp- ftp {«a*f awaaj hmlahp , 

"P"i>9 k^e^t* fcr* *|jff|tM»«f««.if^«»M»ir S**^"! 1 ' ST***"!** 

uthmhmll , npnuli funputhh (t^ifX^) fc|i uijjJIauila <!|fcf»- « JtmOpL II uipqbtuifp puipbu(ui2_uioO k iuuuwliu*. 
butu^p JJujnujfy uOujutnuju wqujjtiO , np fi Vnipp 
^npqmj i(ujO[ig qfruikQ Uk°wj ^uiquj^pO » « 

i,puiifujOiuL $bumO IXqujffujOqbqnuli l)ppuj%ujff 
ujpgbtq[iul{nu{nu[j U m[tbqhpujl{uj0 <*)ujwp[iujpg[! &ni._ 
Quig muiujqpbuJi jOpPutqpLq 1831 • SMT0* 

1. IZjz/ M//0 UpPhtiO t* np duiifutQiulitiO muiuQ f 
bpl{nLObpnLO Jfc£ iuJ^Q^O tuibrfi tqOqnqO tp Ktf* 
wriLUjduwinLp iqujwp[iLup£li dpuidutpbintQ ilpiuj* y Google 55 

Imli iuqkpu^* \}l munitfi kut % mJppmjmpmp Iggmpq k, 
ImSmugmrnkt. fc/rtr a\kppM*hpk* -J&& l»lbp-.%, k. 
/mniifmjku k^mpkt.mp fuuqhpukgnt. Imifmp JhutupV l[g 
* t m*.Jmpnt.k,p>u /r Jnnnt[ t mjuhufU* [uuqppltkpnt. ugmm m 
pfrmnfrnk^tuu tpntftnfunLpl-kmum , klgkqkukp itmmml^mpm^ 
pml^mu mmopk!uni.pJbmug , *l m U' n Bt *"• tb t - u$ 1"l *"hngk j^k.. 
%nt.pJktuhg k. «%/{& * \}jfkput1ikpnih k. mJp-pmugmmp-t- 
«ri|M«frlr|tna.lr plkiu Mf£* Qu JWitlr««l» ufkmntpfkm% ikmnm*. 
*.np ugmjmmu*1tni.p7bmu ukpmkt. {kmqlkmk, m£k£ni£, k. 
n,putt,k£nq\^ utpif.mumt.np hl hutfuuiuAb^n §£u mm inupJ [>*-*■ 
Jfc* <«»««"* 4 J fit 1 "- i&Wfr tfmt^mumkhkpp tpkpk 

200/* . •»!• kept"** t^*» % b"V*"1"UF bp^s "i—ph *■ •»*- 

mjim% (inalienable) ^utpmrnp^mn^kmiTpn* 1p%hl Jkm 
impumnipjfrth . ^*y* kpk%jjJk iTku^kt. mjuop b^utuq.nt.u- 
HkmgmS Jfrmuk if/$ tiki k^mn.nt.gnt.miltkp'k ml ^-.^w.1.^^ 
^»Vf |» 1 . *»|» &{■ Irfc^Mfi/ ^l n lfr u r uiJhpmjmpumli mpnt-mp*. 
Amuhkpnt.1t tf£l i 4k"*J implkmf |^fr««M»»|ni./r A. <1|"|/r. 
w^r klikqkgkukpnt.fi, u.u£pngjukpnt.u k. i^mugkpnt.h kpkum 
unt.hpuii mj£kt.mji jkjmmmbukpu k. mutmn.pki mm.w& 
irpjtkpu fie if^mk^ki mnt.m& innkph ret mjqnukpn , pJnq 
—\J* mimu.ph q.nt.tfmpbkpm ft*. ^n{Mfjilr^£Mrlr|f{i » qnpt» 
i[mmuhupu mupaftwjmpmp pj£ kpkug pl£ tP^B "kpnctlq*. 
ukpn».u 4«*{^*f «r*»J «■<. mbtknpl m*mun t Wj^PP'^Jft mkmpui,. iujOui^u np % bpp op tfp qiupdbuJL l(p &juinl;p <*)imri- 
pptiipgttQ* ptk uiQujujuifiujfi mpt/ifi uiuju Rpui&uijiw*. 
lliuQn., juuiniupuipnj iquiuiptwipgO ui[ in.fi Will Qui in if 
<blirti.pt qpbif» li'puki U fimqfiQ tun Ob [nip fipuli 
ML kd QPt • pwjg fiptudtiipuil{UiOl; uinfruiuipbp putO 
tfp , fiujgujiqbui UpPtiOfrQ ujgunpujt [filing - qnp [lOgtt 
fiiugwuibuip ifpuitfuiuipuip uinQbini] l{p wujQ[i uin. 
np ujGIi t • IXjuuiku* juiOqnLqO UpPljOp » juiDq^uiu t 
pp puli ui^unpnulfiO ipiuuniupp li*(llL ,u J % 

1 Hpnpg if[iQ £ OiubC ^nLifquipnifi tquJinp[iujp*. 
£tuputO[iO liftg Ub& inuifumm^O tuiqujpujQgp tfiuQ[ili 
imJ[ipujj[iO % np iluijbuutputp i[bpui&m.hgim. tupqji 
uiuj m p [i wpgnt. fib uiQ opni[pQt\.f\uiQnLp r\\\iuiQimnniQ\}* y Google 56 

Jtf.% nbnmhutLnpmbpncnl 9 u,%tf% Jfcf* l^bphi-hn nmb L ^mmh 
ttfe ipbmhhpnt. u$hnt,u%bpu us£ $ la. ipbuibbpV hppbt. pu»n^ 
n-m^bg i»*» J JnnnJntpn,hu QuifiMtttbuih mgb inn ipkimh «/££* 
• mm nt.pb.g p,^uiumni.pbntitp dp ^"pbutl^hg u»/ bi^tm* bh 
mhnug . *ipu$Jp U. inn.bi.mni.ph ^fcf -j^-fty {-. j.^-.^,. 
itiin tpbuthbppt 

\\jtpptM$hbpiiib ^mSkuiMutl^ml^hg ^u$mnt% mb uibutnttb pU 
fchli* ul^ubinil € \nuuut£ui£$Mt%i »fcfr 2 — {-^S.-£«-f». , »tff . 

fr—fc)— 'r» tW— i-tF-« j-rf— 1»'-+ , frfr-*""- 15'r » 4-- 
>-trt'» 44-4-— -V. .tf.pi.-f-'-. t+Wv-t-* 1, *■ "w 1 " 

JJ*a»u «/Jf Mfj<|. *[bplh1i ubninhina.np uiJjbpuiisbpk'u \ 859/rf* 
jivinni.li if.piu*ttu^int.ha ifp f-^^|/></ (fr^F. f»^r*» "- 49 t 4 5 I » 
*l**Lpnt ^\ \nu$nputjgu pbpb[ bjnt. tnwj , (\\u*pnu \piTuLuiu 
i[$v£$nn,u»b L ui1ip% lbn.^ni[ t k*^|»£ Jlj»i-»^^Jl utlfratlr Irutc 
*t» ^ ^C °4 U /' p*u1*bnnLbb[ 1***ju iftnnuiLUih'f |]lri. $»_ 
^ni.itutt.iuituttn.humhbppt *|j*Mcf» *{.«/f|uv^'{.«w|M«f> t[p </iMMflf„. 
^.^r (JufaTanti^r utnfcbi. t b. npndtbinbt. muiuiinJnin.mnt.uif 

kp 42000 ifrr-jF k-r* i-*—»i»"p»'.pb%k dfe *«.*.. 1« 4 865-70* ifiujpujgtutiujgtiO tiLpntntuliujQ TTui- 
tfriLill ul[uiu& £p u///t4 U uou bL uhqmOujLnp ftuijbpntO 
tlptuj* wO^ni^in tupbufmbtuQ OmfuiuOdnil tfp, nptql:u 
qp RiujbpQ ttjQiuO Stpni^biuO lu^g^Q U qpiuifiuliuiO 
qnp&bpO iui nLtiqiulrfi tjLpnuiiugfiQbpnLQ dbngQ 
wOgOpOt 

2- Op^U % tl[iaiifpui %riLl{U/u lju([njl{nu{nu ifp uiqbp_ 
uiul{uiCi Qujifiulf ifp qpbl uiiuinL fiiuifiup tun. gw0[il( 
wdjipiutP l{bp(tiuj Qb'zinpifuiiGhiuQ Ipfanp mw~ 
wntbitibOt b lip [u0q.pt "P wjq Otuifujlip /zJp £i//„ 
pujqpl;* fip qbqbg[ili fiuijl{iupiiiOniftbimfpO U uttffi- 
piujfiO uji ptugtunpli ipujOmO ifp qOt; « [fO^ Ifnu 
qbu np qObtf, ^put uiiumnLbipO , uibpSuiipuin. 
qpb*if » t i£ uiuii/WLbitit lULbift Ubb mQiiiQ ifp q\fp% 
€ £j qbputtpuJn. qpbif* , «tf uitnuinLb[[i* , *lH L nL - 
uuiffujfiujOi uidfiputj qp{f»- b u{UjmnLh[[iO duitnbintl 
ifp lip fiw6uj0iuiqpl: ^imuuj^in^iuOip^'inuiuinuLfi^ 
q[i0 fihqfiQuili iurjgujw[ili U luQiriju iqujtnm.biJiO* y Google 57 

bmnSibb ibnhtmptftp \ * UL a " v | v fttTmfi —Lpp^ ima.m^mtgm% 

*A** ZbwkPb t* u vpkikb -igip'bi—.npmigmft ^"i»*«7««-. 

pbtal'g m. tmummmnt.pbmufi pulg pmJublgpQ burnt bh t 
0L/« 4* P 2Jb»* P tfr t|. *«4rc .#Ir|. ?£*£*££ im£p \Tkp~bi 
\amg^m% % irf»m& \\huittphuMjp <fy~\ %~j—]m&m' \Pmu£nt.unt.u 
*tb L 1C *'^- fl| f »// ro igmgntg* £Uiu> bppmmumprg. Imumlgpff 
Igppnumt £mpmmpmufbm *^»pptgnp , \\mpmmbm \omgfy m m 
fibpnijb b. U*» *p«'/»fc//' \lmmgmup fmpmmpmugbmpfi Ibn^ 
£p% mmlg t *p^ mmbup Jtl Jb* tub nib ^bumi fc* bp.pbt. 
tfpmlg pfc—J/ifX <\\<>ipup Jtf • A/» ip%nLiu6ivaibmnLpJbtMitf'p 

2#hn L mi vu %ut u b Jb * Hur^Vft *■ 4-^b ^a bk h ~ 

nbgpubp. Jpu^bt. 400 mmpp mugpbgmt. b. Igp *l^jb[bp 
imj b. pnt.pm Jbibpni. jmptgmfi^b . pp <//»«{/ im^pp£ 
tgbhum+pmtgmtl tTp tgpnLbgmL (*/»«. ^uflrtj/rnlr/r 925 II 926 

phibp»*.% .ikl «899« 

l^nuffr^ u|ui ««Molf«Mi^4 u ^fM»c-Mf£ P m H tu l n '- mtfppmj Ut 
tTppmhbpbu bnpfimh ubugniupg ftmbt. §M*«M&M*1rtffrfrfic. «t<|^ 
^M»^u#fr*tt0«u£ a Piv^iMffr«i»^6tt«Yi pmtgJbtgpmjpfibpgl i[m£m^ 
nmlgmu tPtuftg%^mpnt.pmjp , *Tmuplputpnt.pmjpu nulgbqm^ 
P-m.1i* <T|fcj/fc/f 0?/ n< - S^^CP —""J* lbiAlgmlnt.il g- II 
U". fruu/yfrusi, bnpmjpbbpnt.fi, ^nLjnuTtn IT*/*/"**? "»- 
^ay* utn^bgpli b. ^n LlTu.mpnt.jp btgbqbgmgmfi Jb* ttp % 
m ^b L Pfi^b~^\ ut Zb^'^PC* \i u 'V!*b fl|«"^r <f|oiji»«» wi|M#fi t ^|r fc 
stmpmgp ~\fi muti t,ltbm\iubpu m \\pt.Jp£&b ^f-ngmp '*7 M *^' * 
<t|t nubbpbAbpnt.fi b. n.pmd'mu.fcuAhpnt.u trnpummtgnjufi 
tutTprntgnjup tg*muu qp Igtubpaplgmtgnjfin t nt.ump b. pifuiutn^ 
umu.njuu .bqtut. t \\u*J ftmbt. ^nu/i^ *b n $pbH u, u r hpmj Jpft 
mg ^t'muniT ^fut^mjp T'tb ^Igbqbgppfi inqp nJbnnfi b. 
bnippnigt 

\bjuugku mim* tg.fpwmt.np mfmiftubpn , {mtgpp£ mfigbmgfi 
«*«. imupmqmu b. mfiimmmbmfi tf.nptmn.fint ppvfifibpp up 
imu%p% Jhu^bv inu (i860) "J** brnfufip JbSmmmuhb, 
pncii, np mbt.bnp\i ppp 300-505 —mpp , 4l , bf^B «"• 
CMff»i|r<vaifM«( mnmt.bgnt.pbmhm% nt. iiupuutnLpbutuu Iganpf. 
nuftbamfi bpbftm mt-mfii-mlgmfi ugmlgmunt.ppi.fiubp'b nt. 
pmpnjmlgmu b. tgigmumlgmfi mqgmmm.pjpt.'h'tibpp t npnftu 

1. Uiftipujjg, ki 42-48« y Google 58 

/» ib^ntl^u b^uti^p ju»M.m^n,b$lm*giu!p % ^u£pup pu»mbp.nt\ 
tupnt-brntrntmu^^tm u.putn.k.tm nt «»«t{«»uuff*«^ $Tp£$u^uyp% 

tmmppph btbntb «y</f« fc|t* up dmiTututu^h jtuitut^utgrniS 
mgutim%f%bpnt\ , iu%gktmip% ^mtbuMqmugntpbutug »b-p- 
Ituttnupbtuu , htTutuututufcpubpntu , (^uwtnp^utpgbbpntu b. 
gmtpbhiuuttT limn.$M$i[mpnipJh$M*h jpinptUhpnt.fi b. tTb£m^ 
iftmmpjaivmg ib$n i&nptf.nt.ainil fuutb^utju jtuut utphtLiPtnbutM- 
b. mu^phutuqhui t ibi.h Wp jpwj) mguspqbg , futjubg, 
n.tuumb^tupjqint.pbuiu dp l^^B ^"»%pimb^mb qnpdbpp* jmrn* 
q.b£nt. iutiTrnp *bpq uij/htubnt-pbusu dp f npmtw utJbpwub^ 
pk» l-m 4p t bpn qpgtuu CH^l *-**»» pi b. {«***£_ 
umttnLUt* dwum qb ppbhg uthgbu*i Mffifwf.*fuy4r«iN»^««lr 
u*u£u*tbq.huwnt.phuiu tprnfuutpk"* fuutqunplg b quilt bppmm,. 
tautpt^utl^utb nt. b^uipp' ^utuutputbml^utu uiit^utibnJtmni.pbuA 
fife, puiuht., Ippntl, q.np^nq\t 

\ipbug X utJppuiuhpnt.u* l^bugutqp £nh» pututpk* ppp 
fcuuguin u$bthmu*bminu3i pnib ugututiumh «#/* tr^M hfr u * 
|J bqutuutinpuhpnib Jh& tfiuup 4 4* f «•!.(/»</ tL^&fe kp % 
pmqt^utguti utqfcin iuj£ funpuiqkui nt. fumputttuibl^ air/ 
Juipqngtfb,, np U,p putmbgnibtpu frpbum ^><V/££ < bpbug 
piimlu nt nnp&hpbft rn.nt.pu , tPT ^utppit'^nmubint. , uuibt. 
tlpbJbtmqpnt.pJbuiug l \LJfiptuubpnt. tuuqn^Jpu «/££ Jbm 
H-hphp futuqutguit bit* £tupui££p uu^pqnqubpnt b. tbuij.. 
4?***! Pi, £ n >l n M n Pp n 1 uo P n *- £hut uutptuiuOu nt. putpnjuibuiu 
tuuutptfuibn LpJpLuubpp , nnpu mq.bq b n^uij uttuuuibh£ tnu . 
« \}u uiunp itipp muthp&btt , bu u/bnp {utp»£u Mf/r. 
n.u»it *ubpp % i[bp£uuipu*uubpu hqutb bit jut&uih* bpqnt. 
utJpptuuhpnt. Jpnib utmlpusttbjtn bnp&tuunt.Jpu Jptup 
up_ ibn^nt[ t b. jutmntlg ftu^nup pLUubp ttpu «#/* bquti 
bit u£uiui£uin. ftp bug /wo/ iFuptni.auhpnt.u b. tnniifuybu 
t[ut intuitu ttpu* t.nt.pUuiUg t ^n£pup Jp^utl^uijpu tfnqnt[nt.pn,% 
*"{' 60-65fc& luim tun.ut£ l[n.u*iiu& bjp utju tutifitpt 

\Xunug utnittutjpu putp&putJutnipJhutu ui^ ptuLuilgtub 
tusputq ^p tTminnLgmukp 4 4 "^WlrUi"*"W te,,,, t » T ^P if*! 
nt. tui.m»U'f.u§buib djtup*UMtubtnnt.pht.u itp pliunutjpu nt. fr. 
l£bqbgiitu£uiutbuiu n,np&bpnt. % pttutpnLUit tffi$*ij% (Quran. 
utp^utpfiku nt tuutuiutufumuutuint. tfptuju tuunp nuut bp^. 
bnLUutbg iuttnt-phutug , n.nt.% nt.pbu puut pituiuutntu tutu^ 
ptuuppniphutu nt. tuutbuintuubpnt.pbu»% t y Google 59 

qbguprnMibp m»i , np bb^b^bgbp-h iuijbtftutn faphityph pi„ 

igbgb M«.1r&jw it"U> n &t' ^-**^T ^F^M • —Htfuimhkpni imitmp 
b>pbg b. iha.m%i^iu%ngh {tfrafavji Jb {n^tupiMtpint. t 

\)llblbg$n$v%hbpnL u^m^mohp bm.mdbu»j &ji , »jm/& bmbt 
hmtfunpn bb^bubgu^uiithbpnL b. ^t'-P^'L^Utt »pnfuuM%np^ 
t^/A ibm % inHiupMMtplm^ltbpni., pungbh ^tupn^b^jbti , ft. 
L$mnbph,gh1i »«. tuplnntMib^iUip'h itutuhuib^gnLplbiMnip: *tnqn$[ 
p%b£ni[' bjg m^mmpmumh t p% gn^gm^ fp Ir^lr^Af ugavtr /»!#_ ' 
mpblJibbpmiL , bjibjih pt Lni V l"WpM"pA"Lbbpth I*. q.uLp~. 
ufcb nupbi *^P*futhun.np ttt*pifi.ngJk;t HA^t'/t///'/' ^«»- 
fumUnptp l^p tfm$nnLgmihkp phutpbuipibpni. aa^if ^ft^lru*.. 
ugmmhli tMitmLuthutguthl^p *fpLpb*lbutt^' » T fc^ffiiplp*—- 
%mpmp lr£«rlru»^lr|rt^ %np bb^bi^bgi^mhlbbpit* i$Mtu$nu*$*$b£ 
Ignt. mutp uihnhf ^ralrif Mf^n^ <^iumpbiupgp% , fciylr^ffcar 
^mplb.ut JpLpbilkuph husfunpq. b^b^bgi^mVhbpth <«r_ 
jjpt. wnhbimp bp ttuttnni.guih£p ^tumppuipghli I 

^uftr Clrf^l^i S/vi "*• iftB—wlliupuiph niuiuitbiuphbpb 
i$uLUtutuputugbu* tl"*£g$ lr^«»£ ui$tuif/nL$u&fhbph #»«. fc„ 
L»utfnL$nhbpp in%$nbub£nL b. Jutittutb^utputpbinu l$uitutp 
bmuilfiuptupbh buip^uit iTuMmtulgUMptupp b i iuhnt.ui%b JJ»*»„ 

y$mjbpnt. blibtibgmupmmliuA ipnp&bpp t liusinituVhbpp- 
^mutl^hbpp b. uyfl& t ar«aru»«M^u»ji«vftlr£t»«. f rajftfr »/' wji| 
UiuliTiulipit ^uih^bmntpbrnilpp jtuhlhmui* fcjf «yu*(ti# 
4 te ( l ^HVui t, ^i >nft • n P nit 9 iub k mi i m.p7biMsh %bpfibu fa +np„ 
£&/»ff 4.^P at tP^ ut l kb^biibghiibptt in^tupuiplnibbph b. ihm.. 
fumtmpfhbpp t y Google 60 <br8ILPlL1i \Xlui tujUu£pup itiMpifcli ^f" ^t S ' *pbpnt.% Jb&uiLnp 
i—jbppt \j*. utunhg ibtn fc|» ^{uttnp[*utpgubpnih , pn-htu^Ju^ 
ubpniAt , ujkj bpna.ii f ifutpt^tuu^btnhbpnLU , c£uvlrMffa|lrj»irlr 
pnt.% | t^utpu£bui\tbpnt,u « i£utptr'»MiU£butuhpna.u , ibbibuntbus 
fclrjwfit.tr . tut,utu.bpl^gubpnL.W b. V\u*pJnnhl£nuubpnt.u pub | 
^t*ra.lr fn/»£ff fit rfuragrata^ ju*putpbpnt.p7pt.u%bpp* *Tp£pu.. 
futphtuu rat. ig.putp.utnbush itiupq-pb^ t pO£U£k*t ra £ fc P u ^l i 
•/frfr itutuntfu ui£ l tuntviuu ituul^nuut^nt. bl *Tp9p1> if-utpu 
bl tf put put nit bl ut^pjutpiutputnp , iiuub^phu$ini^ ifpuijh b. 
mfputju utju ut^Juuipiu raa. H-utpp , npniu «/ifc£ IrtUfa/frfe/rlr i 
b. Jhtuju- utju £ bt£ niu , n/i n. put if ut, {utun.huut b. utiqb^ 
unt.pl ft lU l[p pbpkp t Hj'f. npiuiftft nt. tw^ ij Ar0rft.^7&lr£ff 
«f{f£u*ft«if^utfr lu ^4r|»«M^M/t»««^«#t» putdhfi ttnn u$l 4r/or£ fc 
.ttiutfiuiuutbjph tf.uipng1ihpnt.il b. ^u*|t</u/ ugfranfffifini.fr {Iran 
utumbut£ JPfupjiJ-urpbusMubpnLu- ut£ 2 , A"a{ { aarlr (f/ru an &lr 
Jhbl£U$l£ puttfpu ttp pul^uto t ppbug np'^pubpnih b. pjnn^, 
%bpnLu uijii itutupu , ran utjjuutmb^u cuc.aV//i upput& bu 1- OLqnqp IjppOufj liiupq.uti ^lupppki <I)ujwI{UJ^ 
fihwOp libQuiuqpnL^bmQ k XTuhp ITubpbuiOgp l[iu^ 
ftnqfilinuOhpnL ii{iuiiul'ni$hiiiQ iffy* q*uj0pk[p k <Uui- 
L bPb l{wPnqtil{nunLftbujQ ujmbQ kuitimlObpO uif 
%bpu£u &• U£imuptul{hgli IjuiljtnqplinupQ* i(tijpquj^ 
iqbin hqiud UplngpQ qntfup b. £ifpin.QujjpQ dt;l </*//. 
/?«//* fiQujpujqpwnLftpLQObp[t t qnpu tuLOjQqnLf^pLOQ 
id i UiLh(p iqmnjmujLnp l(p iqujinil^t 

2« Ji [unqing (?) fc/?^ ^£ Iwqtq UpfipQ utt/pptuO , 
itpuijQ 1836-1837// RwjbpkQ i/b& f*iun.qppgpO miquj^ 
qptulltuQ ftmpigpQ p Oiqujuui ibgnigtui liutif finub^ 
gnigiub £ ^mttqppO i(uiOtul{U]Q &ngp ( HhObwpljp 
tltuQQp) 1000/r (?!) ia /i/j /iii^/pi y Google 6* 

uumpjh nt. l*uma.nsmpiu utu^uipj uthtuptgp'ait , mpmk, u %fr 

*{.npmpu Jk[, htkimu~u.nt.pk mm \munupu uhpmipu 
jUMtk , u[tM*pnni.u*i U. gni.gmiipnt.iui "*J*l £nh* utunLmuk^. 
|tnt.lf II. <||tff«,uvanM*fffit.lffr&|tfft.lf {&•* kpkug* mmnltg Mt&ftlr.. 
pntA* £nfunt.pp*.%p t tu^tf hgni.pl h Hi p f mJnpa^jnt.ppt.m\ k. 
%mimmkmnt.ppi.mu mg pppkt. pn^npn^pu mmlhmmgmu- 

4865** 4869* 4*f£*j-£- •»* "7* *-»««"»r -*^«.|tv 

I 870/* i*»1pi- lbn.ma.np tpmn+kpnt. k. tpmjinLumkpnt. 
Mt«/^rtj1r lr|t<wfri|. «ijf umnt.kpmpjup l^p imimufcp unp in^. 
ppinmp *fp Imp a.njmbpnt.u kmkt.p , pppkt. gn^mgnutt 
^ulgmj ks»lmkhkpnt.m Jk» Snt[jp ttp , nj* *£<»0fif.lJrj& *«•*•. 
AT ^P^V *t"P n rtV*l't'* .fu^nutq^k^tmuubp , £np»mu.um_ 
gntppi\imhp nt. nulfbmutfum gmumhp* Igp i[mpk pp nt-Jmu.. 
rngmn i*Mt%jutpu> k. gm&nLU utifep miuijm. , mnt-uipp f «iy^ 
Mflf^n&L Snifkmbp^ iTp bpkknp\mkmu t •uiui ifmuummbmi f 
jiumim fuouni.ii nt. ttmpn.mfupm k. k^uipp' Jm%putfumif.pp 
uppnLpptMthpntf umnprnprndmubrng nt. pvmpujubmg t 

s; *• ir. y Google y Google 
K \ M-Pb^ug^ &£ty <fiu&n L 
bft/» <fu*0nL 

"J'tSbhnLfuu, 

1823 

L ni -"W-npnL»bu/b 
•fiwifmlmnj/, f, (\y w <Mn brfcu Snij^ lw/uu/b g lr IUL 


17 


24 


*[[iubbuM 


18 


25 


&£"/* fiupriL 


18 


25 


ktf*/* <jfiupn L 


18 


28 


Infi utuipl/btrpl, 


18 


30 


"pu'b^„ L f Uui 


18 


32 


fy'udptumuiuttjf, 


22 


2 


6utbunL^bui t b 


24 


29 


1832 


39 


5 


^^^t'bbpnCu 


42 


3 


Qif/iLr&tugf, 


42 


7 


lUifitiuutmpiu^ 


43 


10 


pmuntMbmh 


43 


33 


'fiwtfu/btnnjlt / »*"» 


49 


7 


flufnL^fu 


50 


36 


fa ^fa 


55 


25 


iphtptiq^utb 


56 


11 y Google v^ y Google 
*</1 I c 

/ ■ y Google L>^ .**•' 4> A 

*. -^ 


y Google y Google y Google I 


r Digitized by VjOOQIC 


y Google 3<H 


£Uflb WW mm mm mum, 

ZU3bU81ibP 

1815tG 1891 
fafOf jtm, »«M7«t«jnt. famB fjtt 7 
1907 X y Google 


y Google irnhst Oyer IflAmu^puilpUu pMs/BiMss^fithm-fffnii t «**-£*«? 
fympvuffi tfomn^um itfnnnquipiruiisy h. Ghat** 

Jfafii+UMT 1898yv pp. 1—14 triWNtu,pn& 

*Hf_ t ^utplrtLup jql^nuifLbpntf^ 9 j*utJrjniMt&%lr^ 
pnt£ Sl [fo^fi'uiq.fip Ipnnpbkpnt^ Inu tfifpuutfit 

aMMLMufjfiiipit q-blbffftlf £iLq.niJiik£Ui.p-Srhf/h m. «/-. 
upn^Mujjfis &2tfuipinnt-P-hu*is Q n l4$*p itp utUrrfr 
mLuOifAiUL. tfrnnWaq; /?£' ^n^utfii f*£' ftp y Google i y Google *b\, OPbP l°U.£U.Snt>P IThUU-PblVb U. MN % tJlVMJliinhf)'bK*» 

QwruuimpwG 8bunipJii.GGbr. — 9. fc. (T/iumfbrnGli 
&Gni_Gi).G fet 9ntArs nrRttustftffntffn* — T*nj£ visbG/t f h- 
|^u/^ fitteuusnt.G ^msr/iturfG nt GtnjljWfLmG n^/ifi.— 
IwsrfiwrfmrwGfi mttftrwjmlfmG t/tar/ntn^tfifi. — 9ut$- 
ntbifiGhrG nt £ft/ta{rtutfir qruuiksGbrfi* — l ]bGb$fitffi 
jwjGJmitnt. in i HfuJipwrbmGGbrfi . — dtuiCtuGwtjfiG 
ufm8%CwIituG-iui<sni.wfriujLwGutt(iuG qGiugfG hi. qni8 sib* 
ilwiwtfiwljiuG pwUmustiTi&nLpfii.G]i. — < hr/i^nr ♦^s/i- 
ftm^hmG nt bqhljbwG fijirbi. fbrpnriGbr &\d%ttuGwlifiG. 
— brljfirfiG wrfthuatulfiuG ^mduututlftuG nt IjroGwlfwG 
iffidwljfi.— irjiuwfhwGJi Ijwjswn. nt fuuamxtpkr ittuG- 
Ifntpfii-GG bt. mim1ibr8nt.fiit.Gfi. — /»/ ^r^tai/ti/jr^fi fi&r- 
q.nr&nipfii_GGbrG ]ir tfrmj. — [Jljfiiswr bhGfi-tTwftwi- 
lk pmtiG nt rj.ufrngG bt. blfhribgfiG, tt/itu pwtihrG tit 
tfbbtu8nt.GGhrji. — brntMwqkitmliiuG {n^frsntfiji, tti&nr 
uiGgbtufji, SkrnjbGgfi t/rvy. — ITfiuwfhtuGfi n^jt/Styta- 
impfiiGji wrpGntpfitGG bt ptuGtuusbtibfilj jtbrmtt- 
Gbrji. — Qwiwl/brsft, $. $££S^i/tii j£frta6/i. — br stn^fe* 
r C % V^** ^^^GmlfJiG 8tuiliuiIjntj>bGkG. — />r HjftmHut' 
tta/jp, nifu8tuq.GwgntpfiLGG jbrniuwrikit. — M*/fi ttus- y Google — 8 — 

fttiu£tti*fit.r htiffinlfnitfnuf% fnif 9 Ui).unJtfi Ijbriufr ufsnt^G 
Ho((uiuj8nir bttffiulfnvfnufi pJbrialifi.— ITJiuwfbwG Irrlr- 
vntG bt. R/iGq. autrbljmB &muntd 8wrJ%ffiG tiki, fjnt- 
*mrfnu % jLmrnjmlftuG utfttuf Unrtf. firbB.— bdf WJaJ^" 
pwrbuiGg fib 8. — Ufffltsmrfi AbtCturmGfiG /ue^nttfg. 

— (TfiumfbmG bt. h. ItursfiquftuG t/ji q.dafiG SkrnjbG- 
gfi fibs, firk&g fria&l/wq.nrfrnt.pIii.&librG bt. fjrt/it.. — 
trjiumfbtud Jfjt dq.h AbtCmrmGG Irt f/ji lyuiuwfitouh tn- 
n.w(MifiG.— J»r qntturpwiffis bt. Gnrmukr pxurfe • — 
^ImrwqnjrJiG gbimitji* — />r £org itmGnttuG i/rtut (jfi 
iflrGwGuij*— fyknrq. IT/iifikGaJiubtuG fir jnrt^nrbinfjfi 
$£ tyttit/lr Ulf]i}8mr]% HbttmriuGfiG t/frj su/mrmG ifp. 

— ITfiuwfkwG/i mjG wsbGntvuG fibsbinriGbrfi. — /»r 
f\mtffkw\.G ni GbjiJxGm^n'LfJit.Gji. — i848/»fi ^fesrnw uttyta 
h*nrtuuuiGdbmG % fjntqk qW/fy fir brl/ni. nrij.fiGbrG ITfi- 
vmfbutGfi fibs fi fiwrfiq. — hr jwjGduittnt. fbqntG bt, 
yruilfwG JitCwgmljwG IfuirnjintpfiLGji: y Google 9 — u. lkjn r *Quipn.uj*Uj> l^b'hn-usUfilibpniSu b. £/£.« 
tfuinutni-P-huiu ifbn.uib*uhpntfti'> « uustpuju %utb. 
npjtu'ifi n-d-nt-iupfaU £ ^itujptam^bustfp iuuim^, 
tfhi lfbufbj> tfp ptut-Uj/fufu 1?**$* h- I 9 ? uhiutbu 
l^nqifbpnifh iu^ pujutul^u/li /"pP'f'b > fupP^utun-n' ju 
2P9_ un l_ gu JPh k- wuimfiin' p 1 * «/ uttfufuujbb tfn *f£9 % 
ifusiutui.ufun- bpp utjif- Ijbufli^ftls ut^pb nifubtjuib 
pnuti % nhn. bb%n.ufbh d-UMifiuUuabuibbn ufb&bpni. 
$bm % iun.ftUKnL.p^bu/h u/lsftujifiuJuifbjJi tffi^UuM^ 
pujpUbp t usupbtulfMsfb uputhnt-Pfithfubp » nnpu 
tftfuytunuslpuu ^tuuututuibut^ uni/nprtt-fJbufb tfgt 
t*tul[tun.u*lf WL.ni.pu pbpbirtL. ^tuifiup Jujpusa-nj^ 
pffb %bp t pb^% | puu-utifuau aipfint-flfiaJu b. ^qop 
nMp Ufi"*4> t n+pnnjiU x 

Ikunp ^uMiTutp £ np bplpup ifuipuMUntASLbp^ 
btnb. % ilkug %np lfp \u»atuapikUil^tlt^ ttpfa **"*••» 
%b^ umju l^utpt^^ tf.ni.pu b. Ipupbi^np UMuXuuMi.n^ 
pnt-ftbu/u 'Ij'wj j>u*up *fp {tstUptulpuu uibqb^ 
Ifni.p-ftL.Vijbp m. pufuuaufapuilpifu funp*»pnjuib «(.« 
PfcMubp t 

P*£u££tn ^uanui^tul^gMuptup stomfflt spfimnq^ 
us^ hniub b*uj> ftp i[bpJJjSu Bnuspffubpnuu U. ftp ^ y Google — 10 — 

uitupbfnL. bqu/uuiftf/u gu/hfi tfp %bp f pjSli Iptnifb^ 
pnuu % tfutuusutuun. hp hub u/ltitupn.utp iuntsutn^ 
ifufunup-ltUMug butlpnftlfu , uutlpujb , ljp tfutut^. 
&-lwuji % up ftUL.uia.nJu ht-u tyftl"'?* bflf-fc T^/? 
puty $ tPP ***1i& Znjiulfiuiu t n.piub [lli UJ P funumn^ 
tlufuoplfu hp bb%grunfiu a.ibiuiL.np lutupujn.u/iib^. 
pndi Zbtn* ftp u^atn^pjiu nt, hifusyiuhufit a-nptknt-^ 
u£nL.f}huftttf utUupuinptHLiulf ug usmifuL.fi!- htflilt um^ t 

Ih/u iuutlrit ujL.lt f ft uutnja. i/fytujusa.pnL.ft-hut§fp 
ufputp t[ppuuijjiiij» Ziu^mhijnuuht lip t/usp^luY 
*t£l '^11 t t tn 2 m "* n ubpstuljubpp t usn.ufug t?lL ut £ nf - 
^uh'unifinu Iputf fynnnt-fy* ujfiutfi lfpptttujjiu,p 
utyunnbf f uijt£ u*it£%utq.pnL,f9-bn/u if £9 > ff-bpbt-u 
Untfputmft tip Iputf iintiupup tfp ^ na.fi fib O n L^BH 
ftp tftupn-fyuijfiu nc bplfittujfiu Ifpljuuilj Ifnqtfb^ 
P n 4ll * '*/* *****:& putitnL.fi} fithtp ujfiutfi ni.pm.uhtutp 
puflbprjnnftu iffitnjifiu 'f£f % ust-btfi lutt-utuutfi 
bapbpnL. b. a.nfuhpnt. i/pntj $ utubflt ^uttfnqnt-tf^, 
uhpat^ tfp ujfiuifi fitpu*fiinL.unt-£pu jhtiiffiJHhpp » 
b. tfbu£ ^ututbptt un uttfuitfuij jutfiuifi utujbputfit^ 
musuutjfi% uttfi tfp tfnn.ffnL.tutk uftmLluuhpnL. f np 
O-ny b. fitfuttpuui^u ufuphnntuu tuuth'lt tfp nnnp^ 
tfhffir tffi£ntjuhpnt£ iuju-Uf£u Ipifttnt-fu tun-ut^fi^. 
%utyusu nv. jiuQnqbtjiuu "-[bt fipl/Utf duitfufuuj^ 
tyutfyfiifitbpu* ^fiu£% f-tuffi "unppis l&iJjtH Aq-fb^ 
L n i J ug lf^ y ujtLuhpnL. i*f£u t 

flpiujtfi a.fiuth'tijt | q T £P' tP^^'t utufpufob^ 
pt% fiulf t tf-bn. n£ f#^p tfitnp&bg us r uu*£u*a.nL, w . y Google — n — 

B-buttfp biifpujn.ph^ ujumui ifrtL.pfit-% ttp « ^ife. 
\UipftusguaL. tf-iutfu/JUtufiftJU ^pusuauipuibbt 4}*P$ffi* 
60-70 utuspjiUbpnuu ifbp «/££ bfjusb tM-tunusb 
*^Tt n & ^* hpbptiL. *ufpupuMU»f»pp | ##y» ubutuuib- 
^>ufu[» ifp uMibunpUbpnc ujn.liiujb jfaiuuiwfinL.^ 
phuiUtj , uMUtUtit ufUn.fju UMus^nuutb- &bn*MJU-jtp 
%u»tTusljuhpnL. U. usJUmhunL.tu& fpupq. if p. uahut^, 
pusfiubpnc >f£9 l[p UM^UMtuIu n.ou uiujuipnjuflih^ 
pnc jnjuJiU *utfufu t (TffiijlrL. Zfttfusj bpb.gu»b- 
u/Ju£hu/g[_pnL.ftf hufuu tfhb ifusuu uii }ujui tnbn 
f^nnuutubu/b uAuffcui bpbunjP%bpml auu»£inu£i m , 
hiu^ £t \J%ttJfu nj> frpbWls ju*n.u*£ fjp £2.£ * ^"^ 
bpljpnpn.ustjf/u qnt-usp£us£fi P'fJfJ ujfitnujff uii 
upupu»n.u$ubp ufunusb- b% ^utl^u/t/ubpnu wbn_ • 
**nu tuquibb uibuu*fj£ujiibp % u*u%fuu*ubpni-P'b untp 
p*"J{ tuiuuib nu [un^nputtjnjtfubpnL. iJmfuutpf[ni-UM& 
bu • dtuptttutubtnuibuMU nL. ^n.buinp*ubufu '/"»J»-» 
pnn.fi tfltb lutTuini-lJ Infh iFn inhpustk £ hf-P ***n. 
*%uiuujpujb Iiphpiun.ni/ bmtf bpbpufuiuhiusut £/f«, 
pujttjujfiu/lffi ifp '//"",/ * ^' n fi l tu h t'ttyuft' fupit*, 
n.bp'bbpi/L. ilbpiuphpnL.tfnit • ifunfufuujbuibhq Ar w 
pbpnc. £«#£«/£ [put hb n 4£ ni l_ k.B n P n ~ u * tu pif.fcl£ 
putn ufjj&uftLp nfiisiujbuinL.fi} bu/b % ty&ty£f UJ b' ^% 
ufunbiui jftyunnfuljJubpnL. upumuMn-htfubp tfp usp*. 
nt-huuiuttM-buiuibuiu nnnpbnt-fJ-hujJp. nn.buus& 
upum'.tusfiufu &bc t fft-p fa*uf[.fipp ustthh upup± 
Jufuj* ftp pbp£ % ^nb ^l[iljtfpnu £ q.pnrfp , l f" 1 jP 
j£ Pt fufusumnittibpp t^p {uauufu b. *1njwi£ ftp 

Digitized by VjOOQIC - 12 - 

f)t-uuifr % l*u*ifutn.ouib[nL. utmlfis ^um%/i tfp b-ui^ 
fiOpnt-PPtttibp b. *?♦ lTfiiius4>lr$MM%p tpbpt 
unptub Ifblpntub IfhuMUgjtiu tfjpiuj* l^p ^ufiiuatsj* f 
tOrp ttP'Pt 1 '*' m * *f UJ %uji.ufibrj r ifbp uhpmfaU pir. 
pnL.tfntfh ftulf t Zlrn.ujtfnL.%bi tfb%£ P~£ f itb^butu^ 
ttrt "^^"^ 1-bpp fl£ r ^juutust^ni^ft tp*Jp y~ 
n.uhirj.p % Wutujiun. m_ Jwpu»a.£ut piifl}trptfnr£ tfpii 
mi bp-£ ifbp q-btub- umiu uipXtub uuM^tfuMlilfu 
urbq^ *nb*L ^bi^uab utbu%£ tfbq^ , P~nn Zujj[i Ztu^m 
«jj£o^> % Zujifujpb^ni£ tfbq Znb [tpp Zujuini~gu/Unr£ 
jutujusnbiu^ nu jufJuKbuiptupbuii gut upuping ifp 
atttnp jbyustntubUis 9 np bp pntnp tt.tunLlinL.ff- butt/a 
tvfinji p-nL.bgusL. tfbqjt Jtp l^biin^LubttL^-baiU tu v 
mlrii b. gujr^tjpa/iiUJinL. £p ifui%£% limb, uii % 
lfb%j> ppb% tt'f uifipuiui£u us^tulfbpiniub n'j ««£ 
gnfipuitif£tt t*buibi.nn^ tfp bqtub- b%j> ifbp tj.ptu^ 
buJiinL.ffbufiiq if £9 f utji uaJbth pmpbbmub itc 
a tP n 1H batub b%j> % ftppb. %bpZnt-% b uMkut^uin. 
ttuSUtut-UMhtt- tj>ni.usb pu/JUtuu£ph tfp t famppbpq-gfi nJbpiaul^ fTftutu^t tunmjfi npnjf 
1) bht-intuptjit tfoptf£ yttuib £ UuMliuinni-p ITft*, 
uuMjtJkiuii I815^fo husjjiflrpiugjt opbppt lTl{pp~ 
atnt-flbufh UM%ni%% £ k§u»juiinnL.p t apnvfu !20 
wnutpblpuUpb i&ni.btjuML. tfntki q.pnL.u*mu/btiL5fh y Google _ 13 - 

pppbu utmbuph dfiuity puSUauumbnjk^ (*) t tt*5*b~ 
gtub £ bptg ktupuijp tfp Oni£ut'l' ufttniht , np % 
p%lu££u ifusjpit u*£ tfbnuub t tffcl fi»4> f*wpfc% 

he t u ^ tnL -tp * 

d*u*JuJuustyiu ^njtuf§ tyusuipfHupjfu £p lkm~~ 
pJ9ufotn.tnmubgl» loqnu tup^biupufynu£nup % qju^. 
pfiu tun.fp Ifcufti $utf£u£u fctftumnnuu b. pw[>/> 
upumpftusp^p t tip bn.ufJUrj.nil Bu^Juusmbguit. ttua„ 
%u*i.uSun- l % nuuun.np±tuli*M*% b. i^nMit£uilpun £a#_ 
ibpntft tuumm-wbuipufUuilpuU if/wnift-buiu b. 
npntSi u§mb% ^n^uft 4*"/ a^pnqhbpp* t(nju »«-~ 
4§>na\ itp %iufuu*%&MMsjnj% bauJu Iftu luij (4^ 
putpt£uii-ui£ni-dpii i *bnfii utmbu[i /ub^ dp &b- 
n.usnJapubpu nc UMUtnni-UM^aupuSUuMtpMMU g^ptu-uio-^. 
%bpu w^it usUgnuunryf ujptnfr tnbu%£ np *ljt~ 
ubmptyfi ITjtui^uMplruMu £nfu ^utfyuMpufbn^buSb 
iu/un r £iu % *9njjiu[i f.pusa : £mubpu iun.usb £ffit 
uMpijJtfu usj% i[£ptn m. nulfbn-wpbiMtu puni.uA 
m-n_ntn-Plii5gp , np ju*£u*fu Aus/un^tupuip fa pblj~ 
pbt[£p usuinm-UMbuipufuutlfuju m_ usu f Jtpu»juilp& 
i[£&bpn*. iuuiu*&tun.nt£ b. qnp 10-15 muspp 

luifubtflip ty l»%g % Jiu'Umumbu Sbpm.ObuA u»mb% t gWuyia* 
t fipbl Stu^np^lf aiign* U* oil n^ ft ml AbJutpuAfi pufjotJ^ 
wnfrOntl tuputiauw\itu& mnuiYiu«-n/i/»k muiinbGitd9 butJp *£- 
puiu^mputlfnil gmbpiil tZiuwbp tupqfi lf£ 4«£ni.^fc ^wp^m** 
«yfrui uiWfciii/ L qn L V npm[fibwkt. {«#«. mmmfcmLmp -^ 
*tC W k " -pM^ bu f mils i«^i»««i*/&. wpm^bmbi. 
9nt./V« mfrmfc Jm^m%nt.mhb%f £&{»• y Google - 14 — 

- fifth *fM**p*p**M£*fi* usutnjt&uMEitih ^ffj ifp busjput*. 
V^Z ni-qfl*"*l»'*'n.nt-P-bu**tp. t 

ViMtanppusp^utpu/isp tfuipjnf-p-ftiJiu% £p ujtfft^ 

jMHjtv/fu/b* $UM*t§ub- ftp iMtfl~hiutpujj^ ututnfi&u/bftb 

Um-ip-utiu U % us$ifm-u$ bpyufutyuijfaujinuili jjUjSUut^ 

t^iu^tU Opnt£ t *hpu*lfufiUni-ptsuJiu hphtArth %lrp^ 

tpujuign^g[i£uhpp t np aqauinnUr^i t[p jnpfnp^ 

fnt-^ftU L. npnn ^tupl^ £p ifuttiun.iuJUtg. uputn&ua^, 

n.tupiuhhiu^ ^phpusl^uMUni^pi/h^ tfp qustu* wq^tty 

uhputuib PJ± aj j JhlfUuslpMstt , t/Jt^iuti^utu , usuvt~ 

. auui^utpissUtul^uflt ty'i'p^ 'fp tfcp&bp Ui§ | (K-w 

'uiftu usquitn op-huustsithp ithbusuinihfulspttL. jwp~ 

l^hpnuU uitulf it. puMi^iulpjiU ZIrnJfiiUityitLftfttfi t 

ifufUuMLMMiitf. uMuutnciubutpufiiUMhuMh nL. kfphukVm 

, dJstuIfUitl fu%qfp%bpni. t/££ 9 np fiftuqju%nJhufu 

-., Mpw%q5sirpni£ nui£tt£ l^p if»pf}£fr% n-uinuitfiujp*, 

'TV* ^m^lpupufu U. j»tnt*t[mq-l;tn % ^tLntffcui*. 

. l^uth Ajiti ifu»pn^iuu^hmi$ltptfl» hl. su^Juutp^tul^u/lU^, 

%hpt?u a*um % . itfunuli Otitis tub £fiu , '\§§^huSu 

upptuauSulfii nc $lu/£ri*f}Jt *fr£npaj tqtuutntJr[ft£h 

litngp *unjtt tywjuip-£is ITbigfiutrn-trff nu Uwp- 

\,t£pu QntfJluiMiiiuhusiU t£.ugppbfrpp (*) , S* llfri~ 

- j»nU 9 S • ITbupntn lkpajpnt^tf^[t , Qntf^uiiks^u kftlffBpqft fifu.qtu%ilin% gUMpug[i% t ^puiJ ffffrfWfft tpffuA 
ihntuqfip tpljlrp fi4.%^trt y Google - 15 -- 

*<1frlAr[[lr*u% , 4j*tbM*bipbffft S • Oat[^tuti . ft Hdfrun.^ 
.1 %tm t fypfttf-tip ^^tnfnfut^&butJU , frtutf-t-ltp tftftp., 
tf-tttu^but i 4bftqJ»^twj-*Qaq^nu L, at-pft£ gf.uH-tmmu*~ 
■ tyfi nu u£Q£uhijfi t^puat^^talibp t UtMMfgt$tSka.butit p 
Uf**»£»p—ptruJii f Ifbttpnuf P'utqfm»p-hu»U f Jtbpn** 
t*£ {fTf^autuftttgbut%) f Quslptp £ut**ut% Hpujbat* 
fhni.tttuutnufufi U- 4,%q.lgu*4tuiuSbfr tf£f_ t (&J U 
af h pf fi jfij tuupu ftutpftt^ f nt-p IfbtptiL. 40 tntupft % 
ftppb rj-tuuusututj ^utjbptfuft rn^if mp dtpttfbafi 
i/£9 ni. btn^tp fhnt-ufrut utEttfitb£ntf % ^n% tfiittlfbtf 

ZiffUuMg_nL.pt] *l 9 b%buiftl[fi *f££ w^ lfp,%^n^. 
qkf>U s 2*utfif*ufii&t m. Mt£ft£btu% 4* %mJgut^ 
utfu btnjfb* Ua-bmft^bwU % Iki-qJrpbuth , 4 *U<p— 
ui?U fiuMtg-pututntZifiis ul. bpftt n u t iti up i£ £fu-pjfu.t£^ 
btthtttbpp t np jut&utfu l^bp^btubl^ftU %ttihu tut t 
^utitptMtffu/u nL.t^nm^fJ-^5ttb £p t$pumt$jm lp*fi u tttuttt^ 
nLaubtuputUudptfu* (ifutisuu-uiittf. QtH^MApfttt* ^luim^ 
pf' u *p^f' utifubpnqnt.pittfli%kp^i§. bmb % 3nt[J*u$h^ 
utju mil. ™as£nu *$u**npftuspjtitbpa*% *£4iL.i$mpusk 
><faqntfl*hpnult mt$.ftftnif) , upumi&tdp9tu% >w*»ttfk~ 
t^tuupu^ut bpttftL.nutbnt.flrb*uttp utlt^ t % m p^ tx f pb^. 
q.*tL.%nt-ut&- f ftufj .uauutniMtbutpufUuMlfmUp %pp* m 
putfourg-frp ^•ujhynL.tfitbpnd nc jfjxutu*lftu% ~*ff*<- 
&tnptuUni.f<hftihslibpnif t jpu&mfu utn.fifJ- bplpuut^, 
tt-uslptL-fd-btuug • ttpnytf£ Ifpff-nt.fi fi£ &£*£ °~ 

(*) Sk'o 8. Ittuuph^t, PtnGmtuhr «^i>.% 1851^ 
kl 210-215 • y Google 16 IpiupiuUhp f ufitlustfpnjp tvpkqufubp It. ^ItllUfttJt- 
fih tfjupJ-utu^ttnUhp % ft ufJUuiumhqb tiL.fi [itMs ut^ % 
A£ uMjd-tfttufu JJnagni^ uij^ fiU^u^u ppirh^t tjp 
uutptuu^/tu* £"*-p£ h- ttfufbutfuuMLla guMiUuMumlrn*, 
&nL.fJ-fnttt % nuU^p %hqjiu*t£ mbq^ tfp wjq- upuut^ 
mJrgJtutt^uMU ^jAumUumI^U «/££* npjuttfi tittup £p 
JJto%tttpZArtttnat£ % t^uttfusputi^uitu if fifth j^^2tr nt L 
tP LU "L T "L ffL trqiubfo tj.rti J-nqnifnt^pi^ft dp f t£ * 
pwjtj pntnpnifjih tnutntulutt/tutlptsu £p % t^nt-plf 
fuufbi[.£ %lrpSu}nt-if£ t 1 n p tttpirt.tfittlrusit tfuttnir^ 
%tutLpnt^frbtatuij nc ututputtt puapjthpnu Zirui 
ytftnt-ifn n.phfi£ uMtfQjhffh J £U 9 ni t Mr*-bpn£ utit^ 
giM-gusb- £ 9 4} t p9J* u uiwpfiiulrpu t tfttp utffuujp^ 
^tuptun. t£pu*liufUnL.£i!-bufii #/££ s 

PuMt^putuini^ufift itL. $>tv{u£u*{ubufiufi gutujt 
tfp utn.njq. irpt^hpp rj-bn. ^tf»u ^pttsmtuputtptL.utb' , 
L. pMMiuutttuthqbtufyutlr jfuj it. £ ptttp&p nt+ utt^^ 
ft jit. ^ubp^itjnLfilrtMtug Airututtfnutn Zutjljtupu/u n~ 
^jfitirpp* Jtunp^tu^tft tut^UnL.tulpult ^bpfinuuth^ 
ftirpfh qtutn mftttpup tfp ^nuh^ftu fiplrbtj fytyti 
^tujtpaipiuiunLfihutu rj-jttfustj t ITfiit^ ht-pnuputpuEt 
puslituuuihqbniJ&lii?Lp finuhn. l[p Zutit£p ftp sm*~ 
tftfutfu ^nu-htugbuit &JrL.hpntjj9 *fipfiuuiniihujj m^~ 
futup^ftit tniru£tu/uusn% t^ij-UJtjnt-ifLbpp* Znu '*»«, 
[hi* | ZtuqJtL. t hpf"t- n p 4^ ^tnfitfus^btssU tfp ftp tttit^ 
juutttSt tnusqu$un.ntlb ni. bqtrfytrufu utujttstifutu U. 
funuMjuifyuih itft^tul^ tuirp^ttLfiirutifpp t[p fib^ y Google _ 17 - 

4*it*** » ^"fi C^tnp^tu£pfi %tufutulpu^hpnt^t ifqnt^, 
tfntfp* if tan. ututnbp , nt-p t[p gn^utit ^bant-ft it. 
JJrt-A ^umU Zu/uAutpfi fupnjum %^njfitbp x 

bpfyftppu tup^buutuhpu nc tfui&utn.uslfusu L. 
ubnutuust-npusbufu u-npbmn%nt-P-ttt5uuhpu Z&t*, 
tfutbnt-ttJit }**iiJi nivpa.uML.us£ ikffi* t UM 3L U1 ^ rr t ul '/M 
^utjbpnt.% &hn-jfu £p% uutlpujtt t np fUUltUM 
^ujithpujjjunupbujifp U. fynL. a-nplrtulputnuspn*..* 
p-hufu ifp {binbuufUg rj.fti.pjiU utpu*n.ni-PbuMitm 
tfp typ Ifutututpfcfiu attfunUft , utnutUg nt3ub%uttnL. 
tupn.it ^tuntu^uti^ftpp- n.fit-pnL.fJ-fii5tubpp , £lrv 
n.ujq.fipp , ^na.t/JUust^u nt- ^naiblpun^pp x ^pobjt 
nttfntf £fiu | £npini-pf-hi3u yuan » usnjtusutnt.lif-b»5t 
guJhnatn. (*) m. nLUjpifuf!snuuj& tfft^tn tunJxutha 
nujpbatutyutbb aa.usnnt.uulg pit J x QuurujubbuJii 
bb%gutnp n.pttL.uth- Zutuinutut Zbtfbpnt- t/ptuj | 
a.ni.p x uttLutut rtL. UMuuhp-bt-bp- f "tp % opffh^gMi 
t*uji.ujuujp aoptuausb- > u/tta.jtp Ipuunitutupu^ni.^ 
P'ft'^u f tfn^nt.p-[ii5i kuinlfhu*^ juuutftL. b. a.pb[}£ 
tijt^tn Mnt-fJ-fitfu lpupbt-np ptuhbpnu if£9 x 
pujja n.ujnfuut f % t g tfbp tfufunt-bltu x 
ljujjtnujn. ft brufc % ifbpbufi %tub. np h utypa~ 
puflt tuugnt-uusb- pg tuj Ijpuji.npujuj£u uiqutptnut^, 
ifusu Ifbufujt tfp ptuuiutifpbp • utju ututputa.utu it. 
U ty/tt-uiutpfi [bnfutujjtu p***g ^fttfutU b% u/b^ £ tun nil • 

Digitized by VjOOQIC — 18 — 

l*i.£in % np %upMsu§abgf»U bp Ktup^uM^ bplfutpuslfb^, 
fgnv^butU t 

ftp Ztujpp | Mup^bumjtts ifu/tspui^ifnuut tfn t 
mnusj ^tuutubttb ju*mnt-b hiUuiitntl nUmbiuMum.g 
mftU,pb bpbpnc m-^n' tl nt-unt-ubuauhpniJd buiL % 
Jybuiuntbuili ibrtjxbbintf bp bioufcp ujupu %u»Ul. 
bp tfop tfp' u J $ npntSli tfusuhuMi^np n.npnilltU ia v 
m-ujpl^ujj bqujfr £p tiL. /ju/hnt-fufo d-tun.ufJUa-Uib' 
mSbnp Lpoltusliufu bpl^bt^nuthnt-P-hubp 9 np utb* 
pmLufli 'iibwputn.hpU £ £»h% Z,uijbpntJiU t 

ffruinuijliu tlu*puibui-mnL?ii£ bmbt- % o-IO uium^. 
mblptfu Znuuujlfjjii fjuj^tsilibpinh lnupn.iuann j>ut^. 
ZusUusjIi tfp b. fpurtfltl^ iuiflfiitfu ujsfni-i tfi^fhtt^. 
mni£ nuuni-if punt-iubftU &us]uslf£ t p*hni-f£bujifp 
Buh^ufun.uspui* wj/f. hn.ni.3t i uttuphntjih *f£9 b**fbu^ 
%{i ifimfinfuu/ffitfij ^uitn tfji&uilfiibpfc* jiu&um[u %usb 
BLnpbnt^ utqutjust^ufu £uapuj£p£{ini-fi/huS!jy , IPl 1 
tfsMjjpb^t/s a.iipn £tt bppbv. t/fiytn uftjiutumpd- bp 
&itnrti.p t \jhu»u,pliufli ifufunt.lfii ftp uintfhffis* 
ifitiuifcu bp ptunjtli ui£ 4>['£ d[± bpbu b^uib'ub^ 
pl/li tpt 

QuM&iuju p-bulfii pn%ut& ^ujn.uj^Unpnf;li*U 
kpb% pujn/tU bn.utn_uipbuaii bl^bqbtfjfb b £W~ 
mhb i[p Zusa.tjnL.'ufcfiis t Z,n% % %np uttnutt^npnt.^ 
Mbt&iibp uputnlpuiuuiU^ %bputuXuuilpsfu nt, 

twiL.usui{B %bp^i^usl^u/ti fyl'£ u tP u ^uMifpnLpbf* 
Lpotiwlpuh Zjfii &.kuuixjni.p-bujUij tntulf ttiuUnt-*. 
hb% numnumntfu Znn-pU t 

Digitized by VjOOQIC - 19 — 

l i mJ i UM% V n J9 %kp t ttp* i&ui &nplt q.[, & u*pui% u .„ 
IpA u.i.uh.fj.n^hufu^ fc iUumu.j/,% u,j% „„„& 
f.p fiitulpub jmJhusfuutn.'b p^fi, «/££• fa isugpp^ 
f.£fiis Mwmiu^p^p ifu/bn^/,% iU iupufupf J^, 

L n^ lusfusp f,p inuuspP i^ m ^ frapp i„uu.p„ 
taufi L tybuj^trtf whufrfrbpm- ap^ju nu ^_ 

yuipufUuiliuSu ifusptfus^ Op p n <3,p , npn % & ^ 

ntnUti iupi t l„_%£p lutm ^uMj^phuifp gufcu.* 
£ uiupu fip bp^bpnuU ifQ t 

Ikuft' £ *""£• fr l->jbpftw U t,p„^pbu.% 

VH-t-Htp t? ^lAusu^pn^^p f „p Jfc m 

Wulu^ufu mm.ju hptuquMftg luifiyMpJiufo^ 
* nt C bp^nmuiuufUuiShuij fe tf m %k /^uj^% </&* 
fipngp x 

16/,^ ij.u.ppu Ifiukpp Wn^fr i t u.ip. u l lu te 
nihtp wfii «*u,h% qusp^usgb^ tf^ t fp ♦ 
fHPBfi "<- bpiiuuuitfifu^ufc tyfc S. ntt hum&U* 
Ppph*. 1[hq.p n % pus^ifus^usj ^qhJfi Puirf Jp* 

p«.pip Pi/sMs &tu qus% iiinpmf, Sp 0£l* tbuiffiuM^ 
qm%pu ^uin-nt-gu,* iffrgfr^fe , np bpfap u,„,k% 
f *|»* abuigu,* tp Ip^Vuhpfrt iffrluiius'jfit 

tr (centre) ^us lwin nL . p UJn hi l h^ & Jutp^^ 

p%u t ! {nL phus% u*p , npni _% km^bp% *$«,* juipu.* 
tffo 8-J%kp% um L% Uppmq.nptnL.Mu* U . ^»/r«,_ 

Digitized by VjOOQIC _ 20 _ 

gifbsnfi ifuM^ljhii^Ji uslsnL%tti^ ^njjiu/i fuutmufypoir 
putpbupus^utitbpnihi linn jtpb% tfjp ^t^P ^ wxr ^ r *- 
§utupttL.£ utMunft H^utnn-usdusnJt uHftijtu* q.uJL.ut m 
n.$agft ttuMUuH-uiUn- U ttL.^bgft uauutm-tubtuupupuMptg^ 
%bpnc lutatupbtul^ ttp t np ITttu^J* U • Huspu**, 
tubtnb ilufu^ftb IpupoiaU ufhlft; lpunuU^jtu x pb^. 
P^*L*"L bP^***& wt-ftthtfiU Zbtn % tsj^Jutup^tul^u/h 
yfb-fl tfubm-P-fitLU tfp % utujtMul^tMtu %utfu^ nL ^' 
n-njubpntl b funpnui &ujjitbpnt£ d-uMupuu.ftUnL.uib t 
ULjn- Into- b tfbbnihi ^jfljufuuitjlfu n.m.pu % 
Ubbuuttuph ifhuu tnbnbpp t ncp Ijttfusj jumSus** 
fuutb- trh tyntbub sutf£it i^nntfbp^'b blputtnum 
tttnUbbptiL. pu*q^ifni-f}[iL.% , ![p a-pui^JtU pita-tup^ 
&uii[ upuput£q%bp ttL. tuja-fjhbp , npng «/££ 4^2r- 
BUL.nL.pij uoujfubpnL. %tfu/is tfiugfpustL 4 UuijfJh % Inu 
t*n% tutjiiusufium nt, wbtjuipn. mbutulf tip tuupu— 
puiMUjfiibp* fkUAfluBI/VA puttt-usb , ofiuipuiU 4>n^p 
Uuhuttb i*fj£ bv. tun l£nqtfbplfu tf-mqjtlnq^ tfbb-tu*, 
uwntttibpnt. b Guipmuiputufbia ubnufJUuMunp tup*, 
Zbusttustubut uMtfftpmUbpni. % Uutthtf utq%tiL.sMiufb+ r 
uiMubmb usqnJbtjni-f}buMh b ujtpttL% %bp^Jru 

Ipuiupkl*** %nj%u£t" SPt 1 " k^Pt tfP pufctfubp 
us£ f upupq^ tic q-btfi utputpnj tfuspnjil[ 9 utftpm^ 
mttL. t tuutputftu^upmU ) iffrflbttprL t bu*aifus£ft f 
a-patO-hp bill • ttptthu utt ftutqii ttL. tf-usub fcp f 
p-m-fr % U kiujtfupqjt U ♦ fo^iE * \Jtulpufit pn^tt^ 
pftU $u^ ZbqJtbuitpuL.ttp lfbn.pnu% £p q.tMip&bu*£ 
U ftuuMjtbuMlifc %npu/i/ntJu Ifiu p-tutju % ftp tuntuttttq^ 

Digitized by VjOOQIC ~ 21 - 

tftnnntjubpntl t utnutjtl^ hl. tfbb £tuput&£jtubpnrf p 
tfuMpn_issujbuiubpnif t ifjutptftuu^Mufhibpnti L. tijt*, 
fjtuq.ujpbu/u blfbn^bgfir/i£p t 

bl^babtftumnuttpi tupbtJbfbuftt l^nntfn ip**p 
bpnt-usuqirtfp Zfjts Z^nn.bu%nthsu x $ut%t[Jrp& ftp 
ttujtnrtL.tM.nil 9 npntJu ^huubutfu tttat^tfutit% £p 
70-80000 tptfltn.nLfu utiupiubnt-p-bwttp duMujtfib 
tufa-fib t Ikju Z^na.buintfUp > np 1 ooofth Ubptfbp*, 
butith hl. V/ujibu/ufi %upttuui%bnnJn dbptubntJr*, 
atttL. zJbtfujpuShfi t ulffiq^p nuttb%tu^ntf PutnJ^^f 
Uiifpmn£iiL. ifutujtlfib bl^nn^ tfaupn-utiubmubplfu nc 
t£tupiftutubmubp£u f k^P utpq.jfit flt-fitbaft Hut*, 
put tub ut IfutfJ-nnJilfnufi uitnb*ttn (*) » nt.p lfp ft nt.fi 
%tub £}£ ftirtuutntuuhpng.p-butu tttufulfftu l[ UJ j&-p 
&q.u*2r p[£wj , Hnintn 8ni£$u/t/u£u ^usptj-tuiubutft 
£»bui | utughut^ n.iupni^lt ubbapiibpu t*n.iutbnt-tttfr 
Kutppbpn.tfh (Auputiutt/butit ™ % ntAtutu [ban 
a.^in tfutpn-utujbinp (*) t (*) Shu brhtmlf 1 Mi**. 1859* 

(*) llju JkWtptwRltflia tu%&%uii.npnLBIiLupi % ftuui 2,uju» 
%£ i^upi^mwubuth (QtuuiJht.OfiLU IjfinLUtur^Jji fi. Shuf 

l>l 475) QiuptpfuiUtuS £ 10 Huitnnp *hjirf IjhGiiwGkwg 
fct. orfiGwlftug. 1. luisnr ttusnt.tubiuptuGni.pfii.G Wfjito* 
Bnufi, 1. Zwutnp frnrRnirtif blfbnbgt.nj. 4. {immi»ji 
[ntuxuinrntpfiiG. 2. luiutnp UGsuul to/jiuptufint. 
pbtuG, 2« Ituinnp 1tu8itnipfit.ll (/. #mfpuf]%&. 2* £<"• 
mnp Joutpkntp/itQ W2juwrfifi. 4. Zwwnp SLbrithtLiuQq. 
IjhwGf. i ZuMmnp llfiirwlfht* fwrntf %u,b fr^/ty *tt~ 

fj^untfiuijailfuth yrtpdlrpnti Jtr& i/wug, tptp mJpnn<puui^ti 

Digitized by VjOOQIC - 22 — 

QnifJ»u/b%^u tytauipfitap t pljbpp % % n pnn.bg ftb wjif. 
4,nq.truinL.Vb tut bljbnbgftftU ^but % Xbnhtmnuttu^ 
p-huiifp. kpbt-iMjiib%xj U,lfpligfi U bnpbuwpnu ub~ 
t nufbutunpfib t Z,nts Ifft^bt-uAt^ftb um.f»putlfbbpn 9 
Upnt-utunfctPft ifutpn-UMiuhtniibpiu iff. ^ttfubp%u»lf 
UfiUUfUjfisbpp , ^n"u %uthu ft n.ftU£Ut^n^ lfn qS*£fi% 
ju/hgusufutput l[qbp%bp f lj iil. ftpbptu^utfutb- flf-bq~ 
%uibm?ubpp x Ijuj'p ^nit £nfuu*n.nju iftutnb%tu^ 
mjUMpu/JU f busjft'% ffujiTiMjUtubtubftn &bn.utn.f»p%hp j 
tfuaujtbpt; tfiutfuuiniulfufu tftun.utntup%bp • $n% 
%uib. ifblpnt-uuMguib £p uAtgbtuf lupn. n,u*pffit 
%utjbuiU Qutlfttp tbqnL.tun.£tn fl tuuipfttup^p ♦ h. 

q.pwb £p i ftp IThlfGntpfitS 'bwrhlffi nc 'Pturnq~ 

Gfirf usUttL^tntf &uAtlgnL,ui& utnm-tup Xbn.ujtf.fip 
MUUinnt-UMbiupufhtii-P-Jtifbp : tynfbuft 2,tvjng u f1 tn f'l( 
\] npiutiltp , it up tfbp {ftlt uMuinnt-tub lupuhhibpU 
iil. iftftffttmiftnu jib piulpxflfhb pp /fuj*fuvtui£fib 
ubpntitKuoplfli | uifnx.lt til if ipQuipiiUiijubpniJu if/i— 
puij nt-uni^tfhiuubpujlpuU + **nbp % £nb % ^hutu^bin^ 
^ntu^nL.tub nL. fipblig t fJ*p9ftb opbph {tutfpuib b% 

rpfuf-np QnifZu/t/ij£u rtL. Upput^tutf upuuipfttup^*. 
%bpn 'Qrttbufi t *bnjh p-utnftU */££ n.utp&bus£ , np 
iMsutut uhnifbn. utftutft utiup Vfbutpnu prtLpbtultp 

r>iuUq r »ituiptfftUf*U m. £u/bn.~Znn,bfib , {umuuiui^ 
muib £p ftp pbtubni.pfiifhp typnt-uuigft StpnjVbg 

Bwpqdiuiitrg uiupu ^. *Jjiqu&£u 4jiq, tta^£rji£ruA| hpt. 
ii^ii. f'tttpphp^ dflit utmh% ut[ pbqULutLnp If ft Q ni.fi % y Google _ i>3 — 

Sip Mutpuiuabuibusu QntfZuJi/isfcu (Qunfni.p&busm) 
tfusuib 4 uusMj.[ip u£UJUint.btUu t ifbb piMiUa-^utp , np 
%$u[u **l[tnt-uujjh *f£f U* %(""/'& u * un '^ u uuiptpm*. 
L$vq.Ji if[*{}) &hn.,f>liU inuslt b. us turn tlptfuj^fi 
%npuibutn.njn iluiuj>Hu *f£9 ujL.u*puibi£ butbt- 
bp < utuhiUuibtMMu hpfl-ni-B-bCup M^ufltus^utjp Piu^, 
puio.nj tupj^htnUuhnuptu^li d uapn.ua uibutuMbuSk 
i{ ut P1P 1i u *S nL -^ i l ni l [ r pb% (bp quajpuaubnui U. 
tfn.ni.tn puuai.npnL.tihbuala ^uaifuap) J but uajup tutinp 
bplJbL.blpiL.fl-bujuri x ifbpQtuui^u bbuab ^tuuutuaur^. 
tiLiuv £p tynabub if£9 % uili%ni-j> uttupusqntl 9 **#« 
puauuatau/ia *J>bq faifusgualjuJunif t 

U»ju Stpnjb%u % %usfu ft • 'hiii-n.p p-uapn.tfu*^ 
tab upu%inountl f uauaua tHsbiuutni?u*iabpnt?u n.ta v 
uajabiquncff-bujifp 9 bituauutuaubpuabu/la n.bpjabpnt- 
fluspn-afuaunL.B-busifpy'} f funp$pt£uabufunt-.f(tbuaa/p 9 
ni-unL.uhuaiubuMm.B-b un >fp , ^tb nttUuabnL.Bbuaifp f 

Etputupupiubiunpnt-fl-bunfp b. npiut^u t / UJ p/*f 

(LGa.d©r*J auuuaian.uabua'la nunL.uatt bnuuuabgni-^. 
fj-hufu f ^n.^ual^ >uftibn nt_ ^buiq^bm£ us&bnun- 
ul. %m.uanbnuat. to30£u 1880* bppbv. ptuuiTua^, 
ibuni. nc piunifuiZifnt-ui* * M J n - ^hfj 10 !^' rut-p** I 1 ) Sh'u brhtwty i l-btiut. 1859« 

<*) ^utpfttp jfauncli Htuvtnp ftbqfi%tultm.9fn% U. Qui pom 
AuIhilQ^lU ttbq Abnuuijip U p*bq tnuabui[ % Jh*bp uibuutS n*. 
Aui£iH.iu& bhpt hyp i. $l;pnjb%g iCU ul P wjbpufb tuputqutqjtp 
L. fubiutpub HW U P l*P pusqtluiqtii'b ftituwiMbutbg Hbm % uwuam 
feaif i[uijb£uiqnjb n£ tfft U qtiHtintptLOjn.% uaUJuutpuiltufbi 

Digitized by VjOOQIC — 24 — 

g&H.gfi£u PH UJ l n 'l^ ifpifuuilfuAi ifihihunifiuMjnt-fHruJit 

MfUinv.fi jtt£ ujju upuuiituilpuu suu&p , npnub 
mOuniflip Ipti-uuilfguilpuU tf^&UpnL. L. IfqkpujJJiui 
%u»fuuihluijnL.tLniL-fHru/ii tig iuuiin£uin.ni£ hui^Jt 
unnh%%irpp puiL.uilpuU ^pui^gp^ncirguu. f ZutaJtL. 
A<q utujptrl[u$% % nthi^n usn,uitn uiuiyuip &u*uo~ 
ffnt-fHru/by L. £w£ ^hq^n^tut^^ui £p % tun.ufug 
tf.rtL.pu ii£iufr PlL UJ L n '~ fil*i-f<}**flii**lpifu ip9uiliiii~, 
ffvt frp %bplfuijnL.fH/u£;'u bbpnuupu #£jm/r_ 
afiufShruiii ufut^uttP Ifuiljutubfcp % bpt n j ^u*u~ 
£utp tfp % q^ifl uhhtl^ni^U ui^fuujmni.p-bu/u , ^J" 
El. uttL.p tftiutgft nv. uuinjhbbufu ZujifpbpnL.0-bu/ii 
mtfrupup ifp , npnuls fyb%uuja.pnL.fJ-b 4 u£'u ot^intiL-h^. 
gnt- upuptng b. ftpuig.nuu^p uj£ nutili ujupuif.uMjftU 
oamhuflip (*) j 

(Xju unuo^ uipuinL.nJi utljuuipljubpffu l[p Zuiu** 
4pg"*-fi % np if puuigbufii upuuiuMuftu m l*[>l± fe. 
push tup jni-n-p-Jt L. tfuin. l^ht^pnUJi iFp */££ * '"Jt 
fitfuiguitjufu njnpuip piui_ujlpiju ptup&p ip ifpt-u 
ftujqbpnc. uiuijfiujtfnL.pb'ii^'u U. jmpifuip uiupu^ 
o.ujj£iu iTujpnnuu if burnt. UubpnCu ♦ iuuiutbuinJffp fpnt-DftLb tf[ii qnp uiupu ujuiptuqiubbpm. pbpjiutfp i[bput* 
&bqh'blf fi'ntpputfiutjnq ifbpfh'b ftiuphtputdkutj uputnJntUbutU 
•fy* Ujn anpdp qJptuqtftupujp \§LuiUinnu6tfb unuppbp ^r* 
6t*(fA Jp nuiuimupupmni.bguii.% 

Digitized by VjOOQIC - 25 _ 

V-fcifgbp t $ui%nL.pjfu jujpn.u/u^>u jufulfnt-nnn 
dbntuptuL.npubp » a.putnjputn^ tu^^tbp nu Ztuutu^ 
uutbutu uuautfu tIbpusn.njL jitftuuuwubpnt. tun** 
pj»t-p ipP"nihtff n-tupiknt-gutb £fii* qjtt-iupfluiiffim 
uputnu/ublffttM tti-jth uML.b^§ t n *-p9 ^- phnabuti.np 
ajuunnt-uubpnt. x fybttuifuttua £p % np Mubnnjn b^ 
tfutumm-ff-ftiSi tfp tyui'j "V7" ft *** tftupq.no */££ • 
^tuplj £p ^buiuufnt-ui /*//*"£ tuunp f nuhlfitn^pb^ , 
btupuLUtt f opituuibbi b. ni-un±.ubu*uhpbi % 

Uju 2*upnt3Uujhni.p-buMtfp x ffbf- %nt-Ui jutn.tu^ 
ftuu.njis lusiubhpuip Upil UM J fHP^ff/ 1 " ^* S Wi J L ^ r — ■ 
uinuUJfu x Z,u*jtpupusUnL.p-buau (np tuutbuftU ptu^ 
uuJufipujt^ujiiU fcp) nt_ j*bpP-nnualpMML u^p ifp 
tpuitn r t-fu Iffijhutj ftp ^nn~bfht *f£9 x 

3*utf)bu/ii «c U>L.buihj»buMu jpJbptubtuiintL^ 
&bu*un Zbm bn ubub nuunuubujubpbi btufun-tu*. 

nuiutufi t j>ni£ CGtjfcwGriulpuGG m- 5M4fj4rp; &bptf 

ubput^tup bl^bnbnutl^uJh bputff^tnnt^butii* u/ta^, 
fuiuifiiifii l^p ju*£ijjfu£ u ♦ ^uipututbtnp bljbnb^ 
nftu i b. £na.buiniJu£t t/hfynt-ububpffit m. *l^bub*, 
utblffi t l % UMiutf}uMtpu*U q.puiutniJit£u Ipunlt^ ptu*, 
uuiuliputbiuii tujjft ^nuUui»ti.uinuMihuMpiubpp % np 
nun.Zu/uptntu£u £b% tf.pni.jip o-jtp^bpnL. tffc^ h- 
Ijp Zutnnpq-nt-ftu utt-tuisn-utpuip pbpht; pbpusU 
u.pujq.lnnuj^uih kuGtUif fit phtUtCfk tfp x l*p tupf?-„ 
%nt.fi}fitMs b. fyujpu-£ n_nt-pu nt-umAfLusuftpnt.^ 
fj-pt/up tjjfo^tp n-uanufubliftn ffpbfwu bp tfbbb** 
pnt-n , np op op[* tun.us£ l]p 4l)hu qjfojtp t ftu^* 

Digitized by VjOOQIC — 26 — 

niSibutub i£- ubtu^tulpuU iftup&tutubm b. jusm 
u$£ tu/ju/uf tpuhiutb }£ %bnjfbiu[[nt-flbiuu , utj^ 
JiujfUoqJunL.f}biuJp b. ^plfbutlpsfu nn.ftntfjp }nt-m 
umtuutub £ t piMjQpbuipp n-pnqjt ^hr^jtlitul^nufHit/JU s 

ITfituju Stpnjb%g[t tun.tu^unprj r hintfjp % Ifppgusb 
£ ptfpttfbb^ ftp piup&puta-nju &bt-jiu */"££ </*«#«, 
tftuutulfffu Ztujlfutptuli nn-ftU , np nnt.ui q.ptu^ 
piun.hu/iu £p % utupa-utntub u^k^i bnntfffii Hjbub^ 
m tkt ***!{" 'pfo fttupq-tftuunLflfiiJliubpntJ nc tfftt-u 
t[nqtf£ Vlnjfiufi n-tuuiul^utja tjjupittutubuilibpnt- 
a.npbbpnil % 

U Iffrt-uttuph putUiuutnb ntk tuliutU f (*/*££ t u tf u ~ 
*tuljh*Uaiun jnrfbusn n.ptugbni^P'bifhp f IjfunpZtu^. 
ihjt b. tfhi-u inn^iTtitjttU t pbpff-nn1bbpni. %bp ^n %^, 
^ntAfbbpp ulfuuj^ ipf* ^5f^/ ifwjini-p t^iujbbp 
ftp uftpinffu */££ , np l^p l{pkp 'dffcjfrt- {"T &b~ 
pnt-ftbiMt Znt-p tip pufuujutnhn&iulfujii t 'lpu£p 
%usba. % p-% ^1tupbbn[t C£g£p&buff* f f*pt"t n P u/ ~ 
%mSb tltup&tutubinl; tfp tun-tub fcp ptui^uilpifu 
Ztujhpfju n_uui • tuutsnlftun.ufu£ni£ l^tubnuufu^p 
tujq. iftupq-p t t>p uputntuUblpuU nt-unt-tfittui/fltn*, 
'ubpntSi i/j£-£ ffp j fern- [fit ^tuptnftntutuUbiuU Ifftu^ 
jtumnt-p b. 8utpnt-p-fu5s bnjptujpubpp , P'tun.^nu 
Z^ftt/b^buaptu^^hmbutU , QnptujbuAs fl*£nn.npnu , 
npnlig utn.ui£Jthp ^^2 P'nt.tu^" 9 tfp bqutL. 
Ptupbnjr tf££ b. tun-uipinpn. tftujbtuii bnjtutpn t 

tTfi^ng tfp uputUb^ntJ Jap fitunft [uutntuptu^. 
pnj tfifitfiuniftu/ubpniJii i±£it b. jnjunt£ ftui.tu„ y Google - 27 — 

q.n/ufih % l^p ulpif* jus£tufulr£ ^^^uajaiftia^baaaia 
*Vbt n P ^ujpduiujhiujiU ^>nt[ % pu/fbpnt-ftbtajifp 
F'usq.^nu ifrtJu^tbujpujfcjfotaibujbfi (aaaaapaa S£p 
{fni£$***lfb£u) x Z,nU uaa ^an.}asalaaaaunp ilutpJ-uauabualaU 
i/jfiOftftliujlf rj_uaubpniJu $ujifpbpnt-&bujifp lap ££r», 
mba-t^fau bplgtac paaaaaaajaafcpiabpp* umtaaUuaanL. Zua^ 
tfuap tj.uauuauiaatfna.p-baaaja j*paaaL.niJtaj>p t 

iUbt[£ bpfautaaauaaapi^bbpp uiuapnt-ufla tip sf£9 
ZaaanJaL. aaiaaaa/hburaulUp awpaaanaaaaz. £9bp aaaaapiknu^. 
Quab fcjfb U.q. tala g £iaaapanaaauaaaiana-fi(f-b'u£% 9 aaajlajaiu% 
ff^uaua fcjfis tM J n - buanaaauaaaapnuaaab aaaaaauanubilaub* 
pp t nuijg ufauaaajtbtaata , tap ffaaatfaaJiaaaabUia aaa !?£%£% 
Ja£u/lauji_np 2,uaj afaaataibhaaat/ngp (*) , paaaiaauufapiu^. 
p.t**p Igp auatfafcp taan.aaaia&iaajabb tfaaatfaaaiatajblaia baaa^. 
%nL.ajbaaaa afaaainb*iaaaatf.hpUbpp , U. fluljltphpufufi f 
**'C}'bkb » U»**annLaaab aaa^naha^ja Zbui Ijp t^aaapaj.aaap 
ata'hq.utrj.iiip fpn^'lafi ^aaaaannpiabpp aj.ptajpuan.fi aaajh 
ajtpaa^aaaan jfa^uaanaaal^aaapaaaVtabpp , Qtuihbtaflip , pb^, 
maaaupataap , 3ibti.ujag.fip nc tntaahtu^ ^aaampUmfip gbp^. 
flnt-uab'iabp bt% t 

Ikjlaiaabub aaauib% tip 9 m.p asaif£aa anaaaquajaaada 
paaJlaujuinbnb bputtu^p t b. jaaaJiah tip tuajlaiaauaaaa^ 
pujb puaat.bp t aub aaat^aaaVtabpna^ Ipaaquaifpft Snfunu^ 
ff-JtaJia , Zaaasfbafni-aaab aaautainuaaab isapuiuualpafu "tf*~ 
mualj &ba.bprai£ % paaai-aaalgaaaia £/r?s pua%aaaumbnbuj^ 

I 1 ) UXni-Hpb aabppkt., iapuaua'h%bpnA t/^fi JfA^t. fiula 
Bbabpntfla Jl;£ yfrpp^p utbuipuiljbbp % - taajuut^u jusGaaaju lib- 
/»*«-£/» ft tap ynLpuft, Ifputrb duajiaa%mlamia^%kp^% y Google — 28 - 

IgUJU 1-pt'l'fjp UiUtgnL. IfUtptJ. tfft UiUgJt q.pnL.Utfr^. 

\ihptiL. | uutptfutuutjjt £p bpftinujuutpn. gbp&n^, 
Hjfif tMtn.utita q.ftu/uuj^nc bt-pnupulpu'lt gbquL. ifn* 
mtujli ftp ulgajpUuttguj% uiutqbpnuu tujh n.ftt.put^, 
tg.ujpd ngnp^tu bu fufutuuiuhpnt. nL.J-tf.ftU fuutnc*, 
ftfttJi/lt U. £tltuipni.fj-fiittt % nn utjuop tut bppuuaU 
ut Vt^*L un P ^ut^fbpnL. tfjtutj t bpt Zuttfbtfu*^ 
utb*uj> ftp bpftututuutptg-utlgutU ntnutuuti.np%b& 
nt -ptl. ^' uuWut uujlguttgltnubpnL. rj-ptu-uMbfuhpniht Zbut % 
uffruift utbuitb 4 u t £» np % bubtybutuffit qutut % utunitJi 
tudlfulfii utub^ft jnJint-utb t pbp(£nL.ujb%hpu b% t 
nup* tg.putpttjn.ft tu£u opftuut IpttU \ gbnnL.fi tfp %b^. 
push £uttftnif % $utif f Znttt , hi Put nut , ^?A* £iuut 
utL.ftL% utg Igutu i Z,nu j9U%t*jpufh*u jutjinuutugfcu 
Igjp utbuu£* np ftu^t fu~p pttlgbpubpntZu utif(;u£ft 
jutn.ut$utiffimp tg.uthnL.utS- £ oa.utnL.bgnt- ^utttutg 
b . ^ntTut^ufuft ZniTbp&t t Ihngfrft tfQ % tbg„ 
g£*t iil. J^ujutjtU jtbpf} nniubpnL. bu*nbut^in m u 
flutptg.tfujunL.f}fitttibp£h ul. 4 ♦ Ikpulfuft bpft^ 
mutuujpn_ujlpuu bplghpffit i 

Wbnjt butitop- ftp iun.uj£ftu tnuttgh £ IkjfkUU 
nUltUif nututitujL.np Jgt t npp tg.pujh £ ft ugtu*. 
ututufuutuft ^uAtu/utg.btjftft nptg.ftftU ( l ) ILGtUJp. V (*) fypfanp ^lubuihqbgjt tiunLmP SLJjiLnbtugft , nf 
p*»l tfptuptufvuttf^ui nc. Hb^ib%m^m £ bqbnt »«- utwh% Jgt 
fip top, S. 8n^fiu/b ^m%mUi^tgjtjt % t/mfuuib StJ/tLn^itujft Jfy 
i[uip4uiuib%nbiffa butgV ufoglttt £ ^rtfjiu QlifiLinuip $fa m 
Jfebtulbg ^utfuutbiutbgniju U. Rtfb Ukl ul ^ u C. < lt 1 u iP n 3C. P m * 

Digitized by VjOOQIC _ 29 - 

nmushuicnpUit Lu Mupd-ufJUuintub npnshiui ifpaut^, 
%wfyfiii * ifjuf^utt^U tfhbuiiflrpQ utnnbpntJ J£f % 

t-np rttfhbgnn puanJtpni^ inm-bus^ %pt-f}ft tfp 
j/pwj ^jiuuhi ^*irpP-nL.tMsfr tfp t 

H^tuL.uiu/ify £ufufi mnq uijq. tUJfktUffkBhrhB. 

— UfaMI* m ^M»NM»N Im»NN>N*N M*«l^««*jX ««*fa>^ «fM» v 

3"*J" *♦**■••♦#•••♦•• , 
U*#»-(2j WN*MM*M«Mb«MN f 

&*. utunUj* d-usifuiUusbltU XuMjisuit.np na.fi flit 
lutfunpiftub- pufuhptfls ikf* 1 * • usun%utTnt[_ %umBl. 
itujptui^iir p umi fyp ^jthn^ftU x 

1830-36^ iffjfyntjuhpntHiu 4* ^umLl np tfoplpsfiSu 
Zirtn fyni.qirL.nph bpncuiunffu 9 * 40 opnuts/u mu^ 

uulju/b itf iff Mb qusuiufuoubfi butjS 'bnptfb qtupibp £ j£i/^i.a.. 
'fcu* jubqS ilfiSiulf^ dkf* nt - gtuGtuUtuj ibn%tutjpbp b\i qjfbgU 
4. qmbtULitp ifijipibnil upumncbp Irtii 

( 2 ) t*ui$uitnm.p {TftuutgbuiL* bpl^nugti ftpiapni. Jpgatlfjtg y Google - 30 - 

oLUiif.uMuinust.np . *fppb u *lfr(f &uiifpnpnLntJ3'bu£ but~ 
^n* ^tsilift dp ^uin.uif} us^ Zfn.nn.nu iSbuqntf^ I 
IKp^Jtuibquin-nuft upuuutuilpuu q-u/uo-nft/f ty'lll'*-' 
%bpni5i b. wututhljbuJu httuiumuiuhpnt-B-huiuu 
jfauunui!ju % usmusfjiii ufuu-unt nil u 'L nt L fc? r tP n l'~ 
t/tru jtpuii^u/ii uttuun-nnnt-P-huiiuhn fin mbu^mu^p 
nc ^b^b*UuMu^p t/ftut,ppu *£p u *J t t n P l^"*& H(L 
'uhuipuin.pt; p bttpni-fl-husu uiutbFu x 

OpljnL. ujifjiup Sunft uj£ Ijp tfhusj /uusnusnnu** 
p-uufb 'fiuinui t pp % ifuiu%usfynbtnt£ bt^bnbausl^uiU 
uipuupnnni-P-huiun 9 ^unfpnt-pbtnti uni-hpuil[usu 
'[fjpbpp t B*uiu*pni-pnL.hint^ ufunUutft; It, iu^Ji% 
kutfujtit H-pn^it uin5ibtnt£ Ipuuptjui JJ^utbpp Ifan 
n.uin5tuij tynjjtu x 

3n.fiuib%^> l* u ) uiUipuin.uiulrpniJ* bp jJ~iuitJtu 
S± u 'pnqhi U,uutni.ujb uiutni-p bushuhnuinufiu nm^. 
uuilpuii tuuibu uuspljun.uja-ni.flptJu typut tS • 
tyuiputhnupafuhuilih Zbut b. nt-pusp ufiin.uttf biun.^ 
%fc x fl*bpbt-U uphmuiuiuptLiubusli nutpbupuytn b*, 
ruufhri tip ^ikp if**'*!}" nsL.b^jt r ufui^ffu* iffiiijb. 
iluipn.uiiub»nni-Pf»uu • pmjff bu^jtul^nuptuKu fubutn 
pitun.npm.p^jtafu'u b. puipbtputRibpnv. J n Pt n PC 
hutu^usifnnbu njjujfii % b. funju fynt-muij junput^ 
%^ti x U\P£ utuipopjiuuslj bu^aulptupnuftU {np usupu 
upumphuspjt bqun.) q.ttn.n^nL.fllbu/ug tfrfctf nfu 
upu^uib £p ITfiuuijibusu t '"Jt "lUll i{Uin%ni^B 
op tfp nnL.ujp£ujfJi q.fiuitti-ujfrni£ • UppujuufUp 
Jtwpnq uibmh mmp Zbuiui t gp l ppusfyuiu *ufit-ftfi lip 

Digitized by VjOOQIC — 31 - 

ifjpujj — ft£ f^t. £? U*tJ-ujJJt £us2u*l£u*& apnnu^ 
qjt t u ntfnpnt-P-fcdtt nt/bfcp Zujtfbifbt Jtwpnqp 
luitfiiug^ufUybu*^ ^mp^rtL.uj^%bpni^ b. tu^tiupbt^bi 
tfjhu*ifhui nehl/Un.Jtplibpp n.utt-uiaufiiMu&o£ putntu^ 
n.ufu$nt-f}JieisUbpntJ_ » np ^tutn tut typ fuputK^ttU 
pp^i^l ) * l^nt-uutptupp lunpujifu/jbl^nt-phujtfp *JUnjb 
°PH t U g P IfnSihp uit-tua, funpufuffc bu/hfUbnn f 
§rujjtu^nu£nu% iu^ £p f ^tn IpuUp^bnJtJU 'ubpgbi-p 
tpuhnSttub* ffp uljiffi pujtjujt^tujj^h^ ni- upuuiuiu*, 
biulhbi ftlfc ['"**$. f*p lh'1-UJtfiiij bbptutk ujutnt-np » 

--- flj'ucirt p n'j — plsbnjn — n'j — *un en. 

— /»'£ — futut^n q — n r £ , ^utufu* p*'} tp &- 
jufijlpMspb sls^tntu^i i[bp uinfub^nti n.usL.uinuJup* 
((ft uutpttl; ffu/bpbqjiij t np *Unjl» ^butiujU l^p 
n.u*nfUujj b. utf.buutu*enphuMi U»Ut]tU\U$ tltT ( 2 ) 
bu^iul^niuuuii intfi £ pbpu/b lp>bnL.b k^jj^ntl tfb^. 
pi fit t J u '[ a * lkn,utttutbuiili UMintiL.nltU biUnJtpli mju^, 
uffcts | putn mftuli j , q.utpXbtu^ ufiiinjb l^p ULutj , 
puiJ-J 'l^pt^p ITfcuiu^pbuiUftif np n-Uiup l^brjutb- 
£p ^luspmliaupsMltbtulMJi ^but % Ijp tr/L.S nt-ft x Mlrj} 
t u h ttcb UJn - 1 "^ t ut J u luftiuneiubp fy n tyl'i 
tfufiipu*ijjfcujt tfp tf £9* ^uitn ^sutfbq n£ntl iTp t 

'fiuufjj b. Zfihn. uttupbbiuu Zujuiubfih* Mupn.^% 
tnjipuj&- £p Z,ujjhp!fufiu nL. usnuuib Pututtujbu/bh'ii 

(*) ft/« bufftntfnuinu'b utn.ui£ (ffuflfw&fl £ bnfip* ivfttn 
ttLtuyp juibqqbujqnp& i^t, np uiuf uj upatulipoXi utbl%utLn» 
pmJQfiL% Jft ipupibp £• 

( 2 ) I'v b a k ut p mutuu>t h n '-iiHiUijpp% 

Digitized by VjOOQIC — 32 — 

uiutppbpp | np ujjJU lumttii ffp ptuJU^p utprj.hu/tt 
9>pu/uubp£*ufi tnbnp x 

(\utuMttuav.np n.pbint5s Zustfutp pufuusuinbn&h 
%MMstfpusL.p mnt-tu& .£p ppirit usqutin iTnumj* £«//«, 
pnt-um pufuMMsufcpuirpnt. utmJutrpp 9 b. ftp Zuitfnif 
l^tutnutifubph u*£* fuoub^rtL. Zu*ifu/p&ujljrti_ft}fiL.% 
tfp , $u*l(ujn.uj(j ffujitutuusliftu tuJppugjusljufis fupu^, 
UMn-P-bufug x IT£lf l^nniT^U t^p n.usuuifuou£p 9 
tffiLU l^nntft^U typ l^utpn^utp typ f»bpfH;p , b. 
utpiutb £p J>pP*fi M 9J r L <twiftuUujljJfu ufuklputffiin 
^MMtji^utpufl/ubpndu mifni.^ iffcft-ntnltu i[p***j , b. Wr^. 
nJtuutbutL.np UMiuuinchi ffisbpnc iui ifhut^ntl bui^, 
j>u»g£p utis&uiju* op ifp iuubib ujcbtji uton.nL. 
Ausjuntf %^uil ut^b^nL. ^uitTsup u/JUnJUg P LUt PP ua ptk. 
mn.fttnnL.p[aL!tiubpp x l*p puus^jtU %utjb^nt£ p"*ft 
hntub £ usn.u*9fju utUtLustt pnnn^pnrfis QnHufu 
*1uMf}nnf»lptuh b. %ifufu%bpitL% Asutuutq^ b. &uip^ 
&tuutnv5i n&pb n.fctf , b. jtufnnutb £ % tuq^rjJtgjilj 
fpfutuiuffubpnL. if£9 % pbpbi ifhinnhplt U t umni.ut m r 
^■tMt^niJhjb « t^^tkb • flulfUphpufuft tuut'pu^ nu 
a-fttnUutljut^'JU n&pu f npnil t^ptub £ fo<£t ^ n fi UJ ~ 
sniMtbpp miuuta^pitL.tu^ S^pnjlrhgjt QGptUgf 

imjhrkB tfu/rntphwR utbnCunil ^pbputlpu%n^^ 

P~hu*U i[nl[l»!£ tiL. (fnpnijji jaum.u»£uipu/vp I *) t ( 1 ) dju gtrpiulfui 4 bni.ltlii. t U[i, tip muprnqpnum^ £ 1n£u 
1838/^, Ruibuit t ftp 4iuSui t lui^ftb tlli& uifcm.tr, npni*b 

fitutfputmntiiflV ftp b vjksu qmrqutghptgltii wniuifilb Juwpx y Google - 33 _ 

ty/v tpip ^jpluj^tp n-fu-pnufUbujifp jufliq.uj^ 
€.np (/l ifiV^ut juMUq.tui.np) nmufhuji-npubp nu^ 
qbpKubp , npnUn n-[fuuji.npu £ LkqiuLbti UutU^ 
jfiufunu ^ ujmpfitupgjilu &oUnt.ut& utujnbpq.p t 

fl \umifu»lpMMu q-ftp^bpnc. *?t£ fip uitfhutuuh^ 

r^Uf" bnut ^ ip ^im-wuMp,pnuft Qnxqwlj ifin&k- 

**P-> t"P hd. h Ui P r i r u *P tPuSlipujn.^tn Zbujunt-tfnJ 
ttl^P'^jt^' I't-nt-fiJ-bufurj uiuj^iuljbpni^p^bujitp 
jjjjb^ujqnpn. utubtfpubpniJu npouufugjiu : Q*btfnu^. 
Jtf-bufculi f 'iblibpnhb t 'Jujtnnu Hputubph uiustn^. 
ffbpubpp* utpjujb £(*u nnuujpfj£% l"Lp9//it usb^. 
jyniJubinu bpbmuiuujpn. qpnnjtit ifbin,pfSu ^m.t^ 
nt-ujhp f Ll utTtuj^tuk qtfptub Ijp pbuuibnfu^p 
ujqn.nnuja.njh n.ujnujthujpitbpnL. ninput ifp • $n% 
Jtp puuibiujbufii L/ipnbpu tutfop^tu^iup bp jutjt^ 
n.bifufuMiu bp ujn.9bc 9 Zsfu ifbi.u 'Jj'lt tfp Up 
ubu£p u/unp *ubpup • uuiusifpiubp jufubjnt-n%u 
jnbn/t bnuuiuip Zujifrinnuifnt^ utnpfiunnn tfujp^ 
jj.nuti , b. Ijp tfbp^jnutU^p nt-</-q.pu bp[nnujutup^, 
jj-nt-Pfiifuu nu lip ulpjfcp pn f c% ifujpn.p ♦ frtfuju^, 
jnuiu£ r p ifujpa.p t Hjbp^bpb ufiitKpujn.ujnSsuiintf bp 
^Iplfi'tp juj&ujfc* lOujin pufji Ifp tuujptnjttf ^«t_ 
uiiupjitiuft . uj"u typPbtj q[*u • nuufcji' ujtfkZfi 
htP&^P * ***"*' *L utl {t*f] * ufun't£ ifujpn. bqusj) ? 
*htfnLujp uj£ st; ttujuib%ujq.^mjt iTp bpbi.ujtpujh£ 
np ^pbpnUusnb utnnjbbhu/U puapnjujfuouf/u buihp 
nL. f]*h9 uiUMinlfbpubph nc futuf^nt/b fan.nt.flfnfa.. 
*uhph /»^4 t^lf'dfrk ^ w ^wq*±l*u n *-P'fc*5Huhp l{p~ 

3 

Digitized by VjOOQIC — 84 — 

If^/fr bn.ufJUrj.nuii bpftmiuutupt^ftU i[jpu*J » np njt 
pufuusuuibqb m- ifJiAiufpub uiuuiiniun.nju nqjp % 
l£p nbpb tpupn. ifp ufu^iupP-nt-ff-fiuiiltlrpfc % 

J*p pufuujuuibnbustpuiu UMnuiuiuMifmnL.flbLfbn* 
M&npn.ni.u£&' ftp ifusn. ufipLut^q-iubni-fitbufug* ^uaut 
musppbp OLhiunj* itn utnt-tub fcj^u ftp puipnjuibufu 
m_ ihbibuntpujjujlpuU Ipuutftfu , jju'tn utuspphp 
ff-uitfuflnubjtii iliupd-utuibuiubptfu m. n.pnnubp1fu % 
np jMufJbjt tfp r^tuuixjljtuli n.ftp^nbpnL. ifbpbuflsni^*, 
&&%£% hutjp> % a/'/ IpuptLusfu bttuiuuttunbpbfu nc 
ufipbfis iuj tf£l[rjL[t P n 1l ni l m % 4/? u i u tfi^ tp**p*U*u~ 
yntfltUi bplffrpuptttj-frf L SHtR ffclj PJJUIJ £<*##>_ 
a.ni~Sti upu^iutuJinnuit{ufunL.pbiuifp t 

tfuj* ujn.iu^ ^bmu*j>p t ppni.ftlbuMifp b. ,p/»j dp 
ktttihiuniuiii] puttiuMumhnh nt-p-hitttTp bp pntlufu^ 
*t-u*b U£uupuju£fij diutfb pntSs fjp bmpn.tup m_ bp 
nhpuiuupuututbfcp • b. ubtitutk £p jui&iubihi ubn„ 
pnti futi/tifi *ubp<fulnti npuiinnthip 9 np lUn-pbus^ 
bit fit iu*!ini5lij>lfu outpfjf; *u$puA3- bp ^iuunnuu£p 
tftftunj puiliiuut-plibptnfu bp fjujptfpfib ni. luus^. 
utnumftb luiupiuujfltbpp t Z,nu Z, • Ihpulfub f ^ • 
"•fcnpn. Z,h t -P J tf t l[ t nt-*> utn-pni-plbufis b. ifuibp^ 
*fnL.£iJ-bufh ujp<fiuitusnuib * bon.utnt.Jfcp iifliniutj inb^. 
utulpjii^P b%tfu • Zb:niusfnt.uw ty[?n UJ P mtff/ti %np 
nMupuu.pnL.p-buflin b. tfft^tn usn.$u9£fifu utUnug 
tpMtpn-usnmfitbpnuu t ITfttujJU Z,fti-ptffn.uji Ifltl^us^ 
bitfli^tlt Ziutfurp 10 ufitn.uiif Q t uii£u0-btn hfiub £ 
Cfc%[a q-fiuntft , b. inflt usutbit nJbn. fp fpup o{'p~ 

Digitized by VjOOQIC _ 85 _ huuHjn^ ptaa&u l[p pmnniji Utrfn-Tp rikiftupwiip t m- 
Uit^ tuyljutpLMMfUni-pbufu i^mummnL. fau"*J ^n% t 

h P %-Mifu u» V ui l h P m%k PE km ufu ITmu^ttp 
iffo s%opfr-b'fp*»w»uii""E * S<eP* P—r*"-* 

%mlg afa f S#P • Uuthi/tuJh ifiu^iu Hpu L ufbbuSu f 
mp'tfii Pni-p4>uiC.uMjbpni-% iffy mn.mffii%bpp fa 
ImiTmpniJju fop**- litiu-uiltlrp 3>pmuubp£up t 
rtbifutpufis/t nL.umJu%mmbm ig.pm.mh £p mju ut^ 
mk% % SkpnjM'a munauUr/J6t fop**- uufffaUb 
ImumVu itL. l ir^ncuiq.im% f»p <tmtfm%mtgPu t 

Iff ♦ ^mprnptimmubmiip t^t »*- junfmn. pUf~ 

finpi-nLMMb fipmpnt- mhumlg itp mpn^bumm^am^ 
lgm% ml ^uiquM^uMtigustpMfii Imtfmfoni-Phmifp m£ 
upum&mn. ifPij u/h ln% ^mm mA^mnf gfaunp*- 
mbgnL. nL.unt.tfLiumbin[t% tfrp^H » **- fgn.ni.bgnt. 
ufunp Mm fi q-tuiu L jm%^ugu , ttm'umt.miiig. 
hpp IT. fwptll' Pw-liugl' ^^pmmpmmym^U 
liL-pttrnmlpuU ^putt^ftpliU lgpliig r n.[»ifmiimU ni.unt.if~ 
*Ummbmu m. [ip ugm^mugmu'itbppx d-mituluuilgm^ 

\Tt*uw£t*ufu[i ml ^mpm[itgugm%bm%li m%lm%tg.mpm 
mg.ffubpm.% 9 np fcb%a tgnqiT "P uut L n 4. J™"-*"" 
lm^.tif m V ul i bpm%bpt'u ttuiu dp L qjug.n.bgn^ 
ZmpmrnprnughmmlgmU tgm.umlgunt.P'bm% bmklgm^ 
pmp'tibpt.mtg guAiji ifp qj*+»l Jhtmmnttfihpff Digitized by Google - 36 - 

tfftputjft bufuofH lp%ftv%bpntht % Z t tuL.uMuudruiu $A$rj? 
l^ppUuap {&?*£ £fal- q-uiuiuiuuiufu t/p* fl£ n'p 
bnnub b. h"uS Srtutft ftpu*v.nt?uj> ntfufcp utjn. pnn^ 
nnQbutt b. uaupu h-u*n.u§tjbu»t ^utbutn.usbni.P'buJun 
*f££ f uui JJtutju Ijp q^n-ufuj* jujjtn%op£u np ^uim 
£ujl. ujftwft piL***p ttuapb^ **&[• Zi**-pp ♦•♦♦♦• 

ILjft- uptn.nut bn.ftthtb pnv% u§uiui£usn.ntf % nJtn. 
%np tftuiji usn-uib fthtftupujup bp luuinSsaulfh « 
ut^utl^bpuilabpta nc S%nq^^t l^p ifprj_niffth > lfp 
Zputifutpftu bpbntL uiutjutoUuilffttj I) ' bftL.ua uapnffub^. 
pp | b. ^pnL.uuigftlt S£pnjb%g tfbj* tlftutjuutb 
aunSib^ntf p n l n f t puapXpusa-nju n-utubpp % fjp 2«"~ 
pni^huj^ pusL.ualpu*U tumlfu tu^ , affaulbL. np pu*„ 
gnt-tf£u ftpp a uiuspjt huijitp Ifp ifiuttpiL.fi % 

U»jq- *fpfj n gf' u h n P (Tftuutjtbufu Ifp uipsh 
uitt.tuu&.ftlMU n.u£uusfuounL,ft}huJug ttuiuUuiL.npuh^, 
pttL. uintfubpp ♦ bufuofif-ufuui[naf uhnusUusL.np k]n^ 
puiuufti&h iuu Qbutpnu utqtujft* ftp tfpwj lpun%^ 
utunp bpbrtL. nusL.ujtfuhpnuM n-Uiuutftutpusbnt. ~ 
B-huAi q.npb% % ftp ftulf p-b^utq.pnL.p-buitfpU b£~ 
%ft WuM^uiyJ; ju*uilpuu£l;u pnhtnL.u§tk utnuttft ttp 

ITfiujbL. 18^5 upumuauhlpu% nt. bpftmuiuusp^ 
ntulptflr nuinnuutnihi jhqnuu»&ubp£ budtL.* u* f £ 
2jt%ni-u*& £p ftp -if p»" j Znq-bputuustpuU tpujnuit 
*utpupui*Jfip ttp , pu*L.u*lju»u uuuppbp J-uMttuJuuM^, 
Irftu qnt-uu^ b. uij[tutfhp<f pu*p4*bp£u nt- ^usan 

Digitized by VjOOQIC - 37 — 

mm ifotn utpnh uip&iutb^uitfuip&uib puutt-npni,^. 
pbufkg 9 npniSh Jpnjj utfimfi ZfiL.uni.£p tlhb 
^unuspuauffu b^pnupulpult fiujyunL.f}fn5ip t Pp 
ujjn. ju*n.U£$usu%ut nt. uspXuib t f u *PJ>P uutpmnv.^ 

&tt £p k Ui Pt '^E °pf' uu 'fy u ' u t ^ tu pi r n g * tfbp t*ffii 

^usjbpp fthf}bt.uj</putfi uwbq^ n.pu»b tfi* ifi^HP • 
dusuu ah IT hu$uj*huiU uutphb tui bn ^uinnt.fcp f 
nnn'pl^ f £J*± tfpu ujj iftbuibt-bmbua^ t Ihju tu~ 
mh*u n.pb0-£ pninpnJJfu ufubufUo& tf*u *hnn^ 
tpuuM ttL. uipn-bhuit y uJU if'ty f "- ff"^ p***gaun.hb 
ZbutbLnn £p win- khiMpntfu • nncu/pf^utifbut nu 
tfiu/unq^ l^uMUttuipupuah , npm^ '^J>*" n-usututiftb _ 
tnnq^ ufii*[thuinL.pUhpnL. b. fiu£ »/ibmpu4L.np n-tu^, 
munhbutbusi % 

Lj/utb bu^f ftp ^jtb UM^ualjhptnuhplfu jWlio.^ 

n J MU% Pb ^tlp^fi' tu ^J' r b u iP nt jl* U *%}. tiptfUu** 
tpsfuusual^u pusgusutpbi ng.qb/nt/ Ujuop Ufli£itun.h 

uinnbpn % ^?" / 2^ r / /,/ / fc upuutn.^ njuuuapuaufiU 
upuutni&uaujt ^fuUguab a£ujpusa.njpp • ^fjubpis usu*, 
ynt-sm auijptuuuiinL. £hu tutu uil/uuspbbu*i gb* 
int-t/pii £pwj t np ft p-£u»uiftM0UU ip ftph*ug % 

typuhu ff-f; Tunju tlflVnrjubpu u*t ^utjpp tfbn.^, 
ubinij^ tfua^ntSs uiju upua^ uau{unq9 njup ni^ffa.^, 
uuiuaku utun.bgnL.guib- £ //* 4f r< * # 4' u hp u1 P t ifut^ 
uu*L.UMun_ bpp bp uhpiubufu *f***app ^upuutmbb^. 
imJ J-uMttu/uusl^ftls wt-ufun-ualpuU undnpru-ffrbufu* 

Digitized by VjOOQIC 38 kpkl* 1 * i{wiPuL.uUtMiUujj t npnrfb a [p UJ !J bpfiuttu^, 
uuiptip l[p tj.dq.uL ft ul. tjp put <FJUnL.fi ftp h%nn» 
jiupli&i t 

U.ri.u/hlfi'u pUuilfutpufuf* tfp */££ f^-Ptf^-PH 
bnt-ututj pntttpntfftU pufuusufipnL.ff-but% ♦ usju upu** 
ptuq.u/JU funputtqfcu txtanusb £ ftp ^tnqJblpub 
LtuutttubftU *fp u 'J b. bnusb £- rt.ifuuii.np upuut** 
£utnfu ftp tflruutaftpnL.fif-bu/u m. q.d^tt^utptitpnjnL.^ 
fibufu % 

U»Jf. ifh'ung.p-hiM/ls tf££ % «// pn^npntfjt% tftu^ 
uikitujifii^ ifp l^p ifruinubuij t hpul^uft ^utccu^pb^ 
U,pq.tup \jL.tt.nliftuiahl^U ifftti^bt. ftp duiifufuutlftt 
mtum-uib utitlflt qftp^tbpU ttL. tfutjhjiutq-ftb Xb*, 
iLtuq.fipltUp % $fi%tj- Zu*pfiL.p ^ututnpft Jout (*) t 
U utbptfufuuittttf nubbpftj Qnil^uJtfufcu \TftL£t?U~. 
mftttbutltft $but % l^p ^tuifnnt; qntfit flnnnLJ tup^ 
ttbutnii b. Zbutbt-ftt uiiuuttL.pftyttL.p-but% t 

£<*'J **ffc Sfttnnlt (*) Igp {tuLufuft ftp putpb^. 
tpudfiu jnpqnpfttt , b. ^tu/bft ifp ^/upht-uutubprtL. 
fupu*futtL.uuMU£>ntfjt l^p ^iftifh^ tstufu U Ifftuinutpfi 
ohr*f«*spufu[fu «/££ Zuttfu/urtL.'u utupupiuUp t np % 
Opf9-tMtif.ftL.nJt Hputtqbtuitffh btnitL. % jtu*n.npn. n.ut^, 
puL. */££ {ufubg gfb& ^usttputL. f ftp Ipuplptun 
juuiutlf qftpbpntfti b. tttu^pftlf utiuuta.pnL.fltbustfpp t 

U,jut*g£u % ^hutn^btnfc qtuutufuouu*lp*tit put^. (*} Ikjts tbrntAtttLitp 6uscut£ut&m& utjpkgutt. f 872^ &£ty- 

(') typ^fr $l"""j% *£«*■■* »f mt H ut wti b ♦•"rAv y Google _ 39 — 

%BUubpusbugu ul. utpnL.buinuabufu umoumui ajput*, 
mut-ifLbp* fa ifihlrh [ipb% tfpit^bi. i848 'fiwj~ 
Ijiifu ufUnuts tfp x bi. ui f ^ tyn u ty u f i l'* t *£l UM L bP 
IfUiptj-ffii m3uh%u*B bp atfutj^nn%b[fu itL. Zbmb^, 
unn%bpp x 

ubuiMj t pbufufi' ***fu u»mlfitnL.uMU ^btnbt-ntfiib^. 
pntfti */££* ftp %nt.pp i£usuinquilfufhffts b. njdntf 
Zujjbpf/htijj pniju/Urj-Uilj Ifujijfu iun.uib fjp fllnt-jr 
*£/{** wt_npujuf£u tuuitnufliftU OtnbtuU i hpb a - n p 9 n p 
ifffusbt. bmjfh npn.bu§ptup Ifp jujpn.£p ob^^pp t b. 
^$$sjpii OtnLru/ii ^loqnu tuqusJU* jusuint-b 0-bt.utp^ 
IfnL.lJ'buitfp iJtiuUutnL. Uptl UM P hpb*ti x 

Pp u/urtttti* ftppbt. u.pnn^ rtL. Jlbpfimf tu^, 
iflj-hf/h %^uMltutt^nffu bqusb £p b ^Injbu • f*b,p f"*i 
ajq.uigiub £p oumju* 'fffi'j typ IP^r " * Qni/Jtutit^ 
%£u £{nJii t pbu*puj£j(;'ijuibtMjJl/fi nt-qqusb insun%* 
utpibutt 

&<tlfiifit£ jiaiLtti/i/Xr jw^nfintphtattpffiu, f^m't^k .... 

UL. tabnb bnv.utusp mum butt. ^ iutuptnetL.fr bu/u 
tfp 1 np ^buiqZbutfc ui£bgusL. ftp 'lp u 'J ftp ttusp^ 
tfjufunju bbpnuff-bufitp *^tf_ x *lri[ftu[i tf££ utjm 
ustnbru uttfffls ututq^ Qnc^utpu piupnubustfufu Jp1~> 
fai.u%bpmJu fa Ipupout^p 9 b. [tuj> d-ustfu/uuilffim 
ttftopftUusl^ lufu-fUbpntJi fat£n.bnnL%£p Ana.fi ml 
bpifSbbputtia.nt^-ftL% % 

bf?£ % "Wfr i^ t P' ua 94^ n 4_ £'"pnt5tiulj[£p *ln[ftufr 
dtf_ ftp usutusup£tfii % uJii^nu^uf luififlilftt putpkpft 
tufttnjt {Luifupfcp tftutf(UiiiiM»fa% q.puia.£tnubpni£ y Google — 40 — 

*fi££ nL. utifltfutfu n.npi^iuti^ut% l^bpuptif ujpnfti.^ 
%utL.np tuftmfr pftuip 4"" ftp tfuip^iibq^ tp/'ltJ - 
mt^ptujp^iu aujn.fi puff ujgjfb uttJbift' ^utputnutuw 
luflsp nL. ufufuntnnp tP"^ ^P ujfttnft utn%£p 
k. Hj/hbutftl^uftUbpniSu {'"({ %uj[uufu$ip *L UJ JP n jPt' 
mtutub^ttL. utuuiftSutu %bp^nt?u Zutjutq.fcmiibp **{f*~ 
tmft Jfcpplsujp ^utunndub^ • ff-ltpbt-u utifnt-uuufuutm. 
l"tf ut£ u*t_b^ft bpMiL.nu»b hl. fuutnutnutu^p 
tnput if ulffcajftthpni. %ni.fip£p ftp tftutuutuiputisnL.*, 
ftfn?u%bpp 9 pfjff Zutjutfyutli 'htfuti/nq a.pujl£ut^ 
%nL.j£fti_'up l"lf"nf* niStb'Uutp n'± 'fiut^nirjk, n'± 
Unt/lfltuQ (Abn.ujq.fip) , #i'| l858-t>0/r pufuiugpu^ 
%UtlpttUubpn % ffrbpbi-u n'l tut utjit J> u *uf' 'fp 
iatuu^uuj^uj-b^ ifiujlrp-u nu JbupnujbuAi utut„ 
*J*pp t np rj-bn. Abn.utn.ftp bn. ttttuflt ftp pntfu 
mt^tul^b puthbpnthi ufu^n n.tiL.p l^^Ls-tuutui&ujn.ittf t 

*\ok$ffu % *lbutpnu Iknut j^ptuuuju£bufit lpt„ 
pnjt 4*utpftq^ ipffb^ ftp bpljriL. npq.ftubpp \Jfl*ntf^ 
ttutu L. uf>£" J j£/) • ITftuutjtbuJuft l^ujn.ujfiupl^b'u 
tnjnbl^aft^ u/itnita ibusnop ^ulptqjt ujuj^inohntf t 
*tp q.pni.ft tttujjtfui%uju.pnL-l<hftiJliu b. I^nuinn^ 
ptuw.pnt.ft Hbuipnuftlf utnutjfiu Iptntflfu 9 ^utuutut^ 
mMnt-fmbutifp Qtul^npnu tyuttnpfiuip^tffu s fcpb*utj 
Urut typ tfblfltft uutbc *i . U • fri-i&ftL.£butit , 
mpnuli Ifp **uttfutfyp£p uftuut^buju ftppbt. jutftt^, 
mutninjitft b. Zttttutn-fcuib ObtTutputitb utyutbbput^. 

Ijbp bpftinuiuutpq. *Qnt-£tnft% tfututt.ap >ff»~ y Google _ 41 _ 

Statfat uMMfiifoftsiu£aMj[iiLUi& £p *} m J u *t tu JP % tV^~ 
P£ dpuifit $u*jhp£b tfrfipjdrpnv. ffhflbpi pAnt^ ^ 
B-butU b. ^atuutbu/JU n.u*qu*tJnBphbpnL. £*Mtp*u*. 

fyurpr^tugnt^p ifujuin' t[^ l^p gni-tfitfcf&s ftpphv. VBm m 
AtHtttlf, ni~p uitf%,%l?U i[ubtt tt>p t gbp 1 li ^attfurp^, 
ut-usb £/fo Zpt-pttyi.tgji bGkutlpuCB m_ UfitCL. 
fitfrulnuj nt-qtrt.npnLpfii.%p t t/JA^ IfuttuMppffofc 9 
G ujftnujpfia/ufi ^puftkfi tfp tf.[ni-[u~if.npbbpU x [ipp 
ufJUtj-jwi^m %npui^pu*£iubp % tju/bfyujjfi atMpnbph £/rfer 
jtufuh itn u*n.ufl}&kiUiu%JUnp$buifiubpaL. % 

fiwjg /^*4? niSi£p {ujjlpupuMUuMlpMsU upumifas^. 
IfutU tit. n.batuaiuiiuibiuti $fn.&bn iuus%tup % ^u/JU^ 
a.bpA juMtnnuh n-iuutnnushu/ttnil , np qopusgutfr 
tp. £ • b*l* • Ubftlbufiifa b. 'hituHhtb pniht uibuui^ 
lp*iUni§ls b. *lrnynj ynt-buigb ZutjbpniSb Jutpuibut 
b. uttL.p a.np6%uJtu/JUni/p t "Ptuf ni.unL.uuiMJubpusb- 
£p a.pu*puin. jBMssuh ifn ^njuitfusut a.np&bp t usp^, 
p-tiL.% b. uip&uilf ^bmtu^pjtpm p-btutfpU wnj^'l^ 
tfjitnut^ £p ftpbplt tiL. tTujprj.bpp f umuitjutb £p 
Zqop pbuiL.npnL.p-hi3u b. ifibjbuntfiuijujtfu/ij inputs 
tftufunlnq^ t^uttf^p tfp • fbrtntht *un.tub £p l^npntf 
b. f-njb itinhstubitili* abpb uia.£m %npni.f}ftL.%^, 
%bp£ | i£i*sjbj£uiifpinm-ff'bu*sfp'li ^u/br^bpk tffam 
q.pupftift£ig ^$uuuipaulf *}nq^nt£nL.pif.b% • f*UKu£u 

bbpbi.fi Ubptfifr £$./, iriuGlftugwbntpMkli, 

npntSu us^Juiup^tupturLiM A^? vpptui£pus& £ t 
1ju*pt£i*rtju*& £p 2-300 Zutinnp f//y! "*- p**"-***- 

Digitized by VjOOQIC y Google y Google - 42 - 

i^utlMUMu^u tut tftapk.usn.ttL. hntub- IjhuSujtJt %hp^ 
^utlfuhpttL% n.J-'uq.aulfuhpni^u L. uaUutlfulpujuh ^ 
pntfJU % tu't fbptftuuM^u jutphittL. Zustfuip fttfutu^ 
utuMuftpni^ltuMli | tj.uiqtutftiupj» ttiupnntj tufit ufb„ 
tpupout tTtnlfpfittftU , np ftp 24 ututpftft u£u/h^ 
n.pfiimnt-fHruth tffttul^ utftntftu U. pUtnufuhuttflt 
u^ftuift pjj»—p tDptuuutujfft nutnuMuffu «/?:£ * 

LhjMiutifr /tit) IfpUuiUj* uutnL.i£.nL.p-hu»ifp tfrph 
usaSuht hphutiuuutptjL. uhutunhu/juh * LttUutunttit 
uta-ut^Jtu bppnpqjfh tfpwj • bplfpnpt^u {Jtppht- 
jtutn.nptj. iTp iLtup) tuts gnt-tj tub £ <pu*pftn L. <[Jrp~ 
fjfcgf bbpni-P-JtuJUpi* ^In^fiu ft U Itfit-uiutp t y Google 43 ITfiutufbtuGfi jktadutdnL^ji InifiuhG kt_- nujfrtnmt- 
pjkt.fi i}huf ft fiwpkinG drbtttntsf/t. —Il&mjfiuf tCutrfj.G fi 
fmrj.q GxtwG djiGh^fi tfi fa ft unijiwj fid. - ZfiGfG finqb- 
qrkint. t/t/nt.u*rntp/iz.fip, fir Untft/nub t tym^ uuimw%uiiibp 

mc ZiujtfUi'bnjilig t/r^ni/^. — 1848/l/* <t>Wffiqfi, (TflUtufbillG 
find irwyfir t/p, ftrwawrwljbint ^uiqw^tuirm/. — £uyr 
UruhG Puitf. ruisuLGft/i Gwittulfp. - Au^utlfGhr £. ttrukdfi 
fet. 4* bijittutrtj. Ifiirttfitqfi RnttbrmlfmG puirq.ituiGnt- 
pfiiGGhrkG — WfiumfhutG/i GwJutuGAnaGbrG nt /inmi> 
JuouGhrji.—Z,. btfntwrtf. l/iLnt/itq/i jntuwtf(rwrp. -bufff- 

fjifiijiiffcu It 'l^nutftnp L tynLptug iftituu%h$MipUM^n*M^t^U,-^- /»!• 

pfitdbmd 1851/ifi IjpitwnGuij Ini/iu hi Ifjx RfitfGk IT-*, 
ufruji. — //.finr uljqpLGuiljmG jwfnrinLphwGg ujtusdutiLGbrfi. 
-UGnr ttki ITfiuiufbwGfi jo 1} ni_wMhrji 1858-1861.— 
flwGwfGGwljtuG mlfGturlf t/p tuGnGg tfrtuj. — ritufta^fi&r 

fyhifnlfpbmbwj tfufbutbbp^\t t \*J U ^ I P ^ ut ^ u ^ tul ^^'% Sjfbnt.* 

Qfn.Vhltpli*ii U nututiiuiLnp'hbp^'b. — ?•. UtimpnG/iG q.rm& 
Jit gnigmtfrmlfiuU Gmxtmlfp,— I86l^£ Iniftu/i £ftr£fr« 
rg nt. wG&br^. — l % n L uiuJjiu$ t bbpfi ifbrmjihrnLttnil ITfi- 
vmfbwGfi, nr Ifp, ifntfi fri ^'PIP ./ PptpT—Vk** jwt- 
uwGljwrfi. - £. bifntmrtf. 1/itrtC/ttq/i Gmtttutffi. — Ufinr 
fri ITftuwfbmGfi n£brti.— m\kG 1875 ITfxumfbtuG 
bitujbtinlffi jb*Gui. — br pfejia^rntp/it.fififcr/t fct <t>t*rfifm 
gfif mm. fiGfG — ITfiutafbtaG Inifiu ^wjnt t/rwij : y Google — 44 — 

B. 

bphtunihi bpb^> mutpblpuU £p ITftttut^bu/u 

1848/tV bpp fa p~&"*-tp $*&» **™*«t ± 

t^l^Bl'k ^ptrpniHu paaUtuumbnh ualpaaU umut^tu^ 
t[nt-Pbit*ug L. jutjunt-tLu n.np&ai5i£m-fHru$btj t 
utfutu^u juful[4up& njtt-pm %hmmJr£it£ uspbtJr^ 
butts tftttn. umji uAtXtUufy inpftq^nbft dp L. ttthJi^ 
lpmn_r*j% n.u*quti(nujfbkpnL. gufituffit ttt;]J£u % Xb^ 
n.rikutnt-nt.p'hustfp Ztttpncuut U. pafuutu£p ubqttt^, 
%usunph tfn s obutiubp pbnntSlt P""!"- ^P** £p ***** 
hpb% ^tttJutp » lupbctfnt.ut^ph nuspbtriisit* tttltn^. 
irui£ ifjiupfjii ft *f_bp 4>***i*fc dp tttiptrutfy ^utjuu 
bpbu ^tatqbt. utbttutfr £p *p**fi* r t tu JP * *Qnf /**(;% 
tut n.pbff-£ utn.utjftlt uft*n.utuu £p np tunt-tfp tin 
tttujptuj*uanuMj»tuufilibp &uttfputj bbj%£fttt % A4I44&. 
Hh&Jin%.fkHk, uitfUtut[u*&uMn.m-fHfu£ Jttutppbp 
nt-unt.iiLutttftpnL.pbu/Ug ^utttutp t U. tufustft jiu^tt^ 
qjtffi' q-bputi£u/bgu*uf£u % ftplftigtfi; yum bingbplt 
Ztstt/unnftbpfclU tut utt-btft t tfutajb ah mbuutfy tip 
ftpbputnj^tn ttutifbpujjju nt-PbtttiTp. abph tuft tap 
Ifppuwjftu tShiu^ tujU Ipup"- u*p tupmttg.njt nt-^ 
uniAtLuauhpni.p-hi?iiUbpl?u x tni^uutmbtu nc tupmJbu^ 
mutZuutp Zus&njjtft pngbp£ft , np Jjtp £tl n 4Z***~ 
gntfltb'u uttfiffis l"*-p9 putis* tntutttL. Ztutftup uputi^, 
n.ML.friufubpni5i b. f*pb%g kpliftpftu* t fcmnt-tubftii y Google — 45 - 

tufa intuitu pit qktfaklfntpfitB b. buiqjmq^ a.jt„ 
uttuumnvflfiiSi tfp t 

\T ftuuighufufi Zbufb ifiij hjnptuuu/b^busit bp^, 
tync bnjuujfpubpp (tft;lfp P^lfa uilpu%tuunp\ b. 
H • U * Pi-P-pU&butii , np tftu&tun.tul^ut^UnL.^bi-U 
tufiutft unptfjfcp <piupfit£ t Jpt-u Ipiniflfb tu^ % oq.„ 
%b^ntf fynptuutuuSbtuu *ttuptuatumubpnt5i £tujb^ 
ptfiftu x (t*Si£pb ftpbug nt-nbtjtn ^tulift ifp ^tujbp 
tut , npniig ln.jitnbu t p jhl! T l ufbnt^bnil b. npttbjt 
jfanub^nL. tup J- tub jt ptubbp tfph tu^ ^bntuti 
tututu t 

Hp [unutnni/tuufiujt %nu % np pututubtub n-p<t~ 
ai-tup £ tfbnb Ztutftup tujunufb Zbn.nL.£is if tub p 
u~btuptun.pbt Wwpfinb utlgu jttuntujib tfp tf£9 
muju UAUlUlhuf ( l ) tftupq.nc?b guufjt b. Snpu m tup ft 
tubum.ntub tftjiibuntptujtulftub bbtubjtp t Ul. ytutn 
UMt tushitutnbtjtubj* np djutjbptubtuli ptuhbp tPp 
tgutqlflij) tf-tutfu/btulgiu/ffiij tub&bptflt m. tfrpt*^. 
pi% , puijn q-pbfit t 1 ng -P x 

UJtutu^btuU fJnuft ^pufltft ifp tntupfttfli ^tutm 
^iu^nL.tub- lfbufb,p tfp luLgnt-giub £ £»nu % t['P~ 
^pbptiL. f Ztui_bpnL. , fni.utuul£tupitul£tuii b. "*-pfo 
Mupnt-bumtulftub i^npb ft^Subpni. t/J£ £ , tfpitjb't. np 
iniupftbbp butf>p S • 3nt£^utuu£tJ tytuJTtnbujp^, 
uafcjtfbuibtub tut ^tuubbtntl* ttutb ptftubtub ^tuj t*\ Ujuuthu tpuhnLuiht^pb f^iU^U utjU luuib'hnLiuU /K- 
iim.ffltuilftjulj fOnpfinLpqjih utbipuHlibpin 

Digitized by VjOOQIC _ 46 — 

Igirhgutt^ itp . Impgwb b% if^P^i t*% guui-usljufu 
uanb% s 

f*p futtuMifuMptpub iugjfoitLiMsfyuJiJhirpifh Sogff- • 
JSnputuusU&trufii kfylfbtnf? *bifusuhgm-g op itp tfbqb 
wjrj- 4 Pwp{'qJ' Ifbu/b^p ^1 nu^utfth t putuustpifit 
Sfaf- ZutM/bifiumni-fHwutifp. f &p**k*ljlfc ifbb M^fnufu 
tftfclhunifiuijffu l^buhi^ffb 9 np tupmusl^uspn. a.hbb^ 
pttL. ift9 uoupusfr £ uiptj.uipb iftrp tynL.£ur£% 
anv.o.au^bn.uMpuip t rp Tubp^jtU ^b%gu§qph <//*"^ 
^n^U (ptupftqji */££ t uu§lpu£u • Zuftsputptup &uj%^. 
P$mmqumv lfn %fyu*utb%s> jfruittnihi J*nn tfn t ah 
J-usifuMiiUMt[tul£tjuhpU tut aupn.£*U buMhlptL.u$tk b% 
tfhb ifutuustfp utjU p-ufliXp t pnqjt% % Znqjiii* tniulj » 
npnuit jun.jttah%usl^tMsli buihpm-p-busU 'bbp^pbi. 

U£u# utju upuui&u*n.ni£ £ u if" n f' ^PP"*""^. *U>tu^ 
%uitjbt ^2.tI"- % P?» ^uM'fiu^tuMp^ualpuU wjrj. nu^ 
uiufliftu n p ufubhifutfu bn t*btnbu£p Zwj bitutu^ 
muiufcpU Zujifuj^fuu/fiZfifj ifbb ttfimjibpnuU b. 
uMugntbpmfii 9 ftp uiuhuibufh tfbut t pttb nc iluip^ 
J>[ib *Jp u *J /'^^'fl'"/' jbqni-tfhbp Jfcnt-utubjfju us^ 
%nuj> 9 ftp Zfih € Uu*fuptPpnuUnL.uubplfu npn f u^> bu 
h rt bj %np bpbi.njP*JibpnL. utfiqjt t^nt-tnutjjtU » fip 
h r Sij>bnL.fJ-{it5iii ntf.tutjnL.tfiibpni. Ipiniflfu fi^ty 
fyyfin- IpunZu^p ♦ t[bp$ustu£u ^ffu ttuspr^b ft^U^ufj^u 
hll t utn ^ iUt P kHiVP ^"7* ifiupt 9 bt-pntuiMtg/i t 

^na-bpututubuju utju nL.uni-u%u4uflpnL-f}{iL5ju 
'"L n P ""ffi'ffi duMuUuta.f»utu»lpMitiU £p tfbajt 

Digitized by VjOOQIC 47 Kutttusp f ajunft 9§ppuu»]ftu^ t tiP* uAtqpujqjmp ^ 
ktuputp t Mri-bi % bf}£ ttusUpusituMuUtupMup ml v 
unt-itLutuftpuib pli wjKhjt ^"'pb'lt "*£!. ua p mtu t'~ 
push jap u*tfpnq$ O-ttpbbpp t Xbn.uto.fip nt. utpu£~ 
bua^ % l*p upuutatuab ^tusitjr ttp ttufiup ^b**l<^*PC % 
jftumJuft ^uMtft ffuffuuto-fip %utJusJjjubp 9 bptfUL. 
^u*pftL.pft tfout ptupblpMMttiulpMiu p-nt-nfMtp iff. 

1858^ ,Q%}ku 1861^ ITuMufufahprn. if^l 2"w? 

tfp puaUm^ltUutlfutiaUbp lptL.utufu ifbqfi q-uinut^. 
ipuip afp U 'J1- ,puufu b. ^ fib ml utuipnt-uiti n.np^ 
&nc%£ni-f(}bufu tfjtuij i U,uniitftf£ nutut* &o,uib £ 
trpl^nL.mlrph^p ^uiq^iup ££{r if out 3ibn.isfif.fipu/rpnL. 
IpnpuMut Ipnpuaut jbqfbp f npnlij> n.puib £ <friu~ 
Pblt *t£ I'F t u'"p u 'usnj J-uufu/uiuifuhpp f h- ltf*<~ 
pbt.fi p£ Ipp upuutpuiuut^p ftp utboppunt-P-buitfpu 
{put uaujpuiljls ifi Sufiin_£uft tfp Zuitfuip t 

Hj^usbp % p-utpij-ifuMuni-p-fwuiiubp , Hua^mlfubp f 
utusnbp iiliutftp iMt%fuiM*pt*uspusnLttai t/jtt t ttpituutffc 
UnififtiiiU riL. tyuHq^ U luuiufliiifubpli L. £utjtfauuitL.m 
iAiY ^ nn . Ui ljL l u dp u "£p nt -' u b I'll Uu^nftrufirj-^ufi 
f^nutt. n&itifp t U.jti kbn.usn.fipubpnthi ifbb ifiuup % 
ftp uutBugni.uib 2000^ £**"/' tfrpigbpniSs Zbut 
lfp gLinh nL.fi u'pq- % {tfftti^bv. 1901 Qnthinuutpfi 1 
f}nL.ujffu/iin) Ufjfu-Utujp U . hli"£ ifuipJ-uaputUft 
kbO 4l UM P nl 'hbP p-iu%K^u*pufup x 

bp nt-uufunqQnL.nhliftghbpntJu Zbut tyuapfto^ 
£>usumb t ty? n gl l ' l ' % *f>pusuuualp*fu uijn. u-uiquufuu^, 
puil^nb nuutuftip Ipp jnt-qni^p ttbb fubn-fipub^ 

Digitized by VjOOQIC _ 48 _ 

q£% t • H<&M£ f kftqff ^ftfabpffa , b. \\uitfujptfift% 
tt*- H^ftlff^un. Z,ju-l[nj %uphp£*u % ftpb%g u^—nnifus^ 
IpuU ^ftut%$u^v/h nu pufJUMUumbsfbutijufu bpljb~ 
gutJjfU b. lupuMpjfubpntfjp Jfcp tftuij^ftSu l^nt-ft 3>ft~ 

^ujjbpntJu ^tusifutp tfiuh$ui.usutf. % yuan U a A u 
Zpununjpubp bpubiujl^p uthtun.htfiubutu ifb& J>***^ 
i\u*j>p % np tj.hr m. <£p uMit.uib mbutntiubufii iftbp^. 
9fJii liMMMtutup^ n_usup • qbnnuu jJ-tufttiuiiniJu tubpU 
b. fupnftjut fjgbqnt-Jilbuitfp b. uMu*UnL.u$lpuMu ^tu^. 
ifutp&iMsJj[nL.p-buMtfp t 

ITbp fftft[ft*tntftiuj £iuBUu»u£Uip^npq.n % l^nt^jtu^ 
%£ ftp nL.qblffttjithpni'lh , ^utUrj input anciupp-nt — 
ff-biutfp j tfhb "JJt *f u *Jf* ut g* u n^us,pp m_ fjp nb~ 
mbq£ ftp £uJhuMU£u*pZfi rf.rtj.pU n£ uijttguah %^iu^ 
%gu/£b[b iftnqngft ifp ftltUbpnpij. jutp^ft% if£l( ftinp* 
2/» t (Ijuip&bit PrtL.uJj£ *fiitf£tupft pUiul^iub flujqji) x 

f} r £ ibpu/uusMsgjfiibpntJu fttfuiguiljuIJU m_ %fti-~ 
p-uilpMMU uhtpuMqfj.unnbiJt ifji&wl/p f » '^ «// ftp 
ftutb^ftuut m- tupn-njf 1-ftp^p* if*** i^.uttj.pbgrtL.^ 
%bp ffftuus^buH/b ftp Zuttftuq^q-ft'hbpniJi '[[""J 
ifmuibbi£ , ftp fyu/pft^fiu Zututuuutp ufunlUg ut^ 
oaTub/k b. mjuju q.ftuin<-tfni[ ftp tyn£unj &i*suoff'~ 
*ubptnSt 4but PqPiufiyls^ i ffibutbqbi^ Irutbu 
ftpb'h jufuXunt-uib bpftmuMumpr^bbpp ftpb%g uputn^ 
yu§& lipfhutpufhp kll u k u b *^h ^nqtf^tt qopui^ 
gn&ibi ftp {bpu/uubpffrh b. Jftuu fynqefty 4>iu„ — 49 — 

pffajf 'fif LP^tbV rfll ^ptumiupusl^b^m. uyusmi— 
puiuuMt-ftfit/h mbulib^ % 

1849^r ul^ftapltbpp uijnu^fiub if^t/v/ 1 "4? 
Zpu*tnu*putbnL.ff-bufu ^utitiup &nfl'*ubijniJ!}buhi 
kH u kll u b *Jp£f*t(bu/i* Qujfjnp t$ *{i Zlrtn f np Igt 
JunutnuiUuij ftp IpiniPtfti 500 £/*"*-£ b. buAsoff^ 
*ubp£ m- pu*uiuu£ptibp£ 15000 np nt -2. ^ u *^ i 1 ua ^ 

typSbtybuJii Qtutfnp. £*/>,%* utju Abn^tuip^p% 
uibuift bntubftu ufiu ^}{llP llui L <ll "[ u$utn ^ r l nt - u *tPl~ 
htuit-itp iuusuf&uin. l[p rjnL.gp%^ % hp %usthul£ubpna?U 
«/££* J-iuiTtuUtubftli ™niunj hbbnbguibuflfiibpni*b 
b. su)fuu*pZujbu/i/fibpnL-'b *f£9 uibpnn ^uilfuii*.UM~ 
t[nL.ff-[ii5*p | nputl^ufu ifuipr^ng '£p"*J rj-bn. ftppb. 

upupn ifmrdtuufhsShrnt %wjb^nu Zf>h m.%u§^ 

bnt-ftfiui/b usiffrpuMjujljujU b. ^puij-tupbut^ (Jtuvr^ 
p-fcnu tytumpbiMipgHu uflihbpnn nn.Ku , np l^nt.^ 
uutlfjttj iunSub^ni^ frpb'jj ub£u*q[ii-qji wlpiujlpMsb 
MMtnufbbpp l[p jusp&u$lj£p fipfrfiij ifjpwj t Ikttnp 
\iutfuip but Im ubtuj ip au n~bp 'fy ^ptutnuiptubb; 
jnu ujju tun.tu£ph funp^m pnp (np f}ni-[i iu£h 
duutbh u*i_ tpf*t pn5*nr{}*bpni5i ifpua^tp ll'l^F 
gbpbfj £uiut ifui^bnntHina^ funpZnt-pq5ibp£;% £p) % 
IjL. lT[tuus,pbu/ii % n * pfo upj/inbZni-flbu/ii tfp 
jnuuntf* k.C u kll u t I'P nu/hujubputbu/is tutbius^ 
wm-Pbufiig t 

flp^ustfi np u*£ ^bpifbtvufUnfu pufjjusu£p % 
}bisj> Ipupbbp np bpbuiuiutupnhi IThuitt^pbu/b 

4 

Digitized by VjOOQIC 50 ^a^p fr 2, auin t pnSiM-u*&- ljP££***J iipusUutujft «£-» 
fliaipZut^utqus^fJis l^u/jnifb b. tfiiuijmfb qJrqbg^ 
IfM-Phuihij «L tupnUrutatul^usb ^put u^njpbbpni^s , 
mp ^ttL^ptfuin. m^»q»Pp-u^Jt^1ufi uj£u uptqnmiu^ 
%kp£% tfftti^b. in€.p£ufcsufyfi uspnL-UMp&ufiiUbpp ljp 
maftptuu^btnb% bL.pnupulpuli dbhifuMjb^SttL^btuitp f 
JufiiMSH-iMsiiif. utjU MuinbVbbpb np q.bn. ftp Ifu*^ 
matupbui^ njf&ftU b. m-d-t^Unt-P busby tf£f_ fa ft tut J~ 
MHup u/bluiiirf.uspinii m. a.bqu*q£^ SfpujUu ui » 
ffntJi *hutb. u»n.9b pbpufu puu-tuffis/h &nfu l^bu/b^ 
gfp u/bgnuyutb £[£"% ^*" u "- p**»L.tui£ut% Afl^tM** 
gMjniftfllGGIir pputb % bfit uutnjq. irh %njh 
J-UitfuiiMUilju ftp %usfuuib&npq5ibpnt5i L- utUmfiut^ 
kufii uufuhpni^U q.pu*d%bpis bplfli tfbputpbpnt.^ 
tfntf % l^Jl I'Pr^- £/"*"£»£"> nL - a.bqu*q.£ut % ftp 
mhpni^ fyf'l'£b bqusb £ tffiija pufinuufipnt-ftfii5/h 
b. puiUuiumbnbat-Pfiihip x 

Tb*fi % 18i8^ % iff'lnfibpp 4* Upufr Punt- 
puimniStjfu uti ^tujbptfbft p-tupqjfufuutb £IJ_ u 'L nt L 
hbtuljuJiifi usn.ui$ffli'\ t^ini-fup U f»utu^buahf» 

Jtiudiuia.ftb ^tutfbiftuui bp ipb£ ufhnp opffUuil^ 
tfy ffbjfuutu.pp *UtMsifusbntf , npmJb u£utut££%% £ » — 
Upu£% tfuMptf-usufbtn fiutq.puju*nL%fi , tytupn^ 
%/"[- hjui^lpxfUq. irpuui^biuit fubr^BU^ x fl± l{ui„ 
pmghuit qjufUusi tfjp.uauuMg.np pq&ni-tfL tttnbp^. 
ttstt-Pbufitn. , Ipuuiuipbit uiL.utnftl£ utn.ua^b^nif 
uulffcapU \*iftuilpAMUfnU Z^nttbpb * mnnu ^iu&lmm^. 
i3i b. ffi/b f np^uMtfi b. ft tjbyjfit phtuqpffb b% y Google - 51 _ 

gmfc i[s*jp U. np^ustft p $uimuq. 1/mplrL.np ftn*-p 
ffhtt <P»pl h&p ^ruipkug/, m Jlr% L #*p± % 
tmmtlfMH-fiU tAtprntauap puut pu t (*) 

Sip HprttftJrmk. uijup ""Ltt 1 *ns*snu*Sunpnu~ 

unltfp pifh [tUrj-Uip&Mutf II ^uiitumXwb £ k**»~ 
mtapttuflfu utuupup^q . japnj L. p q^nLpih ^u#„ 
tftmhh^ fywpp q.ftnt-ujppu £ t flpuft u apuspq. p%i 
U. £ 9 gLUipirlgtsjftnL^huMu }isnpMripui_ % putpt^nj 
ptfpjt u*ljulpuant.p-huiifp. t 

flptu£u L. p phpufu p phpuiu njpnt-tjusuiph^ 

(*) flrnlttuuftptuy KbwmppppntJHitub tjpb}tujVhp uiju 
L ZfiLfJjiLqJi jiubtftuLnp mnt^kp^*h tkutbLkeaflikpp. 

br+ a. 

j^fffHtcu^t pfu.paL<j tpuingb uiputjkgL*j% mqkmmpkp t 
ftp amhi.QUtau$%g ft ifdafuu wpj* tuhJifibu Gkajkuttg pm«pn.itu 
ffC «t"2 tfblaky ptjbnuut 2 ,t *l»$ I*. fauLtiLy wn. fouuiuputtf, 
5t IjUiJmgb Hpuidtuipiiuj funpGm.pq ji «fl«*-f» f *",//* kpu%£p 

Himpfufiu taptubg mpptaj k llpf'nk*' mumoim&mqmfift—m 
fh$(t wpq <t° putfaaui fi tfftg mplt p%q JfrJkttAm tknpL ft tfiupw 
fjimnftuj &kmp HpJpnqkmlbt *»f F m pk kU S^ m L C^f OmtfaujifHi 
Bjum p ^•fSb kn-utgajg 6m%p % k. ^ntpuptup^ aufi/ua^tyir, 
Sip Umpjtmk" ^pf tm k u ^' ttlkutp^bm^ paLpd mptiuJmpfUnug.t 
/}« fc^fgfcr <>■> kdmu jkpuHjwUkt. Immlo mpmjkm'bg 
ft ^pmutkph qkpk^iopA mJjum. pkpku»i q/*% feptfufm^i* 

*r f *. i. a. *. *. 

Digitized by VjOOQIC — 59 - 

gtaj> t trppu*tif» ttatpfJ- irh {/fofr/ dfhti-ftytb^ iu 
Jfftrtnfrp jthpfitubu t ft ♦ jufiburtt£np rt&ttj £mi££ 
m*up$»»pmJ*uin fitfutuutfny ^trfrjfrhqfiii • &jfr a% 
bfH lufinqtu tf.fit-p{nAi*ij frgk ^tphr^Utptia rt[Hf£m 
RfnumftttU t Iftt/if *lj'l»q-[»(f"n' tpp^- ^^nrfbpttii t ' 
fi ♦ fi Igujpomnt.p^h'tj^ rj-fttfUiptaliiulpMflt f tftft^pu^^ 
tfiiMJjMM*([uib it. upumtttul^uMii uihnbl^ni-P^huJhg t ^ « 
ju/hZtfutrtLfHfisfc putpkpiut^hjit fbt^ni-Jt puut J>h~ 
puilfiifu ifujuffb t fl*u*ptj-ifufb[i^ nj> bpfypttpn. 
t/p-ni.fHTMssifh a.uiufh£ tfuiupu upupnncJilhufii* 
QnM»ifkun.out tftr[fUnL.[t}hu*ifp f p ♦ />**% u*n.UJptrfjh A. ttvui'M.ui^m.^/r't bpybta ^b^lrm'b Hp^H^wj 

HiaqlruNuplrpu tt|»uiy£r^i.ny glfb nn^mirtuj % 

Op Onht-guiatulig putting /tntfjtu jntjbkptutf % 

UuAnmpiuJIrinu fi /»••/> /»£"/£ uiuipuiJuttf. 

QqiffiiulfiiLanu ungftu (f"L|f u$plftiiii[ 2«firg, 

Qn'ip p^bnujtu uiptfbtu[ fitULntg tfji^uiffujui, 

bu tpuutuipkp QpifptppuljuAu ifpSftn, 

QnpJttlnnk &wbputgtuuitLU% ft ?£/*f/"i 

1uintutjUtlr<jMs% fafututib tupluug Hmpf*n£u 

5<- rffiLyutq^uspJ pbqrf^tf JftJtrtu%g U>pfruk u> 

(1° l» *ll**J M"L faptl II 4 a /»«- fr ^"ow • • • 

f> lhtnnt[u*j Spiihtui quiLuitfpb Ifiutji 

ffw autjmutplb butlip tun. h putuutlf uturjp pMf£g% 

Ijuiptf unuupmiui lUrnknu^njui tutfpnfu Jb&% 

§» ptuptfitLQ/iLU pppj^wi jfo/uuiVh Umpfakv 

SJi Ipuifiuttiujj'b tupfiuHfuipfiktug uui t^pfikt^u • . . 

ft*}*. ;. b. 2,. 

Digitized by VjOOQIC _ 53 _ 
OWM-P"* Mtt"" "* -P-lk'*** utn.mug uumum^ 

,pa£h uMtLbb^ auijU tun. ft q-ftt-ptultuu tutWith^ 

m /»ji4 kplptgnt^U q-ngtu ft *# ^ W«Afc*0 % 
.$tupfytut- p-uuU&pu/Jituj L. tfpnt,p[iultii . bt- pfft 

Qpututiufu u^uMpqni.p[iiflfii 2^ttttupnuft , ^uifr~ 
*,A|ȣ *L ut ji M L nt -i. t l u b*fn*-Pbw*fp. , ffu^s/tii tnh~ 
uvJjbfc tftntuglt ptuJUtuufcpu ^1/un.tuhMuq.pbtuj ft £«#— 
ptuatuut paup^ifu/hni-Pltu/u , tujq. puut tuUttpu^ 
finj& n&nj t[tunh*?ft tf tut ft/shut^ ftu t l*ul( puut %ftu^ 
p-nfli , opftututy ftifL , «£ gfeffjfr puip&pw{uounLf}/it.% 
ntMifi ttftbtfunfit typa-hl""* ^Ifu^tutpJu^U Iputt 
ft \TiuMlpuli$siUuh L ft £ l tti[nt-bpif.ni-Pfii-'uu% i 

Qutn tujungftlf pUmph^fi £ tj.Mumnt.Uu gap* 
p-usbng L %ngft% ptupq.tfufuni.phtuug t 

Hju^tutft ftu± [t jnt-^ujpujp jfctuuiujlf tfutm^ 
t^npftn. t 

fill L b P 
b Pfitrfim, IhWXk, Rrn»/i 9 uitfuw; d>2: 

i. a. <*. fiMriksnkw 

ttju u%b jAifip-nnfiU hl. ^lutfmtitulputijftg 
j&uluh tfp uHuKuuMt-upttt-phufuu fTftutujtutuuft Zirut 
usju ttuthptttulptfu fygttpq.nt.fffit.Vbtrpp f fth^tu£u 
\ttuL. ftp tuulpufu q.puttu^gttL.pfiMu ftp Ijnpntfjtu 9 
tffcll Iptntflfit nt-n-bgnuulx^ntf ftp putuunp ftu^fout* 

Digitized by VjOOQIC — 54 — 

uftprtL.pftdUp % ttfkt-u Iptqttlfu u»^ tguspq. t/p u*p^ 
nL-bumust^ft^uhpriL. b. upupiuuptpr^ubpttL. *uu*fuusu^ 
&p CLnq-n-birttf* uMunn£utn. bnutb h% utiulguML. 
*f>uapftqjt if££ ftp Ifblutjusnjfu nv. ftpVu uu/jubpndk 
^bui ftp tftupxfnt-Ugftu tfpujj fu <bi ifp iujputfuo^ 
unL.ff-bu/Ug L. t^pujujpuinL.pbu/iUtj 9 npnif tfbp~ 
fguu[£u iUnputuu/it^hu/it^p fyuJiAbu ftp jtntfjfb 
ftpb%rj atut-l^pubplt , ul. f*u^> ajptptv.htnJ pujuuj^. 

l£ufUus£uitfl [Hn^Ujljt; tfp % llpUUlfnunL.fi ftp UJUf^, 

pnt-uutftU Zwtfujp tuujpujuffii q.bqhrgfify &hiLUusp^ 
nt-huutft tfp , tnuuufiiLujp<nt.p-hu/u % (*) Pp pus~ (*) t#2 Ul ^' UiL ' f / , biitibpnt. inLUtubl^tunbhrnb fiuibutb £ 
jfbp0nnuttpub %ppnL&bu»tfp dp U puiut^ti 'bbppU nutwIuiLnp 
&o*lmi[i £, tjnnLutpn £ht.pJtn.qfi incmuhijuipWu *bbppb. Ifp 
€pnbb*bp ftbuibibtui uimt^p, 

^IjkrifiGS Imjng pwryitiuGiuig t \ 

fl'tf nr Rwjfiuji ft ttfui8ljhr7j f 
£ wn.tuffi fn tuitug: 

QnulfhTihGfilf tflfrr ryuirnvG 

9.fGmrimqhri pwrpxutLnj 

Urn 'Gfruijhwg ilhq Gnr gtarntG: 

i*nrf IfrhrbwGf jnrruiGk 
£fp.u» jiGlftufutG jnri^bqftr, 
(Irvfku fiGf ftulf ^Jilfuijk 

bt fi Z*ujng tCntuwjfig* 

fl'l nf fvuG qum dtujG usqnt. 

fGwrfiG tartar t}W2GtuIffig y Google _ 55 _ 

plrlfu4ifLkpi% fypAjtlgkuiu Btulfttp £*f> . ut£ fc 
jututlputjnLuk ppbu tu%tutulpM*U t /* n ^f[i^ *Uupumm 
tfp 9 npnt£ ^fi iua J u^tupaututtj tfustfbp utputtfuitf.^ 
phi tLpuMlpuunt-flhtutfp ut£ tLpwqhinu t 

fttujg ^ptututuputljjt 4j" u $ 2" /mv p***b it 
ynugtub jutjistf-utif * tfffti^b. 1858 % ututup tittup** 

nuutu tfQ % buf/itChUfiykukU b. *inirtug tjwu. 
sfituruilfntphtikti ^tuin pufu tfp ^ ^ptumtu^ 

ptubtub Vtupjtta^JU t busfu lip ujstuhlipuiUhpntJb 
khnLUliUMtnt-fHtuMu b. tuuttu. inhntubufu %np b. 
[unt-tLU nt-unt-tfbtuufipnt-p-huiUtj t^pusqtub* ft 
Ifppgtub b. ^4" ttJ L n *-1 UJ ^ » ^fubpnCu ub tu^tulpu% 
hpbuijbtutftnni.P'buitfp tfp f ^ptuuttuptub hftsht 
iujl. tfp ^ttuunthitjiub % 

ftp tfht-u tftnbpjttf ni.qb fyfrtjii usj* v« ||« 
l*t-j<H*tJkhtuU x j>fc ftp luwbftM H>tupjiqjt j/££ i[ui~ 
£iutn.u>lpMfu nt.unt.if ft t£pu*nbi£% btnb. > loOlfi 'bwjuGbwg q.GijfiG ?/Ar/tiMytu£ 
'lhtuj Gut Tf.hn. hi.u f mji GftxtjiG 
'hmrmdmifwi foG/i ifvuR: 

UGttwR brljofG k pkvjks, 

lljl Ji vpuRhj witftuqwjg 

bt. qujwsl/hrG fitr % bu fgtAs, 

Ufirnri GnrfiG bi Rutttpml/ 
l^ntumGjilfuir t^rn^ttbg/i 
£lfbGt]wGwqfirii fi Rrfiswlj: 

1858 fr InLrnkw^u y Google - 56 - 

$£pnjb%gfi b. utbnp (unL-Jpfiu q-fcif uijtpnq^ Zu*~ 
QptttypnLftb'uffu f iuu^uttuu/Uni.pbujifp Otahutitub^, 
pnifu L. 1\J npuiuufttiHh ufu tybmpnu utqusjp* t^p 
J au !. n l/' Mtn-J* uanfibb^ Stpujb%2jft ufun-pufujalf 
[fl*pP~p f nprtL.% bgu/ugp *9 ujutp/tu*p^>ujpu/up Ifp 
Zmq.ujp , L. ufunulip ipnfub^nt^ Vuiujiuft* ^«r w 
mnupustyb^ I'f/u *unp n&rnf^ b. ujtplf us^Jutup^ui*. 
piuruni^ t 

bt-pnufiuj£% HLBupXnq^ U. *Hn^fiuft %np q-p**(~ 
pntfubptfu ni. fibiFujpiuut/u %np h %npnj ^utuUnn^ 
%4fpnifli funutfpp l^u»ottb^nc '/j""J £p pn^npnt^jtU 
%op{tlf bp{nnu4uuspq.ni.flptJu tfp % tj>pufuuusa.fcut tic 
f>P UJ %uuj{uou icy 9 uUusb- ^ n l1-tpp t V n ibkpl t » 
Outran tup fru/ufi b.ujjj%{t t^.npbbptnf_ » b. tuju f-ttjit 
%t[uipMun.hpnd* puiuujbu/u utusppbp ZUis n.utpn^ 
gifr nt- ifuspnJilfubptfu 9 npnbp ^huiq^hmfc "4f/7*~ 
mtub £{tu tnbqb mtui ftp bib if Ikpuiujbu/b tnupu^, 
pufuntfjt utfcptutjtiuuilpuU ifk&lspnS/h b. dnqitt^^ 
%bpnt£ b. lp**pl* jUMrfrfimlpuli Ipunifutljhpuptc 
PfiMbbpniL s 

U»un%tj ^ustftup ustLiuQUis puspbuiusuib^ni-*, 
p-ftdu u*pu tp ITuiuflufi %npu*&h. bplft.nt.ifp • «/«, 
muul/,% pbpPp 1852 */*hmp. 2ft ifb* tyigJ,- 
pn*£ b. bn.usbff.ni^ ^puiupupuslf bfiib^ntf^ Ifp 
m.trib£ f tfiujuuscusun. tjuiuif.ht.nb b. UumFus^, 
[&l*wj[» jujn.iuQojtffiutubpfc'u m. JgUM^uudauspbutu 
^uipr^tutubinb t£££bpnuu ujn.pf}m£ q-tftf.sfpuuj& _ 57 — 

ftut&susquipkusisiiitp£h , jrtLMUJtjni.ui& tfb uuM^Jt 
jut^nqaL^-ftuU t Ikprj-^u puit^tftu^ifnuut Stp n ~ 
jhuaji u^Juujp^uspjunp* ffiuffcuw guun.hpm. puui„ 
pnL.p-husti b. ^usputnguui pusuuunpni-f&&rus%g Ipt*** 
ift^u n%utpp % u*j£ ^jtbgutb- #»i_ jna_uuj& fcp ftp 
qtii-ui Zutjbpfcu uut^iFusiuftli «/££ > h. tuUjimSt 
u.piun_£uifiu puMnttutapuit^ uipujn.utn.pm. ft bus% 
itptuj* n-iutffilffjit ut£ ^utulfnuutih £(i u 'l'* t - &/"£ ^j? % 
mnL-usb- fcp tuunp nautfbutbutit bubjt tip • H • U • 
VL.B- IhJ&IiumU* thtuphnttutu mil. bpbtnututuptLiubvtit 
&ut}uttpitfu juttnnt.t[ tfsuuuutn_fitnnL.ff-fiL%t itp C u ~ 
tnutnutb- £p jpbjAtuii b. tub utuntuhtnn tuyhsutp^ 
^tuptun.h | itpnifb *ppj uupuuiniub pii tuttiL. iifit 
IT puusjthiuuh junp^prv.ml^tjni.phihiUhpli tut t lkm> 
unit a tlpusj b&£ utubinniJiLhujt 4<c£$# h JJrp 
Vniftufi ^usjbpntfu tfi£ pnqpn^utb l^pf} tuuftptu^, 
butU U. phfj-hptjiuuhpiulfujju utn.nja. b. ufUn.npp 
ut^ui^nutfbhpp l[p u.uttibu^ LTtUuflUp ul^ajpUut^ 
l^tuu rtL. {ftifiiutlpifli jaufnr£nL.ff-ttu/is t^utqutub^n t 
Ikju jui%nqnL.p-hmli uutfufyfiu utt.btnpuu % ftppltL. 
ifmttpfiifft* l^t-P'liL.&hu/JU Uftutu^pbusuji ljp Zutqnp^ 
tj.£ ututftul^ntf^ tTp f jnpn_npbinti ut£ np *lnt.t;utb 
tu^futumtulfajt fiptrii i Uutlpufit ttbp iuujun.nt-fuwp % 
ttftUibu 1858 p-nuuMlftuup? pun.utp&utb upm.^ 
fM/u£ itp ntum x push tPp }£ Zputsnutputbsult 
1TwuJlu[i */££ . ifjuuju junp$pq.uunnL. batuk £ 
utunp ifmbptfustyuAs uuttttulfuhpnd 9 npnutj *&£ 
ftp Zfiu nv. unpuij pusphjuutnhtnuutb naJtnJp La 

Digitized by VjOOQIC S _. 58 

mpmifujfun^ %np futfpu*q.pfiu %np nq.fifih *Urm t 
Pp ZuJunUi II ^ujpntfUusljhuj^ joi^ni-uiiFuhpp 

fauqu/,% 1858/fo L femkt-Vb Jpiiin. 1861* 

thuspfiqhufu tflriufumf b. tf>pufuuu»l£ufii luppusttp^ 
mm-p-hiutfp bpiftUuMOuaptj.nM-uMtk % Pp Sfunt- 
pfliGfp t u l % u*pq.uftt iftuj^ujjft q.£tf Kf.puitfbhpp f 
\f ftpfa^b^uMit Uutpiuutbui pnnn,puMlpu*ufiu flu**, 
nnudftU ujn.fi/ifintf Vhl^nxft iPQ n.ptu& fybrkq. 

tCutGpt U. flttfytuhbuAtp llrhthif L. llrktifnisf 

p-hpp-hpnuii tfpuBi pufliUMjfliUuutptfu bpa-ft&u/jltjfu % 
ftp Zpujgnutput/fnt-fJbufun lutftfutfu ihuMnnCttubpU 
iris t p-fctu£uiU. n.J-pusnn.ujniup tfbtk tfutuntf *fft~ 
&utptuuutlptiu p£/tu£hnt3i Zujifujp knthtftU utbt-us^ 
IpMtlt jujututlf itp , ftppbu u-fttn*uuMtp§fu Ifujif ifiu^ 
utb%uta.pujffu/u jb^uuutuiljubp t 

U-Jifr J>us%ft tfp utuMpnuufu ITuAufltfitbpp , 
vutfyujju | fyntunj tf££ &twn.g£ Xbn.^ jujifi^tnutl^^, 
nt-usb b% 9 b. ftltj* futfpujq-ftpu % u»utb < iifht Writ ft up 
tfg9 ustflfulfu Zifnt-ut hpfttnutuutpn. ^pututusput^, 
lpun-fipu % t%ftu*nnL.tfntf jusjutistujr I; tTfi^ut ftp 
£Utip{u$lpujjn.p^ftkhfuhpp IThuutnbutuftu* pusgutp^, 
&utl[utuf£u jH*Hi^i_ na f P"t u 'Jt J°'[- ni - ui 1rtil r pb 
piiff-irptjnq^uMg 4 Zfnuynuifu fuu/uti-Utntutnu/u^tfi 

(enthousiasme) W#«**» fyt Ikjn, fan/ufo 

puiUiuuftpuMlpsftfubpli tiL. tfh&uspufuujbufifiibpu* ft*, 
pmt-tuup ppuib £ftu t^ffuffit opnuu/b 1n1.uuMKf.f9p 

t jfi/uUlt[.UJUip • UMH.UMUO UitfulpU^ni.pbufu ^CM^fff-* 

pptru %ujusuiust[ pputb £^tfujpuini-P-fu- i un x bp 

Digitized by VjOOQIC — 59 - 

tfiu*j£tulflrijrtL.%£ ff^^t ^"b fcp nttnfnitbpnL.% f-££~ 
fuftU x tftus'um , jbnn f L. Ijtuptpt' lou ^JtanL.pftuu % 
ifuAtutuutUtj. tj.ftnutpuAtujtju/it f £u*puiujpfuouutl(u/u 
Iptpnif uiiibufttofh f ubntt utputiftuputunL.pfiL.u x 
^uttfbtfnuut^ t l u 'l"l r nL - J***qfliulfuju ftufftutubpntf f 
upu*pufitnL.phufUg fubut utbutlfbljuMjUbpntf % t*p 
Iptpttifu ft put%ft"u b. ft jb nnL.ft"lt t • ^p fy ut J **"" 
phphi_nu[Jhtfu t fa tuifnL.fi frL?u f tf.tjnL.tutk uturtL.^ 
PfiL.% , ujiL.pitf b. n&ft uiltUbpn.ut^UutljnLpftL% 
b. ufltutpfi unLUttuUtuuupuuttL.P'hthi y utjt tfftjtn 
*lifiL.pfih b. tLtuuittU Zn'jtfit £ % 1 n P utnLubjtttf 
ubntt nL. lfin.nL.utb $ftL,ugft *fp */££ t l l" t 4?P t***i. 
n-ftrjutputliutbufu ytLiujint-Pirutifp nL. wjj^fit putp^. 
ikputtolinL.phtuttp | tin %utp£ iAupiM.utpftut£ ptun.tr *, 
pnu ^tuuiftlfhbpnif • ifftAtupufiunt-Pbufbtj *?k$_ UJ l 
bpp£',p ^fuujtputp ptun-bpnL. b. bptytnpq-ujlfuju 
tnlpxspni-piiUiUtj Zbtn. nunfuit tjo-bmUutb ututbu 
utltu.tutt x bn iftutjtftutjfc utltnp hpbitttbpp , **bpfi^> 
£ ttp u ft put (fit ifftputL.npnL.utb Ip/Jfj /'^V?.' >*/? 
PnL.fi ^ nq.fr If nt-tnutj &yFuMpmnL.pbuttt ^uttTtup # 
bn tl'ntLUutj n.£Mup , bp ttntLUutj uf&tntj b. J>p<~ 
ifutZutAnrj 4> tup ft up f Ijp tfnnStutj tfbpp ffu*p~ 
mftltjfu utua-utit ', nu tytulptft tftutumutputbbj 
tuutpu utbp&nLflbuttfp. tt/jitujtuft jutqjP a%utn~ 
^n/f tip* np putL.utjnL.tf ttpb t; ^nuu Znunutf t 
b. Ifp {utuitft IpuufuutlfinJbuMt bptua-ULp h uttfp 
pniflt bnjpp f uipumbuMj jkanf hajtutlpunnL.pbuiu • 
ut'i iut$nL.utfr bu p n i n p puPhpuntfltbpp , ut'f^ 
nunfuit utj Ipp ifptfitfjfc • — > 

Digitized by CjOOQ'R^-^ - 60 — 

Ikjn' 9 uyn^ugfiu/fribpti' t. ZJtn^ntf_ %utfu utU^ 
gwu uMufcwJluMli lusj i£ugpni.ftb*u% tf££ bupn^ 
upulpuu usfu ubnjf b. Ipupt^Mun.^m nj<fp t **p 
Sfo^fb su£ ^buiq^buil; tu&b^ni^ b. %nuutqb^ni^ 
Afubui f L. ftnt-£tjuj f L. b. ujptnuilfgu*' L. t^p npu l^ufb 
Svitt^uin a.pnuuifr'ubpnL. b. tupnubuutujlfbui^ Ztt^ 
q.hpuMUnu£}hufUg */*££* t/pii^bt. np tfbp opbpb 
{usuusL- pUqjupikUil^ situ Ipu* p/t £us$usfubq.jfp ifUpfJ- 
UfUph' ifrusn,iMtu£p t ^[ us pl ff utMUMtfttun. rtL. ufUtTus^ 
tnit%*Mn.£'ut qni.ua tpMtta.ptubu*iint.firbttJis tfp t 

tF huuM^UuMUft fjn. ^ulpu'j bupnu^utlju/u nAjjii 

*/££* Ifpptiu/itM pubi* u u * t ^ n it r j *(p i u 'J * npnH* 

utUt^njtuilpifu l"*'jU tp^nt-jthhufu utbqjt pnhiiub £ 
uanniuuiuih ^ujtfbuui nn.o'unL.&biJu tfp ^ UJ J % /w— 
plsfuuMtuUnuusb » fypufUutulpuu bpusl[ a^nt-tupflltu^ 
tfmni^b tutfp t 

0«** A fc»^? % a.nptkhu Kuttftitls Sibptub tutujtfufiintl* 
usjn. tup&tulfubptfa ^j***bh tfp &tuyutb t fipptrL. 
upvmuM^iulfufu pUmpni-ftf-bujifp t 

-*ws-fi n-bwnwbSbULe *. «o,»»*&» 

tfp n.tumtupuAt tfpls £ t tiL.p n.tutmtuv.npfth pujpb^ 
IpjuubbpU nt- tutabtfihbph %iUL.tuuutpu*tufcu n.tutnb 
tfutUb^nc jipuji-nifUjM ntShltU t Z,nu rt.ujuiLui.npp f 
n' ^ ijhuttf^n^bu/b/tb pujpblpss' if £ f n\ fy ♦ *l^uip^ 
n.tuujbuifr'u p-^Ututfja t «'j \j f*uiuj>bufhb umjum^ 
Ijbput , »'^ *§onnuft tftbuusj b n'± tybutpnuft «*/- 
%bp i Ikujtl^utj uMiflfu iftMipq.£ ufufj^mbuj^ ifu^pf^ y Google - m - 

*fjp i b, ufusjtINfabusJ £ tjusjasgtiL. ^ifuspuins.^ 
P&u/U , np ffptfc jufu^/tifufii bnrnjhbpnt5t ustf£j 
%nCu us^ i/piuu[£u Ifp %UMjft • usju[fujs% % tf^lfntJii 
ug^ bpbup jmbuuusp f b. usiNfUnuU uss Ausjuffo 
tfptuju ujIjusu£ q5§ir£nt£ , l(p i££t*-t n\uiuiuig.npftu 
ahpUhtfjp t puJmust-npp tj.mmuspuful£u tfhlftahitfu 
binht- , ^P^nus^uigfs » n*nj^.usl^us% > n.pusgfr 9 pus„ 
pb^ustfusgp puspblpuit \ b. bfJ-£ ftpifh l[p t i UM Jlt » 
p-<£UustfbusgU tu£ p-jhuMtffi £ % 

Optuo.fspfs tfp upptu ousts upuptrijfli ftc. %nuft^ 
pustpssu U£us^uttlisis £ usju % P %) typ u £ usunp 9 • 
(Tunffynjtru/b i Pp Zbsj%usl£usu sj.pni.usb \ppu %us^> 
fil nt L * kll P m -f' P'^ !?"•& Ztrn.ni. £ usju tpup^, 
bhjttfu | b. I[nt-q£ np opustj.fipp ^nifusmft tfp 
itiuJiiutplptiSi f t n F^h*PP_ 9 nspsnjbusisp f ufusutis££i$ 
m. busqusnis PII U 'J • hp fy na / / *P sbnntfuhpnshs 
n.£if jusp&usbtfntJujs Zus%£ f ftp Zuslftun.ujbnpn.usg 
uMpn.f*i5uffu #ȣ_ bpusunifu^p d-fuuwfc b. ftp puspir^ 
bus 'f tug sfuusuuslfuspnt-fif'ltittibp'u m. usujwpusL.nt.^ 
ffbittsbpu isjusj-usif uspn.uspusgmJu£ nt. %bpnnq£ t 

U*uus%l[ ifsn^pphtf-p tfutusbni-ff-busug b, s^q-usg^. 
ifusisg Zaulpistffctn opusn.fsp tfn % ujfi&uslf ifpu £ , 
np sMst^B-ffts putybpusfysrsu np b, [tg£ sfsbfJ-uslfffu 
ttb'^ua bp ifnSitnnt-fs , ifh'^tn iffr^niLup Ifp sfbusj • 
ftu^fofju lfp ifnpbfj) t (*) tyuspftt^ 27 jnuunt-uspft 

1860» mb'u ITmuJtu pf*. 419, 

( 1 ) [^it^ftusltuiitui If ft ♦ . . fustn tubc[tutf f JuthiuLuAtq utfb 

w*to (18604* 1875)* 

Digitized by VjOOQIC — 69 — 

U* Ijbqiujmg U. IfpoUfo mju funpamJUq.ndUq. tfji^ 
tbpis* ***qq. U. Muqjib^f fipmpif£ punfihuib L. jut^. 
puHutp qufbusqufUujb mbqbplfu 9 pusp£ , «M0— . 
Iput^iU u/butitlg tfmpt^p^ tgp tiiffh y mp u*}Juu*p$£ 
bl£us& u*$ab% tgjis&utiioff-* Qnfii IpMMit frmiufuigh 
Vtt | oppitaify fcatii | b. dbn.u»b uamb% % wiflfliiuq^, 
mJi Ipuit u*]Juiup^tuj>u*qutj>tugl* fybpff-ufb t 

UosnU^t jiptfhtj 4 bbpq.ttpbni.ftb*uifpp' pifJutb^. 
ilumI^ ituipnhm-flhuait u tpb *»«- ^u*ifu$bpu»bjtn 
itmutafutS- Pl f***!"*/* ***jb u/hfjtufbutnq tfJt^bpm^U 
i[pusj Zbutqibui£ §f£jif£l[ fyuiifnt-p£ b. uj qq.ua y 
if£l if£jtf£ti Iputq ^gnpr^ni^bu/u l^p^usls f np 
hpuspif£ otnuspMuyaub ttitqni£nt.pq%bpp utuibmu 
bputpitL. tfbp$Jbynt5ubim£ pbanu/bbtjauhbinif* utbb~ 
qbpusbufii tfUru-P-bufu "&uspuwipusiqbutUbpn l[p 
Zuiifgupnt-fiii I Ihunbg b% f np $fbb ifutpq. 4 £#»„, 
jtubutaq utb&LJiUf* f b tujpujq.njU %ui%&$up Ifuttf 
nq.fi l^punt^tU f b itbn.uab ugmb% fipltUy usp^ 
njbusttg <f-uw.uftsq.nt-f}bufb *>bui % q.$unSb lpil{fcb 
b ifnpsfttg l[p b.qb'b itutpq.l^nt.p-butU x 

♦ ♦ ♦ Htuifni-n. np ftutUi^uttpMMU ff-$s§q.p f l^ntf^ 
iqtupmaujjt | fl*nu^»uihuijfi , \f^tuupqunj 9 Uf'%f'~ 
ihutj/t 9 Pusituitfgujp b. W nmtfUuajfi usq.usifu/JUq.^. 
%bpntjj* quspq-Bupbg f uifit lfk m ^ t *{* Uq-pfiot* 
busb bnifjit- t/tbuutj/tb q.n l *tup% m. bptyrtL. ftpmt.^ 
mnttbbpm. ^tuift[it.q$uUbpU ufoup *[pusj "*t-blffp~ 
%binu luiuutk £p f fip ofrpnfh 9 fap phpl^pnabutg f 

Digitized by VjOOQIC - 68 _ 

h" | CitM f M - J( ^ &i£M»ug b. usuupapuaajtp a[uaumuBf[ug 
musty %nt-frpu»l[usu ttusptfpUb ffutf&b^ntf 9 utum^ 
m-uibbajtfu ^nt^ftb q^m-utpp-nt-ftbujifp usuusunlrg % 

IT utpnjpujffu utut^ftU i/££ , ft utyqjuuu£ Ztrut£ * 
hlpuk a-Ujgusb uauuMuty ^Utst^uuip^ftty £ftg *f"*^£~ 
t*bk P"b*-l**' uusjb[tttf , ifuspuuutipnfunt-p-huj&i 
ifjupt^usufhtnni-p-hufiiU tuut-usutustttL. bp tfinpXh 
ittupn. t U,pu*p£u*q.npb uftpnjb tt^utujirbustyusit 
tf£lf tyurjS-p £b*u 9 If pub u 9 uspnjto^ auuttu ^t % "f 
uijuop (jnL-ifujjff t t £ utn Jl ^nuunnufi 9 ifftuu op 
IXpututnuft t bppbuu (Jujlusty tytupflHrLp b. IhmtOjm 
Ztrmf; Sfbubtnuh 9 fbpufua-iffufi b. % fiustfnt.nAi 
ifuipt/Ub b. n.£rf\g utnhib^ntf^ bm.a.ufu tftuutnt.^ 
gufubi buspoutbut^ tf-nnnil pn.no iLuaptfuiu t uthit^, 
tfiufuj> • u*utusgu stfttuiftiu.p-fiL.% b. ftpbug usn.as^. 
^UriMt-fHruJis Zuiifusp ujqaiutg ntnpurubpnv. *f£f 
^bpiuupuub JtupuuiULhpitL. uttiuU tfusJuAusty ifp 
£f*1 t "lt t b truth, f ujubjft Ipuit urit-usq^ iftnL^nif 
fyu/uguftii bbpfj-ufu n.usputuu*bu*i htfuiuutnt-m 
ftlbufiu bug/* f i/pujb. ft uap u*n.u*^»btni-fJ-fii!u t 

Ikju ifuipuBuuubptiLU 9 Iputt f}£ pubu^t , utju 
tyusjtkustyftp tfuipabng tutfffuffu fncm bat q.usp^, 
kttijp 'fiuufnt-n. irquit. , t§p ftp uftpmp t uuius^ 
bm-Pftutiubpp f guful[nt.p ftuuubpp painp 9 b. tf£b 
fa outfit if P n L n P aJ)uX% x hutusiusgftbhpauu u hp n j 
puto-ftuftu *f[ 1UJ JI n.pus& f fj'" u ^L apuutuapuuL b. 
f*"u{> jj>u*$a$uusj % p^^ojfu^p qn^bjntf » faujpnt-^ 
Ifb^rttf t £b%£bpb£rtif % atuutn.bguiL. ifnfuftp n.usp^. 

Digitized by VjOOQIC 64 jLftt. t np ftp utS/u/b^it pbphuu m-pfty uJbnt5im£ 
tftpLHufrlj ifp jiiin.%£ t 

IT ft* utnpitfbp qjru , us j ^nqn^ttpp-nLp-jiuti 9 
*t-*fi>fctlP hV^hll bpP' u 'ltfa irutk. 2#rt£awfe uj%„ 
tn-uftabj | lfbUMituMpt^hi % rj.fiL.rjiun% f b. utn.ut^»h^. 
%rti.fiMrii£ Ifuitf ujpt^.ftL.%^^ qnt-plf tfhnfbntfu usr 
&ni[u£ifituj Ipuit buftuifjph nhij.fi [)afnufUiuu.p upu^, 
uttt£ t bu t ulfuaub- opp £u»fu£u*iifiit ifotnbgujb 
IfbufUg dp nuUlfhUMpii^ , gfJrn^btjfityfih f putpL.njb 
b. ^^ifiupftinffU uftptu^iup bttx flt-uutb ubptnu b. 
"t£p[t*u tfuipn-l[ni.p-bu/b puipbiutjb nt-fuutb^nJ , 
upupmusauflttj tftu^ni-uaii %bppnq^ jbif Ifppbtup 
*fu-ubi • ifJiusjU Znq.L.njJi ifipfynt-ff-bufitii Zutiftup 
ttuMpt^uJuftpiuu^u tytuqofj-btf t Z,bn.n c t^litu nu~ 
pblfb fiii£ f b. P a n "P +tinp^utUMtuptn uputfcu 
pnbitMjtk tuputuMunt-jiu 'fituitttL.n.h upptunufb uu^, 
fytttibpniSi lUnujipb^ni^ tfnfuftp^h itfiuu 'fiuttlm.^ 
nJt ifp tftbthtlptp^i brUufubififfh Ztfrssjbift » 18 

Oin-iPup 1861 1 

— SitinhPhhW > -fiuinwfwl/rpMpkwG 
wtihfiintm&fili jru A ntt/p. \Tiupn T nL.u jujub U. 

Zuttf pbpnL.fi/ii/bp upupmuiuwb opUh iN^t^p 9 fyp~ 
%tutfus^uiirtL.p-ptMj u/jtnp Ipstp&tfuML.flbufu *fp***J 
ilupmbind b. p^nt.ujn.ni^pbu/bp t^f^ujinil t jufig** 
Ipu pb bp uinbqb iun-tipb sfusmph &uijpntfjt Uuj^ 
jufbuyb uMOjpiuin tj.npbujL.npfr tfp (*) bn&pujlffi'u Digitized by VjOOQIC — 65 — 

t^uguii. f utjtt *ltujplfhtuUftU 1§pLp-fHtfu[tjrQp 
if$upn.lpujftu tfututb m-p-fnfUp Ipuupupft *lpwj £*»«-• 
/&£«"- b. t/JibtJunju jtiftnutnp i^tujplgbutb^ t L ut Jf^ 
bbuAt IjplfubjnL. ^utnusptuunpb^nL. b. pfit-pisn-m^ 
phittL. junpZnt-pqSi bplfhbn b. b%un. t Ikulg^ buah. 
Uiuttnbputntf b. ututuunnutlgnL^p fuJh 9 unt£ b. up^ 
ptnbm.p^uU , tj.jiL.qbp b. ^usrjuijfubp Ijnpbut^ 
%utb- b. uttupuiutb ututb'u 9 jb% bppUutp ifutprwbut*, 
jfiii tfunun $MupuutnL.fJfiittsbpii utupuq^tujjtn tf-tm^ 
n.UMuK£m-P-t*ut?ti Ipnupnbj % Zpq-b^n l^ppuiup Ui^, 
nb^uufunphujjfi rj.p^uttnnthtp £utptutjbj 9 pwj* 
tpuip/tqji f l^nUuinhft b. pninp UL.j.ntnutjp nc flL* 
tfbphbutjb tfutmbuutn uipusttbhpu bnutb tnbqbp*, 
%b*U tttj u/ulgnpnt-uui iufttnh ifbutU t U.pnubum^ 
%bpu nL. K^jtmni^p-bLisUbpp IjpjpUutU {tjltutj f u*p~ 
mJxutntun.^tnU nc tj.fimntfltU ut^ ljnp%^ftj f /""/5F 
utpncbuufu nL. tj.fi uini.p ft iJup ty n P lj $f I [t*£ £r*L.%fii$ t 
4jrp^uau^u iftupn.ljuijb% if in tug tfutuinutljubpit 
^Wktpb bpbuffu {fi* u '£pi t 2_ n lL tu L nt ~ ^utifiup f 
iu£inji £ np bpbpuia.nt5iirib Zpntf bbqufuji b. 
ifin^jiU ufli^ntJUnt-P^bufu «/££ npnv.fi t 

UiZutuuiubb nt-pbuL nnpbftlt nnttlt b. utuitn^, 
"&tun.p | npntf ^ufuft np ifutprj.ljnt-P[iL.%n ^plgpfi 
bpbun ifbujj , ftp ^unp^ni.pnhibpU utj jnprj-L.no 
nnr bt > J UM tt tu 9 UJr Lt **l[" n fr ufbtfupu jujt-£p^ 
tfu/JUu/JU | b. tuju utunup 6%utb ftifuiutnU* ut^fuutp^, 
%bu bb%utbba b. t/utfu£u/JLiutbfig ujhinh pijwj f 
fthl; np tfuipn_bm-.fi hufh on.mutbutp b. utptfuttth 

5 

Digitized by VjOOQIC — 6» — 

r 

Inntaupnufi x Ikju i^npbnju ifpTunpn-nt-P btutfpjP 
ifsMtpqJilf &u*q-u*g ft b-iuq-u wjjuutp^ft fiputpntm 
ijIfcuitignt-PliuU » {uouu*/jtjni-Pf>i-% 9 funp^pn-uib^ 
gm-P-hiSi 9 n^uiuut/iUjpujljnt-flfiiJu b. onflMUilpu^, 
lsnt.ft/it-% pitb^itif | pi""P utfnnfi ini-utut-npltti b. 
tipPM/ii 9 ftu)ui£u tip luupurjnjrju op puui op£ bp 
mbu%ncji t 

Ihpn.* P~fc np mufutq.prti-flJ/iL.'i/h U, J" buspn^ 
qni-fJpL^Jh nL.%p % uhi^n*-%tn b*-pniuuijji ujju op^ 
m^ufli piupn.iuLiu&m-fclbuflip uiujuia-pnt-ff-bu/u uip^. 
nJn3U t pu p/iuiititJu ifbptfisubpu uti fjp Zuii-ujuiufu 
%fc , Hi! ^ u *pijnLuh € uj> ft£ utupui^pnt.p-ftihiU ffti} 

fc%k Mp Styx ITwufiu, p/,L. 414 1 1859 

"hh^U^nhp 3 1 t 

-S-PhflfrP-frhW, l-krhqifuiB . ^bpb^iTus^ 

%tuutmU$n *fipbutnri}i£fry -tiutfuip uhib u»h Int^fih /jr„ 
tjbnbtjft *fp)i h * (***'.]!? npmfjtttutb. 'fipfiiiMnrth^ 
bittjn ^ppltuinnhf^nL-jJ lit^hp ,ppftuuinli^nt.fi} buAi 
utftripuJUUJt/ tsftibp II. jiiflnnJli 'fipfititnnufi bpiftuw^. 
uiiflt .pphuinnlifcrii-jJ-fiLjIiilibp &uipun*jpbp b*u f 
m^uutji ft nqti ,putlpuli[fli , Qtnfuuifpifufiii , 4' trr - 
tP£ in Ipifh ffti b. \^iiL.utui_iipkaitpMMUlfli n-bpbntPuMUUM^. 
atfiifji < lil/pti ui£ fittq^npuilfuiii f QntSlmil^uslt , Z,n.n^ 
iP^uifpifit Zr. J^nuuiuuitp^tul^uiJU mtu&tupUUp bunt 
lff[lin!trjft < uhp f/u uflsbuibljnjp- t l*u£ np bljbnbg^ 
L.nj IpuiP uiui&u/puhpmftt #/££ . ^Z?/£"V • n.un-ui*, 
%M-P-jit5u % tf-tiiifbpq.ni-P-fiiJii i [uuj^L^iti.p-fiL^i , 
nt-4iiitut[iujn-ni-PliL.'h , npr^ninn,punL.p[ttfh II ^h„ 

Digitized by VjOOQlC - 67 — 

jJrmfiljnunt.P'fiL.% , *bnfi* pufubpp n.bpbnttuj'Uua^, 
f MA ^flf *t£ "Y kmi"*" "fa*/""/"*/" t b. tucJsfja 
tfftb Zufun-£uhbpntf t U>ju tnb n% £ uMpnJbojt^ 
mp finnn^uj^uJiJu nt. ^ni-uutt^npjut^u/Uu bpugp 

t ftu*p£' , p~£ np l^poh^ubpp q.bpbntfujijut^ 
uiusug q.nt~pufi n-f»u l^ufuq. ujn.%£ft% > fl£ np 
Pusnttujuuittufu Ztuun-bp&ujij^ip £»tthl£ ubpu jh 
ifuiu£fiu $ jilt; np ^uii.$uu4MMptuu£u UMtj.iuifnpnJt 
hr%ntfuhpU ^wL.usutuptuu[£u fiff"- uan-uattnpnh 
ff-tuqnL.^ftu in.ni.pbutttp , b. ^ujuutpuibutn tup^, 
tnuiui-Ojtn tffiutju Znnbpufiu uonnt-bintf , us £ , 
uyti ututb%p ufapfi^b^ujif *]ujpujujbuip uftpft^b^ 
tuMtf tyujpusufbuwfju Zlrtn uin. opftli ^p usnnqlibpp 
unnifhutt CLt tu jfi u • P'"JU Zopn. ^nq.nub pnf**j 
tfbui *J-f*p f ptMsliU u/JUu/uls ^£ • ujq.MJjtfnpij.fr &p^ 
untjhbpp ♦ ITnifu^uft npq.fi , ITujlif£utfi "flfi > 
^butpnub npn.fi , \j*j3- ufuiuufi npn.fi f \ % ni-tiuji.n* . 

Ptit n Ptl § ' i t u 'l n '-f''''l' * St ni ~l>i'ltl£ u b t*- *»l 1*^1 
tfp kuft nt- ntifi "pf-ft lip P wnnuftU Ifitp s 

'Jpdujflsbpu hpbuy ^iuun.bpXutuoj»u nv. ut^, 
uuiniulfubpnifp Ipuit sfptfnLuftibpmfp tfph^bt. 
muJU£ufuu*g ^if'P^H l[bpPufu , b. uipiupnnuM* 
uibutbbpu utj tfujpnjj **nnj*u *f££ n_pnt.bi(fb 
bulk. ut£ ffkjj ftp n-ifuni/u ^P n 1^ T l ni f > ft*~p*n- 
jtmujjii-pu fipbiig ujtj£uKujgbujj funuuinJusUnntug 
utbuiufti p t l UJ l* u/bn-pujjjipifbu/ij A^tfujpinnt.^ 
Pfnfuubp n&iffu Zusqnpq.bfji.g »> f/*&1]flt; P/hl. 
J09, 1860^ Ubupnbdphp 10: 

Digitized by VjOOQIC — 68 _ 

uOA IT huuMjtbuilifflt t*ptuunupusfyuj&%bpni5t naJtirh 
Jl ifu/Uuit-u/JUrj. ibq^nt-ftb t/jiwj Zustfivn.om n.m^ 
nuaiftuspUbp tfp , /rulf %nju t/Jt^nghbpni-% i^«i»«, 
pusutnni-ui& ifJtupulpMiU m. p-iupt^ifutUu » lpA 
m.pnt-uj&%bp£% {np q.bn. Orn.ujif.fip l^p ifitufoy 
JMppJUuhijt t%usmni.ut&iupuip uMnhtbi Znu Sb^btftm^ 
j>fi uiquiui jujpujunL.p [ilJU tip if. put put n. nmw*, 
%u»t~np b. j>tuUf% tfp musqbp* pppbc SuMftutf JLp 
qpajptunfih nu tpbpP-nnft lpupnqni.pbuBJU t 0£~ 
*h$utjuibp pujpbtffim putUiuu^p tfp IfppUtuj taufifi abu nr brnhu% jmGAhn.wq.nrb ft fn&mr 
£rj.niqG%ufkfig jorfitikfi brq. jwrtttur* 
QqttuiGlfjtstnjG qpounigtuGhi ^mrf qutttpnfu, 
'h/itgrnqQiutfrnd swtifig Ifutgbtui mrn. fbrftni^, 
StUph&wuwj brqbit qutrljtufru Rtattpuil/fiG, 
8nr Jujijtxughmi qmrqnt.G sfing nfigniH/Ui, 
9,ft tt/i* Jiurht ft ifinrdmpfitG tubqk qGiuj, 
tyiatf iJinrdntphwG fiGfG fiulf figh hGpwljtuj, 
%uijutuflnq.tulf /ittmuantpbtuttjiG JitrmlfrnG 
QqlThGsnrfUi br Ifbru/mgbmi s/iuj r^m&mG: 
Ifnt.utu'jn, nr gmrrj. bwGntgbmin. hu jnf wGnt.\a%ip, 
bt ftuG qtuq.rtmt utiffiswlf uiGq.fii.8 q.nu tuG&wffk, 
2jx'ti ft siuriu fitC qfr/ibwfi fet ?A*Afy jkitGwifir, 
In. qGta/utusfiuj qhrlft). fitt l/wgn' mGpwufir: 

Digitized by VjOOQIC _ 69 - 

£r Ijwifivfuk funrwuntqbwi ft ubmt untq., 
bt qnfiguiffwG gonkfiG qvtjauG turawuntf* 
St/i Oyfiubtu Qku tftbumjG fitr tuGwusntwb, 
Ipfhtui ftqGtu* n.tutntf qGmgbwi kr ft jitug: 
Bba turlfw&fig jnqntGg QnjGn. mjn. /ump.ntuftlf 
IJkmi ft ttrn-rlfmg tun. qftgntfitvjG pGl/bg/tlf, 
b puimtpfitG Gnr/tG wGn. qmtfu lofGbrbmli 
Im^tmi^talfgfi t/tujfcjkwj kr ItmGqntGwIj, 
bt Qutifiujuk qwGitwRntjtfitG ft vjuirqht 
H&ttfmrmrfiG kr pinuauigbutf wrijwrht, 
bt. tu^G nrGkr Gm ft yimfunkG ttmGmttuGn. 
Sift 'hurpfrGhwG ( l ) nf A fining ^larktuj wGq? 
*ltntnufiulffiqjkG tuttntuGntpbwG ft in.nt.pfit.fi 
tiitujr iGnrRwg nn-Gkr ft qimfu hrl/ngntG, 
bt. Hutrmqma frGftGnbiuttyG xuxqm pqfenqfrG 
*hfigwGnt2uilff bt n.ftf itiuGniGf fliGntftG, 
ITtujr ntGbjnif jnrni[wjGk nftgntftfi 
bt Rwjr' jbanj utu8nnu^iurbu»f 'ua tqmabUft: 
Ujl Hq/iubutj bintf tfrnti IffiG nuatujGmGl/ 
^ Gm funrRkr jmtkrd tfibumjG JunrwtfutGQt 
bt. qttatut tubbing g*»jq bt gbrblf 
Qql/nffng/iG IbGbfntqbuij qhrphthlf 
fiftn.Gtul/mGft mttntuGntpbtuGG fiGfbtuG pttJ- 
frwGrmGwinil wbkr qwjrnjp tfiutf qmjrntg* 
Ujl tftmJupuabmG n[ qpamGkr Gut mqmq. f 
Zntri mttkGnt.ua qftGf tqtusbintf bntf wGjmg : 
t*ulf Hqftubtu nr ptufntgbwi fi jwjrfiG (') Picf, ^uMliUmp^k 1860—1870/.^ K^iultbutL Smlfam 
p*u 4pqtq» 5ty// r MA/ , *"*ty? » np qJuth^nif bpfLumq^J/t Jfnm~ 
fmbiuMbuMlt &hm % iputb 4|» qutfi b /» f n^u if ft IjUMwmptp 
fmqmfuilftub nc muptpfb tqutulj'btipt ftp fvnp &bpnt9bia% 
gfanLbbg Hmj- /inn J^mlfu/b IfpoliUt npmSu mjbfiuU q£Jqpmt 
tp bppki*» y Google 70 PtGlfG hi^hmi kr pwGJig sfityGnfG bt pdfalffiG, 
h puifpuskG jmjGJ-tuit hlfhmi jhrhi_wG t 
CfyAV wuk f sfilffi'G fiq IjkmCif r^mttGutGrnG t 
UfiGi Dnfiubtu fiGfGwOpikr l/mj tun. fbq. 
htrnj tun.Gbf ufirvjG tfinrdnj turn. ftmGnku: 
/» l/itfl brpmjg wRiuiutvfilj ft W/unti, 
bt mrtorfiG ft j/ny mhfig qpUlfnitpmu: 
UGdGwujmsfirG fi iffav blfbm^ flutjfivfvk, 
bt qbvtb IfutitfaG Auit/^ntrfe^n^ Rkf& % wtiit. 
fofu 0n.fahtu, ty qGmjghu ty if tit fi j&^, 
Intvj ft dii^uitfiG xaGq jmji vtjrfi IfuiG qksbq 
Swxqmr, ntrutq, vpqng> ftajgtu^ bt q^lfa, 
bt. wqm/uGwjgu o^Gbimf fkq dfirmd/ir, 
*hnt. uiGqmGor 1/wn.nrvgbu fbq mjvor puns, 
bt fi ^utJi/it fi /nt qsgfa if.ni tumsrmvs: 
Onfabtu tfmq qfakr qqnrbhwgG pquftufihua, 
Ujl W_ Ghrhr JitwpkntpbwGG far wrRhus, 
h»oufn brpkf uin. rfftgntHinjG qwjitwGk, 
Slfi tt/i' GfiiCm fukp ifiwfupuahtuG mbfigk: 
Hjl iffigvttfwG ft drwuCtuGfiG Gtu ft \ntr, 
*ltuqijuitliulffi qlfuiqGfiu /Suirfrtu; fGn wpntr, 
tytubntlf dhtLuufpG llphGutumf wttor/iG, 
tjwqttml/hrufhwi GwGyhrAk puu8 n/ ^G^fiU. 
bt /ifntghtui pqGu* fi fntr tjwqit fi int., 
b ^tuifittfuhuij fuGnrk q.nf far orRGbrynt. 
%m wGqfawlj ifimfun-unkfiG fuutplfwGuig , 
Slttfitnfih&wG bnifntg Iftijk fiGf qwusntwb 
bt. qfafuhgntiG Rnqttng bt. q&iujrti btnqnu 
ty£fr{ ffpt/io fi RtujfHujpbi h tr Olfnttpmu* 
bt «•/ 8jitbuti fumpbpmjfiS bt fhuttpnjr 
*lwujiG nmr&fiG ukr nifusk Gttm wGtqtnrnjr: 
Xm qmrtrnqmus tqmrqbwi RnqtCng bt dblfGfa 
bt fLhn.taghwi ft piug yn/fr. 'hfignt&fi' , y Google - 71 - 

SfitC frnjuhjfi fei qdtutfuignjg frt qttbjfiG 

ITntLwgmj mjiyr fi uftudnt tthr G,rmdhi%fiG t 

QwRhw' qGnn/iG, hi. sn'tr tfwfrhi ql^muljmrmjG, 

5A Mint.&uG funrmlbgfitff GpjG RhsutjG: 

Uuk, hi uahvf bwbwhh Gut qprnflffiGwlf, 

bi 'hfigmRfiG JiqGnjG tun.fi h orfiGwlf. 

HrhiG fi tttujr fur funGwrRhmi itjiswGk, 

bi qGmglffili juiu8 bui&ljfi jiu^ttiy jtujGttUbsk: 

UiluifmGmg fimj/iufuhuij ihxuj mGlfjiGqfir, 

UGafx btnq, wus/i tyfiufiq tfrh d fundi} fir , 

tiiu qiCtfirfil/u fiir wrdutl/k qiujrwqfiG, 

Urn fiwrlfuitiutjp tujfiu tqninhmi it/iGj jiurtftfiG, 

tfjurhG ttn^huij qdhjikGU jmtkd nifusutqrnid, 

b auiTLwujtuGu Ijhwi juiqq.n n£ Gniwq funt.dmff.ntf: 

b dmdtuG^hi Gftujfig wrifitnjG Guifuuirbwrb* 
Huaniw&niRfiG pnnhuii jtqfniG hi pqp.utrd, 
/» pnjrwlifi put r dm q/ofk uwrwtwGn.. 
t hk*wlfji& IfUbi fn.rU Oqfiubvij nvir&fi viGtf., 
ITnthwGwimf fi'i. qpJUlfnifjurnu v/fiHuidfiG 
bt qwlffiGlfWi witmiG wiq sntri mrqiuGqfiG: 
flwph'f qftihG wGn. duiiff nqdmttu, hi. ^wfitytuj} 
UuififiG mt.nt.rf fiprhi qqnttk^ u*tfw|iti«ij, 
bt. wGAlfwii.njG jhqbru wGtj. n/ nfiafi ;tuu8, 
flr qGuijr phrhf fiUfhmG GnuhG pmrhputua: 
Qfi GiCut frqfrt.. (J.n£k TjjijfunjG tun. «/?»/»#, 
bt wr&mqwGqf nqfinjU IjprljGfiG jiuGq pwGfiG: 
IT ft' ^fiufiq-htuj Rrnunq utihmgG nrl/nrntua 
IXGqGqmunjq ttutsGbtug fiqGiu /» Ifurmua. 
*f»«if jtk nmumf tf.rnt.dmGG mrnho'f xqiunrhmi qfiu 
hn°ju ha jfiGkG |frtt«| mvqmusmG fi jmifiu: 
fir qfi&l hi k vjuigdwtif Gnrfiti l/nrpuskwG, 
M l t nl/u*'jf ^fyawgu 9 n'tf q.fif, an\f fiUA tuvjiuustuG, 
%iif nr W^n^ n£ 2^smgbmi wtfntuGwi, 

Digitized by VjOOQIC — 72 - 

b jmn.ht.mGq gmGqnnfkf qnif pGij. MC««t, 
&l l^rnGviG/iG <Jfer, tf«u/*«at.«a% /n;^, £fr'^frtf8, 
friufuk qtuLntrud jvuttntuGntphmG ftttq8iutflr«8.* 
gtttifntu^fi t/^ t/tu&ia^nt. p*°8 sbvfr/ /Ut<l, 
flr A few; ««t ^tTu nt/fcwj jwGttw&lig. 
f*k ntifiuhwlf ttuiGlfM fuwnwjr fiGA jwjrfiu, 
MnGbui fiq^httufiG pfrrfym/ RwjrhGJiu • 
/?/ •uf'jptrfri. uftaarhtui ft uufxun. xfGiijfi, 
&t ti£ iftfkuii wtthGht.fiG wttwjfi: %10\i? bPbWPNi 

#w%^/b <j5ui/,uitfi /iif ^mAiuii/i /» t/£; QuiP/tgif KtubqnLyft , 
+mbqfc qfinqLnjrf Spbhyfr dbpO phq JbpQ »fccq uiW^m^ 
%mtn tublftupnjp %q n^nprnftLp tuuiptu&tuMjbuti putnnt.bpjt t 
^mUqft brf tupJuthfi puippuin fi plfb //»"fr/»V, 
fin SiuM^iutftmlj ft upputfili duiLiujui'buijp jbfiuljnAu, 
^tuUqft utbufi qpn pu^fitXt pus%q/t wbuft qtfuffun pnj t 
BiV n< -^£ Vjh^ juiqbpu fij L jpQnLbp pn jfiit ^ppQnAtt, 
^iubqff whuff GuiButU^b^ qifmj^bm^ (J[f""J u f> u»ipMtn.nLUi& 
%£2VJL fy p nLt fpi w"tt"l* utLu/n jiuifcpd* pnqbinj % 
fuSbq/i mbuft tublftuitb^ ft Anil t^ n 9P u ^%Muy. 

ftbpQ Jfi 4 ,u Plh y«"«v««»tfra#£ ji p»j n gq fr «4 •pbpnj. 

frffubtf tuubi wufutpl^'b gbpiuquifunjn uttfu mJmg% 
ti'Blb'P ^Stb'p Rusbimutuq, ifff &bpuMbu»i fibi bpp^p. 
Vbuigkp I* P' u 3 ^7 &u*ntpuUyn fi uufum-ituiqiun Boflibflrrngt 
J»' ft f>nq$.n^u ft J Aiuijfitf, qnp Hututtubb^ }fi'p ni.dbp. 
%qftiupbiu^ jt %iu &bcng Abp t n± qbqgfSh /rfy jia%o&nj*t 
$np q&iupusL ft J HuiptjuAibtf L qnp ££<//'«' upummpniZi, 
#wtr qibp Un/ufip tiuiJoptfi uin.utt.bi ditLp qnj finq L nju t 
&l ft uppwfi fiif qnj u£p* push qdhnwgoliu Abp qbqnt.%% 

**$* K t. IT. Wlfi-nih ZbkW8 y Google - 73 - 

un-ui< 

rf(M^#t*-#-^ tf^^L iz* f ****** f#4 i£w^ y Google _. 74 
5K f "pM-sh* j^pt"f it'pf 

~ (I'h • r?^r$\ ymfp—A •Mt-Mtpip t — 

fiiujgj hn d-ttttPufltiAtljttu ttstf^Ulfu vi^tfutptntu^, 
ufcp rtc £s •!**** nuwuttufi' u pu/ltuiu£p "^J" tphft 
fib}** t£ l(f» ipn[uutpji € iinu£p % *lmpt [tulf ftphfit £«*#«, 
tftulfpnt^ pu/ftusu£ p'itbptftt , II pTj^tu^u tywufptp* 
f^ju ^ U£ 9 il! upjjurffl/p(,- <pMupfit££% llquiftdii 
^T* *b t t-p uj ^ {1+inUt.hiui inputntflt^p » npntfli !#£•» 
ifu/u suttnbp tut aputb £ ftp 'iffiL.u b ufuofiFiilt ~ 
pniu i 

ll/irkf/i' m tfskrfiiC pmrhlfuttC, 

i^trpfjiis p-ijjp-nifu funutnutytub £ft Xbifjt 
tnvjuu L. Zfihif. op fit nujpkUut^ *£/*!*£ • Ll Ipu*. 
pbt_np £p tpl*L % /*"V,7 ^ * Up"*" 9 " (*) ***/" opbpp 
<Putp[tq^ f*utultbtnJ (£"1- nprtutf Xbp tuusp^b^ 
muiuatJU 4>njpp tnlruutj phplfpnt-fj-h ujtfp) %utjb^ 
gauj np puiqjfiu >"'jl tnU^pffunLftfiLSi ppbp. 1 1 
k. jQpbp-t; tf-pb^rtL. tywpfi^m i£tuij.pbgtuL. f npmfjm 

( i ) v* 9*- &*ty4 UffnuJktub unntufuu%tuu[l»uit 75 ^butbt. tu%tubuHuuujgujL. t Ibtuftu^tu H * \t*pUMUU 
bl^utb Op(?U 4* tup fin ft if if Opuin_fip tfp ulptb^nL 
q.fiututL.npnt.pfit.% tfp gnL.uubftttf , tfuiujbbafi np 
n.nL.^> fiptuufcut PH u 'i nL £4* bp uin.tufujn.paL.^ 
p-htuhtli b. &bp ui a n.$u bufUnL.pl hitts ^tuplftu 'l. b. 
bpujL.au' tfp bp uituputuiL.np£p &bn « ufun' p tfuj^, 
%uML.usUrv. &hp uupuup tfujutnL.au/iibt jtutU ftttbfi • . • 
htujn bu tlZiuinbgnnilt UJ .i u 'h^'H'PP i^P 
tfhujju f np "m"*/ tfutututfp bub ft uji nL,putfuiutb 
£p # "'ju n.£tun£u nutut , nt-pfi^bbpu uji np 3ib^. 
fib ut£u ftttbfi btf opuia.fipftu n\ tfftujju r font ml. tip 
ulfupUujL.npnL.P'buju tfp Jttju , utjt ^ujuutuiuttiL,^, 
0bt.u tuL.butbp ntL tbnt-&nif lihnfuuipbbinL. fupui^, 
funju * • • « uuib ujuttnttL.£p fuplpub £bu • uS/ittu^t 
uji khttLtiff-tutfi bniuit ftpbug tun.ujftuplfnL.pb*l*l M u 9 
b &bp fiitbft* « ty . 'intuitu tuju opbpu optutLpftif. 
Ztuiftup ptupbuyutu jn*-p uibutft mutt &bnb* a.puMO' 
uttnbuubn- 9 **7/<£> f tub ft n.pbgftU , np *t/p£u% 
tfputubpnju buin.tujbug£ • » Ifuttf *ft ^""ignj tf~ 
pftgi * * l*bbft &utunL.gbu np uiuoftft tibn/uftj ^haf 
nt-qbp %£ | ffuMuhu opaufUbpftp iuuijbutn.tugnL,^ 
ubfttL. ujjtutft buin.tujbtf t l*ubft bujunt-nfiii np btf 
^Unp^jtL.u tnq.fitnnL.pb%i ^bn.ujgujb * *r***pftn^ 
blpub , jttuhft ttp puin. m. putU unpifuib utnui^ 
utuio-fipftu IpuifuMtfu rtu og-utftu nn^bfttL. btf ftaf 
OO-nuuiu t Pub ft buaitni-nffis np attptf.ffu 200 put** 
fuiunpq. nihtbgntf opujo-fipft tfp Jfif f bu ty""- 
pjutfufunpn. umiuuujittL. ^puttfutu Kntfufmfx t^ubft y Google 76 bufununffu np 11 mugpnt-gggu gggjJuugmnt.P'h gating 
mpif.fn?U{>U vt-pfgu&bufuffu opugg^pfgu gfuggnnugggg*, 
ub^m. 9 L. guju fgpfglpgghg uggLopbugj ftbpflfiu «/J£ 
tfpbi.b^ni£ % i[uggjlg fi uiuuggg, uSujujjui pjjuiintlii us^. 
Ipgfuutinbu Hil tu l ni - btft be. usunlitj uggffcuntAi 
afinfuugpi % • • • t Iktfhup 1 50 fypguu^g • • • ft tin _ 
4j tr L4± nt L * f^V*? ^* u ^tf^t *uitfgu £• np fyp gf-pbtf. 
L. t/fiis^irL. Iptfuij 2 uggfutulpuu tnpnuutb £ , *f£(gp 
150 t ifjfii-up \l\0fi t*ui£i~rti£ t guu ui£ nS tutfputnf , 
gggj£ C tuMpjtL.p JJtujju t 1 50|» 1 30^ hftsn. | gfguuu 
oh ^n.^fgl^bug'lg^u funugnng.hu uMn.tr p Igu np guu 
usg ugdjgup 20 Ifustf 40 *f>pufu,p ugbuth uiugj lr v 
qbp | m-umft fgpbug funumugguttr I 5' ^jgu 20 p '['"p 
ItpP-ggglffU btnbt. , ui'fpnqfis um^ i/ip^gfgls i tffu-uu 
tu L [^*i*H^ u n f upupuijgp }£p • upupbggwJUojg ugg^ 
gng funuuiUMtjusbp Kifjuiipbtj ♦ gubgnJ p~£ ^ugpfiL.p 
trpbun lu fypufu^tfi uiUuupun. gj.ufu& guftmfg 
n.t**J bqbp fthbh gggtfgg£ uggfpu t bu flf uggtg^Hu 
an.pgggljug'bnt-fJ-irtgg'ig b. ftf h*t guu&hu ntfubyuik 
gggugpm.au Zuguing-gugubint- Ituifgup fipirug gx.pbgb % 
np nt-phy guugm.ggggf 6000 &pgggujgng/ ^iPt tu§u jb 
pu/uujufrpuilfufuu uljuft£ 9 2')0(>£ ***kl{ tnutpnt-ufu 
ggggggpnt-gginhu Zuggfiggp | Dutugnpnp puJigguuhpug^ 
Ipuuffig | b. npni^tbutbc Qipbujg gnufpnt-uugfiu Utuju$ 
funuvtigggbp bu t C^i t n P g^npbfgu ZugJgup 
4000 lff» pugg-t • Iwbujg ujpq.£% 3U00 upgMgnpusum 
i[u*J puusfr fcjfu , uutugiub ^tunugpu ug£ £ugpb[p 
g^gfnuwp tfnjugpt bplpn- p-nt-njglnt^ gf.pbgfi bu y Google _ 77 _ 

II. 2 usifjtu£ ft ifbp ^n.ni.pfiifu tup^unfiup^tnL^, 
0-buslt MuMjit tuiumusujuufu pbn.nt^sb^f/u niuut » 
Uafppnufinu duMpnjuutfxmu ut£ blpuv. justnlpuu^u 
tSubfi buMunjg np U * U*['4> uj j£l uanuSu ^opU tun.^ 
f]*u pusn.uspu/it{iu (*) mupii-uib f^bpff-lrpp jftfubm 
tnd* iuautnni.MMj^u/JU o-inuiL. b. junutniugiuL. np 
miutun.pni.ff-bu/JU ^uiiTutp hp piutfiufjii fiuj np «**_ 
n.tu9uMpt[lsuj> % ufipnt^ {uiuint-tjuhil; t 

lh^wL.usuht[ f uftpbgbui'i ptupbl^ustf f ffjbfrfi 
UMUMUiUM^tutfiiUpp • — tfu uMunUj* &bub Ijp a.pbtf 
ifmbptftuptup , duiuu nh fhusi^iuj^^buiu nab umj$i 
tUun.uttf tynjjMffu n-uipkutb- unnlru ftppbt. ft LP" J 
f*usL.muutbg % np n.nt-jj> &bp n-puMuftpnulpA %um^ 
btufu&uijnLnnL.p-biutfp ftlibft Z$utfusp puusb £j> 
bnbp fJ-£ * €umjU tfuMprj_nt/ib tuu^pni-umJU uauut^, 

(*) t*P pu'fi/ui^t. Jibn.uiqltpiibpni.% Jifcf Swhuufbp uijq, 
piunuipuApt ITtufinLpbtfb huthu jtp qnp&bpp whubbtni. Il 
mmUnbg fuutppiutbinL tftupfi' ^iia/uuiuiutjnjt/ upupnVbbpng% 
^pmf ptuLiulftu'b itfiuiauitujuuilituuinLinJ^liLTb Ifiuj uijn, Jikituim 
mfipubpnt. U nLp^2 jftfwuiuilflilrpnt. usbiuJiftnifinLQ biub Jut* 
ufi'bt (Tjiuuipbusii Ifyn.utn.iuui putntua^ui Jnu tui £n, piun.bp 
nvb^p np put n.ui path Ifiuptf^jtitt *hputq£uA»bpnc i/£» pufoh 
Jp uiuipfi i[^6 £2^9 ^"it 1 " &k *TZ*^b p"«/fir f^i H"bpiu 
fc t L tujq ptunjiu HutJu$p utjb utuutjiGuiu uifiintutjgnctjfib 
fwjbp^'bft nqfim % np JfiU^bu f.±.\m»p.mj}. puni^ qpiuq^ui trying., 
JTfiuuighiub>^l» t bbg ju/bljuspy ftp /iiugui J£lf ^jplfbu/bfiV 
w«|p«»ipMf/«1» puin.pt b. puut n± ftp untfnpnt.QbeuU pbpui- 
%utyfi fitun^npqtrg gtubji ifp buibo&iibpnn 

Digitized by VjOOQIC y - 78 — 

^ni^b^nc £ np fuwnuan^ uputjtL. iu^fmusinfri t tt^ccr 
$fuiiuni-gnL.usb tmupniMtnu ml. juuMniunm.P'fit^sp • 
fynquityfigu Ifnuulfu np ^ ^ntpbinc JnAtyntJu^ 
^ufu£ ftpltlta % Ptf m^fUnt-p-bu/Ugu trplfmJUjd* 
f*L.ft}hi-&biMjUfi i U ^b' if tnusp np muin.uMtubgnthifc 
ifL j»p n.puab c ubpnifu Zbta • • »p Iffyi * tyut'sf 
nuuMiniht b. pUtt^bpnu/ubih inu£u*q.pni.&buitfn tin 
^piuutuspuibbtf n.pu*b*ubpu b. buttf ^nibu a.u*i£u 
utn.us^ op us tip tug if£V ^utwnuiutk Zusmnt-Uib lCii/ w 
pwtf utut^u buibi. t tutfiflsu ut^ ^pus'l^p l^p nfubift 
/' qni-p tphtjlt utupu^unptfubpnifu f&£ % bpiutfp^, 
ututlpMMU pUpbpgu/Uni^p-fuJi/iU utnt^fSu n-iupngiug 
u*£9p tf/ihjbi. ^Jwtf$u ifnum n.uuub l£ • ^uj'pb £ 
utJUnp ubun.nL%jfu iujppb%ujpufu ifp mtupusbbi t 
b. %np q-pnt-p-buiu 'h^iuUusn.ftpUbpp ^n^Jtu £££<"«, 
%pt-bini£ % bu ujufilfusj ipiupftu^ tfjtuiju Ifpputuif 
uttubt i /' 1 ni ~l' ltfl /uitq.pbh b. /jpuufujublu bu§^ 
%off- piuhiuut;puhpU Ik ,ji ifpwj tip tub bpuiqbu t 
np £nt£Jiljbu/u jubn& ufitfnq^nu usqutjfiu %bp^pu^, 
jnt-PbusiTpp bfutub p^iu^mJii , p*"l- *lj u $P if** 
%u§ub ftp ljb c Ur^.uiUnup-buil»U unnbu Zpsusnutptu^ 
tyb^rn. , b. pun- 'Ij^jp fufutuufi jbuwnj ut^ ftp jft^, 
stuuiiuljftii %ni-ppb^nt. t 

fr'u sfsnblj Hpifft t ***u%[i'l. U»q^u*fJ'nb » nsju 
ufun-uitf jnju £p ty u 'J » uMU^a-fiu iun.us^JiJU £u*«* 
ifwpbuM^ aJrprj.ujumu/up q.pujlfu/bnL.fJ-buj'u b. 
nptun-t^mftU usuiuu![ oq5ub£u but be bu ju§u£u 
mi nub btt b. Ijnt-fuutbtf jusbnL% Lhuutnt_bnj p 

Digitized by VjOOQIC _ 79 — 

ffilrhg q.putVb utn.9tn. tCwKlUflkuffl bus/ub^ t fc. 
m f j ^puslfufUnufJfrifliu b. n ^ q.pu*q.£uip t ni /bi 
£tifl ni-fJ-hustfp. unt-tnuMliUMutuiuu q.bpb pbbj t Q^ 
pbj) tnhuiulf tf^l^nif^l^^ ttbb iqquiplf J*"/"/* tfc # 
bpb^> inhuuilf %ouap f-fif » tf**P mbututf tua bp^, 
fy*Mjf£ujq.fip tujpnt-ptflifi ^"ijp i*jqJtU& nifbfitf ' 9 us^ 
ffl/ii qnt.q.uMq.poj> b. %£uSuuin.poj> t*ufun.bp& t 
fin^npusq.pustj fiu^iufcu b. %otnpbpmJu u*n.uiVku% f 
Oui^» • *iuipusiubui ij lupq.uttqb tnji uiupub tbp&J*** 
pntfjU f-ftppb *UtTufu £ , bplfpnprfii uifJU f/'/*/>V nu 
'ijrlih uihhh opusijnjijliii n.hpFiu ifMuslfu £ f npnd 
ujin. nt~pbj> pu/ii tmiint-tub i/t bwj • bppnpnjt 9 
H.f't'iii'wjfi til '£9 r' u 'l'i • puMtutupuhiltU ifuftip Q-pnta 
<£tui£utifjp iffunt-uib £ f np j*bpujfpz/uni.fi}bujuu (*) 
nL. utpuMiftupu/ltnt-IJ-bufUu ujqhuiiiuljubpnifii mp^. 
iquiqpiitJs^tnJli ^uitTiup &u*pusb £ft 9 ^ft^UJUiujh 
'IftfiiMp *Ffch 'f'"JPP U****? if tu!J- it-huti boffin *f>pu*Uj> 
Ifnt-inusj t uijb Zuj^t-rnf [tit jintfu bntuh *t-hpt*pp 
np ipuuiuspbiui m>qv*piuU it'p up huiqiflr'jli 9 ZfJutf. 
Uba ^tsiquip atpiuhjiti puiJi HP 11"^' • niiLiuubi^t 
huihu (fob/ inpm.iubr nv. q it iuq.pm.jfibtfliliUpnifli 
2400^r if out bqiub £ • 2500 ffppb*vj»%t \ % uHitu^ 
$f£>P » iHLVP ^*£ » 2000 fypufajsfB biujub^nL. 
'fitijLJ- ppfctg jufliniSi ifiMpn.uiujipni.p-buiiu b. aiu^ 
phi^iuifnufJ-bu/u x HJuiuafii_q.y/ij» np ff-iuuip ^utu^. Digitized by VjOOQIC - 80 _ 

in't-^ut i$uut £j>lbp q.u£pngffis tnuautptuu tfpb ut£ 
Ifjp tutumtumbu t hit a.ftpbpu ftpbug Ztvtfuta 
9^/tupust^UJ9 umtugnutub-jt tfp ktlLL*"" » ^ ^f^t 
tj.iti.^t tu^ t£ut£tunJr£M. fuhtutfg t*h£<g % *&*& IT*" 
busg b. tfbb tg.utjflaMtfanL.fMru/Uij /ututfttuutuptvp 
pMuptrpuipncfthi/b tfp pptub kPLL Ui ^ *••••••••• 

fi*nunjp-hu uatuututujutubp V-P^i tuptfu/it £«»«, 
tftupfy* %£ % nt-tyjtutjft i/iouuwsjni£ fiiubh Ifffbg^jt 
frf>L. tnpi- fbotung-n. tyoUtftun-iu 13. •• U*fb%tujb 
i£tttnu*llnt-fHru*t/p. tuju o.npbp Xbp nt-nijtuu^p 
bqjuujptuu£p ptupblguufnuffbiuu fuututfngp jutiti*, 
%btnJ % ftbtutt dft^tn ptupbbuatt 

K t. IThOimiXl 

ULuiiit^t tujuutfcu x be tfibujf flbpbuu ^M ifpb 
tut mtuqmni-t[ tutuui&tun.bjntf^ iftnfutun.pbgjfb^ 
%nu umju gftuiaptupu/jts %uatfu»l[p t nptu^u tjjt ftp 
gLnpAFbtulpuu jotftupni.f^baulig L. &bn%iuplpti-*, 
O-btuug tfpwj ftUjfUtufuou tLtuntutftuMpUbp inni-usb 

jbptuuutufytuu tuuuabmtujftU nt-tjijiuifutncpbtuUg 
L. tup&tulf pbpni-ifhbpnL. tfQ uuutUnq^ Qnt-iin/fit 
tutu juMtmuaptupnt.p-ftthaUbpU % tupn^tupbt- tptunStut^. 
uahu bptuutugft bu f ulpuuibjni^ ftpbpp unulf ifjup^ 
J-tuuabmtuljtuu Ifujsf ij-ptulfufli Ziujbgnutubfc , 

tftuuutt-tuun. u^utmlf£ni£ fyptuuuiupUiul[ utjtg. $wj~ 
btutfbbpnif^ x P***jg itftt-u Iptqittfu tuning £ *tt~ 

Digitized by VjOOQIC — 81 — 

snb^ np muJitn.at.hMmn* KJ^n tm.htnbp Ef-fc unii «v*» 
mb% 'Hntfii* fjp* un l , l ulfuuslr £p nL.pfa pu/uutuft*. 
putlpui/uhpnif ♦ %npffit lfn jnL.qnL.£p Zhiifi %npft 
/ tJ ^ jn -f'PP* P nt-utltuh/u 1861 A tyn ifmhtnt-^p x ftp 
tUntUphu ^uttfutpwb n.bpn,tuuututu%bph utt ^htn^ 
tg4hui£ pjhuttnL. '/j""j tfr% J-uttFu/uutljuhpnL. pJr~ 
pnt-itnd x unpibnni.hu/iiulrpnL. h. £/rfr u-piu^ 
puMn.hu/iilibpnL. , fl^pf 1 "- usfjuutp^utlfufiili l{£1~ 
nt-.pinnL. f ptibpnL < u '/pwj* hhuttr ncnjuoptft putp^ 
n-iu& t^ffu huMUniiuin.piul^iulfub put- h. ^tulpul^u/iin^ 
'uuin.puilputfuhpni. t inL.uuiL.nphu»tiihpnL. h. ptut^. 
L.utpbut/itbpnL. hnt-uuthnuthuth nL.ftn.fiu 'tk^hpp t 
iDpufiiuuijtfu tLuipcinn %np puftiu.£mubpp cl/ulJu 
Ithtjtutr %np bpjiuiujuuMpn-nL.p^busu itp % '[bpnjf*}** 
bus j jujpufunL.ufiinL.p-hufun ^thp^nbt- *tffu pu/it^. 
a-^mbbprn^t Zbui uliuuttr £ffi* P UJ t u f'L 'h'**/** 
phpbi-u ^u/uputuhputptup t tuuttu ututbutL. ufttci^ 
%u*uhpoptfii b. jujqfJ Luuhpujpujp\ £tup£utuinL% 
&uin.hpnL. h. tLujnunfiuTpubpnL. tfp Zbm ifnL.ut lip 
t^u/li^f/ii* h' u Pb p<"phifutp refill h. bplffiL.nuMb 
buMnutupupithpnL. tfn *fp"'J 3irtL.inL.ujir E»jfu tftup^ 
uthin iutjbpnL^t */££* jtufunt-nli a-npbni/u£nL.~ 
fJbufu | hnutpnn 0-uitftnn juiiLur9tun.hifnL.p-bu/is * 
ZujjpujuibttnL.pbu/u ['"If &n-tnriL.u7thp nc utptupjt^, 
*iibp | npnug U UM ph r jthnjiinnL. u*SJ>ntl %utjbiju/u 
d-ut'Fu/iiLu'ilfu u-np&fi n.£i:L.[u libynri^ l^niUUtupS- 

Ghrp : 

ttyi# intUWttflsBkmtB tj.i[uiuL.np'iibpgu tffit f 

6 

Digitized by VjOOQLC - 82 - 

*k ♦ fhnv.ufjiittuiU L.usjjU | npnug* tfuAiust-Uibq. 

bprn-Mu/^tf/t ilutii^pu GhrukB qniruk&fi fa- 

m.ftuubptti5u tuutb < u % l^iupr^iupntf ftpb'uij bftu {111. 

utuhhg lT[iuuj^phujh[iu dbrukSbu/iu fuututupbut^ 

%bpnuu [uh^p a.nifnq q.pnuuj&'ubpp* n-usEtwlffi 
ma£u IpnptiL-b gufti b. u£issqhgu/it ftptftfb ♦ b. fHb~. 
p&tt-u uMunp Zutifutp pninpnJJtJt tut bpbu£ &t£.lr^, 
n[»u itfujip t tfuiuuai-utun. np j>i*Mub ifp Zfib ub^. 
buiinnifu jtUvtutubuitj «/££ \T f*uui<phufli[> ^ujiftup^ 
Xuibuj^npfrnt-flbuiiubpu ui^ tuq£b ufuntfli ti£t 
ftnqtufr i^tfi" *»l*ul£u ft ^In^ftu ftp '£p UJ J r " L [ t k- 
"Vt ((binufuhjfubpp ilp^tfluun-h'p tut £[ib /v*- 
aflfu x U>uni£ % d-iuifuiUuaijftU bpl^ttL. tu^tua.ftU IfriL.*, 
UBubunv.p-bthiUbp^u % tt'j fuiucuMpbutSubpn typp~ 
uutU a lJ*pJJ}ti u£p *fp ntJubutut Zbu f ttt-uuit-rtp^ 
hu*i_ IjbuuM&buMuttli t/pujj f n't tut int-utucnp^. 
hutjiibpp bppnufu bpb*hg u*tt-iu9/iu Qbpif ubpnjU 
ifpwj uuu*i_ hiuJLUMpuMtf£ui hpliug Ijbuui^pbiMMlijtli 
dbptunJbpttL.ifnd % Utunugif^ qutut % ntJu^p fr'^'Jl 
***L P~bpbuu ftp uiubjb buflip Zfru jUMunuaUjfub^ 
ppb b. h*-p ifn.ttL.ut utpusifuipuiutiL.P'bufu Zbutb^ 
a^ufj/,p upunttL.p^ftth*ttbpu x tip tuqlint-iulpuU 2 It. 
UUllfhs'ubpitiJu gnL.pui Ifp pbp^ftU % tynt-tiiufygu*^ 
ipsfu bMujputjbntiL.pbufug tf^nL.^jtlt tf^^Jfu tu£ 
UMlil^tupbtb £p % Zftuntf 'unpnif puMpbjuutrv%btut fj"- 
aftM*pn.nL?u (f/i/£uj£u lpufunpd-ftu,p ^tvt hUl. n ~ UM ~' 
q.iuutui& mj/^i) tyit nL - pwpbn.£ut funp^nupq^ 

f Digitized by VjOOQIC 83 %bpntub tfft^Jfu qfi&p uibuuhf • ufvlfujpbijt £p 
%iubu % *n^unj iffiQujtfujjpfSu php-utafil[ upntiL.^ 
tnuML.it p ^nuufUjiftu pn%rtL m Lu& tLutu tfn tfuspd-us^, 
uibutubpitL. t^putt^^uhibpttL. b. puaUuMU^p At*- 
UUUpubpriL.* ufuuu*ftiLuu& LL.ftutbt qujpnuiniufr 
Ipupnq L tUqGntUi£ntf ufji&bpnu l[nqtf£ (Tfi~ 
uujrtbufuft pUbutjttL.usb uihutubuju putgusnitb 
Ju*["j£P ♦ fipbh bntub UfuiuiriL.ujq.ftp jnpnnpubpp 
lytqyuapbgnult^^JU ujjq.uifiufiuhpp * uit-ufunutljuju 
&btx%uj&fiq- n%ljbp^uilptL.p-ftLSMlibpU tut <^?A> jtfih 
fupui^btjnuubp **»J"- W&UAjJlUf tfujpqp , np ftp 
tuputiubuipq. UMsbiuiutnL.p-bufUa tfutuUmhbg n' j 
ttjt bpbn.nL?h£p t *ptuttft tfp Zustfbuui #»*_ uufb^, 
%tujuftL. Zujifujljfip pufbuMuijptibpnL. tfttuifttutA tut % 

itP ^(PP UUJ P OtftuUt^Lul^bf ftp l{"Jpfl lfbpLUtJUj[jUJ% 

nc putuuMUUtbqbtuliuMu ftn&JrpntSt t fypujlpifunu^ 
fJ-hgSsu ft Ziupfyfc f ifufutuL,ufbq. ft upuuttu^tfuful; f 
ftpbistf ^tu^ujtftu£iutn.ft tj-nphfij) punq u/jjifinpA 
ut JL ** uu *pun£.np& tfujpqfrlf u*f x ftpbun unifnpbtui 
guni-PfitJiflibpnifh b. ^>uippLn.nuiljnqn^Pfiifh%b„ 
pfiifjp pn^npntfjiu &bn5uPiutft nu ZifujjujfiJ ujift 
bpu^ffiu utjif. u/i/ubm-b LL.tuntuiftuipuMtftupn_p f np 
juMiftun. ut£ £p ftp tktunlpuj»iun^ uliqjinihtjfubpniSi 

jilt 

Ujutu£u f jftptuL.fi tputt jtuitftptuL.fi , igrtL.iu&- 
b. fuujpnL.ut*fr tut ftp ™niftub putpbbutuhbp^tt • 
jnuitu^uitn tu^tfii b. ^}{flp uu ' L \ ni f q.utiuuiu^ Xlu^ 

fuftU y fuUipntL.U*b flL.p tfbpUigtutpuU fuflpiULvfl^ y Google r _ 84 - 

utni^busJpu ml. ^kPP Uuj L nt L t" u fJ r L tP k tM T~ 
t_\Hb % tuufun-ni-juuiu bp uuMpnt-uatfiu ^unfusp 
Lnutntun tfu^aliiijijt c\bnluuipni.buinuibui% qmm*~ 
itnt-tfubpnc . ut'^ n£ fib) mliifcp bt[us /m.co % pmgfr 
*fn.£bbbiuu £& ,b buiiuuib u*£b ZuufuibpMuiuuii 
uufuuibuiu^JLi t (*) 

l^nt-uu/uljuip/i uM^JuuMutuAingji ifp fkTKfkUk\TUk-. 
tkkov'u bniufr j£yi 9 b. bp uiuipuuunj d-iutfbpni.% 
u*Up nt-lf bp %btnbt-£p npuilfuiu tfbfr \uiptfntaf~- 
*ubpnL% t l ljb%btnpljt Qn^bpu iut % a-fiinutu^ni^ ftp 
pusUuiufipuilpuu uMpd-fcigfu ni~ ^uijlpupuita l/npntfp* 
Ijp upumnv.^fiU njfujfu t>pb%u uynb^ni-fi^butifp m_ 
ifmbptfuit^iuti ju*ptuphpni~p-fiLu%bpnij_ x Z, * LLp~ 
ufh Z, • Un_nL.uspn_ L. nupfo%bp x jui&uiju p***ij 
iMtjnb^nL.p-fii5iUbp l£nt_tnuMjfiU ftp 4>uipbnh n.hn~ 
u.ftubu/u ububtuljn s Papbt- tZuistub uiju upuut-, 
rti-uj^iuFt juipuspbpniJiJ-bufUg* bnt-uiu/Ujt Znu 
*buibi. 4, ♦ bq-nt-tupif. Z,£n-pdfit-qji tfbnifplf f/y/* t 
qnp njplpub £ tynufcinpu* *lj'p t £/'lj' nu [' **ni£ni-ui~ 
lfui%p% uMiLus^jtU n.^ni.bib'u 3Jrn.usa.bp P iupn.it ui^, 
^ini^p-bufliU Zbtu « 

t^flpfiumnuijjufipfi b. ubpbgbinj ty • ITputu^. 
tgfj Z,utjnn pu/uusijiL.up t b *fipftuinnuft %nt-u*uut 
bmtLUjjfc jbn_ni.uipn.ujj LKp^btufiu^munu^ fuun_ui£ * 

*$L uu * i, k UM lb tfou tfuitnuiUg Slbpnn iftniu^ 
tb^P i£bpuicVni.p-buitfp pbp-bpnbuti , nnt.utpt%ut^. 

(1) Qua, «£«*«/. Sop*. V. JonptuuLulUru.% £f ./,\ 

Digitized by VjOOQIC _. 85 _ 

tp*t,p ttj uuiImujl. gun. tyfipf} utfunpJ-utl^u Qbp b. 
(fit *l- ttuina.iugnL.uu put%utubpnL.^huAi b tfbputa^ 
%butj apn^b t utbbuji qtfintuL. qb bffl-fc tun. tfboj* 
jtbpfilnnut^iujpu tfbp (*) LJbpujbb*ituujn^p % ns bu 
pnnnjj qut%Ui-unL,uTtutuhpnL.ff-bij£ Zuttfutnabutnb 
Zutptfufu^p x U-j£ ft Qbq fl£ut£ui b. ptupncff-pL^i 
uputp qutttnbuti It tL.pnL.utuihult % b upuutbutltiuL.np 
pipturunL.utuUu uflin? utn.iuL.ht J>ufii qutptfutitu 
auttti!uutuhpnL.p-ftLfu tPtrp t£iutjtbutj£ , rip ^utqbi. 
qff-utpqifutujb fPkpfUnitujtj nj uiit£ujt)ujuj£u bp~ 
pbiPjt qutuntfu* 0-bpltL.u pitutL. hub utittk uttjoB-h 
h Zutjbutg/itbuJutt b tyujpuuju t uutbmju Sunp^ 
nt.'ufiifj} uftpnjlt np atfbn uhtn_p ifjtpphb mjl; x 

€u»pn.ujpbL. uopltutulf utn.ut9tjnj Zntlnt-bp^. 
ant-fif-biub/it nj utn. tt.bpujpa.nj Z, • f* utqputumL.^, 
%h % fJl tun. juun.bp f nbn.npn.bbb% tPbpnj Ji]J" u l 
£p t b. £o#i hujn.pruutnuuL.nj b %jifufu£ ttutj/j utn.^ 
butt b. ututut utn. %iu fjujtit n_cup&ni.nhuji f*u£ f 
b. nj aufubputL,u utn. &bn ututut&uttLbtui • utj£ 
tfb^p ut^ut a^tutL.utnuip gjnpluj tuumtuUop jiuub^. 
tm.ifj> utn. b tpnt-utt nL.unL.uuutufiphn. bL.bjJ- pn~ 
Xu/uiu/j t njt ttjt' tjutfu guth awtuutu.pnL.p ftL^ifU 
^utmni-fjinfip puj tfbtkfj ^gbpfUnnJtsj ututn^ jt 
kbiuu juj&btfpb t 

*8u/u/£uj/ft b. tfbq uibuitL-ftbutba. SbpnL.tf 
Znfun_{iufbi , b. bff-£ b t^utjuutbuht SbpnL.iT ^jut^, 
£anbutt % ft n.uspifuj jaL.uutjfg fH£ jut^nqbuttp ♦ 

(*) (Tn$lu^u h'ntilr'biugfit 

Digitized by VjOOQIC 0** _ 86 - 

utjt tujd-tflfij frul^ atftuuututlj b. atfbb tupufuu tfbp 
wpd-ufUuiL-ttpftn. pu&utjbujt* n l£ tt^^L **^7 tftun^ 
fttbtfj* Sunn^fiL. Shuin% x ) 

^ An-mT i. b% ttW. tbhrtrbhZbai 

Ohptul^tMjj ^unp^ujibnnL. Lup^butbu/jntttnufik 
ubput^utpb ttL. Zbutbt-nnu £p ftbj* h Ztttjljutput^ 
%nL.P"butb » \j\pj>hujbubnujnuu tut ^buin$but£ £«*»«. 
tfiulfplrtjujL- ftpb*u % llf ♦ *9 ♦ IT jtuut t pb tu% % £ftt.p^ 
tfjtL.ulf ufltb butqbbujj ttL. %bptLut^Utubbutt a_put_+ 
ntun.ftU 9bptf ttiutyutcfubuji tfp bttutb £p t ff£— 
tu£ut b. Hu& nt-1u£p utL.b[b f ^nttL.ut n.putputn. tfp 
uspbt-btbtt/u x u tstJU ujL.it/Un_ bp nutuktutL.npubpnL.% 
tf££ % ujtfffutfit ^tuut tfouthtjuj& 4* *R*b P t utptf.ifiu m0 
*bt*$Kb *lJ*t in "A/*** * "*i*np {ujifujp ttt£ juiptj.rtL.uJcV 
£ t/f/yut tpujtpbujfkujyujb n.putnutn.uta-£tnubp£Et x 
Ufrq-utif tfp bpp ft'p bulj *hbpuj ♦ Z,jtL.ptfftL.aJt 
juhtrthnFtuli bp butpnutp bp 3ibn.uja.bp ututnbplfu 
ifft% t .pbp^J nrt U^p^pb luhubnuptuU hl. ftp t p n t p~ 
pu.tnp Zlruibunq^p juuj%tj.tMjntutnuj'JU t pnif tjp tfjpu^ 
jb% % P_\ If"*!* jujfnrtujb £ ujtfi^ul^li ujubift tfbp^, 
&ujL.npnL.p-buttfp , ^P3 U£ ^ohl ^ht-piffit-ubuju a.b^ 
ntjjujujpnjp n&jtU ♦ l^p jujL.b^ni.'u^ tfbtj^t ut£ f?-£ 
"fjif- i/rujijftaL.^ rt&fili i/jtutj /*"£_ utL.b^nttL.nutfr £p 
Ipupbuttp [iu t pbnL.p[iL.'u tfp t [iifujuinubpnL. ut^ 
fuujp^filj utn.LumnL.flA fit-Ob tfp , ubntfttt-f^btuifp 
Iftn-nuiub , b. Iptpnif tfp ubujSujlpjjIt* puiL.ujlpjJU 
utujppbp ^JtL.ptiJtL.nhuj% tnutqbpnL. %tfufunL,p-butua 
b. ubp-btdbp-but^ € Uujt^uj'u t plfu x 

Digitized by VjOOQIC - 87 - 
1861th ifph^ 1871 w kpb *ip± fy"- 

unuptulputk £ • <pujphq[i *f£9 "tyf- uiutup utuipjiit 
f*ph% btuifusp [tti-n. uM^uuMutni-P-hu$li ifft^ntj ifp 
bntutk £ ♦ V-pb^ f tpupn-tut 9 ^nuuuftilfujpb^ , 'frf'** 
utbi , opfiuuiljbt t u*tLUjp%npt[.b£ hpfnmuuiMipn-ni.^ 
p-bufu b. u»n.u*f%npn.tiL.{i£ 9)pu/uuuijfi tfbfrbplfW 
^uiUpuiUM^u uiunUj> itntub- b% hp nptMtnnt-ubb*, 
prtL.% pnt^ufun-utfynt-fltpuiip i U*jn- t ty£ n (jff' u ^*»— 
lt u t ^but ftp lftjnprf.nt-[(}[iiJii f pp ^'"pf 1 yufutjui^ 
n-tufr ifa t b. %fiu ^IniubgtfbbpniJJU utbt^ uAttjutb 
£fih %npbp t np btuph %np b. tnut^p juun-jtpltb^ 
pnJ ajLUMtiuib^ us r i n.mJli nt-pbj* fyppuusjfiu jf*~ 
ifr^ "unp-^fiu Wftuui^bufup t tyutpftajt </££ ta t 
ausuuibuiU yuMinuusb- £fiu ^ujjbph b. l^pptiutjjni 
XThuuijtbuaiih but pomp ibanuUbi hph%rj nnt-UMpjJ- 
tnbunv.p-fttfl/tibpnt^jp % hp tfhluuspu/lfu tu£ %n%* 
ptiq.usp&Muli t^bpUusjuMpbjt tPp uptu^tb £p t punt w 
%nt-uj& mtu/uh tfp iupnL.buuttulpsiU uh'hbuiljuhpnn-* 
jn-puitfbpm ani-tupHiuM^h u/bQp ufbujubpni£ y npnbg 
u£Q tftb hp tftuinb%iu riujpufup , ftp ui^Juuunua^, 
*unnp , hp Sbtfujpufup , hp puilju nv. uMujput£nfu (■) 
b. GiuML$sntfp * 

P*n.^nLltUbpnu b. Zuji-bprtL. uhpnq^ ifpU £p 
ffuj* * ftp frufiiopfybplfu tffth I ip upumif£ % np op 
tfp utbumb £ uftuuM^pbufUp *P ut pftqJi tjmnngub*.. 
pntfu *r£f utpimfuin-ItU b. utpunuunt-UfltJ-np* np 

Digitized by VjOOQIC - 88 - 

WUUJUljh'lt ututlfu tun-tub- tf£b Zht-ufun. hp £t*# v 

*~bkp » ka """t'tp a m * u fi i ju*u§nt-ii p^bihb *^C. % 

(hunp %tfufli ^ujut futuun,usquitnh[h b. njtt-tup** 
"&ut[h tfufuputJJfctubp Lp tutuuiifat-jtu ftp tbutpbu^. 
hutlt bbugtunbu , lj' ua A * ^n% luUgnt-uuib £ t kP"** 
ttt-it t V§nihuh bpbtnutuutpn.tubu/u Jiupjpt^u put** 
LtutpuU uttupphp t l_ UJ pnail tui bhutun tfp % U>J"~ 
tfuJisptuif£iuJrp% utt bp Jtlntinuujt nL -pblb "£? 

UMUJUIlfh^ x 

Up^ng tfp Jfut • S{it-£np£t£ft l^nntflfu l^utn.uj*, 
fsupfynt-fi ftpbu Ziuj ^bunt-ft nt-uni-ufnt-fitbt-vp 
Tw££«/ tap uiptitiiuh tf£V « P LUJ J9 tu J u tui *tliu <ptu^ 
phn n.uhinL.nn tbnnt-uta-Jfcur Ztuj ,nut^utittui tfp 
*/J££ %buinL.b^nt£ t^iun-tu^juptj^ b** i 4*Hj'* , <PP * ft* 
unp *{["*' J uhutu^fbtuU bptu'b butpiub* tktuup 
tbP rfl ktl tPf* ^ n L.l ,u b u i ,uut pb tu P4±t* ii > npnuu 
*f££ IfitntuifptuU^ni^ j['2^ r L ni L Ui J u utu bP utL ' nm P , '~ 
lpij.nt-fHu.up* ffp j*ujut<upiup£ fll; tl'P*£bpp 
vsufub^ntf Utupubtbtu b. utubl; utnhtu tuhuib 
uAnup % [fUjtaJtiijflt jjtftubtf.nlfnji tu£u ^putpnt-n^ 
/up ujfiuift ubut£ 1 I) puiunL.p[i tfit ujtfh^fi' b. 
Kupd-tuub' Zntfbput/jutu uht-nuinhbpniht x 

(pbibutuhtujusljufu ^n.btnnptubtuJt at- J>h$ tfpit 
utt ptfybutbu/lt b. u/itn.uttfiuZujuiuj/fujU (npiffc ijtp 
utjunptf-bp) n_utubpnt- Zbuibt-utfr- £ ftp tuutputtunj 
J-usifbpntjU f UM ^I %tujupittnpus& £ ft unit bntutk £ : 
ifjhyut ^tuj tfutmbututLpnt-fl-btllfiU b. putitutj/ituut^ 
butU ul. tfuiuihrbtua.buiu*![tuli tupnubuuiu tun. 4u# v y Google 89 uutpuili t tyuMpftaJi UfHtf/lBflUfftlhrntB *fh& ituMun 
£ufujguM&- b. lutflfh suMnuMp} giMMUn.nnn.uatk £ um^ 
unug U ftutMM^huht % u^pupnnt^ Ijplpjinn^ ^liuiuj^pu^ 
unt-liHriMMtftM. #ȣ. tftMMuitruiMMifnf sn.uMjtnL.fi-buMtTn x 
^punt-h uusb. £ jJuMjbiuMtk £ tf-uMtfuAitMjfitMj/jbn 
^tuJltfi ifp Qt-pnupugft %}UM € uuML.np n.pujq.(; inubprru 
pjUMphlpMMttnL.p-^Mi^Uit um£ * f}£ ftp jnpn-ftpnLtfnifti 
4 • Un.nt-iupr£ Z f ftt-pif£it.t£ Puipn.ifufUuitt £ *^H 
jttuub O-putpujiM. ^pMustul^b pinlth p , ttu/UuMuu/un. 

*°i ^r*fa*k u t ( l ) P 1 '* 4 • V*»ptb u f*t«t"p~ 

irtMMuh 4 ZuMutnp If nt-ptMjmbufu iJuMp<fuMpuMufr 
upuutifnt-fl} fitJhp utiuuMn.pni.uMtf- £ ftp AnL^bj 
uinuuM&- t-hpbpndn f 0-fc ^* u *vb'L a l t *& bv t ] u *p tu &' 
auubfy nL - tfiiJ±uuMn.uML. bh'uguMnJtu ujputuMfjujp^ 
n.ncfihbuj'u ZuMtfuMp* tfujuiUuM%fa bpufcltu nJtUjfu 
4jh^uM Zmjj'j ihbibuntfiufu , ^um'j l^uMtfuMpn.fiu'it p^, 

uk[nt[» , ft£ 

f+uMjg umju b. nt-pb^ stum n^pnjgtahp f np /r«. 
puMpnL. %bp$u*lf puMubp iu£ lpun.pbpbu t jl/it l{pp<~ 
uuMp % a -hP' *unp uhpntuun.jtu % ubpbuMjiugniJuba 
tfutpn^n&M t^jSin.iul^uM% *u/fuMpuin.fipp t ifftultiL. np 

uflM&tUlfp (fuhpliUMJUM^IIMJJ K U 4r- '^"ff' Af pmJuM% mm 

f-wlj bpht.njP^ihpnifb^ uin.uiiibh nu q-puslfufu t 
™t m ,i* t ^ n lb f u t"**! ub UUM, P^" u * u * npiu^u nji 
anbultbu^p ^o^uMtftb'u^ ifa'PH > b MOU b' u '£ bp^* 
Ihut | b' ou b' tfbqb ^bui i 

(*) Qi;iCbtuptnt;'h uip Utfb-fl f t k n -f' "'J" ufipriLb an^itunn 
a tuptfJui%ui& £ qputpmn.fi V. (/. bt-O^iL^liutU ut£ qtupibuit 
JFliuutpkuthh Qbpuifpnt.0 but tfpb U upptuapncU buufn* 2,ht.p* 
dfu.abtubt; n* uu * <"rtui^i (Tb'bp utbuut& nu fiutAutb ttbp uijn 
ikitunfjipii ut[ If. ^niubyji QuMpqtftiihji^tii £«"/• y Google 90 SbtsnGhmG uftajpnttfji. — ITfiuwfbiuG tyu^turfrwj 
frt RrtuGfitpfi pn.Gnt.wb. OtipG ft Quirfiq* — 1871^ «*- 
Uminr tuGlfnittn. fet Qnfjiufi Zgyng iffititul/ii. — /N« 
vjkGun'G J% $wrfiq 9 (hnufhGun'G ft 9nj/iu. — />r p/tynt- 
GbimpfiiGG /inu. — ITfiwufbiuGJi (imLiulfGhrji* —ITuju/iufi 
futfpmgfirn.. — 6nt8 ty/ijGutj fir vjwsrwGfkG. - hr $»j»- 
uiunll^buiJuiftunn, — QJuftontfituj JvupqnCb tijwsl/hrn, tfbr 
nvjrngji. — Pknnnrnu SLorwjhwG ififijfiunrfiwG. — $»«.£'- 
«p. — /»r ft. lywuji. — I. bn.ntwrn. IfitrtCfirq frt ttfitu- 
fwrvfiu. —fyfuwrRuipu/iLkti tj-bu/fi grwptun.. — ITfiuwf- 
htuG/i vtljwnbtttuljtuG tfkpnsjt* — a9.lt' G Ifturnwr If p. ^p- 
rfr/ft iqfish'G nwu ifntamGyt — aUlffitawrfi Gn^Um h- 
nmGnji sh'ri tfn- ifilfuijv. — ITfiutufhuiG brhutfinfuuiG hi. 
msbGmxqbs. — />r IfbGgmtiG 1885&/2 tuunfiG. — /»r c/tw- 
tCiunrwtlwjrft. - hr muqrmGfG nt. sturmqp. -W/iuwfhwG 
^uM&fimutqutj,- ShnmlfuiG nt. UnqbpwGwljwG ufm8dmn.%Um 
qji8ni.pfit.GGkr. — hr uruiGli nt uhGhwlfft. — br ttwrnw- 
ahgnipfiiGfi, - hr bhrniplnGp. - hGf Smrnt.fiGui^mGnt- 
phwG jwrwfr. — lfit.mGnntpfit.Gfi. — *]vtfu£uiGG fet jnt- 
fimrlfmtnrntpfitGji. DlffiLsmrG frt UlffiiswrgfiG. -— /»r 
QwrphGnvfkG nt. QwGpknGji. — ^hrgwptuGtulfwG pntG 
sltunt.pfit.GGbr : y Google _ 91 — h[i Zuiutsh ifJin-Uilpish p nuusl^u/t/U 1 8 / t 
Sbi-tntabbuib Zni.nfih *UtuhibHu umumjP rti-ittfu f'pp 
MMMifJiu itp bm^p % UftuuM^huiU bp Xrtir PtlfflflL. 
VtlUiftU Zbut l^jp upu^utpn»-fa jtp ubhbutMh */*££* 
ftp uftpuiljufb tTiuutbufltbbpnif p f ftLputl^bpin pnu^ 
ptuutnu/bttifp f p-n.^nMiubpnifp , ^iut.bptaifjt , ftp 
bptutabbpntln i jnjutrpnMfb b. ututmpusitjtnilp t 
Pppb. n.btnnn nc uMtumtfiua.£ui tip }£*l n J> t tf^Ji 
Opbpnil lurt-usV* ^tubujn.ujb 3fputbuujgb%bpnLM 
ubqpUusbufu UMnuanuilfubpmfh* bn.tu^tUM& £p tutu 
utnJttnutL.np upuyiupnutfp • tfftbl y* tu pt"U9l**'bpp 

l{pwl{ nL. png Ipnpuib tu Ufk'rfkG tu ujk' r\k& fa 

&•"}£/'*' * ['*'*& *b UJ bMU4inbubintl u*n.us9bbu*j untfp* 
U£ui£uipujfr £p pu£uuj[pjjh nutnbtb^ f tj r [fuuji_n~ 
putuifcu ofhbb Ztugb buspttptub sbputbp ul. 9 III. 
HhU flklVUAUn* uputnptuuutnt-uab t^utputlfubpntht 
tfjpwj t &t_ u/UnUtjifnif £p np ^u»pu»p*lsbpntf l[p 
(fbpujljprti-£p % ifffb) 'b^P'buM^ ustfpnfuii usUuni-pp 
l^uitnnvhibpit bv. tfnulfb' ' pU uihn.unf l^p ifut^p 
Ipi'jp IpMiinuai^n^pbuitTp x fifjff ^pj tfbtutjutb £p 
np u 'J r f- tuwtaifusbusii UMuiytupnt-tfp muiupuifcp 
aji%,ph tu^ n.nufpbpnub %bp,pb • tftuuU qji 

^ r Pkp n Pt 2. tu i*f^ nL ^ i *^££* ftblpub tp ftp 4! n 4J' 
ubtibwljp funjnp ^puiUht-P- tfp , b. Ipnpb utUb^nif 
*un.tuuutu*np % &o.uj& £p pni£isfbq.uil[ J^ptyp utZ 

Digitized by VjOOQIC ^ 92 nL. q-n«fi «/*4£ % Hju t£u{4>/' »f££ q-i"i4>i' t % n p 

uin.hfj- umlmmjo- 4* hpb% jopttubinu hubnju J»bp~ 
p-nt-iu& tfn t npntfu tf£9 l[p *ubujpujn.p£ iuujsus^, 
pm.tfftu fuumnLflftttti b. £nt-p£iujjuj[ffi uji^bpp 
ptuabtujlpjfu f ftp n.J-puMntL JbAujIfp -Skiulpuutut^ 
a.plrujf f (feputUutugtrubpntfu nuijpujq.b'ii funt_&ui m , 
tup t <Pu»pftnJi p'uujlffiif ifn[nt-Pfti5fubpli b. ifiui* 
nhnatflibpnuu ubnb t f u 'pj»n % upu^ujpnt^if^it «*/«, 
n-ujQ « ^n'% £ % np ^ r pp ut jbnb n.nt^sujbb shsutbpnd 
kll ^H m ulu '^ph f*p bppbtfbft u£UJ£inuj& jbq^ujtffim 
fppuj'liuujrjltiihpp % j*pbffl-£ prtinp Z,ujjbpb tut 
tftujpMiub- £ffii <Vutpbqtfu • utubutjU Hu<P? 3»puj%„ 
uuitjfiiubpniJu qnuuMpP- b. bp^utubb opbpnult bp^. 
pbub ni-pujjuujljbtj x bnL.u£ %uib. lunhrt built bui^ 
pbfjfjnt-fUbujifp tPp p-^nt-utn-utblitjiu P[[ u 'l "*unuy f 
b. Ijp tfbujj 4tfii % p-bpbt-tt tfbnjt uj%fruj 4 uofll nt-^ 
pfo iutMJut&uirt&bnntf tut x 

U.juti^u UMUtmbtut tituiyujpbuji (J huiunbufub 
U££ tftutpftabuj^t '[bpfjii* °pt*Pll q-bpifujitiejffu/U 

tfnt-jubpntf tut-b[ft lfp tfp-tut£uftu Ifp [uutt-utpfih f 
ustftfu jnjujt £»htn funpujunt-qnub^ni/ ^bnbnbutw 
jusMttLiMUj!^ni_p-buJltg ^t9 * npn%nif£ tut^tumji^ l£p 
Gluiup pfjff ?*£}£ ^ujifpbpnt^ff^bujtfp b. uiujutb^. 
^tujbutU thtutunt-umnJ tfn t 

U,tf£u put% ^fhguib £p Vol \ fibx &J1- uM^ttu^, 
L.np ufulptt-tftfu but ftp IThumjtbuiu ubuutb- £/r 
lul^ujutb^ n-tunftuilpM*U ^n^tul^btu^ ifbtkni^p-htStu it. 
t^^utnuPfti^JUp &^ift*»pfttn tftftiftuntfttujnt-P-htutfp tfn \ y Google — 93 — 

Mtnub tfbpb tumoral f lun-UMug funsnpiugntgb t tu^, 
iLutug tulfungft iuutj.tuifx 

S wphj>p tbgma ) ftp Zftb auMpbljuMuubpfcu 
*$} nj> ubuMguM& t hn Zftu bptutL.bpbbpJU jufulfusp^. 
busbfth bl^tua- t ^piuupuptulhi tuu&btugtub x jbuiftu 
Mufu tfp l[p ifa'P'p pulspljbuj^ uputubust b. £*/* w 
ptu^tiuuibtu^ tuu/un-nL.fu in/fit ubpuffu t ul. tui^ph 
Ikpbub^^ l[p n_uj[t&ncu(; x ft^ q.tutLuuM^nL. £ 
Injjtu t 

\ol\n tynibuh ^utjbpniJu UMiPifutfu pbnubuM^, 
cnp mutpfiuhplfu fcp • u.npvo'% , fuoun f L.u , upp^ 
OLtun.nbu/ 1 t hituppuMilxuj' i x louO^r ft ifbp UMtTtflM 
puiU tun-tub £p % uttubtuL. juMtLiuVuMmnLfl-buMifp 
^%np b. utfJutupZhb n^utug^p • l^bputtugtub- fcp fuo^ 
unnhbpnL. lpuunuuiL.np 2. UJ P*P *^C "~ f uoua 'l nt - 
busunuhtut tbnnv. tin • ^ftu bn.ftL%bpp t l[nt-utub^> 
gtubtuU ifn.tuji nc uibl£ui tf££bpn % °-tP wn.b^, 
pbi~njp-u % fuusiftnL.gni.tub- £fiu Ztupf} ^tuifbpiu^ 
funt-Pbtuifp tfp * iffttuju fypuiuuiubtuu tuul^nuuL 
uii* nujL.tu!ftu% gugtub- £p utfufunn *unp bpft^, 
uituuiuprLubpniJiu uituutptuibg fubttuusiuuitulfubpp f 
ni~p 10-i?0 uttupft^ ft ifbp n - ut pf , [^ untfnpusb £f»u x 
nbpusuutubuMii tfiuuibutun.pnL.p-bu/iig ul. tftbthun^ 
tftiujnt-jJ-biuug mbubfubpntfu ^but % {pptuuuiulfufu 
utnn.nuiuMn.nfii utunt-p^ubp fuftutufu tuiupftltubp 
Ll jtubtnL.nhi Ifftp^bpnc tupn_bi3u,p jut/unt^nA 
ul^jftnplibp x 1 860y5r utn.uM^unpn.nn^ ubpnt/bn.n* 
nJrn. tfiuututfp u_npb-fi n-^nt-fu IpuunSiuttk* Itp 

Digitized by VjOOQIC _ 94 _ 

juputfuttLM^p %nptu^iuu bpftutuMuu*ptL%bpb % bp 
MuqnJranL.p-buitfn ttL. luiiputauMug B- ttumttt-nL.^ 

p-huitfp (tolerance)* Opuiq.pttL.pfit.Vu* Zfihb^ 

pfu rtL. %npbp£h l^p puSlt^p <tujifu/uuj/ffSu Iftupnn 

thn-jthpniSM «/££ , ITwujiu, <PntGg, Orwqftr, 
ITtuSqnttfh, ITh^nt opm-ufo pbppbpu £[& > nc 

ill i Ui P1 r * u g ni -ifi t ftL.puj^uab^jtL.pU ftp tLrtjufju 
tf£9 % upu^upuUuslpuU t Ifubpuslfufu , Zuufusp&ujb , 
quMt-b^mutl^u/u b.tujfu % . tfuftjpu/utfutunL.pbuidp. 
fypu/uuusfyu/ufiu bp£ nj £nL.pbujtfpp t^P k- 
pbi.ni.p-biutfpn A^q-putiuuibuM x Ul. usju bbutUjMt 
fypufuuusbbuig U buuigbufuttu umi Kubpuitk pufup 
$£p x U»jq- Ibtfu/Unq^ uusptLUMgnuifftit km flip* ifu*^ 
%u*L.ututL. E»bn.nL.t?u x £u*ut ufunL^ Zh^tub £p bpbft f 
uibti l^ utfit^tuAt ) np^utu tL,uitL%u*guj& £ttu ftp 
yttL.p9b npnutnn cLusfbbpp x 

1871/fr, qbpibp% t % "p fa^wfuAt \Tu,p„ 

ufafiujjfc'u tyn^Jtu* 'bnju u^utpq b. iftb^bumftutj 
ututptuant^p y npm£ tpuujp^p Vuspfiujt tf£Q % Zbufit 
tutt-iutk tffthjb. huty hp 24 utu*pnL.u/b whup • 
pui pj* % GpbtiL. ^ujqtupb tf out tfrbp^p tin. &bn.ut^. 
tl'P pbpuib £p Zbuiu b. bplfrtL. IputL^pfi Stutfc 
utupnt-ihiupP-tui f npnug ustflfbnuU ufuoplftib ttL. 
hibija ^uMUunthtnifit b"iij* bttutv £p ttL. h'^J* 
ufputft Pl/tup t ^p2. tn% wblifr tfftU^b. pb^p ♦ uutttL.^, 
q-fri- > Ifb'utjujqjiu %tujb^itd , lhntut?uun"u b <frsu^ 
rl"L fl* nu {£'i JUn "i J ft ^Irtfhu t 

Unfit opp J-ttqnti {r«"/» » t[pub% t (Tunni/ut^. — 95 _ 

lpuu*ubpt*u ftp fru/uoff-ubpp u^ui^nt.uutu ftttut*, 
auatfunA-' um£u • l[p ifmt-P-utii Zbutujppppnu^. 
p-btuifa ij.ftifutL.npbi qfiuj* t h~ ^utpbt-ufugft p-oBh^, 
nt-ntnnt-^i; tfp butb. % phpb^ d-aqnifftu upturn , 
nup jttiiujbind ftp ud-n-b^usbu/u uipuiujjtftuftu p 
Ijputfu ftpbu upuutnLMMjbi] pUn.nihibtniJ<}bg5i tfn t 
upbpnpn. oph tujtjbint-p-itub ifn bnL.tniui Omhuiu 
*Hoqnu utniujft puhtiuu^p "pf-ftftu ♦ ^**u fyp a.pm^ 
%riL-b %utb. T*bp • ubpbutli S • Qnd^ufl/U^u Ztat^ 
pp x IT ftutugbufuft iThl^ltb^nifli i[pwj Ouibutuft 
npnliit 20 nul^ft ITtjpbutu- Zop tptt-uttuf nputt^u 
ah *ui*ju ttuttTnuu ^m.l^utftU jufutfuf; ft tkutfuu 
ftt-p %utftituujiMJinptuuuinufJbujlj^ % Qtutfpufu Zuth^ 
puj/fiutL^ftii */*££ l**"* 1 Ippuutftu^ ^piu^ufltUMU 
JT ftuuajtbutuu* npui^u aft mUtf.ni^bft *uttL.£pp t pwig 
uth^Uutp fypf/" J J ftp ^ "*&"*- ft butt fph nun.nuubi 
tnuti • tl*ft%jb. tip ^tuplj typil u£ J pnStft OLpiuufun 
tbrjniJub^ s 

U*jbtiL.^buth. ftp ^ltti/puiub utUrj.putnutnSUui^ 
L'"L p tu *-' u U u * u funpnubb wt^abpfc t hd u h u b mu **~ 
push nt.fti tfitfUuH-UMUn. OLpuiOL^ut partem &■ tyuiuKJti 
*f£9 • €Si[uJt*b"u t p , %bp/£ujju/iiUi"u f D ) ftiouft'ujt 
£»buip% bn yyh9bu utUhutpbuftpatpuip % p***jg tfbp 
*unpblfu lujlt mb qnutuli ,pp i£ >tum x u£l[ ^uthft 
^ujpusf} ^/"-p kPLL u 'J Ul(fti-mu*p } P£ustnftj£ t 
fai-P-ftL.£bu/u Ijtttpututbut £%ft(fuutftft tnndtp , ifflu^, 
^b. tip ftp buuib fltuqftu bl£bnbgutufuiualpu% 
U£u/un 7 nl[ft 4 u tf£f lfp upuutputuut^ ul/ltbutl^ tfp , 
nt.p b. uuusg t/ftujb. f/hp^n t y Google - 96 - 

bsMtutf.ht.nfi iy/tutf ttL. q-putq-fctn bpfttautuutp^ 
q-n^p i/isfb 9 ftp Zftb putpXpututnfi&auU ut^utl^bpm^ 
%bn£% f Unjjtuft Zutj ftJutgtulj*MtijnL.fHrit£it tpupir^ 
tunp funt-tfphp ^htnq£»bui£ tfutjgb'u fyp utbuubft 
etL. Up ^o^uttftb'u tftftthtft^ tfutpq.p f np ufunutUtu^ 
H?»ii (indifferent) upupntftnni.phtutfp l[p uib~ 
u tub aft usiflfUnt*U $buv % nJrn. nutt-tttbutit tfutn. 
<putpfiqji ZutiftupXutlj utbufrfithpnifb b. jfi^ututut^^ 
ubpntf | tiftujb. np Ifp ^nubnt-ft ft f p tu^ tuutut^J 
pufttnp t itftU^b. np bp f**tf£ pftt-ntulin-utbufit 

l nL PC * 

l^nt-p bbfit£ %utb. ftp utqn.utbttt%'itbpntJu */£/ 
&£ uftuutjtbuju l^iupn-nL.bp £ t nuti-tultubp m.«. 
Ittbnbp £ t nu wjn. nutLbttubpntfit bbbp £ <P***^ 
pftltfa (""J" l"'-^ fa^i ^***i»**tb ip) 8 hbpPmti 
tuu&lfm-ftJ-hutifp b. l[p ^ujptjntJuhu ntut-uilflthpp • 
— — Qutuutlfith pu ) utZutuuiuft' 'bx Ul. bpubttft gn*-— 
gusq.ph L ftp putnirhtiputjp «-f»p^bpp t 

putpcJtutt usnj^b jtf.ftinh%jp % fr'uj fuouutbgnt-^, 
p-fttttsbp tnbnjt niSubtjuib b% ITtUuhufi ^ftb 
futtptun.ftpftU uttttMt b. fi'uj bntutk £ a.^fuuu_np 
ututur&utn5t x np utftijtutu bpbutptuttbutt putpir^. 
Ipuuhbp utfujtus'u utuMpiubutpbftft n.aiunulrauJis 
uttuut ftputpnc b. f<} ftitutfuMutu'% hub t tfftujb. np 
win. n-putlptfli nu stAi&itutbu/it jtu*[pnm~ittt % hnutt- 
n^lfutut-np upuuf&ittn. If % ftuut t pbufuft upt^utulputt 
JLutfunnttuutyitbpntJu tut x 

UtUUhuft fuifputn-ftpn putL-utlptfu umftupuo y Google - 97 — 

ElL ug i. nt - £ plusptf pf-usptf Zptuiuutpustj € lsbtabjtt% m 
Kustttup ftp ZftU bptgp 9 np t/fth^bc btn^p ujp%*, 
tj.usb jtc. £{- tjjt^usb* 1-tP" utuspft dp Zbn.nt.fftk 
ustjtjftb tfftHuslfu m.un^isuusuftpbjffls but be *J-np~ 
bft utyubjttL. funpZnt-prj_ntf t j*utpAbusj * ITfiuus^t^, 
butts pust.usbu/b usU%nnnj*ttpf9' jusisn.bdusunL^, 
ffinttibp nt-tjausb PH us t nL - £ » puut ftp unifm^ 
pat-ffbusis 9 *i • U • f*i-f}f>i-£bu/uft x tf-piulfufu ^u» w 
%ft tip fuu ij.fi pub pnt. b. usbKuustjuiu upupuat^tu^ 
%bpttt- Zusdutp 9 np pUtubuiu uiuspuseiusjunt-fdfta% 
tip Ijp iq-^ftu j»tun.npq_ *J-u*p dp tudntLpftusp ray 
ipuiphnh if£9 ftduMUutusuftpnijjb dp b. jtuufts tnus^ 
pft usifnt-uuiuljufu ljb%gusijntf dp \j*pbcb^j>ft Z,n.o~. 
tfpii d££ tP nt lb "~ t n p^ nt lf' ***£ iffi^bL. t 

uhuiuj>bufuft upujtttsfuuMn.puib u£ J t t- utusp^ 
nt-ufu uMUJidufuusdiuOu Zutdusn.outbgusL. » utm^ 
bujju } ptuuuj/ju/u Ausfunpn. tjbpujntf % iratjntfj^ts # 
optuif.put-P'b'vffit | p-usnbpfju fjf- usU^U [tpb%g 
iinndp j^uMsbtnv. lusdusp push yuuusg np } pis £ fib • 
uutlpuju pb^Btp tj-bn. fftiljusb j£p ftp Zftb us%d£m 
\£nn f pm~p-b t utfu f m. ffuspd b. ^qop Zusdpuss-fb 
ia.busuibgnt-ffht&p* pusi.tMsfjtss% nt-da^uttt-p-butdpi 
isfufutufum Ijp ugusUp nftUffu Znu % 

frp %utbs%b busuof&MsbpmJu utbuusljusb usn^, 
rj.bgni.p-bu/ii ng_ Zusdustjptn-p-busu tj-usqustftusp^ 
sjjbn. loop Ijp ujus^ip ftp fftpufuuutlpuu ufutfUtm^ 
uftpaufffnjsp f ftp Zusttsup&uilj usu£bustfuutus$tn^ 
Pftth$p | np jus&usfu u*i tatittbpij.tujUuMljptjJt tjv^, 

7 

Digitized by VjOOQIC _ 98 _ 

MquipinnL.pf§LSi dp t[p funtp^fit ftp ^j £«W0» 
^ft/^uinfiuMjtut^uMJU (ftp ftul[ ptun.MijS dftm^tffo I 
^MUjfi^U wjf- Iffo buSuofFibbpnL.% tf££ UMjUuJiaft^ 
%bp tut* np % j>uufu b. Snpu uttupm^uth &rrj£ mm*, 
putfyutgnt-ftbusdp* lfp tnuMpm.pbpf;ftU uftuiuj*^ 
bufhh bdtuuusbu/ufiis nu piupntusJ^uAtUit lutfjnmit 
dhSuslffi dp d£9 i »«- tfhft ftputt-nubj* tnhihfttut _ 
/m_ ip ufUnUtj ]umui bpbu ^jflih^nL.* np^uitfi ut£ 
fufiiuijitit MMMUnUjt judgniSsb^ ftpbtt fipbhtj fhi-pb^ 
ptfi* t flpnd ujutut&uin. dp utcb^ft ni^Ubtjufli aJfUfjfu 
utmbgnt. t 

Susph dp % hp tnutpussjutup^bb q.npamJii£rti.~ 
pbufhtj tynju nq.fih tt/itq.f/% lutUguti. jtufuft dp 
dutbpbuubpni. utntlJUp futtp^pn.»ubau»bu*U #//xj£_ 
dufutfti t £hh i^tuptuuhi ^pujuMUiptuhntt hioulfnni.^ 
%b^nv. ndu&stj ^btnuiufUrj.nt-PjitMs % juiVetnbgtML. 
'£bp£usuf£u %btnb^ opnt^ufu uttnbusiip » piut.u>bi$th 
^ujfunpq. ufwpu*g£uAbpai£ , utujputpuis^q ITlt^ 

uuj^bu/up t np uipr£&s wqrfkgntphwifp dp 

4if»n.iufJtU ufbt^uid utjit upufuuiLUMhbpntf %pm„ 
upupusl^ hfiihju fi%&{i pLuspb^nufjuli jp ftni.fip+ 
l[p qptp ftp u*n.u*£fjh tnnnbpnd • bpufjtft f}£ 
dtnp/^ f*kt{* fcp 4 bbpf>ftU wjtj. pb^ujtj-pni^pbutlttjh 
ml. £iptp if-bn. t IkZuJLUJufilf *"jq- upuptut^ufttb _ 
pp* tfM'*, 1/kGtfUiEfl pusn.bpni5§ t[puij bttitfHib 
£p tnut^t §[£& dp ITwuJlUfi b. <PniRgf> d££ , np 
fortpq.nL.b£nil %/fit ^tu^JtJubpnL. b. uiptfitt.Mhbpni- 
Zbut b. tnutlpuL. uiAb^ntf* tutvusL. *ufpun.bdudpdit 

Digitized by VjOOQIC — 99 — 

fm^tp^tuifi hpktomjP ttp . puM naup - fc uhp t tftmuj 
m mp m d tukp t return tvpuftsakp /tu^ntJrgufu uttthu^ 

pmmbpinfr L m *f u 4>F U f M^Afl^ f ^V^aif* 
*»c tatnutMpftu fowj • tpbgfti* JJA^/tl tt . <T • 
% m apMa at^u^huMU nt, StpajHutj ««£ t frc m/jjj. gftf*. 
fft*tty£t<ltftlir*fi £/»* /»/» upupufhy tTfttutghrifit 
mita^unf ftp £t*nt.fJ b'htfu «l t^t^dbH f"""* 
pm&4>£h t 

^au%purlfu/u usjtf- Zupvpm tfuil[uim.ftpntf 4£ M 

ft" p**phl[ui9lApp fuufutfrnt^ nq£nuuhyft% qjfu~ 

£««ir ^l Zl tu'jujtufu H-ftrjuspufUnt-PfitSi L. 
tmputtttvpMMMUnt-P-fttJU ufyppff'kfnL. juttft t 

St'p —pd-lrp **p Mujtf. paun.tulpu% at. *m%&„ 
%ml p »S u tU^&ftU lusttmp* tunLUtfJtU u/ittfuitf ftp 
l u *fc"*"l* n k fybtuitnti if^m^p-lrtutfpu 4pmtuuipvd[ 
%bmnt^ip 9 t/jft&tp | u%pP- tnntujuMiHup ttL. u%pff- 
t[*up4*uiutruuM»i**M»p , 4*tn.pat.£p , Ztr&nLfyft itttim^ 
%m-fcp % 4>u*pfitifi j>mumU L. tytUq. mmpnuufo »ftft~ 
fftutttftts/TU | npntA ^tuifuap tpujft'% sut-lftft t^utphtjnp 
f,mpblrp i QsMtfnqkgutu f 8 * Qutpnittrufitft putu„ 

b/fb ufin t tr^g & n *lc. ^t^L NP* L ng -t n P f tE * t ^ L 

jiAfnttfrgufo t&tliqtfh L ftm% f <"jfe t juufo ojft ft„ 
f****9 [Aq.t[ftift§utit*uputp t[p flT b- hd a f" t l rm '~ 
{4yv jflpb%£ nfi tfu i i m 'j t 

Digitized by VjOOQIC — 100 _ 

uut^iruinp mirajiilq£ utmjtuf^ mthuutb^ jm. Ipup^ 
n.ustjf»h£> ftp npnt-ustfuhpp pu9g*un.ftfy Mnum* 
^pp^tpnu/f-iruttfp . mtftujjhgutU^p ftp *&[*% ml 
ituputmpfuouuitpA ML.JqSsm.ff'iruib tfjputj §£&•» 
nuwtjusk Unpufu^nau tu%a%tMtuppnuff-irattfp , It u§^ 
%nnn^t &}tfuBputtmtaftpni m J3'huitfp *V" ut L M,M > MP ^. 
fupmaL.gjt£ Iflnpttpnpufu^t t ^p puinjitujfi%^> mht$* 
%bl tylfiUnifrmj tfsupq^p, ^UL.mkftu^ tfh%£> utg 
tnhuttlrt llfbjm t g J r UMU wruJUhi ftptftfb ♦ tfufbut^, 
uu/tuj. tfirp tf^ftfu tf^tfi? np fynjf* uiusptfinn^ tfp% 
£p ^jtU jftjutututlfiilrpnt- l[tu jlwantfulrpnt. L. Zftm 
tfuspnjrpm. t 

^njttt q.an^% mtupji iti- l(iu htn^tp upummu, 
%fa guilty jtpb% • tuv&ptrt.nut /tp/tfyntUt afpU tp kpp 
%hpl^usjusguht^ u/JUnp % ^atttnntJr£pu (ifutatU nh 
tmjunt-Zlrmtrt- tnju ufumSsntf utfimfi u/um.ufbirit£ 

tfjt^ut^tuutui^ f futuputft^tutfopttt.^p f utn.njq. tpum*> 
tfntf | h* u t H ^bP lrptruUlrpni£ U. dmn.tfn.mHu *"j~ 

bpht-njp-p x iftftjjtunifinu uMifqufulfu nc tuUjutpn-wp 
tfopnt-^lfu nt- (£klli% t[u*m % jntJukp fffpu-fc 
rj-ncpu puAt tfp t 4,0' ptupL. MrqJ> puutv. , L. utm^ 
tftujttnntf tfp ^ufuft tfp fuoujt iftafuutUuslihtJ^U 
truths € t t^rpnt^tM.p/w tntmhVlt £» lytlfulrg L. Clr_ 
n.u»nusL. t 

•fiutiifi tfp op trtn t m% % fctfuiguiUjt np tftrp £i»^ 
n.tuptup3bH-ff-{n-%p tfututtfrftp £ bnJrp ^mttutfumm 

Digitized by VjOOQIC ... 101 - 

ualjtilpuihp t^tuju • qjt P~ M 'l "/* £«*y»mJiMi#^Ara#/ 
fl§utn5tu*2tftnf&niJi}fitMtbp£ trut^p tltru^ft ut^ j»i. w 
*m.c/£- jnt-uuM^ujinuib* jtitfitnjtujjfctftu uimluiS- £/&£ 
juaMsnLUiu}iftnp- q.ufpngu*I[u*u Ifbu/fr^ft tip 9 £uutb 
mtf tpb^t np uftuut^thrufu* Zu*ffu>n.ujlf ftp *^t^ ^AV 
Hjutrtf. ut^tul^hputKb /^utptutuiutu^fiu* puutb £p 
^ufufrtju ft£ <bu n.utuututm.nt-fl fttflt ut r £ ^irtf 
fyppbwp &• jf* *f nuqhp plth^t % 

ITlrp utju n.ufpntfit ntStfcp utju uttnkfu utp^ 
mutjtjjjti l[ufuitUutt-ttp irpbcnjf^ tip U. %hp^>ftu 
uiltlpuunu tjji&uil[ tfp • ut^utl^hptttukp^t ^tuuttip 
bpiru ir£u*&- £f& , tit- kuMuut^utt^npttbpu ay* {&}*» 
ufiu pujtujt* t£utputl[nL.ut& ptutnitut^^ttf^nt-Pitutua 
Hfutlrt.uiujtmt£ x 

Ut^utttAtttutt^uht tfft&ujlfp* fypu/buirp£%£% t£UJtn % 
Iftttn jtntiittru*£ nt- q.utq.utpbut£ fittlg tp * Out&utjm 
**T% hCLL***? ^"jj** q.utu utut^ iihp ^utjbptfbfc 
t^utuutfttouftU • jutn.ut£uttf.£tfithpu at. ut^trputiu 
putynL.uibr%bpu % ^utnn^but£ Ifhflt^ftu q.ufpntj0t % 
*fiufuft ttp pulftrp tpb4> % "p 4>f»± £p -tp ttifuk*, 
%tujhm.u ^utttutp Zusj tit ant. flit* nJun. ifp nJtttut^ 
fttujftujt $n% , b. fiu^>u[tu % utn.utun tun.uiptnpq.ft* 
Qp lju*pn.utjffvji> opnt-ufu putbutuutbnbnt.p-[it5i^, 
%bplt ttL qputputn* fun^np a-ftpjtbp f Qturqtttgk- 

fngB tit /'j^ui^taffp: Htfut^^ Spq-puAut^bptn^ 

St 4p*>*""{u° u nL - lipobuilfhusg tfutptfjuufbtn tfpKt 
uq , npatfb tfiumh'uuin.uspu/utfu tf.putptun. q-ftp~ 

Digitized by VjOOQIC - 102 — 

J>bp tpnfu uat&b[nt£ uMhjusu.uap—p l[p ty mt l"t mf j/ f 
maspftgft* u/utfuiptrbfft ptuubp , Jftybi. /ntty 4 ♦ 
^wpp/t^ fli-bmfebufcfi 9oi|llll^ tAffSfltp^t&i 

Bkrd L Of.nuuipbnufi 0ij. 'fimrimff^G Uu*nt- 

&nj&: Qtlu^ftb^ %iubc bbpnulf rj.utnm{tu*pug^ 

ifph tut | §tp n-tnt^fu nL.n.btfni3ubini- iuumfi&uht 

&u*t/hpnt£ tyt ufufubujtjnt/u£p n.pu*p*Mtn. fbant-^m 

ifulnfni.pftihip 9 tfnfhq.'Uujpatp ftifit lfp fuou£p 

tfbb Z, • ILpuffifi nt. 4 • bq.nt-wptf.fi '[[""J* **fi* ' 

jnjh l£u JiifusutnnMulrpnuU *utfutls 3Jrn.^>nt£ nut^ 

J>rti£ ^uiptf-nukbubpni^ numnumb^nt^ t Ik *p I[p 

*bttuiUgndut;p lUtupfiit^ft b ft .p trjaulfft t Utupmau^ 

uufufcp tnn.thuibtasU ybytnnt/ tfn uaunun nutu/uut^, 

unphbp^u £nn.nu*ujq-nji/ubpp t anpu q-fa ppmb 

f;p • iflrpP" Up tunnuutp ujutnat-usb uautuptupbh iff* 

*u£u € f V"-^ni^U^tisir f pq. nt-tnbtf f Z,u* f jp bn-n*-***pq-+ , 

"trpfl- frtt.n. ifncn. {fuurjnt-ifnif^ lpupmu»uttt-t;p % 

ut^lrpu jwtiuifr ftp tfrtt-uiujtiit (tlnstili ah ndi^p 

titUuiu^utZt tfnt.uutj tfnu *uj) • input its tt luutub tu*. 

iftft rff;l{ pusn.^U %fiL/Ju*aui& kbubpp Ijp Ipu^, 

ntuupupkp ftp tuibbusbufu tfuMpttftUftu '//""/* fh~ 

pujiiufltutbufu stupj-nt-uuhpntl b. tnturttnbtuanL.^ 

TubtttL. uiutnh&uMu hpliutupuMuni-19-htStfuhpnal 9 utjla^, 

iu£u np mntutngtf^ suMutbpU ***'[_ bpbu irtusw 

£ffli t tyn juou^p ^jau fntiu*umu*u£pubpm5i , tfui„ 

%tut^uMUn r ububhaujb l ip u *J t npntJU uuntjhfy p*. 

tfutuuiubprttJU ufwpiu^uapusb £p % Ifiupbtf^p juusp^ 

mJtfffu bmbt- u*n.inuftb u fip n J *ftf_ • ^Z? fuQu^p 

Digitized by VjOOQIC — 103 — 

uiuuint-usb ujpu/uuslptfu nv. tftbthuntfttujtutpuu fun** 
pm.%% I'jn-Plrpnt. i[p»**j » f**urflfl kt jttir^ "^AV 

pfiR, GfitpfiS jmtfishflxuljtuGnipkiuli, firwg 
tfuifuSiuB/iG, tffitpuiqnrbtuGg nt SMmlfuiRmf 

»ljpwj % ^p2.t ^A^ %—"***•• ifp b. ifu/buit-uJiim. 
(A , Uu/bfrnubh n.huinuu-hifutuintub 3)£pptuuudk 
tgnt.utp£tMt£p fubf^ttiflt b. utpuJifujpuftjni-PhuJtfpi*) 9 
it. tfb%^9 % tfu/UtMJi_u/ljn lru % ttusJapnt^ ttutftl^ fy(*~ 
*b^[ib^, h jutpa.tuitu hp tfu*j>nt-p bbpnt-0-hutU 
wjn. B.£p tluspJ-iuiubinftU tuutb%tubtuttUbpp f nn 
^utut btububntunuutnuMhubpnt. iMMsjutumusl^rtut^ 
Uuitfutuauspbtuu nt. Ubpufcubufh dutptf utptuVtih^ 
pntflt n-tuuutftutptutpub nL. fr • ^l^piu^pbutlift jjjj 
tj^utpj-uttubtnutb b. ITftuut^fbttivfi ut£ tu^tul^bp^, 
muslifttju hnutb £p t l>*jq~ fyutpq.£ q.nt.pu utn.njt^ 
mbpnthihfli* gutjudutjp n.tupnnutbtuU jutpbbpnv% 
muslf ititp utbuujfr tfhut'b htftuuututufcp tttupnpk 
ip* np uutfulfftlt pnnjLn^ji ttitnju tftrp u*££ btiin^j 
Ipu^putn^ ijtft^ftuniftusjnt^p bu/lM ifp b. Zuafpbpnu^ 
tun.usjfibunt-Phufu x f^fl- u/u&h £p ft*£nq.npnm 
Qoptujbtuu 1 nctnhfjt^lt fcp utptfuttL ^tu^ptuptm^ 
tuufltftp b. ftiunjjntJUntfu * tfjtu ,^M l[nt-tn(;p 1 frt- 
ubrLitiL. [flilipuliutithiui x 

U»jM Qoputjbu/u* op utn.utQ utt.btnbn *fhmh 
ff£ ufiutu^pbu/u ^int-l^tnp tfhqjt tufcutft n.tuuu$^ 

fuou£p . U*4 f usjn. tfntks utubufuop '^htfrn 

(*> tt VUMrnW *>oub 9 hw X f, » P9 J. ;. &,. Z^f 
i/jn.^. ui^ui^. ^jtiiitut^, 1875. faun. P. ki 451 -454t 

Digitized by VjOOQIC __ 104 — 

JmJii*uL.ufUn. % jUMin lfg§ ^irutut^p^pip tftrq * tupa.^. 
ir*' \g ^HquMUtniift IgutiMtuuapf-lt Ifbpusb £&■£ bqjtu* 
tttupn.usp£ftb ^"/dug^^it lpnnp£"li tt-uan.u/lsn.uab 
dmtpn, ifpia £p *nt-£uap • uttfutpnitputtiu Ztfusjtg 
dp il"*p "V^- Uftlth* &u*jbft% if££ , J n J*t uttup^ 

pkp L. jnjd- qriupttun "^ ^pufuuutl^uSu ftnkif 

nau'j Xiujhtfu % 

Ixuq.utif ifp fiif puigujljuijni-ptwufUu* tujnutb- 
£p q.uspnifu to- usfunpff-usb tfhp af£fy ^uAt[ifiJU 
m*p wpwn.fi Zusifutp ntfuhnautk utuipihuau&tfu t ftp 
mplfpnpq. usUa.tuif II ifbp9%ujuj^u Zisjuuiujuinch ~ 
gntL Zuiifisjp a.uj£nL. npn}nt-us& opU % u*n.u*9J/b 
myutiMu$pusUp Ifpuuftuu^ffh^p t?-7 Znu.fi typo%ujbu/u 
jn.nt.jp- bus $f p t Z,tuuu*t. utlfUngutt.np tfuipn.p ( ) p 
fjputU ut£ tfwtiptlj if p. fun^np £ku tfp rj.^nufuU 
It. jtufufw tfp q-l'pj> bpuipiub ufhm-p-ffu *uhfpf>l*L. t 
frc fypufhuualpMaU pkphu numnutinii tfp ptun^. 
ifhgusL. ftp aug&nnfiu ifpwj » l""/* j nL ^'tp tfhp 
m.puafuni-j&fii3Un % ifu/bu*i.ufhn. ifWlsl; hplpti-jiftU t 
*§ntfinusb£fiUf> utuiinufuhlpMjU irpfyfit-niu&-nt-f}ira*stfp % 
f}£ J^5 tniupft ipuspfiaja tfifcf u/JUgntfUnt^ ifujpn. 
Jp f tip l[p IbtrplfujjufUujp ifttah ***jn- upupn £/*/_. 
jttL. uttuptuanti t u/JU^itM-yin thhihuttthutt tfp Pl[ u *'~ 
int. tp irfit "l ^pnifhp^nu ifpt l§p qJtuttfSu^ 
ftp juful£iupbuj[[ufu }u»pdntAftiapp* IboRobrUHpft 

(*) fipph- dmptRtml^utb %juiiihlrp % ff^utu^huilijt </f*<7 
^luJnuU ft uU^t 

Digitized by VjOOQIC — 105 - 
"ft" kn 4± u "tkfc <l '4> ftp phpulfu p-tLiuk 1t n Jt 

pusn.bpp t 1"p tfiuptnutuusu£p ftpbu uhufiuitpM% 
dtr'ntf % juuius'l[ , ,puj^n^n r p utpintuuu/unt-ff-btnifp % 
UiiUiuL. ^u/bfi ifp inbqbtfni-fltfiL.'b tftrp tuUgbuM^fhr 
4jp u *J h- ^uaptrutnugft ffttUni-p-fttfib ifp pptuv. tftrp 
Ztujirpffisffc x 

'Putitp ifp uputntuufutuuutrp tnnt-bu^ QvuTm 

(ftughjngt% , npnn iZtuLittrguiL. t tSZmrqwghin'g 

"'L kll k"*Plr' u <& » **£ * t nt ~& ^A^ lf*qu*b tfutpn*. 
tfutpulri [[ni-ijjkig l[np t » (\utuhtuat-np tu£ l[p f-p~ 
pH>hj* ***/" tutnhu • €U,p&uj/f{i r UMjfuunntrgi^ ^ 
puujL. | kbnjt Z,[ii-pif{ti-nji a^nptktrpp tufimft Ipup^ 
n.usnnuuh*f . Sbtbtfutjt II. tnptutftnntuunt-tifirufu tut 
MLMuubp tuh<nh tntnif* x 'flu/it ft ifp tuUn.unf tnju*. 
tn£u tfinpXU^nt^ ^tupnt^U fulfil tntfu e fp uJ J % Zbtnn^b^ 
tn£ l[p tfrnfunt^ip tftrp Zsnj nt-unt-ifffh p^P~ Ui g^p • 
Z,ntflrpfi Ihftuilfusiip tntrqjt mnt-utL. *IJ t Ptf'[b &~ 
%£tul{u/bffb nu . tDpufuubplfuu tut 2,tujirptfu[fii , n^ 
pniSt t ip u 'J tfu/JtiuiLu/tsn. tr'u sunn nt-ptututugtuj % 
4,Gu l^nt^nbtf np , puutL. t tun^l^ unpi[jw£> Z,usjir^ 
pi up t tfftU^bt. np K^tupumtuhuijt n^tuqiniptnpnif^ 
tP^L t u tt tut t' utuitt * &l"th • S>pufiiutrp(fu u*£ tufnnp 
uttutf* pwjg Zurppt-pfiu jiuuuni-u Z,utjbp£'% tuftutft 
unpt/Jt^p s» OutUr^.[/ tu^u ntuplpuu utju tf&fin.p 
tftrp tf£££h tffcfy hplpnv. typuhtuuMtfnfitbpntSs , np 
t^p ntupiftuutujftu ^ttb^nt£ utju jiujufupiupnt-ff-ht-*, 
%p ^utn-nptj. q-utp *fp Aputbuutjft tftnfllp bbnqjt 
ifp phpufju % bppnprf. n.tuuhu Ztrtnp pfrpunr (;p 

Digitized by VjOOQIC — 10JB - 

Zjn-pifftcjajt Sb^bdut^p t lUutu^tupuftuft Ik • £«#_ 
Mtttpit ttL. tbpuJuubpfju Zb% uinujdujnu/uni~f}fiL.% 
dp f onp fJ-utpa.sfuAsir£ni£ f-nj uibmfi pbtfiu^ b. 
•pfibtu^Jtlt^ u*£* bppbtfb Jiutputu^U u*£ t n 9 
pbb^ntf ftppb. {bpufuubpf;'u n.utu , pfjg n '$_ fa* 
nt-nb^nt/jt t 4jbg boffis utifftu ftul^u/u^ b^u/it^t 
Jtay^L if£p-ntnnt£ . ut^utl^bputbbpnuU dhb dutup 
n.dn.n^ i/fi* «*- yiffc ^butbcJrp utjn. n.tiiulrpmJu % 
on.nt.tu ^utnb^nd n.uspntj[fu flfJl nfuutgjdfu • 
"'Jl k u *jt ,<l ''£ f^ UJ ^ J /' ^P ^nn.Jt % »p pn^npntf/tu 
u/udn.ntJu\ Zutdutbts putntL B-butdp b. ututuf&usn.u* m , 
L.np bn.uAsn.tt J , du/uusL.u/un. utuMutnjujftu dbv 
n.utubp l^npnbtnt. utlful^ustnt^p-buidp , Ifp Zbutb^. 
*-kl*t*4l *t n st UJ J1 t n P O-utubpntA i b. puut ftp 
p-biusn-pnt-jS-buMU* n-ft^bpubpu ttL. upupuauptj dut^ 
dbpp fjp lUMpmSsuiti^ftujB lfutpn.utt b. opftuiutfbf 
[tttlf fhntffufi nL. lfcuut^>uspuftuft umnuutp £u# v 
utnphhpp , Ifh^tulfutltU nv. b • iftL.ptfftL.qJt tnui^ 
qbppx Pug j^tuuuti* n.putputn.ft d£9 (pu£ Ufut„ 
Zbd tfbnjtu) bu utrt-utfr £b jututnt-b ntupn.ut w 
gnctf dp , tuusin£ujn.mf dp puutL. u.£ttt-fu ^ttL.^ 
ubuuttntf 3)putuubp£uh 9 b. n.pb0£ ufhufuutf Ifp 
q-ptfr Putt^puttnntfltftft n&ftlt Igiuuffilf %du*Uni.^. 
pbunfp dp* n.putb tut £ft fir f\nR tfbputunjftpntf 
Adbn.nL.utu djputj ututn ifp f npntJu d£f putfunq 
b. ntfpun.d%butj putnJbpntl itfbn.nt.utii futtmitL,^. 
B-ftthtubpU jtppltL. 0-fc bp uputnbbpuignthtl^ft , 
^tufuft dp Abe utf jutpu&ubfntf U % ^tulpulpMtulfit • 

Digitized by VjOOQIC — 107 — 

U. Ipupij.uinfa ftjAfh nu»fi» rtL. puft f}£ 4jbuhtnfa 
&ufiuift bpfJuttf nt- £***jp ILpmtufiu ujfitnfi £mwi+, 
%fuf* ilupnbguiL. | b. uijhnt-Zbtnbi. us^fuusmbatuL. 
tfjupujbm 3Jrt.bpnt£ usn.u*^jfu u§nh*b^ ^Jf- *t^r~ 
%butftfjfi q-tuqtutftuMpfiu 9 np utqusjujfyufu i^tuau**, 
tfausplibpnuu usiftfuJfij ZtuuntM* £p b. np iu/tutb 

IfPpUtup tfpa/uq-uuf p^i- *fj*}tn 'fcpty'L lt* u * * * * * 
V^tP ufiuiu^tbu/u &q~b£ uiim-mmh. tfbqji dbp9*utu£u 
Z, • Itpufup t t/np jus&iuju fubpfkb^tiL. usutnb&tuit 
Ifp jiltliust^uMinkp | nt- n.tupAnt-a tfbp tffttnphpU 
ipt.ptfjit.aji %lpup£u n&fiti • luttlfu liutf £f>t.p+, 
itfct-nji nfyu u*t£ tp , putn ^nt.^u»fiU . uufffi 
aJanUifiptt-P-ptht % {tujlpupuMunt m p-b r t% t tfutjb[}nt.*> 
PP'lU> Au^uSty, tfin'pZ, ifjtit^bt. //♦ inq.p r 
u/JUa-tutf. ftp %iufuuMiuus2UMpnL.Ubhp£'% £p umu t 
^P. t L*^' u Jt£p IL'huj^tujpufiufi i^pfj • fyp u tp uinl^iu 
4>£,ujjbp£u unptfb^rtL. ZtuiAup &tujp£ buijp f-"g 
pUb^nc £ Wuus^>u*puftuu b. Ikuutnutu^ut^ntJh^p • 
su*"u tu^u tu^Juusutb^nv. £) t ilju fuumnt.pbu*U§ 
Up i" I tuytubbputubpU ulfuufu u» f t ust-bih pippin*, 
ibi t'P'fffr t npnha */£"£ lpM$jjw r u n,uMulfu n^nt-pu 
tfuipP uftj jtntl ajfujfu ftptfuu ^ tu 2. nt L "~ oa - innt - n 1^ 
%bp t Uputubp 'hnuphuih b. ftp tf^lg P^^pp 
&uzbjnt£ fipbug "{'p^lfi HbtfuMptuup lfnt-a.usj[fJU 
j»tJb(fJiq.fip pu**nn*- tfbp n-usubpnCu b. tunfubpnt- 
tluspdusujbinutlpuU nhullfabpUjiu t Op tfp rnt+p** 
bu»U {pwmuMpiulpMtb ^p tpfllGfft «/££ UMpkuit^ 
j>bpf}nt-u*± tfp t^lf'fstk » VP k* faPt^Sfr 

Digitized by VjOOQIC — 108 — 

ppmpkpu&mju Jbp *l iummt.lt ifi/fti . ifmfilg £"!*& 
bmbg. ^•a§njgpmi^bmau m p t^uip&un. %m-pbuMUfiu 

tbpt jm^mqjut , pumiL. , £/»&/ utjij. /uftuumu 

ZjtLpJbuaft u-pwpuinjiifjt t tujig usrnmVu lfPH a " g 
^tfu$p[tm pufuu*umbqb+ t Uu$^u§ju pnt-pbtA 
Qfiii-ju ^ni^U^p q.pujpu*n.{i . gujjUi£*vjp Ifp f-ptp 

t t^"lf*&bh P' utm p u P K l nL 'P't n 5' u l r p fft - puiu»uumbn~ 
}nL.f}£n5/iilrp tu^Juuip^uipuMp • uafigtmAbutbu />pp 
usIftutfiMij trntLtuL. jutjuiuM&utfcu tfl*J±ll*l»j>p tj-put^, 
psun.fi f tut s 'fiufbh tfn uiu&bpm- utiu buspbt^np 
n.ujp&ifu % tyujinnt-b[Jibu {brjJ»Uu*lpulp*fu jnpn,np^ 
vbpniJb ^but % tfb'p tu^ bn.u$Un_p ututm&utn. tfp 
ust-b^ft bqust- % npnJ hplAstj Zbuuusi.np uMupum-iuu 
u^uuapusumntJratuL. ip9 UMi ^ n fi M jwuiutltft ttp *lj"**j t 
Oppt^ itp jnaJbbp pu/JU Jp puMtjusmphpnt- » 
uuuun_nptutt\npt nub^m. Zutifiup , u*u ZbqbuutlfO^. 

ptfu €q-wgt'# b tu pt—9i , 4> "j" fit *bp<en* he- 

nip • junplni.pq5jbp Iptumutp Zbq.%nt-fJ-bujifp 
fisuin2int-tu& II tbqkgfcll liuuinuusbr%bp tip l[ujp~ 
n.wp tit- lpupn.tu^ fynt-tnaup ^utjUupmnt^bunfp t 

Qnt-Ujp£ujfuounL.fl}fiL.'i/u tu^ upulpuu ^p dap 
n,utu£u x tfuAsMut.ii/isn. */£/[ ^pufuftubpnc ff-b^tun.^ 
pm-P-buufpp t U,if£u£u fyuipbt-apii £p inpuMtfu*^, 
p*ujsnL.£t-biu 4 u ij-utubpuftu • ['"ft }u*ui ^qop fub^ 
£tu ifmnt.fi pL.Viibpnt£ lfp ptuamsutp^p funpZbjin- 
uipngJwumffu Igtuunuubpp , np tyifutj (1898) *[bp* 
gusk bu q.pbft£ tfbp tuif^'u quup**fiibpiu* mb*. 
nji uiuj^nt^ £ujpuiujp(uouai-fJ-buJu b. pufuauumbq^. 

t Digitized by VjOOQIC _ 109 - 

bnt-PUufu t tum.u*fjiiip t£uijlwust[ unt-utfaU L. kpfy~ 
pnpr^p tffufifJ-aufiuih^ ufhjnju twpftmuauuaptw^alw^. 
pnc t Ikjij. utpuMttusp.ufunt~p-ftt5iU £p Sbpuaaaubpffii 
Kftii *§P4> n J% *fp 9 1 n P Mi*t &***bi**-% l(P taauatyp 
|l qnp ^hnftUtulfu [itftasUtuini. Zuttftaap irpp op tfp 
tfrtaaqtn Ifp p-qp-utm^ft tf^lint^U fHr£Uitw.pnt-f}btMitlpb % 
Kbj£ t ll"**J ^ UJ " U **- t tguajptasgpaaL. | nL. aa^uatntaa^ 
iqusputnt-trgiuj ^iwtLtaatatu^ q.uapntf(^U uatffttaft tfp 
\w*fi • • • t lkjuuj£u % 2. tuu1 ft*ftutat tp ftp iftn^ntn 
^.uiqufiiftjjfiblrpnihi Zuatftup t U. uajij. ftauinnL.fHftaffia 
uanj^'l^ laota.utnt-^[tU afuipujlrmnptj.ft uutistrpp t np 
hUM"*** l-qn4>"pPI»L qjfu^tpt 

Dnihuft £u0jlrp£%-3}paMiitulrp£ii tpuaututaintHuh ■«, 
pmJh t£phf}£ uatfgiaia u*£ ulpataatk £fti* 4±pP' M *tyJ*^ 
ftp *[p"*J i i[u*ub yft safbfttittu'j jtp aa_uainuaiftbtai£p 
uaUnUj* • €3b"ta Ipaapaa^uap f lap a^ptrh ♦ ^q.fitnb'% 
aa^taau lant-tntaaU* latutttutituli^p t 4/riaanuaiftiaa' p , 
uaujtntfttL.pft r L.% imJuftta 9 bufubuaq «*_ pbpbt- 
tfujpri_{ilf Wis* t ITbp iW-uapntjtfu afftuafia fytaan!h£p 
10 nub ft uatftaual[ua% % bpltubn. uj^ualabputUbpna. 
9)ptaaiiuirp£h nL. Z,uajbp£% a£uatauaftaotana.pbtaa%g 
itaa-ltaap • ujju u£uapuat^taa% ptaaa. t;p ftpbta ta_£tf 
ItaabbtnL. liuspta. ifp ta„uauuauin*5ubp , np }ni5i£fth 
£gaaL. ifjt&tuti tfp t tt/^L. ^>pf}tfii£ftt-%%bttU ma. %n~ 
piuUnp tfUuapjfuhp la. fttftaautntaal^ it.fuftaaftaotaita.^ 
pkaSflahp *s*jtaua£ f u uaayaJbtaftia ftp tfjtuaj* np ulip^. 
aausL. [[taaiatpaabft^ tfbp ^taai.uatataaptfna.pbtaffla taa£ t 
bpp if-uatatfta n.rtL.pu putU tfp ^taaptanuJuf^jtlb^ lip 

Digitized by VjOOQIC — 110 - 

%knupm^p Ifp iftuifutfi*»tft ♦ «?**'f.£ pb^iun.^ 

piHjutb £\£» 4iP u i un - tu p * ^/T t M > "t" > ^ ffw p%ut^ 
laqutfi-fufflt &bu§uAban£ •stjUtq^u u*£batuL. u%p 
mr[*** r j bpfytujunssfinnip-bu/u Zbtn* np us^ </«/« 
%Mt-tg/i §fp uf£u u%*u{» lip q-npbusbl^&i^ ifai*!! * 
pp fu+uglfu ire us]juMupfyni.fJ-b 4 u£u iiJtL.pn ££{&£ 
b£mbpt typ &bn5tMupty£/Ju£ ftp iuutmnL.^pftls u/JU^ 
uuj^ntf opftUtut^b^ utifpnqf a^ftp^Jrp , Zl ^umImus^, 
mlcm^t ph^ujrj.pnt.p-bufiu ^nq.tMjptupXnifLibpnL% % 
l^nun^ftU^p np usiffn tuuspuMn.tMjjft */££* £""& ££•* 
fmj tfirp nt-unL.afap t bu % ncfl- •tmuutit uittfgu 
umjuuj^u ^tupntSUujlMbnp ftp ty£u MM*lfiMq.bifu*[[uJh 
It^u plimu/uirlpMfiu rj-tuubpnuU , b. b^usj t^uapngf-fb 

iwr^ff . . . faffr. pkq 9i«t.«»/fffj^ ttrnt&ti* iPfcr, 

pntlwIfUiGflG H. t^nt-pip p-trnpt^JuMUbintf j*uu~ 
va.uiL.np tfpuspusp t ' 

u£l[ bplptu mu§p[t uju ^utpntfUuMljba n^utu 
tnuti U4 jn_ diupd'iupuMufiu if £9* puit-tnbu/u tub*. 
/"<-/*£ jncnjtnJ&bpnL. ut^ funsnuttfnn% m. fuus*. 
g*4i*ib[fu t § ll us l n *l % u%%)bt- np jusfnnbgtuu %utub§ 
ifo^C* i.kCF& §M ' tP kptpiip Jtp»s»fili ifjtiuj 
ZunsgniAbi 2. UJU1 tu 2. UJ k^ f l" n ' t*pb,p £ n p u ^nn-fi 
MumjU ttfipyfu oq.tnnt.fe pptftfu* mju mu^ ftpblig 
bull jtMJUML.li &[in : ntfb «i_ n^utUuMuftpnL.pbuMttpX 
fbhpbuu fjif's ***!_ n r u * u *'[ u + u "*-fJ't r utu ulpik^ 
gjmtAt iP^ tip utuibu u*£ n-tMu tnajLtuL. *franmp~ 
th-lt n ? u U m & i% wn.u&$n q9p»l£ "UMjftfi^fi. 
4.U Iffn-mutpft tnjfit nu bmuSnipg mk'q^ *& tH^V* 

1 Digitized by VjOOQlC — Ill - 

fevtp , tfcuuis qft U^ftf-unupgft bpbj> $npu uut^ 
%bp % U*Jjptnn£gft%bpn't- uft u fc ibtnbt.£ft'ii ftp 
fuumusuftulu/b^ funp^nt-pifrUhpnuU t 

\}uaj>bpU utpMub tp ^usuft ifp mmSbbp **t£ 
utn.adbt&ft'u ^ujuiufuount-pbufu . . . t fit- usUt^utit 
tfp &nt£nifUli jm-qnt-utb iftfy 'bftuutpb uttnitUua^ 
Ufbut tu^ trquiL. ♦ tftnpktu rt Uj> l^tMsgnt^-fttfb , npaub 
ffpwj 8 • ^uipntihufu f-pbij ftp auMt-b^miut^ufu 
Llt c UuuMa.pni-f3-ftihtp pujL_uslp*Mli &fai£ ttL. £»ujifnt£ 
MMjbfclpfinrfZshprti^ . utuuutft' t[ t^utjputtjusc "*J1- 
hls'Uuuutf.pni.p^hufu ifj»wj b. pbpuftfu $ut-pbtf*u^% 

UtUibgnr^ t[p ff-nt-£p tytiLUiulfijujlfu/h if£&b~ 
put. t b. ju*£ujfu % jft^uMtnusl^ntf^ ftp Zftit ptuplr^. 
gLtuuinftl[ ire putpft &uutufliu*ljuhpnihM % i£qnt-*Mtb^, 
J>nii lip n.uunuiiutupui^p l^U n&utUnt-p itnnmiHfii 
fft*P UJ tj t pp i lfu*m£'p , 'ttnphpmhi s/rw t Zftis lp**~ 
lUnisiun.puibufiiUltiiii mi , nptti/jo ujn£ f b inbuutk 
£p ttbn.tiL.£% b. npntf m^iuljhputubpni^li Wf/Ch&h( ) 
t**Pwy#lfti wtiuSlHumbu *A>«tV 4p Sfouiip u,b„ 
ttuj/j tfp tftMjl^rj.ftpntf^ | npp iff^iij* l^ppbujp jftjb^ * ■ 
ft'/ Ztbuiq^buil; ftjUutgnt- '{(""J tf ftp mpunttu^. 
puShni-ff-bufu uJiiuijtun. na.ftU umi • lo85£ir usis^ 
ifi' UI L ufht[bujtj IfbufUj* ifp [pMiUtjniSutp* £««# w 
mbpntfli uhfit^ifuMpb^jt , ftp ^ft% uAijnt^.nq§^. pUw^, 
t.npnt-0-b%£% nuu.tubu/ii auah un tfirpfu*tu£u qn~ 

Suilfffb upu^ufuJjtLMbbpniSi , b. tujif. qn^bpeH^ 

(*) i*P p'U'^b t 1 

Digitized by VjOOQIC - 112 — 

mutjtkusup f mmmJb'pp }£ ifbusguib tyufusj pp 
•[fmj* Ifpm^pU t &t. u*pi£u$pb'c f mutpffubpU m_ 
%bptuitjubp% us' £ ulptutk £/*% juqafisunqtu uugpus^ 
ggui&i ftp f* a 'p nL - u*%mb'u ^tp^bpp % ^P V* 
%^tuptuq.pptfu fip "lp—1 fe miri-ipii qJra. ftp 
»AXbuMt[um»H$m-PlitSi% b. uSulpupout oppuutufut^ 
tmJUfiuU tfp 9 anp ftppbt- u^pu^bt. ft tfiul , uufffm 
upupu*a.usjp «/5f£ , y^y btnbt-lfu P*"t ^"'Pl m§u ~ 
%f»£ lgp £usuu*p s 

SlpouuilfuJii J-tu$fust£puMtfu£jpu £p Utiunfupqji 
Up&iju uanui frnpo-nifbusup up£u*pu/up , "t/r 

MMfffr bpbfa dusJp \2fr Jfitybi. I*/, %hptp 'j 

£p ^tuflip tfp pusuwuipbbpnL. Mr at % typ fuou£p 
£&Hf.iu/iipusMu£u oput-tsib %pt-fkbpm3b tfpujj* ppb% 
ubufluifyufu npnpnuu ufbp&uifuount-ffbusifp tfp % 

fyp Ipupnjutp tfu/uusi-uJuq. H^ujpr^u/li put^usjp 
«fi. U» * IT • ^huMputa^iu^buJup O-put&ubpp • ifp 
Juou£p ' $fpqJrqf,Viibpm- » & u *pf* t Jj[' tfb%gu*qjiu , 
Ui/hpu/ubptiL.% b. gfbtfujpuibfi J-usttu»%uslfbbpniA f 
9>pusUutujf$ tfb&- ufu&Muii-itpnL-fHrufUg b. u»pmJhu~ 
mtusbufu a.fn-tnbpnc t£pwj % {uiunifu pusnuimpm.*, 
ftfuMsbpnif • Ifp ufufufriugnuufcp ut%n.njMu»lpuw 
KL.npb € uutlp*fu lu/u£u*pp 1 l[p funtfusp *pbptfiuJi/ub^. 
put. /*"-/»£ juju-us^n-fttfut-ff-buAitf £pwj » tfb&- Ji*j~ 
ubp b. £»uiifuilfpnup [il?U l^uiputtujusjui^p l'utut£t*j„ 
npubpnub */jpwj • lun-ft^ %£p tpua[ugm?u£p tyuj*. 

Digitized by VjOOQIC - liiT- 

aJufUtuljuSh tfbtyua-up afwaub na.fi bus tfp tfp tibpfaaw^ 
nndabanaf pp pioaasttygna-ff'paJu'ubpp t 

Sauup anuspp ^utpnLiitutf tybpf&aujUujt* hfMh' 
na-pufc ppplptaSt* i, mr Zt*t' tu<u ^ UJ ' ^ b- ttsauata£ian f p% 
m.npbbpna- afp «/*££ funsutuiht^nt-uab afpan^bpupm 
mftf auapb ajmStbf $nu pp anbuj>ntfh »l. piouj»na£p t 
np ntht^fth tfbp bppwuiuuipn.nt-B-buaU ^auifutm 
fiifauj^p ifp ^nifttpualjUiU t IJaulpupt Rattan ana bam^ 
n,au^p ul. typ fuauntup % Zjpu Guaatp^jubpnL. afjm 
a£pi**j t bpphifh ut£ J-autf tfp ["-ftfy *^*tPk "" u ~ 
typaJlsp %utntub % afpi^paup^p phpuffu* aunulab^ bma\\ 
aj.assa.au ft tfp £"*-/* » fe a£u*n.£p gustapnbpU am. 
ftba.aast.np tsannaJbpp tfp au£at Ifp afblfta^p ub%^ 
bass If p % 2,banq^ bant ff assptb asst^fats fgbpatpupatsasn^ 
tfp aasatLubgnt. *lp"*J bnjan^ tuju ifbu/Ujtp'u Ipsspb^. 
hbP • 2. utu '^Pl!* O-npbbpna^b 'tsbpassbfa'u ^wtft* «mw 
paassanbnatsaa passpblptsafaaspaap ppb% jutanna-lf npttm^ 
ttP "4? ^ffubg massgna. , assjg ffaj* p nauaun. maasm*, 
tmaaatf papanna.nrauafnaf^ afp ^uawtftsspitsst^batsst. . an/a 
tbp t* tjbpfassaukm % 

hp <£fr ui 1 tttqbpan%bpt% af/SV affiant. m%* 
sw.asstf ftp nunftsubpnaJu tj-^tf ^passauaupassa^nJ nmam^ 
ftjbfUL. assnanp£ass% jasspbnum. ppb% f mpaufcaw twL\ 
mpptmU mta%nt-bfna£ ^asa^mna-p npnua Zban Zfa% 
stgnJlmt.lfubp naJla£p • uantpuju ft om*-p I StswppaM 
Kb am fysss££p fpnnfpabntm ma. aflfuaasas£p puam.am^ 
prnt-ff-paJb afpU o*£ t np tfp afftmaSthnnaJukp t%. 

s 

Digitized by VjOOQIC 114 _ 

uaptanu^ftlt tujjuu&pty ^bm utb^utqnpt^. tyt tutu^, 
Up ftp ftifutrjut/ju/ttp % 

ITfatn l[p lgutpq.utp f uualpufit ^J l(p tptp • 
m.putbu ug£ purj-^tuhptuiu£u nutu/uutt-ttp £p • bp^> 
^tupn£ fttfb b. ufuoupuib ptfututnubpntf t Sut*, 
phgu boff-ufUusunHiip trusts iju£p b. t/tnpku»n.nL.^. . 
fJ-htMs uj£ btjiub ^bgtub £p % hp unt-utpp-ustftnttL.^, 
B-hiSsn thttfubint. uJitjtup nv. u/uusujuttn£ujn.tuL.np 
nnL.utp£*uptounL.AJ-bi*/ltu b. ^utbtun,ptubtu% tltup^, 
^tft tfp , npnuli tftrijg* t^&puintf. upuutuM^uspuh '„. 

pit^ % 2_ LUtn $MllFH u ' u & ULU^L u *l§ u fi*£ u *L rtt -p h. f» w 
tpuuuttnhu x 

sf*" ptupghpnt. tfbp ft t l_ ut JP '^'"/"'/'"'^/'L- 
%p t ^ptuupuptulpujffu Ipuiufitf tic jutbu IjhufUj* 
tfp i hp h tu ph ^^jtu§piau»uppnt.p-ltii^it iil. ss/ita^. 
uutuhpctL-jJ It'll ■£% £J hiutrt.pnL.tub tfutpn.utuibtjTiL.^ 
ftirufu tfp Zbm % nL.biugnL.gtub £/fo ajtujfu ftp 
ujtputb%up£h tubo-tutf. b. ultuutgbuAt* Ipttiu.^ 
rnmuutb hp utjunptfuhpffu ul, tfthutptup \mjt % tu r * 
t^tup&iub £p ftp p-utnjtli i/*££ tuutpq^ ^UiSfl UHJMJ 
tfp* bb'ttusMtg riL. fuouuttfftg ututtL.unL.tf tfutptj.na 
k. iftu%m.ifubpnL. * np aj'^^p £Zutul[pJltw£unL.% 
Itntfutp* Itutfu utj utn^ituttuutb £p fuoiifa ufftnUg 
Ibut ufun"uy ttftin^mfu ml. [bant-ntf f "i' nt l "'Jt 
*buihL.utff tfjtmgu nt. ^bnttL% $buta^hut£ "ifobg ftp 

tfputj «y . tuS/iStur k mipi^l h r 2 ntr gkG ( l ) f 

(') /•• P*&» ^P"ftvt *lp tu J* I* ^tuauf, lMh<pi» <fi*w. 
lpvhm.Qhtult t 

Digitized by VjOOQIC _ 115 — 

Ujq. 2. na -pU t "fc&bpp kll f r Uiin kt» u f»p 'ubp^fsVh 
ftp Jtayitut usputus^pftls^fs stL. puut sssjistf l^p pbp^ 
m.£ftu ftp tfbptupbpnt-ifnsf • q.ftuiynqlibpls nc 
qjth^ witty £us 4 u£tjnijisbpv ui£ itf*'*** ftsou^p , 
n '4. tt""k » t^i. £P tV *^*^ iftrq^jtp t ITbts^t 
Ints t^p ^tssUusUji puut 1pupf* % ^nt^Jrptulsuslfusu £l 
jasjmUb upsspq u£usut£usn!ubpnL. L. u£usuttTusbus% 
bpbcnjfFubpttL. «/*££ tj-utub^ ftp usjtf. usj^usbbp^ 
tssmJ&busug b. usj^usl^bgnuf^buslsg ulsftqpp t 

fi± *f£fy lgnLJiu*l[flnL.fHru/u ^juspb^nu u/tsnpst^ 

^t"£ *^P k nLmUU *h9 UM k u * u "~ f uounL - g * i d-ustTusUusish 
ifp if£f^ Jiq-tssb £p iffh^p £u#m {hn-nifu lusuus^ 
puslftssg tpupbfsj* putiLUifrtfi • ftbpbi-u* qjt lusuusb 
fcp k UJ Pt *^P ufi'tnnji &itfuapmnL-p-huMUg tsusi^ 
tfu/uusq.fnLfuubpp t np &usl£usmustf.ftp Ipssssstuus ^, 
%b%^ | Intuit qjt ftp sflrfruftputtti-fJ-ftL.'up itiflsbuust. 
sTssspq.usfuttju %bpusts£unt-P busts funpnuulf upssm*, 
&usis%bp , qnpu ^tfpyujL. l^usgntJub^ ftp q-fiuigtssfr 
ifth^[tunrfitujni-Pl$L. < ls%bp^'is b. n£ ifffis t Ijlfiufr Itss^ 
um&- fcp uspsissftuft d-ustfissustslffi ttp , nt-p litis 
Mumipjibpis* ftpb'issf usisutus^ upsspq m-&biutf pis htsb % 
ffp ifusjj>usn.£ftii ijJxn. qbpb'u^t bqbusUnq^ tsnp 
^pfyjtt.tfhbpnifu Ibut t Ikjrj-uiftufi ^jt^jssls J'p l^usis^, 
ms*i%£fju Z,usjbpp 15-20 ususpfs^ ft *fbp • "{/£• 
fjpfu*%ftu ifsMsissut.usbs^* £us r ui ii.ilnL.sip £ '""iphi 
tfpfiibuniftsssjtsspissp ♦ Inis ^sssutLumusu£pisbpu nt. 
•pfu^Jr usps^ustfs HpuphunpstL.p-fssHs ^tstnvMtt%bpp^ 
Isp p-nifissssu ftpbtsg ^sssL.nL^piMsbp(/is f ft is If opfi- 

Digitized by VjOOQIC - 1 10 - 

%uiu[ui&kp% us'i aiUrJt fa /uumufrufii, »p»t[ 
kppb&L ftpb% 9 u(u*i.nt_pku» tp uimb/jB ml. —mb„ 
mu^ «#£ ktU.l uiu% 1"»*i"*-bi/fc u»L pp ty% pu»p~ 
£ph lhm % 4/fc£ %npt fuuinSsnt-ujb /fUhtpunuifyui^ 
%tib dp at&£p f up 2 U * U1 pufaffU ±tp f-usp Jiuftm*, 
%tul^jtU ttu$pn.ng L ipfni-if tfb^irU$»ijni^ jmm.uk, 
fjtupui*fi,t,pnL.<it . Il^ tog *[irtpXusn.nu u*ji£ 
2fil»i-l&lrpiH.% f —' L ^«a>^ np lutfiuif, fap^ 
%u,j utagph uM 41r Juip^ng «/5fr£ fip rn.fi maus* q%fi„ 
iJtuntftujjtt^hutifp t k. i£>un5itug$ub AuspMuljna 
%mpniJifcCtiukpgu (unp ffu# IpuUnuusu^p uiiqtu^ 
%ufoaL.ppc.%) % £«#^£1r asaJri/t u r 4ig.ifp%sMMl bpk^ 
9 uta ' hf t—H^bptnOb L. muspuiqjfu «/££ • ^tfifh 
mn.b L fi famm—a—u f 4. /v/t^ot^ fip>V» fjdt* 
pt uaf&u m L % Huimhp% lusSuspbapi fjfrjfr 
lusutupiuti mdtnjmil Jjp % 'hfina^fu^u f utj L ffoj, ftp 
fcutnuMufcpmiJJhmtJpU »«_ anoint. fHtutttp K**A„ 
tfvjwbjji tp «M.4r{/» SfiifnUfi. ftp SMilltMtfpMJf 
f^wfe ml «£»«•£«#«. iptummufrnfe , mUmm'm 
q£u ^iunl&jim. ftp +u»fufhutlpulil,tful*pni% Urm » 
mp tfnmb—imt ftp tdiimhut^ —p+t^p* JmpigjmmM^ 
h—'n pmfi% fipUm ma. it—prtusmhim'g «£ £/*/&» 
tt*«% 4p*lf mrfut'p Mijq. •tuipi.—mkgmL.piiil& 
i*M.inhfi% iMfmmȣmmbilrp tm^ % frp t[bpf^fi% mm~ 
ppshpmA m'l Jfimjm p-ptrfofib tfp . ~J£ lpm~ 
fm'uw utg tp. i—m Maf /gaum—p qj»p^fi 9 »_ 
|Mf^ umpMjM±.Mwi £p &—kbl. «"*'£»«-# *mVUrmm% 
<fe< kbpm^fi, -t fa Mtp **, 4->4 

Digitized by VjOOQIC - 117 _ 

mmap^p tmjtg. ±*pu /fSMiisQ.mt-% uh%b—ty% JJ£ , rtLp 

£MMfT ^fabpM. %kpiWLU0& £p iftitlbk^ U. U»lpUUu§^ 

mhu pn*"i *i*inuifbu/bljh u*£ Muifmf^fi ifp t funpua^ 
fC" in-uagnt-tub Kupm' ptn —aifm/fji sfp t IKjuu^^m 
mufpnr^ Ipuit uyuugf;* usujpfy m.f jug daaapt^ iff? 

%wsfpt —i t ^kpfatauatu fc UfW£$o6k mnupp sfe 

%fiis ufuljfcihtp 5-6 iftf-p Jkhmjikm-tp *pui% 
ifp% tp % uftufuuttuifihr^tptt^ $tp pmadfonuwh &/*«• 
QrtL^fi t *hitt-pu{9 q.ut-M.%t,% %kpm »fimiihfng.t^* 

4p ♦ '^kn ^ m t" tf^-A u*i «#£ ipttyi^u 9 p^kc 

ifu*%uti.uAsig. 2. u " n fuu»ttSu*Mffhtn.ttp tp • l^P* 
ifr fa i[.uapaulfistrp % ifrlbpni^ k upmm-lfi$kpt&tj fktf^ 
alim^ 9 ntnUustfuhilihp , l^putl^utptult i fpustftssts i 
tuttmmmU k tfutjtm.pb fipisspnL. ^»«^ * muslgaMt/k 
fij^ifr M$fo£psqinant.t*»& % fuk^n f ^ ifp t Xakpaafa as**. 
**19-* thrift —L 2«7"M-«'* £/& -V7- /»*"££♦ 
mpniA tM»n.u»uinusi^lt typ Ipufu^p Xafkn%kpp "/£~ 
mnt-tjuhp uirpiglrt-fif Ipmat /■""£"£ b-issjfii t 

bplipnpr^p % pntha uh%busl^p % $anJ*[fi funpt* £p , 4. 
£i& ££fr /|» uSulpnttfbap \ftplpa*. uautpt^ km.nmam^ 
%jfckpnt. »[p—j) tyuipkpsugi*} puaqitng tfp * ftp 
mutpffukprnha tkut Ifp btfpas/Uusp k ^Mssqmmmtp 
k. mpndk t£pu»j !fp §^m%t»*-tfi% gAifimApwiiftm 

Digitized by VjOOQIC — 118 -- 

^uiuft tfp Ifutnp %ttpu*tnftuf 3)ptuliubp£u qftpj* % 
vuuapp Ijp Zutf£p ftp uit.u/Ut[.ustju/b &£ftft lp*fu~ 

P^"LP. » IT ****[&* tfaf'P hll £ uin -tp * ifj*»ui> aft 

€tfp tfjtuftilttup tj-ft^bplt utufttju tupf? ttL.uutut£u+ t 
lUtt/fttitftu^it tj-£*u ft ftp 'ftn'l'igft n.nt.n.n Ifp &f-tp 
£tiL.ujtU t fn t ottp l[p q.npbtU<Hp Z*ftt-ufun.ujautb 
ututb*un x — upuit-lpub utbnlfu pufuiufttL. ^tutftup 
*ujq- fttnp$prj_MMttftgutg tfnt-tnj»p t Vilblpulf tuus^uMp 
dp ntltt^p iulini-jbqjfisft . ntJJU^p *Uutbt- tuututnt.^ 
£»uful?U tpufunL.uib t pufttft tfp Jiuun.ujlf ffn.\hL?U , 
nprili^p tuauiut tup&utbba hut, oft mtuptttibpniht x 
l*ulf a.btajiuu % tubZiutfutp Hrn.tMMu.ftp nt. tnutbutt 
Ipnnpubp y tip ^f ft) tfp l{ UM f"tl' n.pm.bgutU tfut^m 
nt-pulfu hm,pp , b. npntj utifljfulflt tttltu^iultftttM 
tuprfftittt.ui^ £p n-UiSftl ftp hb € Un.uil»nt-P-btM*U um^, 
tnbu : U'Jf- ftt^tnbutlfftU tfjuuj^u futub b%,p ^tumt 
uttta.uttf % Ipuuttub ffbffbi. ttL. tuu^tupff fttou^b^ 
pttL. ^but x 'itltpfltitMitpMsJU a -^"lf*sbh ft tou ^ M P tu £ f 
ftp ftp 'ijm.njn./iMt.rip tuputuiuufltnt-ftfbuttfpp Ipun.^. 
al^ftrb jtlnttpittbtu% &bt~ t 

'ftuu/li ututpft tujn. fttaftlfUbpntht tf££ £q.ubrj 
*Qtuutnt.btftu % tt.tutfftb uMisfUn.rtL.ftttttUbpnL. n -P UJ ff~ 
Hint, ft but tfp , nt- ZbtuqUutfc phlfSnuutb ^uMtfutlfbp^. 
ufnt-ft^butifp t 3£p putLtttJibbp ^nU ^tutn tftupn. % 
f*p uujlf^L.tuf^ftL. tu^iulfbpuittbplflM *f£lf j±uhiffb 
nt- jtufltft tfpU tut 4/rfcr putpblputfhbp lfppuusj[t% 
tfutubf tnlM • tf.nt.puft tfpuhtn Ztutfutp ut£ ^Jfofy 
inttt tub £p tuJtfttjb tiqupMMnj} tfp jujutnul[ t £tt'% 

Digitized by VjOOQIC — 119 — 

£ft% %uib. ftp tni-uutulfutpft f- n p^ftpp • tnfi £jp 
ft"b£ ftp [M.uiguipu$pp | ft"***/* f'P funZwlftrpp ( 
ft"bj> ftp biun.uhi , ft"i*4L ftp m tpp * Cwn fa 
L1upn.1t/p ifufUiui-utUn. htaustbp^u nc ufputitub^ 
ptfu tfustnb'hutn.pni-P-ttiutfli ♦ ftp uftpiub tP UJ tftp^ 

*uhpu ift% P*mBh L thninGun *k Sku/wfot 

*IJ*i't?'PC U £P utnt - gu ^ tp frnt-^phptfuft um^ t ||, 
U$tf£ut ^tlftftf- , f" u l UJ jft Sb^btfut^p putnt^jtm^ 
uib^nt£ i,utjbpf^tft*h Zb**i % l^ncnnuUbutuftp^p % 

flihi^p %utb t*tuant.tun.t;tn pliiu§.npm.p-ft*% 
tfp • ftp utn.u/JltXittttbutlt fttouiulftfrtt-pJ-butuif '/££* 
fth)uf£u %utb ftp n.pnt-uaVuhptfu ^utmftiu 'f£f* 
^>fts uAn.uttf ftp lp£ utt £ UI jpft t b mutptub^u *[bp 
kd ^ n i u *bip ftp t[wpnint-f}ftuUp t *pft} 'uUa.tu§f 
l[p *u£if'ttp£ftp ftp pnClt lutjisnt-P ftulili nc fttrtpni.^ 
ftlftuttp | ifuthtttt-utitn. uMustntfiulnuUft nu pufuiu^, 
uftptubu/bft tfututfu • tuunp ^utifutp* uiptftthtft^nA 

J'P'fi v*" u i—'p UM SLtL ni -l u ~ U9 n *- nf i (poseur) 

n.pusn.£tttubpnL. jut'tft uti jujtsjuirtt-nubfjujL. ftp 
J-iuiftJiltujIfuiljfttjItbplfu « ftp uJ P ^>utppun.autubtmM 
ftp'vp putifputubinJ b. jutj/utibtmJ juttLiuf ufUxf^, 
%atghbpntJit if££(fig % n r p u/l/fru/bofl tfutuiftis £<*** 
pnt-tFtitP but ubiurjnnlibpnt-U n.utitlt £p ft^Jf.p 
m.p * uu {pftlP n,d-nuutp b. nt.pl^ ^uttn q.fti.pft% 
£p t uuibusjli 9 utp&tubb^ Sottas pmni.p-buiu tunq^. 
Ujpumft &tujup * uiL.b^j» r utfn. &utjit£% ,putlt ftp 
utu2i£u £p % np I/p fun/t^iftit oft^i^p ifutpn,utm^. 
buttj uJuni-UMuntfiibpu utt % 'a/*/- jbuiutubusgni^, 

Digitized by VjOOQIC 130 — 

fbmU tfi£ utua.t*uf % lgp &tjLtn£p tffatn jnftutjut^, 
^atftt Ijhpmttt-UMbffu tMBttMB^jtatptnifp , nip Jjgp tnbu^ 
%tp }***** ttsbtuptfuftttsbp • apttti tyutptz. tfp A/*&«» 
jmm. b. tttitXbpnt. Zbut* tf.uin3buiiqt'u tatttputibig 
kp uMp^wfutp^usiijfu ut'ptmftmft ftpbpni. b. ufu^. 
%kpnt- ifpwj ut£ | npnU^ uip$ttttfu*plbju % ttsplut^ 
tftrnplb'^ £ usjjuutp^ 9 up^uttft ««£ funpttrfstf tu*^ 
Smantuf^ tfp jnsn.tss£ bfyutfr PU^J **"£ • ^ 
Smpifjumhuiiju Snt-ulg uttuttt tutnb^jt' bqtttL. tfutp^ 
mJtprtL.%% //«. KutuutpuM^ ttt'tt bqutb £ bpbub^h 
mmSttttt^UUntfiibpnt- b. tsstfrn. pftbbpnu t / u 'pj>p * 

Itftu^bt. loiJO* pp inuipfijtfiis ^but tu&btpuu 
\bmq^bu$£ utju £nfuutn.tup&. tttpZustfutpZnt-flfu-^ 
%p • ftp ttt^tui^bputitbpit u*i % tunuutb- ftpb*utj If—— 
fiuLttp pus+fftiiibpp* ffnnnt-tjft% qjffb^p t tuptu^m 
mp lutwntJrjJih ftp l^tuptuh b. [M-tugut& gutgn^ 
GtftubpntJu tf££ t^ututtuapmputntJt^tuL. u/UyntJubt 
\llbk u ' lt h Igbushj* tfp t 

Otu&utfu* ufislguspfr uthnnt-ttfu^ t^fctfq. I[b^ 
^tp bP t n Pl. *£p^f*tul[nt£p # pbmuutt.npnt.ttt} 
mmmujtu tuut^utpubpnt£ • £bn.jtp u/usvty tfp btstb^ 
^mgt&tf Ipmtf tnatuptufy tfp b, Iguttf bputp tfp 
mtmu % tuf nt - u p *IJ*P Off**^ t Uwjput^uttf* Ipupbbu 
%Jti& fytMtpun.tuu£ tfp tfn^mputh uutnubp tfp f np 
IT Vt n P 4>—Jlbpn*-% f,ul[ tftl tt"tf> jutmutf^ 
Qm*-q^£ utttmuttf tfpu ttt£ htm %u/jfa , utj£ ^putfp^ m 

t*"J W'-t^C itT&n&kl"*- ♦ • • t ULju n tt^* fe 
mftpi limb, ftp t[bpfjfo mpnuutVmhpmCb tft£* 

Digitized by VjOOQIC - lai 

Hjn. ifbnfiu^ni.utut^iMstt u*islfbgttt.f}bu/ii ustnlfu* 
bqutb tp [uuuiutlfpoU ^utb^u*f§Muf^uiig.iij t y *tp* 
kpt pufu tfp Au*pgnu£p ftpb% % }usu9 #fa "fa~ 
Muaf lfp uputnuaufaauaU^p ttLJ^qutl^i Intuit //»£••* 
pt% , b tpbpt ^h tn fuou^fo *n-pfa %[n-PI* % 
nutnlrffijjffi , tuufpisAs^ft , opm-ufti in*-pft a l/ 9U *I 
aiupXnCljhfttt^ Ifp tft0ufu±put£p t iUpt^lfU ftp pn** 
Ju/hr^uj/f tjhuihjtfiU «/££ juttn puttt tyt-m-uapnu^ 
ffbustfp nuuusb ClL ui L nt L % ty r "-lt{ 9 m-um-guiub^ 
n.+rti-tupm-P'trug'fpt hp i bpnt-ff-fru/l/b m. qJtm 
m.n£-f}fr*uU $btn % tu£u*& buam.tutjtub tffo ftp tp**~ 
p// hplpfutnt-PfiMuUpp % Ifuiu If tub/it bpp t tfutpr^.^, 
LutjfiU pttnuiub {tuuiumjiffu pwtjutfyuijni.ff'jfiJUp j 
bfhp fuUujjnq^ni.f}fii-*ti dp b utfJuiUUint-ffftLSi 
gu/Utjfip tic muiptnuiif \ ttpntf £%' fapgutb u*w£ 

fo ^nphbpnCu tj-tp 4}vlF* fate *fc f ^r b Pt 

pliusu luit-usm^f ^ni.%tp pJfaljbbpni. ^uturftb 
ifpwj » WJL ufwpi£ b phuilpBMU I^Vbgiuqntf lfp 
bUpmmujbl^p / l ^ t ^tf'^ i ^n % pna-uuifysuii t^bqbpnt. 
b Mf.ifu**jurtpujuf£u jtmtfint-pfi utMu^n/J ifbb Ifui*, 
phuiipm^p-ftCu % ip% fuou^bpnt. b Iffis £frf#M. w 
%hpnc Zitrui* £ «*#**» l[p uftp^p Iffo i^ftUfih ^f$b 
l}*P4>bp*lt nu **f»U uimJhbpp t ^pun^jft %u*b ff-£ 
^pfbpp pbi^usifrpnt-PbuMttp ifp jusputb £p S***p~ 
m-jthtubuiUnM-fUbuMiM » b u*'i tttfuuib £p hpb% 
^ujtfiup* jntfiitMib ^u»pm m u»b upuuttupnuU JJim^jk 
tfp muj% u*lii£tiL.£ fuutpput^rtLjfp gfbt-bnJras£ %np 
n.intjuttfatupl$ ifp £pusj , nup^ quinMiif ^nt^ftb* 

Digitized by VjOOQIC _ 122 - 

«r£Y l{i*nttl£u ltuun.bututnbu ftp l ut fi J tuunbtuiffk 
fffn-v /fnqtfffii npnpnifu ^tutftun.otn a - UJ lp^J I dj* 
uinJjtbt- Iftup&btui nv. tittup intuit jnjubpntf f U 'J1- 
%iutfuiaLOinttL.JtJ-fttSlsu bpl^tupbinv. ftp u.fttnntfu &f>~ 
^.bpntfp | tu£uuifcu %bp$uibubpntfp , tuputtubiup^, 
q.nt-P-li&fuhpnMjt£ ***' I iuu{uiuljluuih bp n.tun^Uutj 
ftp buf/ioftfubpniJii ufuu.tuit% 

!L f £ guij.bp £ l^puf^ftu i fttt^iufcu tfut^nt^pliffli 
btnjtp tntupfcg pnjrtujju p*tf')U ifpb ust if boh 
jutjtrihbn* P~^ ynL.£tnp Puipftulfti rj-uip&lfli ^f»j_ 
bm^pp Ijfcu-jfittiup tusupbntuL. • ttfttuju* [jpubu* ftp 
bpbtjnjbufu tutnnjuiUbpiitJti tutnirU lfpq^n_bun»-p ftp 
Iftu ant-tup fj-ni.p-frifun % Otuta butfuaptf-fcp "/•ni.tf _ 
Ifttuli&ni-^fi nnjtttu^uil^ut% ^pnCtulin-ufulfii nt- ^lf*1~ 
ttutp^ft futttub tufin.iuj£ r h s €u£b ifiujptjbtuu tip 
u*t-b[ft lutupbiitL. ^tuttu»p % uiifpn' n9 ntSubuusbu 
bttumtutt 9 tfp **■"}£ bnhp • tuft tn ft tutupfttt tfftujb. 
9 1 ututptiL. f fttt buuib tntupftu 9 1 tutupbl^u/b 
ttbb uSu&ltuMt-npnt-PfttSi ttp ttbn.tub £ t bu u*£ 
guftutfi tutupfttt tPfthjb. 'J I tnutpftu . » b. ftp pdfal{ 
utytubbptnftu n.tun!utuittif % *\Kbh£ ufun_ftU utuj£ f 
l^ppliut u tutupbgnLiib^ if"** * 

Put/ a uitn. J 1 fcu stum tun.tuQ ^iuuujl. 1 89 \p % 
Uhputft EtftU *tftL.u/JUn r nuf9-ftutt tfp stutnnun p n jb 
jffiiub £p '"J'f h n V n *Ll* ^'"pff 1 "/'" «^t£ • ^"fy** 
mbtfpbp usitunthi* ftp untfnputl^u/uftU ^tu^uin.tu^ % 
^u/uft ttp op ftp tup til. ifpwj tutanjmp *£p b^tub , 
ftp 'Utufuuft us^tulfbpubptju if£lf gu/bbu ittntu^. 

Digitized by VjOOQIC — 123 — 

mufu^m-fthufu tf££ ^fi tua L n 'L V*pP-uaU nta/t Ifiun.^ 
%trit nbubut^ftb ff.m-n.ft . ifp ptutjni.fi t b. Ifp wbu„ 
%b% ' u jq f urn - f f/'^ tfi* ^ujttuiufbuip uputt-tfusk 
ftp Ipupbp uAalfttnJtUftti <»[pu*J > nun,bgu*& t/tfb 
Mtnnt-plabpp | mujqfUtMUfp puiuuilfuflt bufup £p % 
MkpP-uSu St>,pf£ . UutbiputU iftut^utlt Ifp pbpb% 9 
np bp Zpustfusjt ^nuwntf tftnfubf ub'tibutlfp t Hp 
tftnfuutn.ph^t tfJiUfflt jtpp utlpuifuif tfoutuiunp 
p-wrj tfp tfusgpfiff ulrbbujlj tfp. •/?"'$& «*/ 4ff 
t£Ub% {ulfnrf Iffttt tfp t Quut t[lpttjnt-Pbufiu gusUft 
tfp b usUofiFubpm-* tfbg uitfftu Ijp fubwifnt-ft $tt% 
lnn.u*b nt-ftbiuifp tfu/Uun^utUif. ffutltnulf b. l,^u/b 
S ♦ Quibnpbufu-UbpuMutnbuMU bq^putjpUbpntit , 
npitUp Ifp u/tptp tfUit-UMlfft Uf£u b. nptthg utf 
ojfUjtp ujtpbp b% top uft" t we Ifbpmtfpbp b% 
ufUn^brj&flibpntJ tujn. n-iunSttugusfr tftupn.pt 
Ujq. ,[b,]u,ifubiMjj Ctftt-uiUn-nt-P-buaU tff»^ng[tb K £«"ft 
Jtftj uhtn.tMMtf Iftupbcnpnt-P-fttfu utntJrp £ /*«^££— 
IpulpuU funp^nupnfubpnL. ♦ gnt^gbp £ J n J"^ r P ijj*~ 
pualfb*Uri-UMU%MiUu»int- b. wjrj- Zu*t.ujut,grtt£ tuf t gfa 
tfp luitnlfWf tfrtufunugbp £ q.fih/tu , b. luujqtufft^ 
bnbp i 'bnjbufu uMjfaulfbpuptuflbufUg t ikju b, 
%*fufu iifuiftujq.'U%bp n-rtftb/iu pl/frl'" f^ffo «/£"£ 
jfuuu/jL fftij.p tyuttuujptulfbf* npuffcu qjt pbfUbp^ 
gnf(ubpp lfiupb1Utt/it wfEutulfrtn^futuft n.utnwfttup 
tfp tunlhbf ftp i[p*»J ♦ ttpntSt *utftupuMn.ftp% x ufffttf^ 
pjgli t[itj/u£u/u1t % uJulftupblft tp prtt[u/Un.tulfkl 
*fb*f]> tfusUptuifuMuUtupuip ♦ ifb'%£ u»f ntlhftU^ tfbp 
guMt-bpli ttL. upMilfutntfubpp X 

Digitized by VjOOQIC — 124 _ 

ITuAtnjfit&t kpk# .p usm.-£ 4. h i4P % "h"** 
{*f-St tstpkut^kp t Smj>P . f*mp+mdk~.% , ml 
Jffer^ ftp ljMnf t pnifb itutfttp^.tttJr£ttt£ ttt^* upumt^ 
ptatutmmJrp £ dktL%k^ttL. n± atapt^mttft tfpr^tttftuk % 
ITfi^lrL. tfkpfJtU *pt*pp 3Jn±4>t ±t &!§.—* I7unp„ 
KuiiJifiU Qlbt[.tujitpuifyuftip 9 1"p upat^tmtttk £p utp^ 
mutj tutttutfyffit • Znt-ulg op/fa mt-igirp t tttktfttkg 
ftp ptmfjuiljuij badu+fFukpl^U kplfnt-^p y ttptttpf^ 
dffla C^catfe^ £p %ttfit df^ntjftlt t ITkttfoki&s £w~ 
\tft dp ttutd utttMtf &ButpMMtnp 2.&^ r l n 4 % puhp t 

ftp lipmubp tu^ut^irpmftit ftp ntBmjSntffCtG nc 
SmjBntpkui&gp «4*'«t *•»'« duipt^utpftutft 

ttaktt stupnt-usb Iris tjt-prtuk^ft^ it. ptsttiktft^t tu'flt^ 
mtftuft puslshp t np tt'l puttutttk trb it. n'± u*£ 
agftufft punt-fiU • kfitkd %t ujfitttfi ttpputtf.pkd 
p*l*p t[.pusk%kpu* t bputitft fit 1tnp&t tfttt*. 
^tutq.piftU ftp tslrisiruttyp* dutjtttt-p tfjt&uslfft tftn^ * 
fctuiplfh^nif tgutfis . £-£/? ^g/j dp tuUriJt ^tttufptp t 
^kpfjtb ig-fabpf** tfftU^bt- dutdp I Zu*%tg.u*pm 
{ulfm-H dp kutki? tut-uaUi^nt-kp £ fLftiStuifft/p op 
dp iJnittftutn. {uMUUslfft dp d£f t Pp tu^tul^kput^ 
%hpU ssttuMt^tftitutputp ttL. irttLtttiUn.t&tf ^puttnusput*, 
tyrgffo pp du»lm-tu% pofftt II Ij/tLMtuspft d^f 9 k. 
tmtMsmpusu tab g fits pmn-tutpdu tfuyhtnt.) J nu t us rh 
dp 9 npttCtt *ubptt*uj £ffu ftp bkpm-Pkufu ptttpk^ 
fyttttLkpp | ktyktgktjuttyufitfbkpt&t- dkb dutttp f k^. 
phmusuusptf. tstjutlfkpttiiukpit ttL. ifkdutpsulift Iff***— 
%ffit afisusgutb t^ftmntfu ^ttt^uttittatj dp it. t^ftmtttJk 

Digitized by VjOOQIC — 185 — 

Ikjuuftu* ^tssmjtpf. q.t*tp tfp fiwpftfjp mbp~ 
mntl Ufyftt-mtsspgftis* JftU^hg. *tf*ttjE ]M—"»"**~ 
|iwi. ftp luttftrtstm ^uMqwj»k% • ftp Igbufu^fiu tfusu^ 
muiti**sphll hpblfttjftU* trs'b , U liftutnuspft «/££ , 
Lujpbhu Ifp ^usulipU—p ftp pntht tnttuuffu «/(f 
kplt/frtfu/Utat^rtL. ig.pl/li U. ^usqgpm-ff/nAp t Ulgf't-~ 
m-tpft ^ustfusp tfttn.tjtut- yu'ut putts | litis &%bf 
*ut'ut push ttL. fuotsjt | ftU^ut^u &*§-bg ttfis ftp 
2000 A sutift sftsstnlrutttitbpit m. Zuspftt-p jftttrtL% 
multftft ^uttft t^ptssttt j 1 ) 

Z,n.ntftfit*jhgftft' <fp ^b^mtstf «W ^ lff$umutpgft f htf%\ 
hpttptt*.utp jtss&tssfti ftp %bti opbptttSs • U l^tt-msm^ 
mfs* tfl£ uiuspbgusL. fttfutumtssu^pft tfttmnMth tm^ 
bnutj IfhtMUftu ast%jttsptg.tssp , llfyftLtstus'pv £p ftp 
%uspfH*lsntsit;% k. U lifit-utu*' p% bqtsta. ftp tm'% 
QtsJisptstisp % *«■ P** fa iim/mmmdMtm1t§ **£ -*f«/ ^p h*!"** «*• 

4/kt-V «•■»"■* wiHi V 1 "/^ •% ^f *■ t«»f"-"* -*«- 

Digitized by VjOOQIC nbraupiu thuittuftttMti^usl^ba pufujtpntfu hbpbpttL. b. 0-/»~ 
ptubtuUnL.B'bufu u/un.bp uMtutnttnL.O'buiu x tutu tun.^ 
JJmlu nt- b $uspb£ Zutututbnuittp uutttL.lt pUbpttL% 
tutJxih hinn b. ^tuuptubtttu uJibhnii utt % bmp<f£' 
np tfghug Znu jtppb. tfjrp^tuptult t 

fiusgft L^tupt§-tutuhu»uMlpu% ul. pjuhtutufiptulpuu 
ftp l^bu/b^g^u ul. **tpu*pj>t*U x U jtutugbtuu jJnup^. 
jtus^usj ULputo-^utUbpnuU u.pbft£ ttbut'ltU £ % np 
typpijwfc k t tj-utpntfu bpbg t ptunLttpn./iu «/*££ » /#»— 
&-ttpn.bi ftp ubq utu £ ttutUn qu fc u h % t*P "*puttu^. 
Ipupo. ufu&ftu i£piuj x ^Jtu ttL. %np ZutjttL. ul^utput^ 
n.bpu ttL. o-tuttuttputpubpn 9 tultstt' L,^ut n\ utulfutL. 
uMlMUhpn^tMM^MUMl^nL.P'buMtFp tfp t 1 n P £*uiplpuL.np 
Upbl^ bpbpttu ^utitptubutit ncnnnt-ftf-btSip f ufls^ 
%ttL.yut rt.utpCk.btut ni utubutL. Znubbufu b. ttutpdt^. 
%iulpMtU £{iij.bpni£ b unQtulfufu utj^utu nL.fr 1 buttfp^ f 
qnp i/fb^t Ifppuiup LuututbbputunL%bt ti^tt^ 
i/juub uji ojtL:p![ b%j> us^bt-np Znq-ftfi tfp funpb^. 
pp ttmUbpnL. l^tupnnrtL.p-b%ffit » uu't-plf %usb. ujlJt*, 
tb %bp^ftb ttL, LuUpitnAtutn fru*uofr K UL.p , ftLltubp£ f 
anpu b^LU&l^b^ttL. Ipnnttlfu putuusl^uLu £utputut'p gut 
ip foe • 

Digitized by VjOOQIC _ 127 — 

f\pSustft fyppuuslr b%j> ^musrt.uiutbt % ftp ^usu^ 
puslfufts %/fuspusti.fipntfb L. Jt'p /"*([ a tl unu *tyt'3 
uwuafbusfuourtLJtf-buiifpp* Ln t^utUb'Ujt qjttsjfit ftppb. 
pusltusuuibnb-tfifafiuntfuuj gfp % ftp usufputb 2J't. tu ^ 
Jmjpbpntfu L. tfusiTusUuslfub pntfls *ubpu*b ^ustftntf t 
f'ppb. pitfltusuwbnfr* ^t'/» upsti/ubp ftpb% bitLufUn. 
ntu uiusqjtfuq. p pwjtj lip upulptl^p utftpusufiu lusit^. 
&us f p punt-usb unt-p ^nq.bmbuni.p-buUp • busit 
0£ % pubujt* ftp u.puspiunbufu ^ffls l^usntttupsspffu 
ul. jufuq.ustfn^ftlj &bt.bpntfu '^t£* kfakpfy^P nLm 
l[p fuusiftufuni.f,p ^na-fifi ""J"- usq.utifufUrj.busj 
BuMsUn.ustfuslijfu Ziiiuwl. 9 tip pisn.$u/bpujujfcu Zusju* 
}£' uspntJbuutft £»hut t S tstrjujiujtfiuslfisfu uspni.bu^, 
utffu tftf % ^?/ , i^7 l £? kP(' 1 ' LU<U ^usifbtTusutnt-ftf ftp 
Zbtn Yvptt. rListpnt- uusfuUbusu tbmni.nif f{""L 
^tbpp-nqlibplfli ♦ ftp uttftytlfii lus pb trusts tj ft !f uius^ 
nbpu ftuff nifuft rt li ifftsin* jbant-ft ljttnttlfli x usn.^ 
%u»bus% *libpn.ussliuilptt-fi£fu?u tfn b. % Ck.bi.ft bnn^ 
ttifu % 2lftntT.rt.njfi (o) ffb usptsjij. nc uuj^nuu 

l*u t j> 4, • U,pu£it ftusn-puMutttdisftu nv. 4 * 
bq.nt^usptf. £ftt-pJJiL.q^ ufua.tutf* but l[p fflusfu /'/»— 
tf(;% £ilpttfunuf&hu* € tt jufua.fi Anfunt-fifbufu nt* 
tfbpfj fttfusuutft t ft ttt~p- busby ttusubpntflt tf£9 t 

(*) Aftnqqnj dkb-uflntX ^tlfiupft^ fiwutpugfi* np ffUgbhlt 
■&^ifbpuM^ni.Ohu/lt ^ujp\tku»b^ i/g» % tlfc'tt tfftdni[ jutbtttup^ yp- 
dwb tip iftnputtf dp jiuLJtui httiuuf^u fiyipiipninp pufh Ifiup* 
Ijfi'bnil guiinLiu&pi np L. uttt.ft& uwliul. gTihntfqnjjt (0)/'^ 
tit^u 4/"/" tun.uidjt*Ut 

Digitized by VjOOQIC 188 - 

OCuf*' nmu»uusi.mpubp t np 4 • U*putfubufb 
tH.ff-^isitL.ft-fiiMs b. £ • bn.m.utpnJbuaU iftutifinuk 
%bpt^.tu^Uuit^nt^PJtihtp fffausinub Iff %bpl^usjn»gnt.^ 
%b% putubufu bufupni-ff-butilp % ifufuusuufun. tu^ 
%ni$j> np ibputliuuijfi *t£ npnL.usa' b% » nu U&+, 
mn"un if if i % np tf[t *nf>pt nnt-utpp- /ybpfnt^ 
B-hgJU ifp f tthStuiu n.uspcibusi %Dp$*iUuuijh usp^, 
&u*fy n.pn^nsHubpnt^t *f£ f f £ % np lfp gnituj jpu~ 
muslf b. £utputujpujfu ou ptMsp&LpnL.p-baJb ifp t 

I'ufy jtppbu iftJi^fwniftuMj % usubfji ^>ss/u Ipup^. 

mspikUiUubpnths *f£9 ynnuMynt-nusb mpus ''lupuittuw^ 
Ifufu m. ftifu»u§uusu[tptul^iiAi %ppHi.p-f>tMibp£% 
musut | )nt%£p n.pu»pu*p nc tnbumpiup jusmni-b 
^dfuftunifiiujni-P {il?U ifp t hp tfifefiunifiu*jnL.fJ-fiL5Jii 
muJrtfi tj.npfrbutljissU* utjuffb^ju ftp tfutp$ub ua^, 
m^ustn nu ufujiupif.aaip l^butU^tftU tftf^s £p » ««-Jf 
£Utulgasfbt puMt-tulpMsli anusppbp JUbftbt. utuln~ 
m.nt-p-pL.'b b. u»u§ut^ut£ifia uiutnbunt^pjttfu tfp tyb^ 
mbt-£p % jtp uiifm-pfiis*tjss*% $MtUifus^pm.p-b»*itfpb 
*l tMapinBul^map^.mt-P'buMtfp % ITnwbppaf fnmum^. 
gm-P-biubp «/££ u*£ % jwtutfci fa ^mnus g n%ht£p 
**jq- bpufubji tfrfijJiuniftM*ijni-{&btM% Ig&rtL Ipa*** 
jmutlflsbpU nu tfiiuipuapuJum-Pjiittibpp f np Mm 
mufu»^nihi£fiU Iffii ^In[itwlmjbpm5a ^iuu£*upp? tfut^. 
mb%*un.ti* mL - $p**fbufitf t /' m 'Jt nt l_ 4? •^ol<"^ : 
t*p uip&tilftshpmtJu af££ bun ^utm mbn^ lfbpbi.£fd* 
*»/JJ. n^mnSb fattiummmnfapni^bniu np»n.nm Kbm%^ 

Digitized by VjOOQIC — 130 — 

gp % hi uMruUnt^uib juj£ujfu ufuKliutn.nifnL.fd'huMun t 
IU JL rt £ u 'i iU ' u l tu n&nt-fiHrujifa , riiib&ntr mpujifur^. 
ptuunt-f&bujiJp. b. ^ujituunu^iiunnn £ujputujpfuo^ 
unt-ff-fruiifu t Ppl/h yuttn if out uiujpnnubpu nc ftp 
%/tuuJLrtL.nu iluiniuuuini-fi-uufutj huilia-tunnu.utp 
funpujq.ftutop£u %^ttuMpntfubpp ^tff" uibulthp u*f 
ftp *fp u 'J % i*j ftp ujuiptub %p$ ujifujjpbpnilu fun~ 
pb r pp funpn^PfuJu fub^ft , /»'* ftp ^ftt-uut^ *up~ 
&iulftihpntfu b. nmuiliuMt-nplihpmJu utbuusbu/b 
uiupAnifujfu uit % uujpCk.pni.ft} fitJu ifftuinfi , f&bpb-U 
Zui' pb ujt £p uijuuj£u pt/wi • utpuiuibutpu. ifujp^ 
ii-nu tfbb ni-fJ-ftihip buaf pujpXpnt-fJ fnJtsiu bppltv. 
dftsin ufi/u£tfujphifi hnuj& £ ualinlia , np. Ijujuj^ 
pftu \ujui tfouibpp : . iA#/ b UJ jfi"h ^ujtfusbftp nt- 
iffuuiffiui ftujtfiu/unnuubp uji* f££ ff^tB. u^tuuutiFp 
iTp UJULUJ&- £p , ^a-fiuib c u,p k'ppp f ^na-bpufuujlpAjti 
n.<fnt-ujphiftug tutuutuj^nnFruf ifp buuf lubuiu^. 
uujptup pufJ-bpnni-ifh tfbfngnif* "'jit *lib pfiiKiulpult 
jLujuiju/un-fnfii/ljnL-fJfuJljp (intuition) > np pp^ 
*UnL.p-fu-lip upu^uj& £ ll 1<u 4l[l u tP nr L utt ^t u >? UJ p~ 
if-ng b. npntJu uht-bn.ujb £p ftpb r4 u umi ifftn^pftu 
putpni-uibp t Pp 'PtUtlntflp fyujpn_ujgnifhbpp typp- 
*Uufu bn.ui^bi t / UJ J n - * 

fiujjg wj"- £u*pnt-uj&p % %bpq.np&nt-pbujifp 
bp uijiusjifib puujL-npnt-ffbu/u nu uftpusjiua f^p— 
n.f>£ubprtL.% % if*' P < u uj Iil. ui^ing hntu&ftu jujifi 
\uipnuuui b. ^uiuuiuiui > ujff uut£uj b'ufltutlfujj £p 
piultuiuwhqb uj/jujIj u/ubujj f£b&bL-ni-fi}bu/li ifp : 

9 

Digitized by VjOOQIC - 180 _ 

Z,na-bpjuUujlpMj% wjtj. uiq%[iL. ubi.bn.nL.ifp > npttL% 
tfpusj ifuM^iu a null Unfit ^utut ^/tjbpnifu utpnctuv 
£ ufu/uutfiiut L. ufUmnin tfhtui , juj£lu[u uibnjt 
Ifncutuip ftp mni^ujpp- puujL.npnL.P'bufu fbnpn. 
tfltuusautuusbuJu tutuuipujibn %uibtusujuj£UjpnL.if£i 
ifp b tltupd-iuujhuitul[ufii ^tjtu Ifnnpbut^usjbunL.^ 
p-hufhg f np nfJt )b% bpfif-tup l" f *-p9 wtfitnutu^ 
Iftu^u b ^ n p"ifJ»' ii.usnuMifttup%hpnL. t U&np $ut*, 
a ^ ua P fcp * M l(ujn.nL% t o% b tLtunuMifiaupulrpp f pUmft' p 
uibuuslfft tfusuftU nL. utn.iu r ut £tusuu*l[ni£ > ifitf^ 
tuusputuusb- nL. utJUiuntuji ♦ ulunp ^ustfusp up jut 
ftp buibcfij bpfHiuni l[p ptytl' u/uiftnptfubpnt^U 
bufbp utnjif tfp ♦ ulunp ZutJuip tut t fJ*P$J , pp 
tkllt'9 UJL ~ n r /"f u *b**'£ f b jufhtfUujn.nL. bnutL. tujli*, 
luftujt ttjjnmftlptL.p'buMlin , °_ n p typ n-UMintuupupml^p 
Iputt rLUMtnuMUMUMpuibt bp nncnnut^p uin.u*9 » utunp 

{tuttuip n-uip&btui ftp GksnLtudRkrG w£ ujL,b[[i' 

ufuKuujbuiu ifpfcttb Jiufb n.uin*£ji/itsjpb juin.iu£~ 
nihifm-p-bufu p-biiurLpnL-phuitfpp f(pn UJ jf t '* 4 t u - 
*ubmnL.nn%hpp Ifp unim-Mib tFiuultutlpsflt %!£iu mr 
mniARihpnu ♦ uhtnp ^tuifutp 'UujLl. ££' fyppy" 1 ^ 
n_£nL-fu fybuuif n'£ U*£l[ *fb& q.np^p b ££' &n_uj<t 
q.pbp-^ n'j *f£l[ q-^ncfu n.np&nu % rp iMJtfni,pjinL.^ 
P"ht5iU b uhinp Zbuibt-rtpn. tuuuunhn.nL.ff'fiL^/ubp'is 
ui L kpjfi au ^ M nP utunuu tf.ijuuML.np upuin&uiiihihpli 
Zuiiftupbt t 

ftujpgfi fynq^iffc ujj % tyy/'P upu^upjJhnnuibut^ 
€ lML.j9'bi-U ifp n.p r pLuui£u m. fitb&bL. luntuutnc^ 

Digitized by VjOOQIC — 181 _ 

fif-fnJu »fp uth' uujujtu* typ jopfau£fiu qjfiijfu (up~ 
tu^u ah utjuuf£u publu^p) ^u»lpun.u»i^ lUUAuami- 
pfllR 'fp • h- f'f* utUnL.pufUtu^h pnuu lupdufbfi^ifti 
umi uiqiu'j 'liiuhiu/hainutnt-p-ttuiiPp. U. f pub^ng y 
un up hiumrtt-P-kuitfp. ifp Ifufu^ustf^p x Xinuusqbuj'i 
a.uMUuiutnhnbnL.p-ltuiiPn. fitn'jL anL.utp&utpufuni-^, 
ffrbuiifp b. u/JUtnbqh' opfiUujufipnup-butifp £*«"£» 
nunuuitk ^irpnt-P-fiuU ifp f np Zufyuijfi' £fin-hpmf 
Ijuj^fu iuui(;p iniulpuuf/JU fuiuqtu^ bpfnnuiuuiptj.nl—. 
fj-hu/u fuiunhpp t suiuibpnuu pipinnLnhj ppuiu 
ftp m^pnqbut^ ifuinbiffi fi'u^pljnt.pfttMj b. ^utiab^ 
pi% us£ lusifiupnt-bnuiL. ualiuuputnuMl^ nc itfufi^ 
ifuiutn u*u£pnr£ Jp • n p nt £ fyu*pnn%bp£ii ufuon.^ 
*liuMlpuu x ufuuiuiupm &B.bg q.pbf}J[; ftp usif£h 
X.bn.iun.hpubpp , ivc $hpp'1 UJL - htfuiumnt-fd-hutifp 
iuL.usptnbi fiifuiuuint-ffJ-bui' ifp tfp uiuiputb l^bu/u^. 

•PH * **+h u, 'j tt **' uiun P ftp i l} s piJf u wiualjbpuiubm 
piiifu L. pujphtpjjifuhpnifli utuufun-.uib %hp^u*b ni_ 
u/JU^uj^tii a-tuntuifiutpubpp , hl. ftp &q.tufr puiqtfui^. 
PfiL. cJhn.utn-fapuhpnuu u/ujutp Ijtflfwni-p fynjuip t 
"pnn iHz^Jfli uipfiuinhibufu P"bin f if ui£ jbu !{pp~ 
%uip bjtib^ x £h%,p tjppUutp ^q.puifiL. i^utmbg 
p-£ n if *£p u*jq- &utfunniul£bhpnuu u£usui&usn.p ♦ 

t *">& Pk ifa'P" UJ j uu {k u i4> ng 5' 'U r pi Ui i n j u l^ *fp 

if££ uni.nnn € ubpp x l)ut Ijpp'liu/Uj) juijutub^ <fll u ~ 
tnui^ujptup* np ITfiuiu^tbufii tynjftu n.us[tfu butk. 
nuuhgujL. tfhb uiUl^nuiF ifp , Ipuit puusbufu •«* 
pffagnif Intuit ftp inupfji Vuu*puMu.npbnt.p-bus%B 
u£uiug£uin.nif x 

Digitized by VjOOQIC — 182 - 

fifiuiuj/ffig p-^u^utU. ftp ^ffb l^npnifJtU 4tm/L 
pjui-jtb b. *ttfuint-fiHru/bg % iujl. Ifpu^p , uiubtujli , 
bp-fc jujptuutbL.b^nt£ uspnt-buututl^ausl^uili utabp^ 
L_m-f3-bufu i/jp if£]T u/hfuhujj )n.ujutujtftbut£p hp„ 
ittfb uj%<fujn.ufUt£iibpp ♦ gf 1 } 'fa Zu*£ui bpflujp 
ftp uiTuj%%bpnifu 4 Arm y d*£/frt_fi rt_u£p J>£uu nu 
njup uiniujujlfufli b. ,/?/'£ iPpb ut£ uJutJUipiuJisX ul. 
fuuujjnq^ utiJiq^pLubpnt^ t£ujpnL.£p jbutbnprLUbpnub 
b. I(ijp uftpntf jtpbu ^bmbt-nniubpnijli Zbut t 

(Jujjpujjbn pujpbljujtfni_p-bufb nu ujutbtnt.^ 
p-hufb iP£9 % Ifujpbbu IfUJtupfcft'u bp 'lib pup %tuui 
mbuujlf ifujpn-btf • bpl^ftLqujb- ifusprLp , tfbpld- 
*tu/hn.ujput b. jujckujbi ufu*»ufUn.u*pm m_ ujttb^b 
ifutptj.p ♦ ^ht ni L f^Pi. § ^ UM P r hH ^juutntf Imujuiuj^ 
biupufib gfujpn.nt.u n.£u b. utpustftunu/Unn tfujpnfu 
^ujL.ujuiupujuM^u hpbt-utlfujjnnJiU ,pntln t tl.juiu£u % 
tj.pbfi}£ ftp pntfjuUij_utti lfujuuupbinL.p-bujiu tftf % 
uiUMpuib £ [ubquj'hi bpbutujuujpa.nt.0bu/is ifp 
%bpStub afbujg^pn^b b. jbnjbnnulf &.hruliutpt/uh^ 
pntl , ifbpP" ptut-wlpuU uji ^bn.tiL. wjh I nt -p9 
l^bn-pnb^u , np fuiupfiufuu £ ' bufup nu ustpunjh^ 
iftubujJU %bujpuja.bpUbprtL. t 

U*JL H u h'uj> ^hp^JtU pujrLu uj^ x bpbj) $npu 
tubtun/rtfutbuAj nL.u£b%j> } h'^tB. UJ I_ *f(>tfi i l*P 
ujJUn%giffc • jj-bpbt-u yujut uj'UujKtun.nL.P'bujitp 
n.ujuibrjbug qjfii^fii* ftp ft"l( utuuj^ujn. ^ttUtuuft^. 
pm-JUbuj'u lusifbifujut ♦ tPbp fruJhoflJ-m-p-biui/tj 
tnbuuil^m^U tu r ju^tui[t l^ppguhs^p l^pAt^ % 

Digitized by VjOOQIC — 188 — 

U%iuguibp P n 1 puh% rtL. fanltrb u/Un*%^ , 
np Ifp £ufu£UtMjj{iits aftUgU nupfc ^tutn i^nnifhpni^ 
tui L. np ttkfujtU iULb^fa [wjU uftpm tfp L. [U*jU 
upuptuiLuaUlrp t -^ 
y Google s ni u <t r u ii u tj u Utf» t»Mir WMWrfi nbXlJMlfi t* BniL 
81 lit H»nFM&" t, h k,u% B-ituhiku iTfiLfikiuifiuk 


-111 27 • ufujptfmlip 


upup&tu'ltg 


2d, 10i putpiptugiubi 


piup&ptuyuib£ 


29 j 15, fumjuifiuiqluuH. 


futu^tuput^fumt. 


34 1 6» utmW tyfc 


lAHLUj^ £n 


37 j 8» tftbmbcbuibiu^ 


tfibpbt.il in Ami 


42, 8, Ifpbuitig 


lfpp*biul»p 


46. 8. fnifcntf, 


^nc^utfilt 


48 1 14 1 ni.iibtfltj'bkpnifbt 


ncublfjigbbpiitlpt 


51, Hi /» pbpiuh ft pbputb, 


pbput% ft pbptult 


51, 24. **«•/• 


ttbutpb 


61. 5, fututuiuip/t'b 


tftUUtUipUt\lfl% 


69, 13, ^immM^L% 


ft [pm.QftCb 


69. 21. {ifo<»<. 


Jt^JpUtUIL 


70. 1, f^fef/fr 


pWP 


71. 4. AtfttLbu)* l u "{""ll'$l'Sjt gt^l/tlgmilMi fun pit if fob Sp 


71. 49. yu 


hr 


74. 3. yw/ifrfffrf^ 


juipbtfibpfi 


95. 2. «*t«. 


"ik» % y Google y Google Digitized by VjOOQIC y Google v • »•.. ZtlttMK, SWPbllL WWC 

II. Zn»qvfi/' ^nulfttjhtitj yhrbqiftuGf. Qf*ff. uu^nS. 5 

t h. tt/A|nt juu , filifihutl/ fiifhiiisniufiriulj m(t w 5 

'f. Z/*li orhf lit wji). brUrut. xfh&uismSf » 5 

b» M^/rn/na jbrnt.uuuiHif 10 

#. £^£ orfri» &l K *• ir/iwufhtuQ 7 1 /, 
•H.a 7 V, v* Digitized by VjOOQlC rtft 

T 1 [ y Google y Google 
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . qooqle . com/|